Απόφαση αριθμ. 13/106/2019

Απόφαση αριθμ. 13/106/2019

Ημ/νία Δημοσίευσης : 10/5/2019

Αριθμός Πρακτικού 13 Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv Της  26-03-2019   Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζήμο Κωνσταντίνο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Γκουργιώτη Αλέξανδρο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 75/2017, β)με αριθμό 76/2017 και γ)με αριθμό 90/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 26η Μαρτίου 2019, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 10570/22-03-2019 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.   Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα οκτώ (8) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία. Π α ρ ό ν τ ε ς 1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Ζήμος Κων., 3)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Φαρμάκη Γεωργ.), 4)Παρτσινέβελος Κων. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Βλάσση Δημ.), 5)Νανόπουλος Βασ., 6)Ζώγκος Ανδρ., 7)Γκουργιώτης Αλεξ., 8)Μπάκουλης Δημ.. Α π ό ν τ ε ς 1)Δημητρόπουλος Κων..   Ο  Πρόεδρος  αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.  ΑΠΟΦΑΣΗ 106η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και δημοτικού προϋπολογισμού Δήμου Κορινθίων οικονομικού έτους 2019», λέει στην Επιτροπή ότι σύμφωνα με το εδάφιο α’ της παρ. 1 του άρθρ. 72 του Ν.3852/2010  η Οικονομική Επιτροπή συντάσσει τον προϋπολογισμό του Δήμου.  Σύμφωνα με το αρ. 28376/18.07.2012 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. η αναμόρφωση του προϋπολογισμού αποτελεί κατ’ ουσίαν τροποποίηση της απόφασης με την οποία ψηφίστηκε αυτός και συνεπώς, για την έκδοση της τροποποιητικής του προϋπολογισμού απόφασης, απαιτείται η τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας, όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4172/2013 (ΦΕΚ 167/τ.Α/23-7-2013) «…η εκτελεστική επιτροπή και η επιτροπή διαβούλευσης διατυπώνουν την γνώμη τους μόνο κατά το στάδιο κατάρτισης του προϋπολογισμού και δεν απαιτείται εκ νέου γνωμοδότησή τους για όποιες αναμορφώσεις του ακολουθήσουν». Συνεπώς, εκτός των ρητά εξαιρουμένων διαδικασιών της διατύπωσης γνώμης από την εκτελεστική επιτροπή και την επιτροπή διαβούλευσης, με το Ν.4172/2013, οι υπόλοιπες ενέργειες αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, ακολουθούν την τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας με τη ψήφιση του προϋπολογισμού, άρα, σε σχέση με την ακολουθούμενη διαδικασία, πρέπει να λαμβάνεται και απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία θα γίνεται εισήγηση του σχεδίου της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού προς το Δημοτικό Συμβούλιο.  Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής τη σχετική εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής: ΜΕΡΟΣ Α’   Έπειτα από αιτήματα των υπηρεσιών του Δήμου, κρίνεται αναγκαίο να τροποποιηθεί  ο Δημοτικός Προϋπολογισμός 2019 προκειμένου να ενισχυθούν  πιστώσεις ως εξής:    ως προς τον Δημοτικό  Προϋπολογισμό έτους 2019   Ως προς το μέρος των εξόδων: μειώνουμε:
 • τον Κ.Α 20/7132.0001 με τίτλο:«Προμήθεια μεταφορικών μέσων»προϋπολογισμού 400.000,00€  κατά το ποσό των 775,00€ και συνολική πίστωση 399.225,00€
  μεταφέρουμε στο αποθεματικό 775,00€ και απο το  αποθεματικό  μεταφέρουμε πίστωση 39.575,90 €  και ενισχύουμε :
 • τον Κ.Α 20/8113.0002 με τίτλο:«Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων»προϋπολογισμού 71.976,10€  με το ποσό των 775,00€ και συνολική πίστωση 72.751,10€
 • τον Κ.Α 00/8117.0002 με τίτλο:«Λοιπά έξοδα Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων»προϋπολογισμού 411.125,66€  με το ποσό των 800,90€ και συνολική πίστωση 411.926,56€
 • τον Κ.Α 10/7133.0001 με τίτλο:«Έπιπλα σκεύη»προϋπολογισμού 5.000,00€  με το ποσό των 4.000,00€ και συνολική πίστωση 9.000,00€
 • τον Κ.Α 15/6474.0001 με τίτλο:«Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων»προϋπολογισμού 20.000,00€  με το ποσό των 15.000,00€ και συνολική πίστωση 35.000,00€
 • τον Κ.Α 00/6495.0001 με τίτλο: «Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως» προϋπολογισμού 5.000,00€  με το ποσό των 4.000,00€ και συνολική πίστωση 9.000,00€
  δημιουργούμε:
 • τον Κ.Α 00/8261.0001 με τίτλο:«Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων χρηματικών ποσών»προϋπολογισμού15.000,00€ 
  αντίστοιχα  δημιουργούμε στο σκέλος των εσόδων:
 • τον Κ.Α 4219.0004 με τίτλο:«επιστροφές χρημάτων από απεργίες κ.α»προϋπολογισμού 40.000,00€
  μεταφέρουμε από στο  αποθεματικό  πίστωση 40.000,00 €  και από εκεί δημιουργούμε ισόποσα :
 • τον Κ.Α 00/8261.0004 με τίτλο:«επιστροφές χρημάτων από απεργίες κ.α»προϋπολογισμού 40.000,00€
  ΜΕΡΟΣ Β’   Στον Προϋπολογισμό και στο Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2019 έχει εγγραφεί στον Κ.Α. 30/7331.0012 το έργο με τίτλο «Επισκευή – συντήρηση αστεροσκοπείου Στεφανίου» και πίστωση 101.247,70 ευρώ (Πηγή χρηματοδότησης Πόροι Δήμου).   Σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 13/2019  μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη του έργου «Επισκευή – συντήρηση αστεροσκοπείου Στεφανίου» ανέρχεται σε 515.000,00 €. Προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία δημοπράτησης του έργου, προτείνεται η δέσμευση του Δημοτικού Συμβουλίου για εγγραφή του υπόλοιπου ποσού των 413.752,30 ευρώ στον προϋπολογισμό του επόμενου οικονομικού έτους 2020 .   Για την έναρξη της διαδικασίας δημοπράτησης των ανωτέρω δύο έργων θα προηγηθεί απόφαση έγκρισης πολυετούς δαπάνης (παρ 3 άρθρο 67 Ν. 4270/2014, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 22 του άρθρου 10 του Ν. 4337/15 και την παρ. 12 του άρθρου 34 του N. 4484/17), για κάθε ένα από αυτά.   ΜΕΡΟΣ Γ’ Για τις ανάγκες μισθοδοσίας προτείνεται τροποποίηση του προϋπολογισμού ως εξής:   Μειώνουμε την πίστωση 40/6011.0001 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) μονίμων υπαλλήλων Τμήματος Πολεοδομίας» ποσού 318.878,16€ κατά 29.000€ και η πίστωση διαμορφώνεται σε 289.878,16€. Μειώνουμε την πίστωση 40/6051.0004με τίτλο «Εργοδοτική εισφορά (τ.ΤΣΜΕΔΕ εργοδότη) μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσίας  Πολεοδομίας» ποσού 33.353,16€ κατά 10.000€ και η πίστωση διαμορφώνεται σε 23.353,16€. Μειώνουμε την πίστωση 30/6011.0001 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσίας Τεχνικών Έργων» ποσού 701.455,44€ κατά 2.000€ και η πίστωση διαμορφώνεται σε 699.455,44€. Μειώνουμε την πίστωση 20/6011.0001 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσίας Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού» ποσού 1.369.600,32€ κατά 3.500€ και η πίστωση διαμορφώνεται σε 1.366.100,32€.   Από την μείωση προκύπτει το ποσό των 44.500,00€ το οποίο μεταφέρουμε στο αποθεματικό. Από  το αποθεματικό μεταφέρουμε το ποσό των 44.500,00€ στους παρακάτω ΚΑ εξόδων.  
 1. Αυξάνουμε την πίστωση 10/6051.0005 με τίτλο «ΕΤΕΑΕΠ (τ.ΤΕΑΔΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Εργοδότη) μονίμων υπαλλήλων Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών» ποσού 2.373,42€ κατά 1.000€ και η πίστωση διαμορφώνεται σε 3.373,42€ .
 
 1. Αυξάνουμε την πίστωση 10/6051.0006 με τίτλο «ΕΦΚΑ κύρια σύνταξη (τ.Εργοδοτικές εισφορές κύριας σύνταξης δημοσίου) μονίμων υπαλλήλων Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών» ποσού 106.877,65€ κατά 3.000€ και η πίστωση διαμορφώνεται σε 109.877,65€.
 2. Αυξάνουμε την πίστωση 10/6051.0007 με τίτλο «ΕΦΚΑ Υγειονομική περίθαλψη (τ. Εργοδοτική εισφορά υγειονομικής περίθαλψης 5,10%) Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών (αρ.19 παρ 191 Ν.3918/11)» ποσού 3.118,44€ κατά 500€ και η πίστωση διαμορφώνεται σε 3.618,44€.
 3. Αυξάνουμε την πίστωση 15/6011.0001 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσίας Πολιτισμού, Αθλητισμού & Κοινωνικής Πολιτικής» ποσού 485.931,24€ κατά 20.000€ και η πίστωση διαμορφώνεται σε 505.931,24€.
 4. Αυξάνουμε την πίστωση 15/6051.0001 με τίτλο «ΕΦΚΑ Υγειονομική περίθαλψη (τ. Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. Εργοδότη) μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσίας Πολιτισμού, Αθλητισμού & Κοινωνικής Πολιτικής» ποσού 14.318,45€ κατά 3.000€ και η πίστωση διαμορφώνεται σε 17.318,45€.
 5. Αυξάνουμε την πίστωση 15/6051.0004 με τίτλο «ΕΤΕΑΕΠ (τ. ΤΕΑΔΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Εργοδότη)  μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσίας Πολιτισμού, Αθλητισμού & Κοινωνικής Πολιτικής» ποσού 5.262,60€ κατά 1.000€ και η πίστωση διαμορφώνεται σε 6.262,60€.
 6. Αυξάνουμε την πίστωση 15/6051.0005 με τίτλο «ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ» ποσού 7.989,48€ κατά 1.000€ και η πίστωση διαμορφώνεται σε 8.989,48€.
 7. Αυξάνουμε την πίστωση 30/6051.0002 με τίτλο «ΕΦΚΑ-ΑΠΔ (τ. ΙΚΑ Εργοδότη) μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσίας Τεχνικών Έργων» ποσού 4.750,89€ κατά 2.000€ και η πίστωση διαμορφώνεται σε 6.750,89€.
 8. Αυξάνουμε την πίστωση 35/6051.0006 με τίτλο «ΕΦΚΑ Υγειονομική περίθαλψη (τ.Εργοδοτική εισφορά υγειονομικής περίθαλψης 5,10%) Υπηρεσίας Πρασίνου (αρ.19 παρ.1Ν.3918/11)» ποσού 853,94€ κατά 500€ και η πίστωση διαμορφώνεται σε 1.353,94€.
 9. Αυξάνουμε την πίστωση 35/6051.0007 με τίτλο «ΕΤΕΑΕΠ (τ.ΤΕΑΔΥ Δημοσίου) Υπηρεσίας Πρασίνου» ποσού 656,88€ κατά 500€ και η πίστωση διαμορφώνεται σε 1.156,88€.
 10. Αυξάνουμε την πίστωση 40/6051.0001 με τίτλο «ΕΦΚΑ Υγειονομική περίθαλψη (τ.Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. Εργοδότη)  υπαλλήλων Τμήματος Πολεοδομίας» ποσού 4.387,67€ κατά 1.000€ και η πίστωση διαμορφώνεται σε 5.387,67€.
 11. Αυξάνουμε την πίστωση 40/6051.0002 με τίτλο «ΕΤΕΑΕΠ (τ. ΤΕΑΔΥ ΤΑΔΚΥ εργοδότη) υπαλλήλων Υπηρεσίας  Πολεοδομίας» ποσού 3.792,60€ κατά 1.000,00€ και η πίστωση διαμορφώνεται σε 4.792,60€.
 12. Αυξάνουμε την πίστωση 40/6051.0003 με τίτλο «ΕΤΕΑΕΠ (τ. ΤΕΑΔΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ εργοδότη) υπαλλήλων Υπηρεσίας Πολεοδομίας» ποσού 1.976,10€ κατά 1.000,00€ και η πίστωση διαμορφώνεται σε 2.976,10€.
 13. Αυξάνουμε την πίστωση 40/6051.0005 με τίτλο «ΕΦΚΑ κύρια σύνταξη (τ. Εργοδοτική εισφορά κύριας σύνταξης) μονίμων υπαλλήλων υπηρεσίας πολεοδομίας» ποσού 11.542,80€ κατά 5.000,00€ και η πίστωση διαμορφώνεται σε 16.542,80€.
 14. Αυξάνουμε την πίστωση 40/6051.0007 με τίτλο «ΕΦΚΑ-ΑΠΔ (τ.ΙΚΑ Εργοδότη)μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσίας Πολεοδομίας» ποσού 2.195,28€ κατά 500,00€ και η πίστωση διαμορφώνεται σε 2.695,28€.
 15. Αυξάνουμε την πίστωση 20/6051.0008 με τίτλο «ΕΦΚΑ Υγειονομική περίθαλψη (τ.Εργοδοτική εισφορά υγειονομικής περίθαλψης 5,10%) Υπηρεσίας Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού (αρ.19 παρ.1 Ν. 3918/11)» ποσού 675,95€ κατά 2.000,00€ και η πίστωση διαμορφώνεται σε 2.675,95€.
 16. Αυξάνουμε την πίστωση 20/6051.0007 με τίτλο «ΕΤΕΑΕΠ (τ.ΤΕΑΔΥ Δημοσίου Εργοδότη)  μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσίας Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού» ποσού 519,96€ κατά 500€ και η πίστωση διαμορφώνεται σε 1.019,96€.
 17. Αυξάνουμε την πίστωση 20/6051.0003 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές (τ. ΤΣΜΕΔΕ) μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσίας Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού» ποσού 4.584,71€ κατά 1.000,00€ και η πίστωση διαμορφώνεται σε 5.584,71€.
  ΜΕΡΟΣ Δ’ Έχοντας υπόψη το υπ΄ αριθμ. 9759/19-3-2019 έγγραφο -Εμπιστευτικό της Δ/νσης Πολιτικής Άμυνας Κορινθίας με θέμα: Σειρήνες Συναγερμού Πολιτικής άμυνας, προτείνουμε  να τροποποιηθεί  ο Δημοτικός Προϋπολογισμός 2019 προκειμένου να δημιουργηθεί   πίστωση ως εξής:    ως προς τον Δημοτικό  Προϋπολογισμό έτους 2019 Ως προς το μέρος των εξόδων: μειώνουμε:
 • τον Κ.Α 00/6722.0001 με τίτλο:«Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού»προϋπολογισμού17.215,14€  κατά το ποσό των 17.215,14€ και τελική πίστωση 0,00€
  μεταφέρουμε στο αποθεματικό 17.215,14€ και από το  αποθεματικό   δημιουργούμε :
 • τον Κ.Α 30/7135.0019 με τίτλο:«Προμήθεια Σειρήνων Συναγερμού Πολιτικής Άμυνας»προϋπολογισμού 17.215,14€ 
  ΜΕΡΟΣ Ε’   Έχοντας υπόψη:
 • την αριθμ. 17/393/2018 προηγούμενη Απόφαση Δ.Σ. Δήμου Κορινθίων &
 • την αριθμ. 76397/20-12-2018 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Αγροτική Οδοποιία Δ.Κ. Σοφικού» στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι»
 • Την υπ΄αριθμ. 4950/11-1-2019 απόφαση έγκρισης επενδυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και δανείων, ενταγμένου στο πρόγραμμα Φιλόδημος
 • Την υπ΄αριθμ. 6/15249/1-3-2019 Εγκύκλιο του ΥπΕΣ
   καλείται το ΔΣ όπως:
 • Τροποποιήσει  το Τεχνικό Πρόγραμμα εντάσσοντας νέο έργο ως ακολούθως:
  Ένταξη νέου έργου σε Κ.Α. εξόδου 64/7333.0004 με τίτλο «Αγροτική Οδοποϊία Δ.Κ. Σοφικού», και προϋπολογισμό  680.000,00 ευρώ [ΠΔΕ] .
 • Τροποποιήσει του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους ως ακολούθως:
ως προς τον Δημοτικό  Προϋπολογισμό έτους 2019   Ως προς το μέρος των εσόδων: δημιουργούμε:
 • τον K.A. 3123.0001 με τίτλο «Επενδυτικά δάνεια του αρ.69 του ν.4509/2017 (Φιλόδημος Ι) »προϋπολογισμού 680.000,00€ [Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)]
  μεταφέρουμε στο αποθεματικό το ποσό των 680.000,00 και από εκεί   δημιουργούμε:
 • τον K.A64/7333.0004 με τίτλο «Αγροτική Οδοποιία Δ.Κ. Σοφικού», και προϋπολογισμό  680.000,00 ευρώ [ΠΔΕ] .
  Αντίστοιχα τροποποιούμε τον προϋπολογισμό ως προς τον δανεισμό από το ΤΠΔ και ως προς την πληρωμή δόσεων ως εξής: Ως προς το μέρος των εσόδων: δημιουργούμε:
 • τον K.A. 1315.0001 με τίτλο «Επιχορηγήσεις από το Πρόγραμμα Φιλόδημος Ι  για το έργο Αγροτική Οδοποϊία Δ.Κ Σοφικού» προϋπολογισμού 58.003,59€
μεταφέρουμε στο αποθεματικό το ποσό των 58.003,59 και από εκεί   δημιουργούμε:
 •  τον K.A. 00/6521.0002 με τίτλο «Τόκοι δανείων εσωτερικού- Φιλόδημος Ι»προϋπολογισμού 13.039,00€
 •  τον K.A. 00/6526.0002 με τίτλο «Χρεολύσια δανείων εσωτερικού- Φιλόδημος Ι»προϋπολογισμού 44.964,59 €
  Τέλος, ο Πρόεδρος λέει πως, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, η Οικονομική Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλλει προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο το σχέδιο αναμόρφωσης του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019, σύμφωνα με την ως άνω εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.   Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, του Ν. 4555/2018, όπως ισχύει, τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/τ.Α΄/2013), όπως ισχύει, το αρ. 28376/2012  έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ., καθώς και όλες τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(μειοψηφούντος του κ. Νανόπουλου Βασ. με αρνητική ψήφο, διότι διαφωνεί με την εισήγηση τροποποίησης του δημοτικού προϋπολογισμού, που αφορά του κωδικούς που έχουν να κάνουν με τις απεργίες των εργαζομένων)       Υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων προς ψήφιση το σχέδιο αναμόρφωσης του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019, όπως αυτό ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της  παρούσης.   Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει. Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 13/106/2019.-

Leave a Comment