Απόφαση αριθμ. 13/105/2019

Απόφαση αριθμ. 13/105/2019

Ημ/νία Δημοσίευσης : 27/3/2019 Αριθμός Πρακτικού 13 Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv Της  26-03-2019   Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζήμο Κωνσταντίνο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Γκουργιώτη Αλέξανδρο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 75/2017, β)με αριθμό 76/2017 και γ)με αριθμό 90/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 26η Μαρτίου 2019, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 10570/22-03-2019 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.   Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα οκτώ (8) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία. Π α ρ ό ν τ ε ς 1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Ζήμος Κων., 3)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Φαρμάκη Γεωργ.), 4)Παρτσινέβελος Κων. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Βλάσση Δημ.), 5)Νανόπουλος Βασ., 6)Ζώγκος Ανδρ., 7)Γκουργιώτης Αλεξ., 8)Μπάκουλης Δημ.. Α π ό ν τ ε ς 1)Δημητρόπουλος Κων..   Ο  Πρόεδρος  αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Στην συνέχεια, ο Πρόεδρος ζήτησε από την Επιτροπή να αποφασίσει για το κατεπείγον της συζήτησης του θέματος «Παράταση χρόνου ισχύος δημόσιας σύμβασης για την προμήθεια ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΕΝΤΥΠΩΝ – ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 53.141,59€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)», διότι η σύμβαση μεταξύ του Δήμου και του οικονομικού φορέα «Ευθυμιάδης Χαρ. Δημήτριος» έχει χρόνο ισχύος έως τις 28/03/2019 κι ως εκ τούτου το ζήτημα πρέπει να διευθετηθεί άμεσα. Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει για το κατεπείγον της συζήτησης του ανωτέρω θέματος.    ΑΠΟΦΑΣΗ 105η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης «Παράταση χρόνου ισχύος δημόσιας σύμβασης για την προμήθεια ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΕΝΤΥΠΩΝ – ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 53.141,59 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)», υπενθυμίζει στα μέλη της Επιτροπής την αριθμ. 499/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία ανακηρύχθηκαν ανάδοχοι του διαγωνισμού για την εν θέματι προμήθεια οι οικονομικοί φορείς α)με την επωνυμία ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΧΑΡ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ και κατακυρώθηκε σε αυτόν η σύμβαση για την προμήθεια των ειδών των τμημάτων 1, 2, 3, 4, 5 και 6 της αρ. 70/2017 μελέτης (αριθμ. 60038/22-12-2017 διακήρυξη διαγωνισμού) και β) με την επωνυμία Α. & Μ. ΓΑΛΑΝΗ Ο.Ε. και κατακυρώθηκε σε αυτόν η σύμβαση για την προμήθεια των ειδών των τμημάτων 7 και 8 της αρ. 70/2017 μελέτης (αριθμ. 60038/22-12-2017 διακήρυξη διαγωνισμού). Ακολούθως, θέτει υπόψη της Επιτροπής την από 26-03-2019 εισήγηση της επιτροπής αξιολόγησης για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών, η οποία έχει ως εξής:   Θέμα: Παράταση χρόνου ισχύος σύμβασης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΕΝΤΥΠΩΝ – ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ». Σχετ.: Το υπηρεσιακό  έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας .   Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη: Την υπ’ αριθμ. 45692/28-12-2018 (ΑΔΑΜ: 18SYMV004282186) σύμβαση μεταξύ του Δήμου και της ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ  ΧΑΡ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ για την προμήθεια Γραφικής ύλης κλπ, σύμφωνα με την οποία ο συμβατικός  χρόνος ισχύος των τριών (3) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης ήτοι από την 28-12-2018 έως 28-03-2019. Το ανωτέρω σχετικό έγγραφο περί παράτασης του χρόνου ισχύος της σύμβασης. Το άρθρο 221 «Όργανα διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων», σύμφωνα με το οποίο:  «Στο πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων τα όργανα που γνωμοδοτούν προς τα αποφαινόμενα όργανα («γνωμοδοτικά όργανα») έχουν ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α) αξιολογούν τις προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής των προσφερόντων ή υποψηφίων, β) ελέγχουν την καταλληλότητα των προσφερόντων ή υποψηφίων για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, γ) ελέγχουν και αξιολογούν τις προσφορές, […], ζ) στο στάδιο της εκτέλεσης γνωμοδοτούν για κάθε θέμα που ανακύπτει από τη σύμβαση και ιδίως επί της παράτασης του συμβατικού χρόνου, κάθε άλλης τροποποίησης της σύμβασης και της έκπτωσης του αναδόχου […]. Την παρ. 1 του άρθρου 206 «Χρόνος παράδοσης υλικών», σύμφωνα με την οποία «Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132, β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου, γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης. Τις διατάξεις του άρθρου 132 – Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους, του Ν. 4412/2016 και ειδικότερα την παρ. 2. α.  Τη σύμφωνη γνώμη της ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ  ΧΑΡ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ για την παράταση ισχύος της σύμβασης έως 28-6-2019. Εισηγούμαστε την παράταση του χρόνου ισχύος της σύμβασης κατά τρεις  (3) μήνες  και έως την παράδοση  των συμβατικών ποσοτήτων της 45692/2018 σύμβασης, ήτοι έως  την 28-06-2019.   Για την Επιτροπή Γιαβάση Αννέτα                 Σαββανού Ελένη             Σούκουλης Αντώνης   Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος προτείνει την παράταση του χρόνου ισχύος της ως άνω αναφερομένης σύμβασης κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι έως και την 28-06-2019, προκειμένου να παραδοθούν οι συμβατικές ποσότητες των ειδών, χωρίς μεταβολή του φυσικού αντικειμένου, χωρίς επαύξηση των συμβατικών ποσοτήτων και των συμβατικών τιμών.   Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τον σχετικό φάκελο του διαγωνισμού, την ως άνω αναφερόμενη εισήγηση της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού, την εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, του Ν.4412/2016, όπως ισχύει, καθώς και όλες τις ισχύουσες σχετικές νομοθετικές διατάξεις   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ      Παρατείνει τον χρόνο ισχύος της με αριθμό 45692/28-12-2018 (ΑΔΑΜ: 18SYMV004282186) σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κορινθίων και του οικονομικού φορέα με την επωνυμία ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΧΑΡ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  για την προμήθεια των ειδών των τμημάτων 1, 2, 3, 4, 5 και 6 της αρ. 70/2017 μελέτης (αριθμ. 60038/22-12-2017 διακήρυξη διαγωνισμού) του Δήμου Κορινθίων για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΕΝΤΥΠΩΝ – ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ συνολικού προϋπολογισμού μελέτης 53.141,59€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι έως και την 28-06-2019, προκειμένου να παραδοθούν οι συμβατικές ποσότητες των ειδών, χωρίς μεταβολή του φυσικού αντικειμένου, χωρίς επαύξηση των συμβατικών ποσοτήτων και των συμβατικών τιμών, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης. Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει. Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 13/105/2019.-