Απόφαση αριθμ. 13/110/2019

Απόφαση αριθμ. 13/110/2019

Ημ/νία Δημοσίευσης : 28/3/2019
 Αριθμός Πρακτικού 13

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 26-03-2019

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζήμο Κωνσταντίνο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Γκουργιώτη Αλέξανδρο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 75/2017, β)με αριθμό 76/2017 και γ)με αριθμό 90/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 26η Μαρτίου 2019, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 10570/22-03-2019 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα οκτώ (8) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Ζήμος Κων., 3)Ζώγκος Ανδρ., 4)Μπάκουλης Δημ.. 5)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Φαρμάκη Γεωργ.), 6)Παρτσινέβελος Κων. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Βλάσση Δημ), 7)Νανόπουλος Βασ., 8)Γκουργιώτης Αλεξ.

Α π ό ν τ ε ς

1)Δημητρόπουλος Κων.

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 110η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΟΥΤΑΛΑ προϋπολογισμού μελέτης 73.400,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)» υπενθυμίζει στα μέλη την υπ’αριθμ. 5/29/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η υπ’ αριθμ. 69/2018 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας, ορίστηκε η με συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του εν λόγω έργου, καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης διενέργειας διαγωνισμού για την εκτέλεσή του και ορίστηκε ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού η 14-03-2019.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπ’όψιν της Οικονομικής Επιτροπής το από 14-03-2019 πρακτικό της Επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού, σύμφωνα με το οποίο κατά την καθορισμένη ημέρα και ώρα συνήλθε η Επιτροπή και κατατέθηκαν τρεις (3) φάκελοι προσφορών. Ακολούθησε η καταγραφή των δικαιολογητικών συμμετοχής και στην συνέχεια η Επιτροπή αξιολόγησης προχώρησε στην αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών και τον έλεγχο αναγραφής των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης, όπου διαπιστώθηκε ότι όλες οι οικονομικές προσφορές γίνονται δεκτές και αυτές καταγράφηκαν στον ακόλουθο πίνακα:

Διαγωνιζόμενος

Οικονομική Προσφορά

ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.

11 %

ΕΔΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΑΜΠΡΙΝΑΚΟΣ

10 %

ΕΔΕ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΥΡΙΟΣ

5 %

Ακολούθησε ο έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής, όπου διαπιστώθηκε ότι το Τ.Ε.Υ.Δ. του συμμετέχοντος ΕΔΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΑΜΠΡΙΝΑΚΟΣ δεν ήταν υπογεγραμμένο. Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού εισηγείται την απόρριψη της προσφοράς του ΕΔΕ Αλέξανδρου Λαμπρινάκου, διότι το Τ.Ε.Υ.Δ. της προσφοράς του δεν ήταν υπογεγραμμένο και την ανάθεση της σύμβασης στον προσωρινό ανάδοχο «ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.» με έκπτωση 11% επί του προϋπολογισμού της μελέτης.

Ο Πρόεδρος στην συνέχεια, προτείνει την επικύρωση του από 14-03-2019 πρακτικού Επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού και την ανάδειξη του οικονομικού φορέα «ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.» ως προσωρινού αναδόχου του εν λόγω διαγωνισμού.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’ όψιν το σχετικό φάκελο του διαγωνισμού, το ως άνω αναφερόμενο πρακτικό της Επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού, την εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν.3852/2010, του Ν. 4412/2016 καθώς και όλες τις ισχύουσες σχετικές νομοθετικές διατάξεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.- Εγκρίνει το από 14-03-2019 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού, ο οποίος διενεργήθηκε την 14-03-2019 για την εκτέλεση του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΟΥΤΑΛΑ προϋπολογισμού μελέτης 73.400,00 € (συμπ/νου Φ.Π.Α.).

Β.- Ανακηρύσσει προσωρινό ανάδοχο του ανωτέρω διαγωνισμού τον οικονομικό φορέα «ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.» με αριθμό εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ. 26604 για έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 2ης Τάξης και Η/Μ 2ης Τάξης με έκπτωση 11% επί του προϋπολογισμού της μελέτης, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο από 14-03-2019 πρακτικό της Επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού.

Γ.- Κάνει γνωστό στους συμμετέχοντες ότι για την άσκηση ένστασης κατά της παρούσας πράξης έχει ισχύ το άρθρο 127 του Ν. 4412/16, όπως ισχύει. Ειδικότερα στην περίπτωση ένστασης κατά της παρούσας πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκησή της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής.

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 13/110/2019.-