Απόφαση αριθμ. 11/95/2019

Απόφαση αριθμ. 11/95/2019

Ημ/νία Δημοσίευσης : 15/3/2019

Αριθμός Πρακτικού 11 Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv Της  13-03-2019 Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζήμο Κωνσταντίνο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Γκουργιώτη Αλέξανδρο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 75/2017, β)με αριθμό 76/2017 και γ)με αριθμό 90/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 13η Μαρτίου 2019, ημέρα της εβδoμάδας Τετάρτη και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 8712/08-03-2019 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.   Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα πέντε (5) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία. Π α ρ ό ν τ ε ς 1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Ζήμος Κων., 3)Φαρμάκης Γεωργ., 4)Παρτσινέβελος Κων. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ζώγκο Ανδρ.), 5)Νανόπουλος Βασ.. Α π ό ν τ ε ς 1)Γκουργιώτης Αλεξ., 2)Δημητρόπουλος Κων., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Μπάκουλης Δημ..   Ο  Πρόεδρος  αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. ΑΠΟΦΑΣΗ 95η: Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Απευθείας ανάθεση με τη διαδικασία του κατεπείγοντος της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ, ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ προϋπολογισμού 65.820,43€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)», θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. 7784/4-3-2019 σχετική εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών και Υπηρεσιών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου, η οποία έχει ως εξής: ΘΕΜΑ :  ΄΄ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ -ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΄΄ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ 1δ του Ν. 3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή καθίσταται κατ΄ εξαίρεση αρμόδια, εφόσον συντρέχει εξαιρετικά επείγουσα περίπτωση, να αποφασίζει για την απευθείας ανάθεση έργων σε εργοληπτική επιχείρηση,  προμηθειών, καθώς επίσης και της παροχής υπηρεσιών και εκπόνησης μελετών, σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, εκτός εάν το Δημοτικό Συμβούλιο έχει διακρατήσει τη σχετική αρμοδιότητα με ειδική απόφασή του ή η Οικονομική Επιτροπή έχει παραπέμψει τη λήψη σχετικής απόφασης στο Δημοτικό Συμβούλιο.   Στο Δήμο μας έχει παραστεί επιτακτική ανάγκη για την απευθείας ανάθεση της : ΄΄ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ :   Από τον Δήμο συντάχθηκε η υπ’ αριθμ. 16/2017 μελέτη η οποία περιλαμβάνει ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του προσώπων. Ο διαγωνισμός είναι διεθνής και η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών ήταν  στις 05/02/2018 και η διαδικασία της οποίας δεν έχει έως και σήμερα ολοκληρωθεί, λόγω της αίτησης  ασφαλιστικών μέτρων από συμμετέχουσα στο προαναφερόμενο διαγωνισμό εταιρεία, κατά της απόφασης με αρ. 781/2018 της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, η εκδίκαση της οποίας πραγματοποιήθηκε την 22/01/2019 το πόρισμα της οποίας δεν έχει κοινοποιηθεί προκειμένου να λάβει γνώση ο Δήμος και σε συνέχεια να προχωρήσει στις όποιες ενέργειες σχετικά με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.   Δεδομένου ότι της υπογραφής του σχετικού συμφωνητικού προηγείται προσυμβατικός έλεγχος σύμφωνα με τα άρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013, εφόσον απαιτείται (άρθρο 105 παρ.3 του Ν.4412/2016). Το γεγονός ότι από τον Δήμο έχει προκηρυχθεί ο διαγωνισμός με συστημικό αριθμό 60785 με αρ. μελέτης 26/2018 ο οποίος είναι σε εξέλιξη και δεν έχει ολοκληρωθεί. Λόγω της συμμετοχής του Κέντρου Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Κορινθίων στη δράση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» και προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία των παιδικών  σταθμών σχετικά με την σίτιση των ωφελούμενων νηπίων,  καθίσταται αυξημένη, άμεση και επιβεβλημένη η κάλυψη αυτών των αναγκών. Επισημαίνεται ότι ομοίως για την σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου ο Δήμος προχώρησε στην σύναψη σύμβασης με την διαδικασία του κατεπείγοντος σύμφωνα με την 442/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6Χ56ΩΛ7-ΚΙΓ).   Λόγω του ότι δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί η διαδικασία της ανάθεσης της σύμβασης, παρότι οι διαδικασίες της διαγωνιστικής διαδικασίες είχαν εκκινήσει έγκαιρα,  η εκτέλεση της προμήθειας κρίνεται άμεση, επιτακτική και άκρως επείγουσα.   Παρακαλούμε   όπως εγκρίνετε τη διαδικασία του κατεπείγοντος και της απευθείας ανάθεσης των ειδών ως αυτά περιγράφονται στη συνημμένη Τεχνική Έκθεση – Προϋπολογιστικό πίνακα.   Συνημμένα : 1)      Τεχνική Έκθεση-Προϋπολογιστικός Πίνακας, προϋπολογισμού 65.820,43€.   Επίσης, θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής την από 28-02-2019 τεχνική έκθεση με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων για το Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων, έτοιμων γευμάτων για το Μουσικό Γυμνάσιο» του Τμήματος Προμηθειών και Υπηρεσιών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου συνολικού προϋπολογισμού 65.820,43€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., της οποίας ο ενδεικτικός προϋπολογισμός έχει ως εξής: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
  1. ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
A/A ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (χωρίς ΦΠΑ) ΔΑΠΑΝΗ  
1 Γάλα εβαπορέ 410γρ. 900 0,90 € 810,00 €
2 Γάλα φρέσκο 1λίτρου 120 1,40 € 168,00 €
3 Φέτα τυρί εγχώρια 300 8,06 € 2.418,00 €
4 Κασέρι εγχώριο 90 9,98 € 898,20 €
5 Κεφαλοτύρι ελληνικής προέλευσης 150 10,96 € 1.644,00 €
6 Γιαούρτι  με φρούτα παιδικό 145γρ. 150 1,98 € 297,00 €
7 Τυρί σε φέτες  για τοστ 200 8,37 € 1.674,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ 7.909,20€
 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ  13% 8.937,40€
8 Μαργαρίνη για επάλειψη 250 γρ 450 1,11 € 499,50 €
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ 499,50 €
 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ  24% 619,38 €
9 Ελαιόλαδο έξτρα παρθένο 5 λίτρων 132 28,76 € 3.796,32 €
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ 3.796,32 €
 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ  13% 4.289,84 €
10 Αλεύρι που φουσκώνει (500 gr) 150 0,97 € 145,50 €
11 Αλεύρι για όλες τις χρήσεις  (1 ΚΙΛΟ) 15 1,17 € 17,55 €
12 Φαρίν Λακτέ 300 gr 9 3,19 € 28,71 €
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ 191,76
 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ  13% 216,69
13 Baking powder 20 gr 24 0,44 € 10,56 €
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ 10,56 €
 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ  24% 13,09 
14 Ρύζι γλασσέ 500 gr 84 1,25 € 105,00 €
15 Ρύζι κίτρινο 500 gr 342 1,56 € 533,52 €
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ 638,52 €
 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ  13% 721,53 €
16 Corn Flakes 375 gr 45 2,65 € 119,25 €
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ 119,25 €
 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ  24% 147,87 €
17 Μακαρόνια Νο 6 500 gr 162 0,86 € 139,32 €
18 μακαρόνια Νο 2 500gr 70 0,86 € 60,20 €
19 Μακαρόνι “κοφτάκι” 500gr 45 0,86 € 38,70 €
20 Χυλοπίτες 500 gr 108 0,86 € 92,88 €
21 Μακαρονάκι σέλινο 500 gr 36 0,92 € 33,12 €
22 Πένες 500 gr 66 0,86 € 56,76 €
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ 420,98 €
 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ  13% 475,71 €
23 Τομματάκι ψιλοκομμένο 400 gr 165 0,56 € 92,40 €
24 Πελτές τομάτας  500 gr 93 1,36 € 126,48 €
25 Τοματοχυμός 500 gr συμπυκνωμένος 225 0,56 € 126,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ 344,88 €
 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ  24% 427,65 €
26 Φακές ψιλές 500 gr 294 1,13 € 332,22 €
27 Φασόλια μέτρια 500 gr 180 1,35 € 243,00 €
28 Φασόλια γίγαντες 500 gr 180 4,89 € 880,20 €
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ 1.455,42 €
 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ  13% 1.644,62 €
29 Μέλι 250 gr 120 4,50 € 540,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ 540,00 €
 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ  13% 610,20 €
30 Ζάχαρη (1 κιλό) 102 0,94 € 95,88 €
31 Ζάχαρη  άχνη των 400 gr 75 0,74 € 55,50 €
32 Μαρμελάδα 500 gr 120 1,49 € 178,80 €
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ 330,18 €
 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ  24% 409,42
33 Αλάτι σακουλάκι 500 gr 90 0,55 € 49,50 €
34 πιπέρι φακ 50gr 30 0,74 € 22,20 €
35 Ρίγανη κουτί 30 gr 30 0,88 € 26,40 €
36 Ξύδι  (330 ml) 150 0,66 € 99,00 €
 37 Μπαχάρι ολόκληρο φακελάκι 50 gr 20 1,49 € 29,80 €
 38 κανέλα ξύλο φακ 50gr 20 1,32 € 26,40 €
 39 κανέλα τριμμένη φακ 50gr 20 0,97 € 19,40 €
 40 μοσχοκάρυδο τριμμένο φακ. 15 gr 20 0,87 € 17,40 €
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ 290,100 
 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ  24% 359,72
41 Πατάτα 700 0,69 € 483,00 €
42 Τομάτα 150 1,76 € 264,00 €
43 Αγγούρι 150 0,53 € 79,50 €
44 Κρεμμύδια ξερά 150 0,89 € 133,50 €
45 Λεμόνι 180 1,40 € 252,00 €
46 Μαρούλι 150 0,61 € 91,50 €
47 Άνηθος 40 0,50 € 20,00 €
48 Κρεμμύδι φρέσκο 33 1,74 € 57,42 €
49 Καρότο 150 0,89 € 133,50 €
50 Σέλινο 90 1,24 € 111,60 €
51 Μαϊντανός 40 0,50 € 20,00 €
52 Σκόρδο 90 0,45 € 40,50 €
53 Λάχανο 165 1,05 € 173,25 €
54 Σπανάκι 90 1,29 € 116,10 €
55 Πορτοκάλι 90 1,21 € 108,90 €
56 Μήλο 702 1,23 € 863,46 €
57 Μπανάνα 690 1,49 € 1.028,10 €
58 Αχλάδι 300 2,55 € 765,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ 4741,33
 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ  13% 5.357,70
59 Εμφιαλωμένο νερό 1,5lt*12 τεμ 150 5,05 € 757,50 €
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ 757,50 €
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ  13% 855,98 €
60 Μοσχαρίσιος κιμάς ελιά νωπό χωρίς κόκκαλο 300 8,92 € 2.676,00 €
61 Μοσχάρι ελιά νωπό χωρίς κόκκαλο 186 8,74 € 1.625,64 €
62 Χοιρινό σπάλα νωπό χωρίς κόκκαλο 96 5,74 € 551,04 €
63 Χοιρινή μπριζόλα από χοιρινό νωπό λαιμό 33 5,89 € 194,37 €
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ 5.047,05 €
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ  13% 5.703,17
64 Φασολάκια κατεψυγμένα 50 2,06 € 103,00 €
65 Αρακάς κατεψυγμένος 75 3,22 € 241,50 €
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ 344,50 €
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ  13% 389,29 €
66 Φύλλο σφολιάτας 1/2 κιλού 18 3,77 € 67,86 €
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ 67,86 €
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ  24% 84,15
67 Νωπό κοτόπουλο 378 3,49 € 1.319,22 €
68 Αυγά 805 0,26 € 209,30 €
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ 1.528,52 €
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ  13% 1.727,23 €
69 Πέρκα φέτες για φούρνο 100 8,81 € 881,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ 881,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ  13% 995,53 €
70 Ψωμί χωριάτικο 1 κιλού 1200 1.35 1620,00 €
71 Ψωμί για τοστ μικρό 150 1,60 240,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ 1.860,00
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ  13% 2.101,80
ΔΑΠΑΝΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟ ΦΠΑ 31.774,43
ΔΑΠΑΝΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΕ ΦΠΑ 13 & 24% 36.087,96
 
  1. ΕΤΟΙΜΑ ΓΕΥΜΑΤΑ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ προ ΦΠΑ 24%
1 ΕΤΟΙΜΑ ΓΕΥΜΑΤΑ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ 13860 1,73 23.977,80
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΕ ΦΠΑ 24% 29.732,47
 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟ  ΦΠΑ 13% & 24% 55.752,23 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ 13% & 24% 65.820,43 €
  Ακολούθως λέει πως η εκτέλεση της προμήθειας κρίνεται άκρως επείγουσα, για τους λόγους που ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στην ως άνω εισήγηση της υπηρεσίας, οπότε και θα πρέπει να γίνει με τη διαδικασία του κατεπείγοντος και της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρ. 26 και 32 του ν.4412/2016, όπως ισχύει.  Σύμφωνα με την από 28-02-2019 τεχνική έκθεση, που εκπονήθηκε από το Τμήμα Προμηθειών και Υπηρεσιών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου, το συνολικό ποσό της ανάθεσης ανέρχεται στα 65.820,43€.  Από έρευνα αγοράς που έγινε, και κατόπιν των α)αριθμ. 8420/07-03-2019 πρόσκλησης, που εστάλη στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία ΠΑΝΤΕΛΗΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. και β)αριθμ. 8423/07-03-2019 πρόσκλησης, που εστάλη στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία KORINTHIANPALACE CATERING A.E., υποβλήθηκαν στο Δήμο α)η υπ΄ αριθμ. πρωτ. 8793/12-03-2019 προσφορά του οικονομικού φορέα με την επωνυμία ΠΑΝΤΕΛΗΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. και β)η υπ΄ αριθμ. πρωτ. 8903/12-03-2019 προσφορά του οικονομικού φορέα με την επωνυμία KORINTHIAN PALACE CATERING A.E., τις οποίες ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής.  Στη συνέχεια η Οικονομική Επιτροπή αποσφραγίζει τις ως άνω προσφορές, που περιέχουν τα δικαιολογητικά συμμετοχής και τις οικονομικές προσφορές, οι οποίες έχουν ως εξής: Α) ΠΑΝΤΕΛΗΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.:
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€)
1 ΕΤΟΙΜΑ ΓΕΥΜΑΤΑ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ 13860 1,71
      ΣΥΝΟΛΟ 23.700,60
      ΦΠΑ 24% 5.688,14
      ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 29.388,74
    ΒKORINTHIAN PALACE CATERING A.E.:
  1. ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
A/A ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (χωρίς ΦΠΑ) ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (χωρίς ΦΠΑ) ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ (%) ΔΑΠΑΝΗ    
1 Γάλα εβαπορέ 410γρ. 900 0,90 € 0,90€   810,00 €  
2 Γάλα φρέσκο 1λίτρου 120 1,40 € 1,40€   168,00 €  
3 Φέτα τυρί εγχώρια 300 8,06 € 8,06€   2.418,00 €  
4 Κασέρι εγχώριο 90 9,98 € 9,98€   898,20 €  
5 Κεφαλοτύρι ελληνικής προέλευσης 150 10,96 € 10,96€   1.644,00 €  
6 Γιαούρτι  με φρούτα παιδικό 145γρ. 150 1,98 € 1,98€   297,00 €  
7 Τυρί σε φέτες  για τοστ 200 8,37 € 8,37€   1.674,00 €  
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ     7.909,20€    
 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ  13%     8.937,40€    
8 Μαργαρίνη για επάλειψη 250 γρ 450 1,11 € 1,11€   499,50 €  
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ     499,50 €    
 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ  24%     619,38 €    
9 Ελαιόλαδο έξτρα παρθένο 5 λίτρων 132 28,76 €   0% 3.796,32 €  
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ     3.796,32 €    
 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ  13%     4.289,84 €    
10 Αλεύρι που φουσκώνει (500 gr) 150 0,97 € 0,97€   145,50 €  
11 Αλεύρι για όλες τις χρήσεις  (1 ΚΙΛΟ) 15 1,17 € 1,17€   17,55 €  
12 Φαρίν Λακτέ 300 gr 9 3,19 € 3,19€   28,71 €  
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ     191,76€    
 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ  13%     216,69€    
13 Baking powder 20 gr 24 0,44 € 0,44€   10,56 €  
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ     10,56 €    
 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ  24%     13,09     
14 Ρύζι γλασσέ 500 gr 84 1,25 € 1,25€   105,00 €  
15 Ρύζι κίτρινο 500 gr 342 1,56 € 1,56€   533,52 €  
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ     638,52 €    
 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ  13%     721,53 €    
16 Corn Flakes 375 gr 45 2,65 € 2,65€   119,25 €  
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ     119,25 €    
 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ  24%     147,87 €    
17 Μακαρόνια Νο 6 500 gr 162 0,86 € 0,86€   139,32 €  
18 μακαρόνια Νο 2 500gr 70 0,86 € 0,86€   60,20 €  
19 Μακαρόνι “κοφτάκι” 500gr 45 0,86 € 0,86€   38,70 €  
20 Χυλοπίτες 500 gr 108 0,86 € 0,86€   92,88 €  
21 Μακαρονάκι σέλινο 500 gr 36 0,92 € 0,92€   33,12 €  
22 Πένες 500 gr 66 0,86 € 0,86€   56,76 €  
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ     420,98 €    
 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ  13%     475,71 €    
23 Τομματάκι ψιλοκομμένο 400 gr 165 0,56 € 0,56€   92,40 €  
24 Πελτές τομάτας  500 gr 93 1,36 € 1,36€   126,48 €  
25 Τοματοχυμός 500 gr συμπυκνωμένος 225 0,56 € 0,56€   126,00 €  
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ     344,88 €    
 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ  24%     427,65 €    
26 Φακές ψιλές 500 gr 294 1,13 € 1,13€   332,22 €  
27 Φασόλια μέτρια 500 gr 180 1,35 € 1,35€   243,00 €  
28 Φασόλια γίγαντες 500 gr 180 4,89 € 4,89€   880,20 €  
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ     1.455,42 €    
 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ  13%     1.644,62 €    
29 Μέλι 250 gr 120 4,50 € 4,50€   540,00 €  
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ     540,00 €    
 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ  13%     610,20 €    
30 Ζάχαρη (1 κιλό) 102 0,94 € 0,94€   95,88 €  
31 Ζάχαρη  άχνη των 400 gr 75 0,74 € 0,74€   55,50 €  
32 Μαρμελάδα 500 gr 120 1,49 € 1,49€   178,80 €  
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ     330,18 €    
 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ  24%     409,42    
33 Αλάτι σακουλάκι 500 gr 90 0,55 € 0,55€   49,50 €  
34 πιπέρι φακ 50gr 30 0,74 € 0,74€   22,20 €  
35 Ρίγανη κουτί 30 gr 30 0,88 € 0,88€   26,40 €  
36 Ξύδι  (330 ml) 150 0,66 € 0,66€   99,00 €  
 37 Μπαχάρι ολόκληρο φακελάκι 50 gr 20 1,49 € 1,49€   29,80 €  
 38 κανέλα ξύλο φακ 50gr 20 1,32 € 1,32€   26,40 €  
 39 κανέλα τριμμένη φακ 50gr 20 0,97 € 0,97€   19,40 €  
 40 μοσχοκάρυδο τριμμένο φακ. 15 gr 20 0,87 € 0,87€   17,40 €  
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ     290,10€     
 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ  24%     359,72€    
41 Πατάτα 700 0,69 €   0% 483,00 €  
42 Τομάτα 150 1,76 €   0% 264,00 €  
43 Αγγούρι 150 0,53 €   0% 79,50 €  
44 Κρεμμύδια ξερά 150 0,89 €   0% 133,50 €  
45 Λεμόνι 180 1,40 €   0% 252,00 €  
46 Μαρούλι 150 0,61 €   0% 91,50 €  
47 Άνηθος 40 0,50 €   0% 20,00 €  
48 Κρεμμύδι φρέσκο 33 1,74 €   0% 57,42 €  
49 Καρότο 150 0,89 €   0% 133,50 €  
50 Σέλινο 90 1,24 €   0% 111,60 €  
51 Μαϊντανός 40 0,50 €   0% 20,00 €  
52 Σκόρδο 90 0,45 €   0% 40,50 €  
53 Λάχανο 165 1,05 €   0% 173,25 €  
54 Σπανάκι 90 1,29 €   0% 116,10 €  
55 Πορτοκάλι 90 1,21 €   0% 108,90 €  
56 Μήλο 702 1,23 €   0% 863,46 €  
57 Μπανάνα 690 1,49 €   0% 1.028,10 €  
58 Αχλάδι 300 2,55 €   0% 765,00 €  
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ     4.741,33€    
 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ  13%     5.357,70€    
59 Εμφιαλωμένο νερό 1,5lt*12 τεμ 150 5,05 € 5,05€   757,50 €  
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ     757,50 €    
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ  13%     855,98 €    
60 Μοσχαρίσιος κιμάς ελιά νωπό χωρίς κόκκαλο 300 8,92 €   0% 2.676,00 €  
61 Μοσχάρι ελιά νωπό χωρίς κόκκαλο 186 8,74 €   0% 1.625,64 €  
62 Χοιρινό σπάλα νωπό χωρίς κόκκαλο 96 5,74 €   0% 551,04 €  
63 Χοιρινή μπριζόλα από χοιρινό νωπό λαιμό 33 5,89 €   0% 194,37 €  
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ     5.047,05 €    
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ  13%     5.703,17    
64 Φασολάκια κατεψυγμένα 50 2,06 € 2,06€   103,00 €  
65 Αρακάς κατεψυγμένος 75 3,22 € 3,22€   241,50 €  
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ     344,50 €    
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ  13%     389,29 €    
66 Φύλλο σφολιάτας 1/2 κιλού 18 3,77 € 3,77€   67,86 €  
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ     67,86 €    
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ  24%     84,15    
67 Νωπό κοτόπουλο 378 3,49 €   0% 1.319,22 €  
68 Αυγά 805 0,26 €   0% 209,30 €  
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ     1.528,52 €    
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ  13%     1.727,23 €    
69 Πέρκα φέτες για φούρνο 100 8,81 €   0% 881,00 €  
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ     881,00 €    
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ  13%     995,53 €    
70 Ψωμί χωριάτικο 1 κιλού 1200 1,35€ 1,35€   1.620,00 €  
71 Ψωμί για τοστ μικρό 150 1,60€ 1,60€   240,00 €  
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ     1.860,00€    
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ  13%     2.101,80€    
ΔΑΠΑΝΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟ ΦΠΑ     31.774,43    
ΔΑΠΑΝΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΕ ΦΠΑ 13 & 24%     36.087,96    
 
  1. ΕΤΟΙΜΑ ΓΕΥΜΑΤΑ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (χωρίς ΦΠΑ) ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (χωρίς ΦΠΑ) ΑΞΙΑ προ ΦΠΑ 24%  
1 ΕΤΟΙΜΑ ΓΕΥΜΑΤΑ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ 13.860 1,73€ 1,70€ 23.562,00  
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΕ ΦΠΑ 24%   29.216,88€      
  Από τις ως άνω προσφορές, η προσφορά του οικονομικού φορέα με την επωνυμία KORINTHIAN PALACECATERING A.E., για τα απαιτούμενα είδη και των δύο ομάδων συνολικού ποσού 65.304,84€, κρίνεται η συμφερότερη και η προσφέρουσα εταιρεία παρουσιάζεται αξιόπιστη. Με βάση τα ανωτέρω και επειδή οι εξαιρετικά επείγουσες ανάγκες: -οφείλονται σε γεγονότα απρόβλεπτα, -δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή με διαπραγμάτευση διαδικασίες με δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, -οι περιστάσεις της κατεπείγουσας ανάγκης σε καμία περίπτωση δεν απορρέουν από ευθύνη του Δήμου, ο Πρόεδρος προτείνει την απευθείας ανάθεση στον ανωτέρω οικονομικό φορέα των ειδών της εν λόγω προμήθειας με βάση την προσφορά της.   Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την αριθμ. 7784/4-3-2019 εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας, την από 28-2-2019 τεχνική έκθεση της αρμόδιας υπηρεσίας, τις ως άνω αναφερόμενες προσφορές, τις εξαιρετικά επείγουσες ανάγκες, όπως αναφέρθηκαν στην εισήγηση της υπηρεσίας και του Προέδρου και οι οποίες α)οφείλονται σε γεγονότα απρόβλεπτα, β)δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή με διαπραγμάτευση διαδικασίες με δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, γ)οι περιστάσεις της κατεπείγουσας ανάγκης σε καμία περίπτωση δεν απορρέουν από ευθύνη του Δήμου, τις διατάξεις του Ν. 3463/2006, όπως ισχύει, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, τις διατάξεις των άρθρ. 26 και 32 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

  Αναθέτει απευθείας την εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ, ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ενδεικτικού προϋπολογισμού τεχνικής έκθεσης 65.820,43€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), λόγω έκτακτων γεγονότων με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης, στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία KORINTHIAN PALACE CATERING A.E. (Σολωμός Κορινθίας, ΑΦΜ 998586666, Δ.Ο.Υ. Κορίνθου), νόμιμα εκπροσωπούμενη, με συνολικό ποσό προσφοράς τα 65.304,84€, ως εξής:
  1. ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
A/A ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (χωρίς ΦΠΑ) ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (χωρίς ΦΠΑ) ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ (%) ΔΑΠΑΝΗ    
1 Γάλα εβαπορέ 410γρ. 900 0,90 € 0,90€   810,00 €  
2 Γάλα φρέσκο 1λίτρου 120 1,40 € 1,40€   168,00 €  
3 Φέτα τυρί εγχώρια 300 8,06 € 8,06€   2.418,00 €  
4 Κασέρι εγχώριο 90 9,98 € 9,98€   898,20 €  
5 Κεφαλοτύρι ελληνικής προέλευσης 150 10,96 € 10,96€   1.644,00 €  
6 Γιαούρτι  με φρούτα παιδικό 145γρ. 150 1,98 € 1,98€   297,00 €  
7 Τυρί σε φέτες  για τοστ 200 8,37 € 8,37€   1.674,00 €  
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ     7.909,20€    
 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ  13%     8.937,40€    
8 Μαργαρίνη για επάλειψη 250 γρ 450 1,11 € 1,11€   499,50 €  
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ     499,50 €    
 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ  24%     619,38 €    
9 Ελαιόλαδο έξτρα παρθένο 5 λίτρων 132 28,76 €   0% 3.796,32 €  
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ     3.796,32 €    
 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ  13%     4.289,84 €    
10 Αλεύρι που φουσκώνει (500 gr) 150 0,97 € 0,97€   145,50 €  
11 Αλεύρι για όλες τις χρήσεις  (1 ΚΙΛΟ) 15 1,17 € 1,17€   17,55 €  
12 Φαρίν Λακτέ 300 gr 9 3,19 € 3,19€   28,71 €  
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ     191,76€    
 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ  13%     216,69€    
13 Baking powder 20 gr 24 0,44 € 0,44€   10,56 €  
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ     10,56 €    
 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ  24%     13,09     
14 Ρύζι γλασσέ 500 gr 84 1,25 € 1,25€   105,00 €  
15 Ρύζι κίτρινο 500 gr 342 1,56 € 1,56€   533,52 €  
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ     638,52 €    
 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ  13%     721,53 €    
16 Corn Flakes 375 gr 45 2,65 € 2,65€   119,25 €  
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ     119,25 €    
 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ  24%     147,87 €    
17 Μακαρόνια Νο 6 500 gr 162 0,86 € 0,86€   139,32 €  
18 μακαρόνια Νο 2 500gr 70 0,86 € 0,86€   60,20 €  
19 Μακαρόνι “κοφτάκι” 500gr 45 0,86 € 0,86€   38,70 €  
20 Χυλοπίτες 500 gr 108 0,86 € 0,86€   92,88 €  
21 Μακαρονάκι σέλινο 500 gr 36 0,92 € 0,92€   33,12 €  
22 Πένες 500 gr 66 0,86 € 0,86€   56,76 €  
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ     420,98 €    
 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ  13%     475,71 €    
23 Τομματάκι ψιλοκομμένο 400 gr 165 0,56 € 0,56€   92,40 €  
24 Πελτές τομάτας  500 gr 93 1,36 € 1,36€   126,48 €  
25 Τοματοχυμός 500 gr συμπυκνωμένος 225 0,56 € 0,56€   126,00 €  
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ     344,88 €    
 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ  24%     427,65 €    
26 Φακές ψιλές 500 gr 294 1,13 € 1,13€   332,22 €  
27 Φασόλια μέτρια 500 gr 180 1,35 € 1,35€   243,00 €  
28 Φασόλια γίγαντες 500 gr 180 4,89 € 4,89€   880,20 €  
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ     1.455,42 €    
 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ  13%     1.644,62 €    
29 Μέλι 250 gr 120 4,50 € 4,50€   540,00 €  
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ     540,00 €    
 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ  13%     610,20 €    
30 Ζάχαρη (1 κιλό) 102 0,94 € 0,94€   95,88 €  
31 Ζάχαρη  άχνη των 400 gr 75 0,74 € 0,74€   55,50 €  
32 Μαρμελάδα 500 gr 120 1,49 € 1,49€   178,80 €  
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ     330,18 €    
 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ  24%     409,42    
33 Αλάτι σακουλάκι 500 gr 90 0,55 € 0,55€   49,50 €  
34 πιπέρι φακ 50gr 30 0,74 € 0,74€   22,20 €  
35 Ρίγανη κουτί 30 gr 30 0,88 € 0,88€   26,40 €  
36 Ξύδι  (330 ml) 150 0,66 € 0,66€   99,00 €  
 37 Μπαχάρι ολόκληρο φακελάκι 50 gr 20 1,49 € 1,49€   29,80 €  
 38 κανέλα ξύλο φακ 50gr 20 1,32 € 1,32€   26,40 €  
 39 κανέλα τριμμένη φακ 50gr 20 0,97 € 0,97€   19,40 €  
 40 μοσχοκάρυδο τριμμένο φακ. 15 gr 20 0,87 € 0,87€   17,40 €  
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ     290,10€     
 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ  24%     359,72€    
41 Πατάτα 700 0,69 €   0% 483,00 €  
42 Τομάτα 150 1,76 €   0% 264,00 €  
43 Αγγούρι 150 0,53 €   0% 79,50 €  
44 Κρεμμύδια ξερά 150 0,89 €   0% 133,50 €  
45 Λεμόνι 180 1,40 €   0% 252,00 €  
46 Μαρούλι 150 0,61 €   0% 91,50 €  
47 Άνηθος 40 0,50 €   0% 20,00 €  
48 Κρεμμύδι φρέσκο 33 1,74 €   0% 57,42 €  
49 Καρότο 150 0,89 €   0% 133,50 €  
50 Σέλινο 90 1,24 €   0% 111,60 €  
51 Μαϊντανός 40 0,50 €   0% 20,00 €  
52 Σκόρδο 90 0,45 €   0% 40,50 €  
53 Λάχανο 165 1,05 €   0% 173,25 €  
54 Σπανάκι 90 1,29 €   0% 116,10 €  
55 Πορτοκάλι 90 1,21 €   0% 108,90 €  
56 Μήλο 702 1,23 €   0% 863,46 €  
57 Μπανάνα 690 1,49 €   0% 1.028,10 €  
58 Αχλάδι 300 2,55 €   0% 765,00 €  
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ     4.741,33€    
 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ  13%     5.357,70€    
59 Εμφιαλωμένο νερό 1,5lt*12 τεμ 150 5,05 € 5,05€   757,50 €  
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ     757,50 €    
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ  13%     855,98 €    
60 Μοσχαρίσιος κιμάς ελιά νωπό χωρίς κόκκαλο 300 8,92 €   0% 2.676,00 €  
61 Μοσχάρι ελιά νωπό χωρίς κόκκαλο 186 8,74 €   0% 1.625,64 €  
62 Χοιρινό σπάλα νωπό χωρίς κόκκαλο 96 5,74 €   0% 551,04 €  
63 Χοιρινή μπριζόλα από χοιρινό νωπό λαιμό 33 5,89 €   0% 194,37 €  
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ     5.047,05 €    
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ  13%     5.703,17    
64 Φασολάκια κατεψυγμένα 50 2,06 € 2,06€   103,00 €  
65 Αρακάς κατεψυγμένος 75 3,22 € 3,22€   241,50 €  
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ     344,50 €    
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ  13%     389,29 €    
66 Φύλλο σφολιάτας 1/2 κιλού 18 3,77 € 3,77€   67,86 €  
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ     67,86 €    
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ  24%     84,15    
67 Νωπό κοτόπουλο 378 3,49 €   0% 1.319,22 €  
68 Αυγά 805 0,26 €   0% 209,30 €  
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ     1.528,52 €    
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ  13%     1.727,23 €    
69 Πέρκα φέτες για φούρνο 100 8,81 €   0% 881,00 €  
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ     881,00 €    
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ  13%     995,53 €    
70 Ψωμί χωριάτικο 1 κιλού 1200 1,35€ 1,35€   1.620,00 €  
71 Ψωμί για τοστ μικρό 150 1,60€ 1,60€   240,00 €  
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ     1.860,00€    
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ  13%     2.101,80€    
ΔΑΠΑΝΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟ ΦΠΑ     31.774,43    
ΔΑΠΑΝΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΕ ΦΠΑ 13 & 24%     36.087,96    
 
  1. ΕΤΟΙΜΑ ΓΕΥΜΑΤΑ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (χωρίς ΦΠΑ) ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (χωρίς ΦΠΑ) ΑΞΙΑ προ ΦΠΑ 24%  
1 ΕΤΟΙΜΑ ΓΕΥΜΑΤΑ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ 13.860 1,73€ 1,70€ 23.562,00  
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΕ ΦΠΑ 24%   29.216,88€      
  Η πληρωμή του ανωτέρω αναδόχου θα βαρύνει τις πιστώσεις του δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2019 και του προϋπολογισμού έτους 2019 του νομικού προσώπου (Κ.Κ.Π.) ως εξής: Α. τον προϋπολογισμό του Δήμου Κορινθίων: -ΚΑ 15/6481.0003 με τίτλο «Δαπάνη σίτισης μαθητών Μουσικού Γυμνασίου Κορίνθου» με το ποσό των 29.732,47€, Β. τον προϋπολογισμό του Κέντρου Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων: -ΚΑ 15/6481.001 με τίτλο «Έξοδα λειτουργίας συσσιτούντων» με το ποσό των 36.087,96€.

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 11/95/2019.-

Leave a Comment