Απόφαση αριθμ. 12/205/2018

Απόφαση αριθμ. 12/205/2018

Ημ/νία Δημοσίευσης : 4/2/2019

Αριθμός Πρακτικού 12 Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv Της 07-05-2018   Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζήμο Κωνσταντίνο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 75/2017 και β)με αριθμό 90/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 7η Μαΐου 2018,  ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα και ώρα 09:00, σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 14722/03-05-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.   Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία. Π α ρ ό ν τ ε ς 1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρoς, 2)Βλάσσης Δημ., 3)Ζώγκος Ανδ., 4)Μπάκουλης Δημ., 5)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Φαρμάκη Γεωργ.), 6)Ζήμος Κων., 7)Νανόπουλος Βασ.. Α π ό ν τ ε ς 1) Κορδώσης Χρ., 2)Δημητρόπουλος Κων..   Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.   ΑΠΟΦΑΣΗ 205η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και δημοτικού προϋπολογισμού Δήμου Κορινθίων οικονομικού έτους 2018» λέει στην Επιτροπή ότι σύμφωνα με το εδάφιο α της παρ. 1 του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010 η Οικονομική Επιτροπή συντάσσει τον προϋπολογισμό του Δήμου. Σύμφωνα με το αρ. 28376/ 18.07.2012 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. η αναμόρφωση του προϋπολογισμού αποτελεί κατ’ ουσίαν τροποποίηση της απόφασης με την οποία ψηφίστηκε αυτός και συνεπώς, για την έκδοση της τροποποιητικής του προϋπολογισμού απόφασης, απαιτείται η τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας, όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/τ.Α/23-7-2013) «…η εκτελεστική επιτροπή και η επιτροπή διαβούλευσης διατυπώνουν την γνώμη τους μόνο κατά το στάδιο κατάρτισης του προϋπολογισμού και δεν απαιτείται εκ νέου γνωμοδότησή τους για όποιες αναμορφώσεις του ακολουθήσουν». Συνεπώς, εκτός των ρητά εξαιρουμένων διαδικασιών της διατύπωσης γνώμης από την εκτελεστική επιτροπή και την επιτροπή διαβούλευσης, με το Ν.4172/2013, οι υπόλοιπες ενέργειες αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, ακολουθούν την τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας με τη ψήφιση του προϋπολογισμού, άρα, σε σχέση με την ακολουθούμενη διαδικασία, πρέπει να λαμβάνεται και απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία θα γίνεται εισήγηση του σχεδίου της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού προς το Δημοτικό Συμβούλιο. Στην συνέχεια, ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής σχετική εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:   ΜΕΡΟΣ Α’   Ανακαλούμε την υπ΄ αριθμ. 2/55/2018 απόφαση του Δ.Σ και προτείνουμε την έγκριση σύμφωνα με τη συνημμένη εισήγηση, έπειτα από διορθώσεις- υποδείξεις της Αποκεντρωμένης Δ/σης .   Α. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ Π/Υ ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ I             Κατά τον επανυπολογισμό της Ομάδας Εσόδων I την 31-12-2017 (περ. α του πρώτου εδαφίου του άρθρου 4 της ΚΥΑ 25595/26-7-17) προέκυψαν τα ακόλουθα: α) Εισπραχθέντα Ιαν. – Δεκ. 2016 (Ομάδα Εσόδων I) ποσό 9.652.018,42 ευρώ β) Εισπραχθέντα Ιαν. – Δεκ. 2017 (Ομάδα Εσόδων I) ποσό 9.431.622,01 ευρώ             Συνεπώς, επειδή τα εισπραχθέντα έτους 2016 είναι μεγαλύτερου ύψους από τα εισπραχθέντα έτους 2017, στον Προϋπολογισμό 2018, ως ανώτατο ποσό της Ομάδας Εσόδων I που μπορεί να εγγραφεί είναι το ποσό του έτους 2016, ήτοι 9.652.018,42.Προτείνουμε την εγγραφή ποσού 9.622.018,42€             Στον προϋπολογισμό 2018 στην Ομάδα Εσόδων I έχει εγγραφεί ποσό 9.756.093,18 ευρώ και συνεπώς απαιτείται η αναμόρφωση του Προϋπολογισμού με μείωση κατά το ποσό των 134.074,76 €. ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Στο σκέλος των εσόδων και στον Κ.Α 51 με τίτλο: Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης¨ έχει εγγραφεί στον Π/Υ 2018 συνολικά ποσό 22.010.967,23 €. Το χρηματικό υπόλοιπο της 31/12/2017 σύμφωνα με τη βεβαίωση της ταμειακής υπηρεσίας ανήλθε συνολικά σε 22.998.867,10 €. Αναμορφώνουμε τον προϋπολογισμό έτους 2018 ( άρθρο 4 της ΚΥΑ) με αύξηση στο σκέλος των εσόδων του χρηματικού υπολοίπου κατά 987.899,87 € ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2018 α) Στον προϋπολογισμό εκτιμήσαμε ότι το χρηματικό υπόλοιπο της υπηρεσίας 20 θα ανέλθει στο ποσό των 2.527.171,88 ευρώ. Σύμφωνα με τα απολογιστικά στοιχεία κατά την 31/12/2016, το ποσό ανέρχεται τελικά σε 3.656.742,34 ευρώ. Προκύπτει αύξηση κατά 1.129.570,46 ευρώ στο σκέλος των Εσόδων.             Επίσης, το ύψος των προϋπολογισμένων οφειλών της ανταποδοτικής υπηρεσίας κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού υπολογίστηκε σε 166.571,41 ευρώ από πόρους της υπηρεσίας. Κατά την 31/12/2017 οι οφειλές ανήλθαν τελικά σε 252.549,93 ευρώ. Προκύπτει αύξηση κατά 85.978,52 ευρώ στο σκέλος των Εξόδων. β) Στον προϋπολογισμό εκτιμήσαμε ότι το χρηματικό υπόλοιπο της υπηρεσίας 45 θα ανέλθει στο ποσό των ευρώ 583.754,86. Σύμφωνα με τα απολογιστικά στοιχεία κατά την 31/12/2017 το ποσό ανέρχεται τελικά σε 639.485,63 ευρώ. Προκύπτει αύξηση κατά 55.730,77 ευρώ.             Επιπρόσθετα, το ύψος των προϋπολογισμένων οφειλών της ανταποδοτικής υπηρεσίας κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού υπολογίστηκε σε 5.682,75 ευρώ (τακτικά). Κατά την 31/12/2017 οι οφειλές ανήλθαν τελικά σε 11.372,76 ευρώ. Προκύπτει αύξηση κατά 5.690,01 ευρώ στο σκέλος των Εξόδων.             Συνολικά το χρηματικό υπόλοιπο στον Κ.Α. 5113.0001 με τίτλο “Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο απο τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών” είχαμε εκτιμήσει ότι θα ανέλθει σε 3.110.926,74€  και τελικά ανήλθε σε 4.296.227,97€. Οπότε προκύπτει αύξηση κατά 1.185.301,23€.  ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ II             Στο σκέλος των Εσόδων και στην Ομάδα 32 “Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη” έχουν εγγραφεί στον Π/Υ πιστώσεις συνολικού ποσού 19.555.981,65 ευρώ. Το συνολικό ύψος των εισπρακτέων υπολοίπων που προέκυψε την 31/12/2017 και πρέπει να εγγραφεί στην Ομάδα Εσόδων του Κ.Α. 32 ανήλθε σε 20.239.463,00 ευρώ. Προκύπτει αύξηση κατά 683.481,35€             Επίσης, στο σκέλος των Εξόδων στον Κ.Α. 85 “Προβλέψεις μη είσπραξης ΠΟΕ” έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό πίστωση συνολικού ποσού: 19.127.909,80 ευρώ που πρέπει να αναμορφωθεί και να ανέλθει σε 19.376.052,57 ευρώ.Συνολική αύξηση 248.142,77 €. Κατά τον επανυπολογισμό της Ομάδας Εσόδων II και του Κ.Α. 85 “Προβλέψεις μη είσπραξης ΠΟΕ” του σκέλους των Εξόδων (περ. β του άρθρου 6 της ΚΥΑ 23976/22-7-16) προέκυψαν τα ακόλουθα: α) Περίοδος Ιαν. – Δεκ. 2017: Εισπραχθέντα από απαιτήσεις ΠΟΕ (Ομάδα Εσόδων 32) ποσό 862.791,78 ευρώ β) Περίοδος Ιαν. – Δεκ. 2016: Εισπραχθέντα από απαιτήσεις ΠΟΕ (Ομάδα Εσόδων 32) ποσό 428.071,85 ευρώ Με βάση την αρχή ότι η συνολική διαφορά των εγγεγραμμένων ποσών στον Π/Υ του 2018  για τους ΚΑΕ 32 και 85 δεν μπορεί να υπερβαίνει το μέγιστο από τις εισπράξεις που πραγματοποίησε ο φορέας στον ΚΑΕ 32 για τα έτη 2016 και 2017:              το ποσό που εγγράφεται στον Κ.Α. 85 “Προβλέψεις μη είσπραξης ΠΟΕ” του σκέλους των Εξόδων ανέρχεται σε: 20.239.463,00-862.791,78=19.376.671,22€. Το ποσό που εγγράφουμε τελικά είναι 19.376.052,57 ευρώ.             Επομένως, αναμορφώνουμε τον Προϋπολογισμό έτους 2018 με αύξηση στο σκέλος των Εσόδων του Κ.Α. 32 (το συνολικό ποσό που εγγράφεται είναι 20.239.463,00 ευρώ) και με αύξηση στο σκέλος των Εξόδων του Κ.Α. 85 (το συνολικό ποσό που εγγράφεται είναι 19.376.052,57 ευρώ).   ΟΦΕΙΛΕΣ Στο σκέλος των εξόδων και στους 8111, 8112, 8113, 8114, 8115, 8116, 8117, 8121, 8122 και 8123, για το σύνολο των υπηρεσιών έχουν εγγραφεί πιστώσεις συνολικά 2.537.227,53€. Το ύψος συνολικά των απλήρωτων υποχρεώσεων την 31/12/2017 ανήλθε σε 1.785.354,57 €. Αναμορφώνουμε αντίστοιχα τον προϋπολογισμό και μειώνουμε  κατά 751.872,96€ Σύμφωνα με τα ανωτέρω, τις υποχρεωτικές αναμορφώσεις και τις αναμορφώσεις από νέες ανάγκες που προκύπτουν προτείνουμε:   Β. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ   Τροποποιεί το τεχνικό πρόγραμμα ως ακολούθως:    
64/7413.0001   Σχέδιο Βιώσιμης  Αστικής κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου   65000 -65000 0
30/7413.0002   Σχέδιο Βιώσιμης  Αστικής κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου   0 65000 65000
45/7336.0008 Διαμόρφωση Κοιμητηρίων Δήμου Κορινθίων 180000 93248,76 273.248,76
20/7325.0002 Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού 10000 20000 30000
Επίσης :
  •  Προτείνεται η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος ως προς τα έργα :
  •  με Κ.Α. 30/7331.0012 με τίτλο: «Επισκευή-συντήρηση Αστεροσκοπείου Στεφανίου» προϋπολογισμού 101.247,70€
  • με Κ.Α. 30/7311.0006 με τίτλο: «Προσθήκη αίθουσας στο 6ο Δημοτικό Σχολείο Κορίνθου» προϋπολογισμού 12.000,00€
  • με Κ.Α. 45/7336.0002 με τίτλο: «Διαμόρφωση κοιμητηρίων Δ.Ε Κορίνθου» προϋπολογισμού 45.000,00€
  • τα οποία αποτελούν Νέα έργα του Τεχνικού Προγράμματος ενώ εμφανίζονταν ως συνεχιζόμενα.
  Γ.  ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Η τελική διαμόρφωση θα προέλθει από τις αυξομειώσεις πιστώσεων εσόδων και εξόδων, καθώς και από τις νέες εντάξεις  διαμέσου του αποθεματικού κεφαλαίου Κ.Α. 9111.  
ΕΣΟΔΑ        
Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΠΟΣΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ (+/-) ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ
0441.0001 Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93) 391.350 -20.000 371.350
0521.0001 Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ, άρθρο 9 Ν 1337/83, άρθρο 21 Ν 2508/97) 211.000 -54.074,76 156.925,24
2111.0002 Τέλη Δημοτικού Φόρου 15.000 -10.000 5.000
1512.0001 Πρόστιμα ΚΟΚ Ν. 3542/07 που βεβαίώνονται από την Ελληνική Αστυνομία 55.000 16.000 39.000
2115.0001 Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας 20.000,00 10.000,00 10.000,00
0718.0001 Τέλος διέλευσης τομής οδοστρωμάτων για την κατασκευή δικτύου οπτικών ινών. 20.800 -10.000 10.800
0718.0003 Παράβολο για τις άδειες παραγωγών και επαγγελματιών πωλητών υπαίθριου εμπορίου 0 1.000 1.000
0465 Ειδικό τέλος λατομικών προϊόντων (άρθρο 15 Ν 2115/93, άρθρο 27 Ν 2130/93) 80.000 -15.000 65.000
ΟΜΑΔΑ Ι ΣΥΝΟΛΟ   134.074,76  
5111.0001 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 2.172.117,47 -1.172.689,88 999.427,59
5113.0001 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών 3.110.926,74 1.185.301,23 4.296.227,97  
5119.0001 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου 2.955.384,46 535.146,01 3.490.530,47
5121.0001 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 109.895,56 154.483,84 264.379,40
5121.0002 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 70.290,71 27.240,40 97.531,11
5122.0001 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα  (εκτός Π.Δ.Ε.) για  πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες 5.533.210,52 104.238,65 5.637.449,17
5123.0001 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών 1.449.577,69 239.194,73 1.688.772,42
5124.0001 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ) 600.000,00 55.855,13 655.855,13
5129.0002 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου 251.591,00 -140.870,24 110.720,76
51 ΣΥΝΟΛΟ   987.899,87  
1219.0001 Επιχορήγηση Γ.ΓΔ.Β.Μ. σε πρώην ΝΕΛΕ (μεταφορά ποσού από κλείσιμο λογαριασμού πρώην ΝΕΛΕ ) 0 1.010,52 1.010,52
 1319.0001 505/2017 ΑΔΣ Έκτακτη οικ. Ενίσχυση για την υλοποίηση του προγραμ. Κοινων. Προστασίας για την κάλυψη άμεσων βιοτικών αναγκών και αντικατάσταση οικοσκευής. ,00 8.405,00 8.405,00
1216.0001 Επιχορήγηση ΤΕΒΑ-ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016 1.113.437,45 -12.657,41 1.100.780,04
  ΣΥΝΟΛΟ   -3241,89  
         
3211.0001 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 293.378,65 478.345,01 771.723,66
3211.0002 Δημοτικός Φόρος 57.265,68 110.607,06 167.872,74
3212.0001 Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης Δήμου 2.053.616,80 -142.748,01 1.910.868,79
3213 Τέλη και δικαιώματα άρδευσης 349,50 -150,39 199,11
3215.0001 Τέλος ακίνητης περιουσίας Δήμου 270.931,23 -25.914,27 245.016,96
3217.0001 Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων 976.492,59 -31.745,70 944.746,89
3218.0001 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών Δήμου 2.794.274,75 -223.720,10 2.570.554,65
3218.0002 Τακτικά έσοδα από τέλη παρεπιδημούντων 259.484,48 655,78 260.140,26
3219.0001 Μισθώματα Δημ. Ακινήτων Δημ. Αγοράς παρελθόντων ετών 390.769,84 -785,21 389.984,63
3219.0002 Δικαιώματα από τέλη καθ/τας νεκροταφείων παρελθόντων ετών 573.753,97 269.110,57 842.864,54
3219.0004 Τέλος κοινοχρήστων χώρων παρελθόντων ετών 1.761.275,51 15.864,36 1.777.139,87
3219.0005 Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης σχεδίου πόλης παρελθόντων ετών 1.073.211,56 9.311,61 1.082.523,17
3219.0006 Μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα παρελθόντων ετών 129.425,95 1.139,99 128.285,96
3219.0007 Τέλος κοινοχρήστων χώρων παρελθόντων ετών-Λαϊκές αγορές 381.712,60 27.142,73 408.855,33
3219.0008 Ειδικό τέλος 5% λατομικών προϊόντων παρελθόντων ετών 613.733,13 -176.216,00 437.517,13
3219.0009 Διεκδικούμενες αποζημιώσεις χρήσης ακινήτων παρελθόντων ετών 725.819,21 -921,47 724.897,74
3219.0010 Μισθώματα ακινήτων 202.664,20 27.791,31 230.455,51
3219.0011 Επιστροφή χρημάτων 288,00 566.251,74 566.539,74
3219.0012 Φόρος προστιθέμενης αξίας 13% (ΦΠΑ) 77.432,47 -6.825,97 70.606,50
3219.0013 Φόρος προστιθέμενης αξίας 23% (ΦΠΑ) 91.484,16 -9.764,18 81.719,98
3219.0015 Τέλος απο δικαίωμα βοσκής  Δ. Σαρωνικού 8.805,10 -326,32 8.478,78
3219.0016 Λοιπά έσοδα Δ. Άσσου-Λεχαίου 56.730,89 -2.012,56 54.718,33
3219.0017 Τακτικά έσοδα και λοιπά έσοδα Δ. Σαρωνικού 5.540,33 -275,79 5.264,54
3219.0019 Μισθώματα λατομικών προϊόντων 217.825,75 80.114,96 297.940,71
3219.0020 Παραχώρηση τετραετών τάφων 42.703,52 5.170,33 47.873,85
3219.0021 Τέλη αιγιαλού και παραλίας 4.237,30 -4.237,30 ,00
3221.0001 Εισπρακτέα υπόλοιπα (ΠΟΕ) από έκτακτα έσοδα φορολογικών διατάξεων 1.625.757,11 -11.927,74 1.613.829,37
3221.0002 ΠΟΕ από πρόστιμα ΚΟΚ 4.571.983,04 -272.791,04 4.299.192,00
3221.0003 Έσοδα ΠΟΕ από καταλογισμό δικαστικών εξόδων κλπ 189.264,38 4.792,26 194.056,64
3221.0004 Έσοδα ΠΟΕ από πρόστιμα καταλογιστικών αποφάσεων 6.806,36 -174,33 6.632,03
         
32 ΣΥΝΟΛΟ   683481,35  
  ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ                                     ΕΣΟΔΩΝ                                            77.720.153,69€             ΠΟΣΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ                                                 ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ                                   1.534.064,57€             ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ                        79.254.218,26€                                 1.534.064,57  
Κ.Α.Ε. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΓΚΡΙΘΕΝ ΠΟΣΟ ΠΟΣΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ (+/-) ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ ΠΟΣΟ
00/8111.0002   Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων 8.526,90   -7026,90   1500  
00/8112.0006   Αμοιβές και έξοδα αιρετών αρχόντων και τρίτων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων 39.507,86   -23.866,46   15.641,40  
00/8113.0001   Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Δ.Κορινθίων, Δ. Άσσου- Λεχαίου, Δ. Τενέας, Δ.Σαρωνικού, Δ.Σολυγείας (Καποδιστριακών Δήμων) έως 31/12/2010. 57.693,78   -52.195,23   5.498,55  
00/8113.0002   Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων 6.813,68   -2.785,42   4.028,26  
00/8114.0006   Φόροι-Τέλη Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων 240,17   -220,67   19,50  
00/8115.0006   Διάφορα έξοδα Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων 194.616,65   -183.867,99   10.748,66  
00/8117.0002   Λοιπά έξοδα Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων 1.086.211,91   -477.877,48   608.334,43  
10/8111.0002   Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων 89.240,42   -86647,64   2592,78  
10/8113.0002   Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων 13.467,19   -11.353,68   2.113,51  
10/8115.0006   Διάφορα έξοδα Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων 203,36   923,84   1.127,20  
10/8116.0006   Δαπάνες προμήθειες αναλωσίμων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων 347,20   877,92   1.225,12  
10/8121.0006   Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων 14.760,00   6.115,43   20.875,43  
15/8111.0002   Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων 62.900,88   -23.816,72   39.084,16  
15/8113.0002   Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων 5.086,16   -3.100,00   1.986,16  
15/8115.0006   Διάφορα έξοδα Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων 38.497,52   -22.599,44   15.898,08  
20/8111.0002   Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων 15.931,84   181.401,96   197.333,80  
20/8112.0006   Αμοιβές και έξοδα αιρετών αρχόντων και τρίτων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων 2.399,98   -1.936,38   463,60  
20/8113.0002   Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων 61.226,33   -41.323,58   19.902,75  
20/8116.0006   Δαπάνες προμήθειες αναλωσίμων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων 20.103,69   14.697,95   34.801,64  
20/8117.0002   Λοιπά έξοδα Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων 66.861,43   -66.861,43   0,00  
  ΣΥΝΟΛΟ 20   85978,52  
25/8111.0002   Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων 215,25   -215,25   0,00    
25/8123.0005   Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες Δήμου Σολυγείας 12.454,38   -12.454,38   0,00
30/8111.0002   Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων 46.345,96   -23.396,27   22.949,69  
30/8112.0006   Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τριτων Δ. Κορινθίων  24.885,20   -285,2   24.600,00  
30/8113.0002     Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων 39.497,70   -33.067,34   6.430,36  
30/8115.0006   Διάφορα έξοδα Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων 173,39   -125,69   47,70  
30/8116.0006   Δαπάνες προμήθειες αναλωσίμων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων 33.968,80   -6035,31   27.933,49  
30/8121.0006   Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων 12.351,64   -8698,6   3.653,04  
30/8122.0006   Έργα Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων 59.597,61   50.915,08   110.512,69  
35/8111.0002   Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων 33.880,40   -11.121,28   22.759,12  
35/8112.0006   Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων 10.824,00   -10824   0,00  
35/8113.0002   Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων 6.226,12   -4.610,31   1.615,81  
35/8116.0006   Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων 8.033,90   -2.696,19   5.337,71  
35/8121.0006   Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων 1.066,40   1.132,12   2.198,52  
40/8111.0002   Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων 21.398,77   -21.398,77   0,00  
40/8115.0006   Διάφορα έξοδα Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων 0,00   28,00   28,00  
45/8111.0002   Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων 5.416,75   4.676,08   10.092,83  
45/8113.0002   Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων 266,00   -266   0,00  
45/8116.0006   Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων 0,00   1.279,93   1.279,93  
  ΣΥΝΟΛΟ 45   5690,01  
60/8112.0006   Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων 22.237,84   -12657,41   9.580,43  
60/8113.0002     Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων 101,50   1.032,05 (ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ)   1.133,55    
60/8115.0006     Διάφορα έξοδα Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων 0,00   138.377,70 (ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ)   138.377,70  
81 ΣΥΝΟΛΟ   -751.872,96  
00/8511.0001 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 16.262.193,23 -205.225,33 16.056.967,9
20/8511.0001 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 291.729,24 476871,33 768.600,57
25/8511.0001 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 2.004.596,57 -253.576,12 1.751.020,45
45/8511.0001 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 569.390,76 230.072,9 799.463,66
85 ΣΥΝΟΛΟ   248.142,78  
20/6641.0002 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Κορίνθου 223.895,12 1.500,95 225.396,07
20/6641.0001 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 261.736,52 150.000,00 411.736,52
20/6644.0001 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες μηχανημάτων 145.556,83 50.000,00 195.556,83
20/6662.0002 Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού εγκαταστάσεων Κ.Χ. 400.873,17 700.000 1.100.873,17
20/7135.0001 Προμήθεια κάδων απορριμμάτων 101.649,41 92.090,99 193.740,4
20/7325.0002 Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού 10.000 20.000 30.000
20/6021.0003 Αποζημίωση συνταξιοδοτούμενων υπαλλήλων (άρθρ. 300 Ν.1188/81) Υπηρεσίας Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού 15.000 30.000 45.000
  ΣΥΝΟΛΟ 20   1.043.591,94  
45/7336.0008 Διαμόρφωση Κοιμητηρίων Δήμου Κορινθίων 180.000 93.248,76 273.248,76
45/6117.0002 Αμοιβή πιστοποιημένου Εκτιμητή του ΥΠΟΙΚ για αγορά ακινήτου 0 1.000 1.000
  ΣΥΝΟΛΟ 45   94.248,76  
  ΛΟΙΠΕΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ      
10/6041.0001 Τακτικές αποδοχές πρακτικής άσκησης σπουδαστών ΤΕΙ Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών 55.282,40 -3.169,44 2.112,96
10/6054.0002 ΕΦΚΑ-ΑΠΔ (τ. ΙΚΑ) προσωπικού πρακτικής άσκησης Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών. 303,30 -181,80 121,50
30/6041.0003 Τακτικές αποδοχές μαθητευόμενων και σπουδαστών των δομών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΠΑ.Λ-ΕΠΑ.Σ-Ι.Ε.Κ) του προγράμματος μαθητείας ΟΑΕΔ, υπηρεσίας Τεχνικών Έργων 17770,00   -3.300,00 14.470,00
30/6054.0003 Εργοδοτικές Εισφορές μαθητευόμενων και σπουδαστών των δομών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΠΑ.Λ-ΕΠΑ.Σ-Ι.Ε.Κ) του προγράμματος μαθητείας ΟΑΕΔ, υπηρεσίας Τεχνικών Έργων 8.500,00 -1.800,00 6.700,00
35/6041.0003 Τακτικές αποδοχές μαθητευόμενων και σπουδαστών των δομών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΠΑ.Λ-ΕΠΑ.Σ-Ι.Ε.Κ) του προγράμματος μαθητείας ΟΑΕΔ, υπηρεσίας πρασίνου ,00 3.300,00 3.300,00
35/6054.0007 Εργοδοτικές Εισφορές μαθητευόμενων και σπουδαστών των δομών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΠΑ.Λ-ΕΠΑ.Σ-Ι.Ε.Κ) του προγράμματος μαθητείας ΟΑΕΔ, υπηρεσίας πρασίνου ,00 1.800,00 1.800,00
35/6041.0004 Τακτικές αποδοχές πρακτικής άσκησης σπουδαστών ΤΕΙ  Υπηρεσίας Πρασίνου ,00 3.169,44 3.169,44
35/6054.0001 ΕΦΚΑ-ΑΠΔ (τ. ΙΚΑ) έκτακτου προσωπικού Υπηρεσίας Πρασίνου ,00 181,80 181,80
30/6234.0004 Μίσθωση οχημάτων υπηρεσίας Τεχνικών έργων για την κάλυψη αναγκών της Δ.Ε. Τενέας 13.676,20 12.000,00 25.676,20
00/6733.0002 505/2017 ΑΔΣ Έκτακτη οικ. Ενίσχυση για την υλοποίηση του προγραμ. Κοινων. Προστασίας για την κάλυψη άμεσων βιοτικών αναγκών και αντικατάσταση οικοσκευής. ,00 8.405,00   8.405,00
00/8261.0001 Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων χρηματικών ποσών 0 15.000 15. 000
10/6142.0030 Αμοιβή για απομαγνητοφώνηση -αναπαραγωγή και βιβλιοδεσία αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων. 15.000 15.000 30.000    
00/6492.0004 Αποζημίωση πολιτών για σωματικές βλάβες λόγω κακής κατάστασης πεζοδρομίων,  οδοστρωμάτων και κ.χ  με βάση δικαστικές αποφάσεις 10.000 20.000 30.000
00/6823.0001 Τόκοι υπερημερίας χρήσης 150.000 50.000 200.000
30/7111.0003 Απαλλοτριώσεις ακινήτων 1.202.000 380.000   1.582.000
00/6718.0001 Εισφορά υπέρ ΚΕΔΕ 15% από ΤΑΠ 63.750 38.000 98.750
10/7133.0001 Προμήθεια επίπλων και σκευών 8.000 7.000 15.000
00/6073.0002 Δαπάνες Επιμόρφωσης  απο Επιχορήγηση Γ.ΓΔ.Β.Μ. σε πρώην ΝΕΛΕ 0 1.010,52 1.010,52
00/6492.0001 Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων 850.000 120.000 970.000
64/7413.0001   Σχέδιο Βιώσιμης  Αστικής κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου   65.000 -65.000 0
30/7413.0002   Σχέδιο Βιώσιμης  Αστικής κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου   0 65.000 65.000
30/6641.0001 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 52.315,87 50.000 102.315,87
30/6644.0001 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες μηχανημάτων 133.695,74 100.000 233.695,74
15/6117.0003 Εργασίες ελέγχου και εξέτασης αδέσποτων ζώων (εμβολιασμοί, αποπαρασιτώσεις κ.λπ.) 0 3.378 3.378
      819.793,52  
-9111 Αποθεματικό 102.401,64 80.160,53 182.561,93
  ΣΥΝΟΛΟ   899.954,05  
  ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ   1.534.064,57  
  ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ                   77.720.153,69€ ΠΟΣΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ                                                 ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ 1.534.064,57€ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ                         79.254.218,26€                              
  Τέλος, ο Πρόεδρος λέει πως λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, η Οικονομική Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλλει προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο το σχέδιο αναμόρφωσης του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018, σύμφωνα με την ως άνω εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.   Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/τ.Α΄/2013), το αρ. 28376/2012 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ., καθώς και όλες τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις                                                              ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ     Υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων προς ψήφιση το σχέδιο αναμόρφωσης του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018, όπως αυτό ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της   παρούσης.   Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει. Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 12/205/2018.-

Leave a Comment