Απόφαση αριθμ. 12/104/2019

Απόφαση αριθμ. 12/104/2019

Ημ/νία Δημοσίευσης : 20/3/2019

Αριθμός Πρακτικού 12 Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv Της  20-03-2019   Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζήμο Κωνσταντίνο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Γκουργιώτη Αλέξανδρο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 75/2017, β)με αριθμό 76/2017 και γ)με αριθμό 90/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 20η Μαρτίου 2019, ημέρα της εβδoμάδας Τετάρτη και ώρα 09:00 σε έκτακτη συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 9877/19-03-2019 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.   Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία. Π α ρ ό ν τ ε ς 1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Ζήμος Κων., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Μπάκουλης Δημ., 5)Νανόπουλος Βασ., 6)Φαρμάκης Γεωργ., 7)Ζώγκος Ανδρ.. Α π ό ν τ ε ς 1)Γκουργιώτης Αλεξ., 2)Δημητρόπουλος Κων..   Ο  Πρόεδρος  αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Στην συνέχεια, ο Πρόεδρος ζήτησε από την Επιτροπή να αποφασίσει για το κατεπείγον της συνεδρίασης και της συζήτησης του θέματος «Παράταση χρόνου ισχύος σύμβασης για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (για την ΟΜΑΔΑ Ε΄) συνολικού προϋπολογισμού μελέτης 2.246.880,00€», διότι η εν λόγω σύμβαση έχει χρόνο ισχύος έως τις 20/03/2019 κι ως εκ τούτου το ζήτημα πρέπει να διευθετηθεί άμεσα. Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει για το κατεπείγον της συνεδρίασης και της συζήτησης του ανωτέρω θέματος.

      ΑΠΟΦΑΣΗ 104η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης «Παράταση χρόνου ισχύος σύμβασης για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (για την ΟΜΑΔΑ Ε΄) συνολικού προϋπολογισμού μελέτης 2.246.880,00€», υπενθυμίζει στα μέλη της Επιτροπής την αριθμ. 333/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία ανακηρύχθηκε ανάδοχος του διαγωνισμού για την εν θέματι προμήθεια ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α.Ε.Β.Ε. με δ.τ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ HELESI και κατακυρώθηκε σε αυτόν η σύμβαση για την προμήθεια των ειδών της ΟΜΑΔΑΣ Ε΄ της αριθμ. 58/2017 μελέτης (αριθμ. 38066/30-08-2017 διακήρυξη διαγωνισμού).

 Ακολούθως, θέτει υπόψη της Επιτροπής το από 14-03-2019 έγγραφο του ως άνω αναδόχου οικονομικού φορέα, που αφορά αίτημα παράτασης του χρόνου ισχύος της σύμβασης, και την υπ΄ αριθμ. 9878/13-03-2019 εισήγηση της επιτροπής αξιολόγησης για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών, η οποία έχει ως εξής:   Θέμα: Παράταση χρόνου ισχύος σύμβασης για την «Προμήθεια εξοπλισμού Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων ΟΜΑΔΑ Ε΄ – ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΕ ΓΕΡΑΝΟ ΚΑΙ ΑΡΠΑΓΗ ποσού 143.000,00€ (χωρίς ΦΠΑ)». Σχετ.:  Η με αριθμ. πρωτοκόλλου 9456/18-03-2019 αίτηση παράτασης.   Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:  
  1. Την υπ’ αριθμ. 44901/2018 σύμβαση μεταξύ του Δήμου και της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α.Ε.Β.Ε. – HELESI  για την προμήθεια ενός ανατρεπόμενου φορτηγού με γερανό και αρπάγη, σύμφωνα με την οποία ο συμβατικός  χρόνος ισχύος είναι τρεις μήνες, ήτοι έως 20-03-2019.
  2. Το ανωτέρω σχετικό έγγραφο περί παράτασης του χρόνου ισχύος της σύμβασης.
  3. Το άρθρο 221 «Όργανα διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων», Ν. 4412/2016, σύμφωνα με το οποίο:  «Στο πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων τα όργανα που γνωμοδοτούν προς τα αποφαινόμενα όργανα («γνωμοδοτικά όργανα») έχουν ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α) αξιολογούν τις προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής των προσφερόντων ή υποψηφίων, β) ελέγχουν την καταλληλότητα των προσφερόντων ή υποψηφίων για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, γ) ελέγχουν και αξιολογούν τις προσφορές, […], ζ) στο στάδιο της εκτέλεσης γνωμοδοτούν για κάθε θέμα που ανακύπτει από τη σύμβαση και ιδίως επί της παράτασης του συμβατικού χρόνου, κάθε άλλης τροποποίησης της σύμβασης και της έκπτωσης του αναδόχου […].
  4. Την παρ. 1 του άρθρου 206 του Ν. 4412/2016 «Χρόνος παράδοσης υλικών», σύμφωνα με την οποία «Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132, β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου, γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης».
  5. Τις διατάξεις του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016  – Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους, του Ν. 4412/2016 και ειδικότερα την παρ. 2. α. 
  Εισηγούμαστε την παράταση του χρόνου ισχύος της σύμβασης κατά τριάντα (30) ημέρες και έως την ολοκλήρωση παράδοσης των συμβατικών ποσοτήτων της 44901/2018 σύμβασης, ήτοι έως την 20-04-2019. Για την Επιτροπή Γιαβάση Αννέτα                 Σαββανού Ελένη             Αρτοποιάδου Αλεξάνδρα   Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος προτείνει την παράταση του χρόνου ισχύος της ως άνω αναφερομένης σύμβασης κατά τριάντα ημέρες, ήτοι έως και την 20-04-2019, προκειμένου να παραδοθούν οι συμβατικές ποσότητες των ειδών, χωρίς μεταβολή του φυσικού αντικειμένου, χωρίς επαύξηση των συμβατικών ποσοτήτων και των συμβατικών τιμών.   Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τον σχετικό φάκελο του διαγωνισμού, την αίτηση παράτασης του συμβατικού χρόνου της αναδόχου εταιρείας, την ως άνω αναφερόμενη εισήγηση της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού, την εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, του Ν.4412/2016, όπως ισχύει, καθώς και όλες τις ισχύουσες σχετικές νομοθετικές διατάξεις   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

   Παρατείνει τον χρόνο ισχύος της με αριθμό 44901/20-12-2018 (ΑΔΑΜ: 18SYMV004295981/31-12-2018) σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κορινθίων και του οικονομικού φορέα με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α.Ε.Β.Ε. με δ.τ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ HELESI  για την προμήθεια των ειδών της ΟΜΑΔΑΣ Ε΄ της με αριθμό 57/2017 μελέτης του Δήμου Κορινθίων για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ συνολικού προϋπολογισμού μελέτης 2.246.880,00€ (υπ΄ αριθμ. 38066/30-08-2017 διακήρυξη διαγωνισμού), κατά τριάντα (30) ημέρες, ήτοι έως και την 20-04-2019, προκειμένου να παραδοθούν οι συμβατικές ποσότητες των ειδών, χωρίς μεταβολή του φυσικού αντικειμένου, χωρίς επαύξηση των συμβατικών ποσοτήτων και των συμβατικών τιμών, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

        Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει. Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 12/104/2019.-

Leave a Comment