Απόφαση αριθμ. 13/107/2019

Απόφαση αριθμ. 13/107/2019

Ημ/νία Δημοσίευσης : 28/3/2019

Αριθμός Πρακτικού 13 Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv Της  26-03-2019   Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζήμο Κωνσταντίνο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Γκουργιώτη Αλέξανδρο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 75/2017, β)με αριθμό 76/2017 και γ)με αριθμό 90/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 26η Μαρτίου 2019, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 10570/22-03-2019 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.   Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα οκτώ (8) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία. Π α ρ ό ν τ ε ς 1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Ζήμος Κων., 3)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Φαρμάκη Γεωργ.), 4)Παρτσινέβελος Κων. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Βλάσση Δημ.), 5)Νανόπουλος Βασ., 6)Ζώγκος Ανδρ., 7)Γκουργιώτης Αλεξ., 8)Μπάκουλης Δημ.. Α π ό ν τ ε ς 1)Δημητρόπουλος Κων..   Ο  Πρόεδρος  αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. ΑΠΟΦΑΣΗ 107η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος τo 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Απόψεις επί προδικαστικής προσφυγής ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών σχετικά με τονδιαγωνισμό για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ προϋπολογισμού μελέτης 755.888,16€(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)» υπενθυμίζει στα μέλη της Επιτροπής την αριθμ. 18/304/2018 απόφασή της, με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές, τα τεύχη δημοπράτησης και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της αρ. 26/2018 μελέτης του Δήμου για την εν θέματι προμήθεια, καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης για τον εν θέματι διαγωνισμό και ορίστηκε καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στον ανοιχτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό η 14-09-2018.  Δυνάμει της απόφασης αυτής εκδόθηκε η με αριθμό 25577/31-07-2018 διακήρυξη διαγωνισμού του Δημάρχου Κορινθίων.  Ο διαγωνισμός έλαβε αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τον αριθμό 60785.  Ακολούθως, με την αριθμ. 5/20/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (Α)εγκρίθηκαν τα α)από 20-09-2018 πρακτικό αποσφράγισης προσφορών, ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών, το οποίο ολοκληρώθηκε μετά από διαδοχικές συνεδριάσεις, και β)από 28-01-2019 πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών της επιτροπής αξιολόγησης του εν θέματι διαγωνισμού, (Β)αποκλείστηκαν – απορρίφθηκαν από τον διαγωνισμό οι προσφορές των οικονομικών φορέων: 1)ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε. με αύξοντα αριθμό προσφοράς συστήματος τον αριθμό 109728 για το Τμήμα 1 «Είδη παντοπωλείου» της αριθμ. 25577/31-07-2018 διακήρυξης διαγωνισμού και της με αριθμ. 26/2018 μελέτης του ως άνω διαγωνισμού και 2)KORINTHIANPALACE CATERING A.E. με αύξοντα αριθμό προσφοράς συστήματος τον αριθμό 110301 για το Τμήμα 1 «Είδη παντοπωλείου» της αριθμ. 25577/31-07-2018 διακήρυξης διαγωνισμού και της με αριθμ. 26/2018 μελέτης του ως άνω διαγωνισμού, (Γ)έγιναν αποδεκτές οι προσφορές των οικονομικών φορέων 1)KORINTHIAN PALACECATERING A.E. με αύξοντα αριθμό προσφοράς συστήματος τον αριθμό 110301 για το Τμήμα 2 «Είδη οπωροπωλείου» και το Τμήμα 3 «Έτοιμα γεύματα Μουσικού Σχολείου Κορίνθου» της αριθμ. 25577/31-07-2018 διακήρυξης διαγωνισμού και της με αριθμ. 26/2018 μελέτης του ως άνω διαγωνισμού και 2)ΠΑΝΤΕΛΗΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. με αύξοντα αριθμό προσφοράς συστήματος τον αριθμό 110471 για το Τμήμα 3 «Έτοιμα γεύματα Μουσικού Σχολείου Κορίνθου» της αριθμ. 25577/31-07-2018 διακήρυξης διαγωνισμού και της με αριθμ. 26/2018 μελέτης του ως άνω διαγωνισμού, οι οποίες προχώρησαν στο στάδιο αποσφράγισης και αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών, (Δ)ανακηρύχθηκαν προσωρινοί ανάδοχοι του ανωτέρω διαγωνισμού προμήθειας οι 1)οικονομικός φορέας με την επωνυμία «KORINTHIAN PALACE CATERING A.E.» με αύξοντα αριθμό προσφοράς συστήματος τον αριθμό 110301 για την προμήθεια των ειδών του Τμήματος 2 «Είδη οπωροπωλείου» της αριθμ. 25577/31-07-2018 διακήρυξης διαγωνισμού και της με αριθμ. 26/2018 μελέτης του ως άνω διαγωνισμού με ποσοστό έκπτωσης 1% στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσής του, όπως αυτή προσδιορίζεται από το Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού της Δ/νσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, και με συνολικό ποσό προσφοράς τα 49.662,91€ πλέον Φ.Π.Α. και τα 56.119,09€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και 2)οικονομικός φορέα με την επωνυμία «ΠΑΝΤΕΛΗΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» με αύξοντα αριθμό προσφοράς συστήματος τον αριθμό 110471 για την προμήθεια των ειδών του Τμήματος 3 «Έτοιμα γεύματα για την σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Κορίνθου» της αριθμ. 25577/31-07-2018 διακήρυξης διαγωνισμού και της με αριθμ. 26/2018 μελέτης του ως άνω διαγωνισμού, με συνολικό ποσό προσφοράς τα 61.709,10€ πλέον Φ.Π.Α. και τα 76.519,28€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., (Ε)κηρύχθηκε άγονος ο εν θέματι διαγωνισμός για το Τμήμα 1 «Είδη παντοπωλείου» της αριθμ. 25577/31-07-2018 διακήρυξης διαγωνισμού και της με αριθμ. 26/2018 μελέτης του ως άνω διαγωνισμού και ως εκ τούτου ματαιώθηκε για τα είδη του τμήματος  αυτού, (ΣΤ)ορίστηκε η επανάληψη του διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης της προμήθειας των ειδών του Τμήματος 1 «Είδη παντοπωλείου» της με αρ. 26/2018 μελέτης με τίτλο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ δημοπρατούμενου προϋπολογισμού μελέτης για τα είδη αυτά616.170,68€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), επανεγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές, τα τεύχη δημοπράτησης και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της υπ’ αριθμ. 26/2018 μελέτης, ορίστηκε η με ανοιχτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για τη δημόσια σύμβαση του Τμήματος 1 «Είδη παντοπωλείου» της εν λόγω προμήθειας και επανακαθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης διενέργειας ηλεκτρονικού διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής την προδικαστική προσφυγή ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) του οικονομικού φορέα «KORINTHIAN PALACE CATERING A.E.», η οποία κατατέθηκε στο ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό χώρο του διαγωνισμού στις 18-03-2019 κι έλαβε Γενικό Αριθμό Κατάθεσης (ΓΑΚ) ΑΕΠΠ τον αριθμό 342/18-03-2019, κι οποία στρέφεται κατά του Δήμου Κορινθίων και κατά της με  αριθμό 5/20/2019 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης πρακτικών επιτροπής αξιολόγησης για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ προϋπολογισμού μελέτης 755.888,16€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), καθώς και την με αριθμό 411/2019 πράξη του Προέδρου του 8ου κλιμακίου της Α.Ε.Π.Π., με την οποία, μεταξύ άλλων, ζητούνται οι απόψεις του Δήμου επί της ως άνω αναφερομένης προσφυγής.  Ακολούθως, θέτει υπόψη των μελών της Επιτροπής την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 10562/22-03-2019 γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών του Δήμου Κορινθίων, η οποία έχει ως εξής:   Θέμα: Γνωμοδότηση επί της Προδικαστικής Προσφυγής της εταιρείας KORINTHIAN PALACE CATERINGA.E. στο διαγωνισμό για την «Προμήθεια τροφίμων, ειδών παντοπωλείου, γάλακτος για τους εργαζόμενους του Δήμου και έτοιμων γευμάτων για την σίτιση μαθητών Μουσικού Σχολείου Κορίνθου»   Σχετ.: Προδικαστική Προσφυγή της KORINTHIAN PALACE CATERING A.E.   Αναφορικά με την Προδικαστική Προσφυγή της εταιρείας KORINTHIAN PALACE CATERING A.E. στο διαγωνισμό για την «Προμήθεια τροφίμων, ειδών παντοπωλείου, γάλακτος για τους εργαζόμενους του Δήμου και έτοιμων γευμάτων για την σίτιση μαθητών Μουσικού Σχολείου Κορίνθου» σας υποβάλλουμε την γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού για τα σημεία της Προδικαστικής Προσφυγής που άπτονται της αξιολόγησης των προσφορών των οικονομικών φορέων στον εν λόγω διαγωνισμό σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης με αρ. 25577/31-7-2018 και τις τεχνικές απαιτήσεις της Μελέτης με αρ. 26/2018 (Παράρτημα Ι της Διακήρυξης).   
  1. Στην παρ. 2.2.6 «Τεχνική και Επαγγελματική ικανότητα» της Διακήρυξης αναφέρεται: «Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να υποβάλλουν: […] ε) Ανάλυση του προμηθευόμενου φρέσκου γάλακτος για τους εργαζόμενους του Δήμου και των ΝΠΔΔ του από εγκεκριμένο εργαστήριο (αφορά μόνο το τμήμα 1 και, ειδικότερα, τα είδη με α/α : Β.1.3 και Δ.1 έως Δ.5), σύμφωνα με το παράρτημα Ι και την παρούσα διακήρυξη».  Η KORINTHIAN PALACE CATERING A.E. σύμφωνα με υπεύθυνη δήλωση της προσφέρει φρέσκο γάλα της εταιρείας «ΠΡΩΤΟ – Συνεταιρισμός αγελαδοτρόφων Περιφέρειας Πατρών  ΣΥΝ.ΠΕ.». Υπέβαλλε το αρ. 42940/03-9-2018 Πιστοποιητικό έκθεσης δοκιμής αντί ανάλυσης για δείγμα φρέσκου γάλακτος της εταιρείας ΠΡΩΤΟ, στο οποίο αναφέρεται μια μοναδική εκτελεσθείσα δοκιμή για αερόβιους μικροοργανισμούς. Το εν λόγω πιστοποιητικό αφορά την ασφάλεια του προσφερόμενου γάλακτος, αφού περιέχει ένα αποτέλεσμα δοκιμής ελέγχου του γάλακτος ως προς αερόβιους μικροοργανισμούς και δεν γίνεται αποδεκτό ως ανάλυση του προμηθευόμενου γάλακτος, καθώς από το περιεχόμενο του δεν ήταν δυνατόν να διαπιστωθεί η  ανάλυση στα επιμέρους συστατικά του προσφερόμενου γάλακτος, όπως αυτά αναφέρονται στην ενότητα «ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ» και ειδικότερα στο σημείο «Ενδεικτικά Θρεπτικά Συστατικά ανά 100 ml/προϊόντος» της μελέτης με αρ. 26/2018. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 102 του Ν. 4412/2016 δίδεται η δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή να καλεί τους προσφέροντες/υποψηφίους κατά τη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα έγγραφα ή τα δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, στο πλαίσιο ωστόσο τήρησης της αρχής της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης των υποψηφίων, η δυνατότητα συμπλήρωσης/ διευκρίνισης που παρέχεται αφορά µόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωσης ή συμπλήρωσης. Η παροχή δε της δυνατότητας διευκρινίσεων στον προσφέροντα ή υποψήφιο, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 έως 4, είναι υποχρεωτική για την αναθέτουσα αρχή, αν επίκειται αποκλεισμός του από τη διαδικασία, λόγω ασαφειών των δικαιολογητικών και εγγράφων της προσφοράς. Η Επιτροπή δεν προέβη στην αναζήτηση διευκρινήσεων όσον αφορά στο υποβληθέν «Πιστοποιητικό έκθεσης δοκιμής», καθώς ήταν σαφές και πέρα από κάθε αμφιβολία ότι το εν λόγω Πιστοποιητικό δεν περιείχε καμία ανάλυση του προσφερόμενου γάλακτος.
  2. Στην παρ. 2.2.7 «Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης» της Διακήρυξης αναφέρεται ότι οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να υποβάλλουν: […] πρότυπο διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων (πιστοποιητικό HACCP ή ISO 22000) (ή ισοδύναμα)». Επιπλέον στην παρ. Β.5 της Διακήρυξης αναφέρεται: «Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν:[…] α2. Πιστοποιητικό ISO 22000:2005 ή πιστοποιητικό Ανάλυσης Κινδύνων και Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου (πιστοποιητικό HACCP), (αφορά όλα τα τμήματα ως αναφέρονται κάτωθι), από φορείς πιστοποίησης, οι οποίοι είναι διαπιστευμένοι από το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ Α.Ε.) ή φορείς πιστοποίησης της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τη Διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation – EA). Ειδικότερα για: […] το τμήμα 1: το ανωτέρω πιστοποιητικό θα αφορά στα στάδια: αποθήκευση και διακίνηση τροφίμων. β) Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν κατασκευάζει, δεν επεξεργάζεται, δεν τυποποιεί, δεν μεταποιεί, δεν συσκευάζει και δεν αποθηκεύει ο ίδιος στην επιχείρησή του τα προς διακίνηση ζητούμενα είδη, τότε θα πρέπει να υποβάλει το πιστοποιητικό HACCP ή το ISO (ή ισοδύναμά τους) της επιχείρησης από την οποία θα προμηθεύεται τα διακινούμενα είδη […]». Η KORINTHIAN PALACE CATERING A.E. δήλωσε με υπεύθυνη δήλωση ότι για τα είδη «Φέτα τυρί εγχώρια» και «Μυζήθρα γραβιέρας ελληνική» κατασκευάστρια και προμηθεύτρια εταιρεία είναι η «Στυμφαλία ΑΕΒΕ» και υπέβαλλε το αρ. GR17.3051HA πιστοποιητικό ISO 22000:2005 για την «Στυμφαλία ΑΕΒΕ» με ισχύ έως τις 14-9-2020 και με πεδίο που αφορά στην παραγωγή τυριών και γιαούρτης, χωρίς να γίνεται αναφορά στην αποθήκευση και διακίνηση των ειδών, όπως απαιτείται από τη διακήρυξη. Επομένως, η επιτροπή δεν κάνει αποδεκτό το πιστοποιητικό ISO 22000:2005 της «Στυμφαλία ΑΕΒΕ» για τα είδη «Φέτα τυρί εγχώρια» και «Μυζήθρα γραβιέρας ελληνική».
  3. Στην παρ. 2.2.6 «Τεχνική και Επαγγελματική ικανότητα» της Διακήρυξης αναφέρεται: «Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να υποβάλλουν: […]δ) Έγκριση: δ.1. των επιχειρήσεων παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων, από τον ΕΦΕΤ ή αντίστοιχη αρμόδια δημόσια υπηρεσία» και στην παρ. Β.4 του άρθρου 2.2.9.2 «Αποδεικτικά μέσα» αναφέρεται: «Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν κατά το στάδιο της υποβολής της προσφοράς τους: […]3. Άδεια λειτουργίας : 3.1. των εγκαταστάσεων παραγωγής απ΄ όπου θα προμηθευτεί ο οικονομικός φορέας τα υπό προμήθεια προϊόντα (αφορά μόνο τα γαλακτοκομικά προϊόντα) από τον ΕΦΕΤ ή αντίστοιχη αρμόδια δημόσια υπηρεσία». Η KORINTHIAN PALACE CATERING A.E. δήλωσε με υπεύθυνη δήλωση ότι για τα είδη «Φέτα τυρί εγχώρια» και «Μυζήθρα γραβιέρας ελληνική» κατασκευάστρια και προμηθεύτρια εταιρεία είναι η «Στυμφαλία ΑΕΒΕ». Ο οικονομικός φορέας δεν υπέβαλλε έγκριση της εταιρείας «Στυμφαλία ΑΕΒΕ» από τον ΕΦΕΤ ή αντίστοιχη αρμόδια δημόσια υπηρεσία. Συγκεκριμένα υπέβαλλε έγγραφο-γνωστοποίηση της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της Νομαρχιακής Αυτ/σης Κορινθίας με αρ. 1865/30-6-1997 που αφορά την χορήγηση κωδικού αριθμού για την γαλακτοκομική επιχείρηση του τυροκόμου κου Λέγγα Κων/νου. Επιπλέον στην παρ. 2.2.9.2 «Αποδεικτικά μέσα» προβλέπεται ότι: «Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος – μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)». Στο υποβληθέν από την KORINTHIAN PALACE CATERING A.E. ΕΕΕΣ δεν προκύπτει αναφορά για τη σχετική τεκμηρίωση σχετικά με την άδεια λειτουργίας των εγκαταστάσεων παραγωγής  των γαλακτοκομικών προϊόντων, δηλαδή αναφορά ότι η άδεια διατίθενται ηλεκτρονικά, σε ποια  διεύθυνση, ώστε να τα αναζητήσει η αναθέτουσα αρχή.
  4. Στην παρ. 2.2.5 «Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια» της Διακήρυξης αναφέρεται: «Όσον αφορά στην οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να διαθέτουν:  Βεβαίωση τουλάχιστον μιας τράπεζας ή άλλου χρηματοπιστωτικού οργανισμού, με την οποία θα πιστοποιείται η πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεών τους, το οποίο θα πρέπει να είναι ίσο με το 80% του ποσού της προσφοράς τους ανά τμήμα άνευ ΦΠΑ». Για το Τμήμα 3 υποβλήθηκε προσφορά από τον οικονομικό φορέα ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε., ο οποίος υπέβαλλε έγγραφο της Τράπεζας EUROBANK ERGASIAS A.E. με αρ. 990/14-9-2018, στο οποίο δηλώνεται ότι η πιστοληπτική ικανότητα της ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 50.000,00€. Σύμφωνα δε με την οικονομική της προσφορά η προσφερόμενη τιμή μονάδας για τα «Έτοιμα γεύματα για την σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Κορίνθου» είναι 1,73 €/τεμ και η συνολική δαπάνη προ ΦΠΑ ανέρχεται στα 61.709,10 € [35.670 τεμ Χ 1,73 €/τεμ = 61.709,10 €]. Η πιστοληπτική ικανότητα των 50.000,00€ καλύπτει πλήρως το 80% του ποσού της προσφοράς της ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. [61.709,10€ Χ 0,80 =  49.367,28€ < 50.000,00€] , οπότε καλύπτεται πλήρως η απαίτηση της παρ. 2.2.5 της Διακήρυξης.
H Επιτροπή   Άννα Γιαβάση      Ελένη Σαββανού     Αντώνιος Σούκουλης     Ο Πρόεδρος προτείνει την διατύπωση απόψεων της αναθέτουσας αρχής κι εν προκειμένω της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κορινθίων, επί της ως άνω αναφερόμενης προδικαστικής προσφυγής ενώπιον της Α.Ε.Π.Π. του οικονομικού φορέα KORINTHIAN PALACE CATERING Α.Ε., σύμφωνα με τα όσα ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στην ως άνω γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών του Δήμου.   Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, τον σχετικό φάκελο του διαγωνισμού, τα ως άνω αναφερόμενα έγγραφα (προσφυγή, πράξη Προέδρου 8ου κλιμακίου ΑΕΠΠ), την ως άνω αναφερόμενη γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών του Δήμου, τις διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, και του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει, καθώς και όλες τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ   Διατυπώνει τις απόψεις της, ως αναθέτουσας αρχής για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για την  προμήθεια ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ προϋπολογισμού μελέτης 755.888,16€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), επί της προδικαστικής προσφυγής ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), που άσκησε ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία KORINTHIAN PALACE CATERING A.E. κατά Δήμου Κορινθίων και κατά της με αριθμό 5/20/2019 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής, η οποία προδικαστική προσφυγή κατατέθηκε στο ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό χώρο του διαγωνισμού με αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 60785 στις 18-03-2019, κι έλαβε Γενικό Αριθμό Κατάθεσης (ΓΑΚ) ΑΕΠΠ τον αριθμό 342/18-03-2019, κι οποία στρέφεται κατά του Δήμου Κορινθίων και κατά της με  αριθμό 5/20/2019 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης πρακτικών επιτροπής αξιολόγησης για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ προϋπολογισμού μελέτης 755.888,16€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), ως κάτωθι:  
  1. Στην παρ. 2.2.6 «Τεχνική και Επαγγελματική ικανότητα» της Διακήρυξης αναφέρεται: «Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να υποβάλλουν: […] ε) Ανάλυση του προμηθευόμενου φρέσκου γάλακτος για τους εργαζόμενους του Δήμου και των ΝΠΔΔ του από εγκεκριμένο εργαστήριο (αφορά μόνο το τμήμα 1 και, ειδικότερα, τα είδη με α/α : Β.1.3 και Δ.1 έως Δ.5), σύμφωνα με το παράρτημα Ι και την παρούσα διακήρυξη».  Η KORINTHIAN PALACE CATERING A.E. σύμφωνα με υπεύθυνη δήλωση της προσφέρει φρέσκο γάλα της εταιρείας «ΠΡΩΤΟ – Συνεταιρισμός αγελαδοτρόφων Περιφέρειας Πατρών  ΣΥΝ.ΠΕ.». Υπέβαλλε το αρ. 42940/03-9-2018 Πιστοποιητικό έκθεσης δοκιμής αντί ανάλυσης για δείγμα φρέσκου γάλακτος της εταιρείας ΠΡΩΤΟ, στο οποίο αναφέρεται μια μοναδική εκτελεσθείσα δοκιμή για αερόβιους μικροοργανισμούς. Το εν λόγω πιστοποιητικό αφορά την ασφάλεια του προσφερόμενου γάλακτος, αφού περιέχει ένα αποτέλεσμα δοκιμής ελέγχου του γάλακτος ως προς αερόβιους μικροοργανισμούς και δεν γίνεται αποδεκτό ως ανάλυση του προμηθευόμενου γάλακτος, καθώς από το περιεχόμενο του δεν ήταν δυνατόν να διαπιστωθεί η  ανάλυση στα επιμέρους συστατικά του προσφερόμενου γάλακτος, όπως αυτά αναφέρονται στην ενότητα «ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ» και ειδικότερα στο σημείο «Ενδεικτικά Θρεπτικά Συστατικά ανά 100 ml/προϊόντος» της μελέτης με αρ. 26/2018. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 102 του Ν. 4412/2016 δίδεται η δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή να καλεί τους προσφέροντες/υποψηφίους κατά τη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα έγγραφα ή τα δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, στο πλαίσιο ωστόσο τήρησης της αρχής της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης των υποψηφίων, η δυνατότητα συμπλήρωσης/ διευκρίνισης που παρέχεται αφορά µόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωσης ή συμπλήρωσης. Η παροχή δε της δυνατότητας διευκρινίσεων στον προσφέροντα ή υποψήφιο, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 έως 4, είναι υποχρεωτική για την αναθέτουσα αρχή, αν επίκειται αποκλεισμός του από τη διαδικασία, λόγω ασαφειών των δικαιολογητικών και εγγράφων της προσφοράς. Η επιτροπή αξιολόγησης του Δήμου Κορινθίων δεν προέβη στην αναζήτηση διευκρινήσεων όσον αφορά στο υποβληθέν «Πιστοποιητικό έκθεσης δοκιμής», καθώς ήταν σαφές και πέρα από κάθε αμφιβολία ότι το εν λόγω Πιστοποιητικό δεν περιείχε καμία ανάλυση του προσφερόμενου γάλακτος.
  2. Στην παρ. 2.2.7 «Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης» της Διακήρυξης αναφέρεται ότι οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να υποβάλλουν: […] πρότυπο διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων (πιστοποιητικό HACCP ή ISO 22000) (ή ισοδύναμα)». Επιπλέον στην παρ. Β.5 της Διακήρυξης αναφέρεται: «Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν:[…] α2. Πιστοποιητικό ISO 22000:2005 ή πιστοποιητικό Ανάλυσης Κινδύνων και Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου (πιστοποιητικό HACCP), (αφορά όλα τα τμήματα ως αναφέρονται κάτωθι), από φορείς πιστοποίησης, οι οποίοι είναι διαπιστευμένοι από το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ Α.Ε.) ή φορείς πιστοποίησης της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τη Διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation – EA). Ειδικότερα για: […] το τμήμα 1: το ανωτέρω πιστοποιητικό θα αφορά στα στάδια: αποθήκευση και διακίνηση τροφίμων. β) Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν κατασκευάζει, δεν επεξεργάζεται, δεν τυποποιεί, δεν μεταποιεί, δεν συσκευάζει και δεν αποθηκεύει ο ίδιος στην επιχείρησή του τα προς διακίνηση ζητούμενα είδη, τότε θα πρέπει να υποβάλει το πιστοποιητικό HACCP ή το ISO (ή ισοδύναμά τους) της επιχείρησης από την οποία θα προμηθεύεται τα διακινούμενα είδη […]». Η KORINTHIAN PALACE CATERING A.E. δήλωσε με υπεύθυνη δήλωση ότι για τα είδη «Φέτα τυρί εγχώρια» και «Μυζήθρα γραβιέρας ελληνική» κατασκευάστρια και προμηθεύτρια εταιρεία είναι η «Στυμφαλία ΑΕΒΕ» και υπέβαλλε το αρ. GR17.3051HA πιστοποιητικό ISO 22000:2005 για την «Στυμφαλία ΑΕΒΕ» με ισχύ έως τις 14-9-2020 και με πεδίο που αφορά στην παραγωγή τυριών και γιαούρτης, χωρίς να γίνεται αναφορά στην αποθήκευση και διακίνηση των ειδών, όπως απαιτείται από τη διακήρυξη. Επομένως, η επιτροπή αξιολόγησης του Δήμου Κορινθίων δεν κάνει αποδεκτό το πιστοποιητικό ISO 22000:2005 της «Στυμφαλία ΑΕΒΕ» για τα είδη «Φέτα τυρί εγχώρια» και «Μυζήθρα γραβιέρας ελληνική».
  3. Στην παρ. 2.2.6 «Τεχνική και Επαγγελματική ικανότητα» της Διακήρυξης αναφέρεται: «Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να υποβάλλουν: […]δ) Έγκριση: δ.1. των επιχειρήσεων παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων, από τον ΕΦΕΤ ή αντίστοιχη αρμόδια δημόσια υπηρεσία» και στην παρ. Β.4 του άρθρου 2.2.9.2 «Αποδεικτικά μέσα» αναφέρεται: «Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν κατά το στάδιο της υποβολής της προσφοράς τους: […]3. Άδεια λειτουργίας : 3.1. των εγκαταστάσεων παραγωγής απ΄ όπου θα προμηθευτεί ο οικονομικός φορέας τα υπό προμήθεια προϊόντα (αφορά μόνο τα γαλακτοκομικά προϊόντα) από τον ΕΦΕΤ ή αντίστοιχη αρμόδια δημόσια υπηρεσία». Η KORINTHIAN PALACE CATERING A.E. δήλωσε με υπεύθυνη δήλωση ότι για τα είδη «Φέτα τυρί εγχώρια» και «Μυζήθρα γραβιέρας ελληνική» κατασκευάστρια και προμηθεύτρια εταιρεία είναι η «Στυμφαλία ΑΕΒΕ». Ο οικονομικός φορέας δεν υπέβαλλε έγκριση της εταιρείας «Στυμφαλία ΑΕΒΕ» από τον ΕΦΕΤ ή αντίστοιχη αρμόδια δημόσια υπηρεσία. Συγκεκριμένα υπέβαλλε έγγραφο-γνωστοποίηση της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της Νομαρχιακής Αυτ/σης Κορινθίας με αρ. 1865/30-6-1997 που αφορά την χορήγηση κωδικού αριθμού για την γαλακτοκομική επιχείρηση του τυροκόμου κου Λέγγα Κων/νου. Επιπλέον στην παρ. 2.2.9.2 «Αποδεικτικά μέσα» προβλέπεται ότι: «Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος – μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)». Στο υποβληθέν από την KORINTHIAN PALACE CATERING A.E. ΕΕΕΣ δεν προκύπτει αναφορά για τη σχετική τεκμηρίωση σχετικά με την άδεια λειτουργίας των εγκαταστάσεων παραγωγής  των γαλακτοκομικών προϊόντων, δηλαδή αναφορά ότι η άδεια διατίθενται ηλεκτρονικά, σε ποια  διεύθυνση, ώστε να τα αναζητήσει η αναθέτουσα αρχή.
  4. Στην παρ. 2.2.5 «Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια» της Διακήρυξης αναφέρεται: «Όσον αφορά στην οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να διαθέτουν:  Βεβαίωση τουλάχιστον μιας τράπεζας ή άλλου χρηματοπιστωτικού οργανισμού, με την οποία θα πιστοποιείται η πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεών τους, το οποίο θα πρέπει να είναι ίσο με το 80% του ποσού της προσφοράς τους ανά τμήμα άνευ ΦΠΑ». Για το Τμήμα 3 υποβλήθηκε προσφορά από τον οικονομικό φορέα ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε., ο οποίος υπέβαλλε έγγραφο της Τράπεζας EUROBANK ERGASIAS A.E. με αρ. 990/14-9-2018, στο οποίο δηλώνεται ότι η πιστοληπτική ικανότητα της ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 50.000,00€. Σύμφωνα δε με την οικονομική της προσφορά η προσφερόμενη τιμή μονάδας για τα «Έτοιμα γεύματα για την σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Κορίνθου» είναι 1,73 €/τεμ και η συνολική δαπάνη προ ΦΠΑ ανέρχεται στα 61.709,10 € [35.670 τεμ Χ 1,73 €/τεμ = 61.709,10 €]. Η πιστοληπτική ικανότητα των 50.000,00€ καλύπτει πλήρως το 80% του ποσού της προσφοράς της ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. [61.709,10€ Χ 0,80 =  49.367,28€ < 50.000,00€] , οπότε καλύπτεται πλήρως η απαίτηση της παρ. 2.2.5 της Διακήρυξης.
  Κατόπιν των ανωτέρω, αιτούμαστε:   – Την αποδοχή των απόψεών μας. – την απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής (ΓΑΚ 342/18-3-2019) ενώπιον της Α.Ε.Π.Π. του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «KORINTHIAN PALACE CATERING Α.Ε.» κατά του Δήμου Κορινθίων και της με αριθμό 5/20/2019 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης πρακτικών επιτροπής αξιολόγησης για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ προϋπολογισμού μελέτης 755.888,16€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). -Τη διατήρηση της ισχύος της προσβαλλόμενης πράξης μας και κάθε άλλης συναφούς πράξης μας.   Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει. Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 13/107/2019.-