Απόφαση αριθμ. 12/206/2018

Απόφαση αριθμ. 12/206/2018

Ημ/νία Δημοσίευσης : 4/2/2019

Αριθμός Πρακτικού 12 Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv Της 07-05-2018   Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζήμο Κωνσταντίνο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 75/2017 και β)με αριθμό 90/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 7η Μαΐου 2018,  ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα και ώρα 09:00, σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 14722/03-05-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.   Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία. Π α ρ ό ν τ ε ς 1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρoς, 2)Βλάσσης Δημ., 3)Ζώγκος Ανδ., 4)Μπάκουλης Δημ., 5)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Φαρμάκη Γεωργ.), 6)Ζήμος Κων., 7)Νανόπουλος Βασ.. Α π ό ν τ ε ς 1) Κορδώσης Χρ., 2)Δημητρόπουλος Κων..   Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.   ΑΠΟΦΑΣΗ 206η: Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας την εισήγησή του για το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και δημοτικού προϋπολογισμού Δήμου Κορινθίων οικονομικού έτους 2018» λέει στην Επιτροπή ότι σύμφωνα με το εδάφιο α της παρ. 1 του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010 η Οικονομική Επιτροπή συντάσσει τον προϋπολογισμό του Δήμου. Σύμφωνα με το αρ. 28376/ 18.07.2012 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. η αναμόρφωση του προϋπολογισμού αποτελεί κατ’ ουσίαν τροποποίηση της απόφασης με την οποία ψηφίστηκε αυτός και συνεπώς, για την έκδοση της τροποποιητικής του προϋπολογισμού απόφασης, απαιτείται η τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας, όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/τ.Α/23-7-2013) «…η εκτελεστική επιτροπή και η επιτροπή διαβούλευσης διατυπώνουν την γνώμη τους μόνο κατά το στάδιο κατάρτισης του προϋπολογισμού και δεν απαιτείται εκ νέου γνωμοδότησή τους για όποιες αναμορφώσεις του ακολουθήσουν». Συνεπώς, εκτός των ρητά εξαιρουμένων διαδικασιών της διατύπωσης γνώμης από την εκτελεστική επιτροπή και την επιτροπή διαβούλευσης, με το Ν.4172/2013, οι υπόλοιπες ενέργειες αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, ακολουθούν την τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας με τη ψήφιση του προϋπολογισμού, άρα, σε σχέση με την ακολουθούμενη διαδικασία, πρέπει να λαμβάνεται και απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία θα γίνεται εισήγηση του σχεδίου της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού προς το Δημοτικό Συμβούλιο. Στην συνέχεια, ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής σχετική εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:   ΜΕΡΟΣ Α’ Kρίνεται αναγκαίο να τροποποιηθεί  ο Δημοτικός Προϋπολογισμός 2018  προκειμένου να δημιουργηθούν-ενισχυθούν  πιστώσεις ως εξής:   ως προς τον Δημοτικό  Προϋπολογισμό έτους 2018   Ως προς το μέρος των εξόδων: μειώνουμε:
  • τον K.A. 00/6121.0002 με τίτλο «Αντιμισθία αντιδημάρχων (Ν.4093/12 ΦΕΚ 256/31.12.2012 τεύχος Α΄) (7 άτομα)» προϋπολογισμού 155.667,37€ κατά  το ποσό των 265,35€ και τελική πίστωση 155.402,02€»
  • τον K.A. 20/6041.0001 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) εκτάκτων υπαλλήλων Υπηρεσίας Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού» προϋπολογισμού 157.848,00€ κατά  το ποσό των 1957,09€ και τελική πίστωση 155.890,91€»
  • Μειώνουμε την πίστωση 45/7132.0003 με τίτλο «Προμήθεια μεταφορικών μέσων» προϋπολογισμού 111.436,00€ κατά 43.612,66€ και η πίστωση διαμορφώνεται σε 67.823,34€
  • Μειώνουμε την πίστωση 10/6273.0001 με τίτλο «Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες» προϋπολογισμού 350.000,00€ κατά 70.000,00€ και η πίστωση διαμορφώνεται σε 280.000,00€
   μεταφέρουμε στο αποθεματικό πίστωση 115.835,10€ και  απο το αποθεματικό μεταφέρουμε συνολικά ποσό 136.335,10€ και απο εκεί  ενισχύουμε  :  τον K.A. 10/6232.0002 με τίτλο «Μισθώματα κτιρίου ΚΕΠ» προϋπολογισμού 18.836,64€ με το ποσό των 5.500,00 € και τελική πίστωση 24.336,64€»  τον K.A. 35/8111.0002 με τίτλο «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων» προϋπολογισμού 22.759,12€ με το ποσό των 265,35 € και τελική πίστωση 23.024,47€»  τον K.A. 20/8111.0002 με τίτλο «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων» προϋπολογισμού 202.833,80€ με το ποσό των 1.957,09€ και τελική πίστωση 204.790,89€» Επίσης δημιουργούμε: Τον Κ.Α 45/7134.0002 με τίτλο: «Προμήθεια Εφαρμογής Οργάνωσης και Διαχείρισης Δημοτικών Κοιμητηρίων» προϋπολογισμού 43.612,66€ Τον Κ.Α 15/7112.0002 με τίτλο: «Αγορά οικοπέδου στην Τ. Κ Στεφανίου για τη δημιουργία Αθλητικών Εγκαταστάσεων» προϋπολογισμού 50.000,00€ Τον Κ.Α 15/7112.0003 με τίτλο: «Αγορά οικοπέδου στην Δ. Κ Σοφικού για την κατασκευή κτιρίου στέγασης υπηρεσιών Περιβάλλοντος του Δήμου Κορινθίων προϋπολογισμού 35.000,00€. ΜΕΡΟΣ B   Στην υπ΄αρίθμ. 5/110/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Μέρος 1ο, αναγράφεται: 1.)μεταφορά ποσού απο το αποθεματικό 313.750,14€ αντί του ορθού που είναι 314.550,14€ 2)ενίσχυση πίστωσης του κ.α 20/6662.0002 με τίτλο: “Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού εγκαταστάσεων Κ.Χ “ με το ποσό των 132.819,13€ αντί του ορθού 132.519,13€.             Τροποποιούμε αντίστοιχα την απόφαση 5/110/2018 ως προς τα ανωτέρω σημεία.   ΜΕΡΟΣ Γ’   Από την υλοποίηση του προγράμματος ΤΕΒΑ προκύπτουν οι κάτωθι ανάγκες :   Στον ΚΑ 60/6117.0002  με τίτλο : «Δαπάνες προσωπικού με παροχή υπηρεσιών για εργασίες διανομής αποθήκευσης για την υλοποίηση του προγράμματος ΤΕΒΑ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 2015-2016» είχαμε εγγράψει ποσό 32.040,00€ . Προκύπτει ότι δύναται να ενισχυθεί ο  ΚΑ 60/6117.0002   με το ποσό των 9.576,92 με αντίστοιχη μείωση του ΚΑ 60/6474.0002 με τίτλο: «Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων για την υλοποίηση του προγράμματος ΤΕΒΑ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 2015-2016»   κατά το ποσό των 9.576,92 ευρώ , στα πλαίσια λειτουργίας του προγράμματος  σύμφωνα με τον οδηγό υλοποίησης και εφαρμογής  του ΤΕΒΑ . Kρίνεται αναγκαίο να τροποποιηθεί  ο Δημοτικός Προϋπολογισμός 2018  ως εξής: ως προς τον Δημοτικό  Προϋπολογισμό έτους 2018   Ως προς το μέρος των εξόδων: μειώνουμε:
  • τον K.A. 60/6474.0002 με τίτλο «Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων για την υλοποίηση του προγράμματος ΤΕΒΑ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 2015-2016» προϋπολογισμού 13.378,45€ κατά  το ποσό των 9.576,92€ και τελική πίστωση 3.801,53€»
   μεταφέρουμε στο αποθεματικό ποσό 9.576,92€  και απο εκεί  ενισχύουμε ισόποσα :
  • τον K.A. 60/6117.0002 με τίτλο «Δαπάνες προσωπικού με παροχή υπηρεσιών για εργασίες διανομής αποθήκευσης για την υλοποίηση του προγράμματος ΤΕΒΑ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 2015-2016» προϋπολογισμού 32.040,00€ με  το ποσό των 9.576,92€ και τελική πίστωση 41.616,92€»
ΜΕΡΟΣ Ε’   Με το υπ΄αρίθμ. 13151/18-4-2018 έγγραφο του τμήματος Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας μας κοινοποιήθηκε η υποχρέωση ανάθεσης σχετικής εργασίας για την εναρμόνιση με τις απαιτήσεις του νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων GRPR του Δήμου Κορινθίων. Θα πρέπει να προβούμε σε σχετική αναμόρφωση του προϋπολογισμού και συγκεκριμένα προτείνουμε:    ως προς τον Δημοτικό  Προϋπολογισμό έτους 2018   Ως προς το μέρος των εξόδων:  μεταφέρουμε απο το αποθεματικό πίστωση 24.800,00€ και απο εκεί   ενισχύουμε ισόποσα :     τον Κ.Α 00/6142.0002 με τίτλο « Υπηρεσίες εναρμόνισης με τις απαιτήσεις του νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων GRPR του Δήμου Κορινθίων» προϋπολογισμού 24.800,00€ .   ΜΕΡΟΣ Δ’ Με την υπ΄αρίθμ. 5/110/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου  περί επιχορήγησης για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του Δήμου, παρέμενε στο αποθεματικό αδιάθετη πίστωση 122.878,97€ για την πληρωμή ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων . Θα πρέπει να προβούμε σε τροποποίηση για την απορρρόφηση του ως άνω ποσού και για την εξόφληση δαπανών που πληρούν τις προύποθέσεις ως εξής:  ως προς τον Δημοτικό  Προϋπολογισμό έτους 2018   Ως προς το μέρος των εξόδων: μειώνουμε:
  • τον Κ.Α 10/8121.0006  με τίτλο: ”Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων ” προϋπολογισμού 20.875,43€ κατά το ποσό των 7.821,03€ (επιχορήγηση για πληρωμή ληξιπρόθεσμων) και τελική πίστωση 13.054,40€
μεταφέρουμε στο αποθεματικό πίστωση 7.821,03€ (επιχορήγηση για πληρωμή ληξιπρόθεσμων) και απο εκεί μεταφέρουμε συνολικά πίστωση 122.878,97€ και 7.821,03€, σύνολο:130.700,00€ (επιχορήγηση για πληρωμή ληξιπρόθεσμων) καθώς και πίστωση 7.821,03€ (τακτικά)-Γενικό σύνολο μεταφοράς:138.521,03€  για να ενισχύσουμε:
  • τον Κ.Α 30/7111.0008 με τίτλο: ”Αποζημιώσεις επικειμένων περιοχών επέκτασης σχεδίου πόλεως ” προϋπολογισμού 350.000,00€ με το ποσό των 3.700,00€(επιχορήγηση για πληρωμή ληξιπρόθεσμων) και τελική πίστωση 353.700,00€
  • τον Κ.Α 30/7111.0003 με τίτλο: ”Απαλλοτριώσεις ακινήτων ” προϋπολογισμού 1.582.000,00€ με το ποσό των 127.000,00€(επιχορήγηση για πληρωμή ληξιπρόθεσμων) και τελική πίστωση 1.709.000,00€
  • τον Κ.Α 10/8121.0006  με τίτλο: ”Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων ” προϋπολογισμού 13.054,40€ με το ποσό των 7.821,03€ (τακτικά) και τελική πίστωση 20.875,43€ (6.938,97€ επιχορήγηση και 13.936,46€ τακτικά).
  Τέλος, ο Πρόεδρος λέει πως λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, η Οικονομική Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλλει προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο το σχέδιο αναμόρφωσης του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018, σύμφωνα με την ως άνω εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.   Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/τ.Α΄/2013), το αρ. 28376/2012 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ., καθώς και όλες τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις                                                              ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ       Υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων προς ψήφιση το σχέδιο αναμόρφωσης του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018, όπως αυτό ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της   παρούσης.   Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει. Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 12/206/2018.-

Leave a Comment