Απόφαση αριθμ. 13/111/2019

Απόφαση αριθμ. 13/111/2019

Ημ/νία Δημοσίευσης : 28/3/2019

Αριθμός Πρακτικού 13 Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv Της  26-03-2019   Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζήμο Κωνσταντίνο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Γκουργιώτη Αλέξανδρο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 75/2017, β)με αριθμό 76/2017 και γ)με αριθμό 90/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 26η Μαρτίου 2019, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 10570/22-03-2019 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.   Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα οκτώ (8) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία. Π α ρ ό ν τ ε ς 1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Ζήμος Κων., 3)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Φαρμάκη Γεωργ.), 4)Παρτσινέβελος Κων. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Βλάσση Δημ.), 5)Νανόπουλος Βασ., 6)Ζώγκος Ανδρ., 7)Γκουργιώτης Αλεξ., 8)Μπάκουλης Δημ.. Α π ό ν τ ε ς 1)Δημητρόπουλος Κων..   Ο  Πρόεδρος  αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. ΑΠΟΦΑΣΗ 111η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος τo 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση πρακτικών επιτροπής αξιολόγησης για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 468.581,12€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)» υπενθυμίζει στα μέλη της Επιτροπής την αριθμ. 40/635/2018 απόφασή της, με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές, τα τεύχη δημοπράτησης και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της αρ. 34/2018 μελέτης του Δήμου για την εν θέματι προμήθεια, καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης για τον εν θέματι διαγωνισμό και ορίστηκε καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στον ανοιχτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό η 05-02-2019.  Ο διαγωνισμός έλαβε αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τον αριθμό 65842. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής το από 11-02-2019 πρακτικό αποσφράγισης προσφορών, ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών, το οποίο ολοκληρώθηκε μετά από διαδοχικές συνεδριάσεις στις 03-03-2019, της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την εν θέματι προμήθεια, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα.  Σύμφωνα με το εν λόγω πρακτικό υποβλήθηκαν πέντε προσφορές, των:  
  Οικονομικός φορέας Α/Α  προσφοράς συστήματος
1 Κουνατίδης Χαράλαμπος 123210
2 Τολιός Κωνσταντίνος 127298
3 Σ. Σφακιανάκης – Α. Τολούδης Ο.Ε. 127329
4 Παρκοτεχνική Α.Ε. 123231
5 Ηλιαχτίδα PlaygroundsΑ.Ε. 126464
  Οι προσφορές αποσφραγίσθηκαν και συγκεκριμένα αποσφραγίσθηκαν οι υποφάκελοι «Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά» των προσφορών με αποτέλεσμα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόμενο τους. Επισημαίνεται ότι οι υποφάκελοι «Οικονομικές Προσφορές» δεν αποσφραγίσθηκαν αφού σύμφωνα με τη διακήρυξη του διαγωνισμού, αυτοί θα αποσφραγισθούν σε μεταγενέστερο στάδιο του διαγωνισμού. Στη συνέχεια η επιτροπή αξιολόγησης προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής κάθε οικονομικού φορέα, κατά τον οποίο διαπιστώθηκε ότι: 1)Ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία ΚΟΥΝΑΤΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ κατέθεσε μόνο την τεχνική προσφορά συστήματος. 2)Ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία ΤΟΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ κατέθεσε μόνο την τεχνική προσφορά συστήματος. 3)Ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία Σ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ – Α. ΤΟΛΟΥΔΗΣ Ο.Ε. κατέθεσε μόνο την τεχνική προσφορά συστήματος. 4)Ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. κατέθεσε σχετικά έγγραφα στο ΕΣΗΔΗΣ, τα οποία ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στο από 11-02-2019 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης, η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του ελέγχθηκε ως προς την εγκυρότητά της και βεβαιώθηκε αυτή με το αρ. 34195/8-3-2019 έγγραφο του ΤΜΕΔΕ. 5)Ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ PLAYGROUNDS A.E. κατέθεσε σχετικά έγγραφα στο ΕΣΗΔΗΣ, τα οποία ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στο από 11-02-2019 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης, η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του ελέγχθηκε ως προς την εγκυρότητά της και βεβαιώθηκε αυτή με το αρ. 103/22-02-2019 έγγραφο της Attica Bank. Στη συνέχεια η επιτροπή σημείωσε τους φακέλους με τα δικαιολογητικά που απέστειλαν οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό στον Δήμο εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στο σύστημα και όπως ορίζεται από την Διακήρυξη και συμπλήρωσε τον παρακάτω πίνακα ως εξής:
  Οικονομικός φορέας Αρ. πρωτ. κατάθεσης δικαιολογητικών
1 Κουνατίδης Χαράλαμπος Δεν κατέθεσε φάκελο
2 Τολιός Κωνσταντίνος Δεν κατέθεσε φάκελο
3 Σ. Σφακιανάκης – Α. Τολούδης Ο.Ε. Δεν κατέθεσε φάκελο
4 Παρκοτεχνική Α.Ε. 4090/05-02-2019
5 Ηλιαχτίδα Playgounds Α.Ε. 4228/06-02-2019
Η επιτροπή αξιολόγησης διαπίστωσε ότι οι οικονομικοί φορείς:
 • Παρκοτεχνική Α.Ε.
 • Ηλιαχτίδα Playgrounds Α.Ε
κατέθεσαν εμπρόθεσμα τους ενσφράγιστους φακέλους και υπέβαλλαν σωστά όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής, δηλαδή το ΕΕΕΣ ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη (άρθρο 79, Ν.4412/2016) και την εγγυητική επιστολή όπως ορίζει η διακήρυξη του διαγωνισμού. Ως εκ τούτου οι προσφορές τους προχωρούν στο επόμενο στάδιο της αξιολόγησης των τεχνικών τους προσφορών. Αντίθετα οι προσφορές των Κουνατίδη Χαράλαμπου, Τολιού Κωνσταντίνου και Σ. Σφακιανάκης – Α. Τολούδης Ο.Ε. περιείχαν μόνο την Τεχνική Προσφορά του συστήματος. Δεν περιείχαν το ΕΕΕΣ, ούτε εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ούτε τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά που απαιτούνται, βάσει της μελέτης 34/2018. Ως εκ τούτου προσφορές των παραπάνω απορρίπτονται και δεν προκρίνονται στο επόμενο στάδιο της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών. Εν συνεχεία η επιτροπή αξιολόγησης προχώρησε στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των οικονομικών φορέων α)ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. και β)ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ PLAYGROUNDS A.E., λαμβάνοντας υπόψη τις τεχνικές απαιτήσεις της μελέτης με αριθμ. 34/2018 της Διεύθυνσης των Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου και τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της αριθμ. 45876/31-12-2018 διακήρυξης διαγωνισμού, επεσήμανε τα παρακάτω:
 1. Προσφορά της Παρκοτεχνική Α.Ε.
H τεχνική προσφορά της Παρκοτεχνική Α.Ε. πληροί όλες τις τεχνικές απαιτήσεις και τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών που ορίζονται στο Παράρτημα Ι – Μελέτη με αρ. 34/2018 και προκρίνεται στην επόμενη φάση του διαγωνισμού, δηλαδή την αποσφράγιση και αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών.
 1. Προσφορά της ΗλιαχτίδαPlaygroundsΑ.Ε.
H τεχνική προσφορά της Ηλιαχτίδα Playgrounds Α.Ε. πληροί όλες τις τεχνικές απαιτήσεις και τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών που ορίζονται στο Παράρτημα Ι – Μελέτη με αρ. 34/2018 και προκρίνεται στην επόμενη φάση του διαγωνισμού, δηλαδή την αποσφράγιση και αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών. Κατόπιν των ανωτέρω η επιτροπή αξιολόγησης εισηγείται: α)την προώθηση των προσφορών των οικονομικών φορέων Παρκοτεχνική Α.Ε. και Ηλιαχτίδα Playgrounds Α.Ε. στο στάδιο της αποσφράγισης της οικονομικής τους προσφοράς και β)την απόρριψη των προσφορών των οικονομικών φορέων Κουνατίδης Χαράλαμπος, Τολιός Κωνσταντίνος και Σ. Σφακιανάκης – Α. Τολούδης Ο.Ε. για τους λόγους που αναφέρονται στο από 11-02-2019 πρακτικό και λαμβάνοντας υπόψη τα σημεία (α) και (β) του άρθρου 2.4.6. «Λόγοι απόρριψης προσφορών» της σχετικής διακήρυξης διαγωνισμού. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση μέσω του συστήματος των οικονομικών προσφορών των ως άνω δύο εναπομεινάντων οικονομικών φορέων, σύμφωνα με το αριθμ. 8747/12-03-2019 έγγραφο του Δήμου Κορινθίων, ορίστηκε για τις 13-03-2019 και ώρα 12:00. Ακολούθως, ο Πρόεδρος θέτει υπόψη των μελών της Επιτροπής το από 13-03-2019 πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την εν θέματι προμήθεια, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα, σύμφωνα με το οποίο αποσφραγίστηκαν μόνο οι οικονομικές προσφορές των οικονομικών φορέων, των οποίων οι προσφορές έγιναν αποδεκτές στο προηγούμενο στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας:
α/α Υποψήφιος προμηθευτής Αριθμός Συστήματος
1 Παρκοτεχνική Α.Ε. 123231
2 Ηλιαχτίδα Playgrounds Α.Ε. 126464
  Επισημαίνεται ότι οι οικονομικές προσφορές των οικονομικών φορέων: Κουνατίδη Χαράλαμπου, Τολιού Κωνσταντίνου και Σ. Σφακιανάκης – Α. Τολούδης Ο.Ε. δεν ελήφθησαν υπόψη στο στάδιο αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών, καθώς οι προσφορές αυτών αποκλείστηκαν κατά του στάδιο του ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών. Αναφορικά με το περιεχόμενο των οικονομικών προσφορών η επιτροπή επεσήμανε ότι αυτές περιελάμβαναν τα διάφορα επισυναπτόμενα ηλεκτρονικά αρχεία.  Οι οικονομικές προσφορές των δύο οικονομικών φορέων έχουν ως εξής: 1)Η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 370.360,84€ πλέον Φ.Π.Α. και στα 459.247,44€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., 2)Η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ PLAYGROUNDS A.E. ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 370.237,34€ πλέον Φ.Π.Α. και στα 459.094,30€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..  Η επιτροπή αξιολόγησης, λαμβάνοντας υπόψη ότι το κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής αποκλειστικά, εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή την ανάδειξη της Ηλιαχτίδα Playrounds A.E. ως προσωρινού αναδόχου της εν θέματι προμήθειας, γιατί η προσφορά της είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση την τιμή για το Δήμο Κορινθίων. Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος προτείνει: (Α)την έγκριση των α)από 11-02-2019 πρακτικού αποσφράγισης προσφορών, ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών, το οποίο ολοκληρώθηκε μετά από διαδοχικές συνεδριάσεις στις 03-03-2019, και β)από 13-03-2019 πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την εν θέματι προμήθεια, (Β)την αποδοχή των προσφορών των οικονομικών φορέων 1)ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. και 2)ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ PLAYGROUNDS A.E., οι οποίες προχώρησαν στο στάδιο αποσφράγισης και αξιολόγησης των οικονομικών τους προσφορών προσφορών, (Γ)την ανάδειξη του οικονομικού φορέα ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ PLAYGROUNDS A.E. ως προσωρινού αναδόχου για την εν θέματι προμήθεια, με συνολικό ποσό προσφοράς τα 370.237,34€ πλέον Φ.Π.Α. και στα 459.094,30€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..   Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, τον σχετικό φάκελο του διαγωνισμού, τα ως άνω αναφερόμενα πρακτικά της επιτροπής αξιολόγησης, τις διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, και του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει, καθώς και όλες τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ   Α.- Εγκρίνει τα α)από 11-02-2019 πρακτικού αποσφράγισης προσφορών, ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών, το οποίο ολοκληρώθηκε μετά από διαδοχικές συνεδριάσεις στις 03-03-2019, και β)από 13-03-2019 πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών της επιτροπής αξιολόγησης του ανοιχτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού με α/α ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τον αριθμό 65842 για σύναψη δημόσιας σύμβασης της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 468.581,12€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), τα οποία επισυνάπτονται στην παρούσα.   Β.- Αποδέχεται τις προσφορές των οικονομικών φορέων 1)ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. με αύξοντα αριθμό προσφοράς συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τον αριθμό 123231 και 2)ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ PLAYGROUNDS Α.Ε. με αύξοντα αριθμό προσφοράς συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τον αριθμό 126464, οι οποίες προχώρησαν στο στάδιο αποσφράγισης και αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης και στο από 11-02-2019 πρακτικό επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού.   Γ.- Ανακηρύσσει προσωρινό ανάδοχο του ανωτέρω διαγωνισμού προμήθειας τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ PLAYGROUNDS A.E. με αύξοντα αριθμό προσφοράς συστήματος τον αριθμό 126464 για την προμήθεια των ειδών της αριθμ. 45876/31-12-2018 διακήρυξης διαγωνισμού και της με αριθμ. 34/2018 μελέτης του ως άνω διαγωνισμού, ως ο κάτωθι πίνακας:
α/α Περιγραφή μ/μ Ποσότητα Τιμή μονάδας (€) Ηλιαχτίδα Playrounds A.E. Μερική δαπάνη (€)
1 Ξύλινη κούνια φωλιά τεμ 2 2.150,00 2.107,00 4.214,00
2 Ξύλινη κούνια νηπίων δύο (2) θέσεων τεμ 12 1.000,00 980,00 11.760,00
3 Ξύλινη κούνια παίδων δύο (2) θέσεων τεμ 12 800,00 784,00 9.408,00
4 Τραμπάλα ελατηρίου ζωάκι τεμ 17 480,00 470,00 7.990,00
5 Τραμπάλα ελατηρίου λουλούδι δύο θέσεων (ΑΜΕΑ) τεμ 6 640,00 627,00 3.762,00
6 Τραμπάλα ξύλινη 2θέσια τεμ 13 1.500,00 1.470,00 19.110,00
7 Σύνθετο όργανο νηπίων με μια τσουλήθρα  και δύο πατάρια τεμ 1 2.650,00 2.597,00 2.597,00
8 Σύνθετο όργανο με δύο τσουλήθρες, μια σκάλα, δύο πύργους, δύο πατάρια, μια κατακόρυφη κλίμακα αναρρίχησης και κατακόρυφη αναρρίχηση με σχοινιά. τεμ 4 5.200,00 5.096,00 20.384,00
9 Σύνθετο όργανο με δύο τσουλήθρες, μια σκάλα, έναν πύργο, δύο πατάρια, μια καμπύλη  αναρρίχηση με σχοινιά. τεμ 2 5.400,00 5.292,00 10.584,00
10 Σύνθετο όργανο με μια τσουλήθρα, μια σκάλα, ένα πατάρι και πύργο τεμ 7 1.800,00 1.764,00 12.348,00
11 Χωροδικτυωμα τεμ 1 9.000,00 8.820,00 8.820,00
12 Περιστροφικό όργανο για ΑΜΕΑ τεμ 2 30.700,00 30.086,00 60.172,00
13 Οκτάγωνη σύνθετη αναρρίχηση τεμ 5 2.280,00 2.234,00 11.170,00
14 Μύλος αυτοκινούμενος μεταλλικός τεμ 7 1.150,00 1.127,00 7.889,00
15 Περίφραξη μεταλλική και πόρτα μεταλλική μμ 390 34,00 33,00 12.870,00
16 Περίφραξη ξύλινη μμ 429 50,00 49,00 21.021,00
17 Πόρτα ξύλινης περίφραξης τεμ 6 250,00 245,00 1.470,00
18 Φωτιστικό δίφωτο τεμ 31 900,00 882,00 27.342,00
19 Bρύση hpl τεμ 3 250,00 245,00 735,00
20 Κιόσκι εξαγωνικό πλευράς μήκους 2,5 m τεμ 1 3.600,00 3.528,00 3.528,00
21 Παγκάκι απλό τεμ 31 165,00 162,00 5.022,00
22 Κάδος απορριμμάτων τεμ 21 120,00 118,00 2.478,00
23 Πινακιδα εγχάρακτη σε hpl τεμ 13 280,00 274,00 3.562,00
24 Δάπεδο ασφαλείας για ύψος πτώσης 1400mm (με την  υπόβαση από σκυρόδεμα) m2 1.654,72 48,00 47,00 77.771,84
25 Δάπεδο ασφαλείας για ύψος πτώσης 2000mm (με την  υπόβαση από σκυρόδεμα) m2 100 58,00 57,00 5.700,00
26 Δάπεδο ασφαλείας για ύψος πτώσης 2400mm (με την υπόβαση από σκυρόδεμα) m2 241 66,50 65,50 15.785,50
27 Έλεγχος και πιστοποίηση παιδικών χαρών από διαπιστευμένο φορέα τεμ 14 200,00 196,00 2.744,00
          Μερικό σύνολο 370.237,34
          ΦΠΑ 24% 88.856,96
          Σύνολο 459.094,30
  όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης και στο από 13-03-2019 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα.   Δ.- Κάνει γνωστό στους συμμετέχοντες ότι για την άσκηση προδικαστικής προσφυγής κατά της παρούσας πράξης έχουν ισχύ τα άρθρα 360 και επόμενα του Ν. 4412/16. Ειδικότερα στην περίπτωση προσφυγής κατά της παρούσας πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού.   Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει. Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 13/111/2019.- Επισυνάπτονται τα από 11-02-2019 και από 13-03-2019 πρακτικά επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού:  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ του Άρθρου 221 (Ν.4412/2016)
 
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Aρ.1 ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ»   Στην Κόρινθο, την 11-02-2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων (Δημοκρατίας 1), συνεδρίασε η επιτροπή που συστήθηκε με την υπ. αριθ. 2/6/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τις προσφορές που υποβλήθηκαν στον υπ. αριθ. 65842 ηλεκτρονικό διαγωνισμό της υπ. αριθ. 45876/31-12-2018 διακήρυξης του Δήμου, για την «Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών Δήμου Κορινθίων».   Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής:  
Α/Α ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1. Πρόεδρος Γιαβάση Άννα
2. Τακτικό Μέλος Σαββανού Ελένη
3. Τακτικό Μέλος Σούκουλης Αντώνιος
  Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την υπ. αριθ. 45876/31-12-2018  διακήρυξη του Δήμου Κορινθίων, για την «Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών Δήμου Κορινθίων» και το νομικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισμόπαρατηρεί τα εξής: Ο διαγωνισμός της προαναφερόμενης διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε αυτή, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (στο εξής σύστημα) και είχε λάβει ως αύξοντα αριθμό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 65842. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με τη διακήρυξη η 05-02-2019 και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών είναι η 11-02-2019 και ώρα 10:00. Στη συνέχεια η επιτροπή, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, συνδέθηκε στο σύστημα με τα διαπιστευτήρια, (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), του τακτικού μέλους της, επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό 65842 και διαπίστωσε ότι αφενός ο διαγωνισμός ήταν χαρακτηρισμένος από το σύστημα ως «κλειδωμένος» και αφετέρου ότι έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα στο διαγωνισμό και με τη σειρά που αναφέρονται στη συνέχεια, προσφορές από τους παρακάτω οικονομικούς φορείς:  
  Οικονομικός φορέας Ημερομηνία υποβολής προσφοράς στο ΕΣΗΔΗΣ
1 Κουνατίδης Χαράλαμπος 02/01/2019, 15:22:48
2 Τολιός Κωνσταντίνος 04/02/2019, 09:35:00
3 Σ. Σφακιανάκης – Α. Τολούδης Ο.Ε. 04/02/2019, 12:30:54
4 Παρκοτεχνική Α.Ε. 04/02/2019, 13:39:15
5 Ηλιαχτίδα Playgrounds Α.Ε. 05/02/2019, 12:14:37
  Η επιτροπή επισημαίνει ότι μέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών. Στη συνέχεια τα μέλη της επιτροπής που διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς για την αποσφράγιση των προσφορών καταχώρησαν διαδοχικά σε ειδική φόρμα του συστήματος τα διαπιστευτήρια τους, (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), προκειμένου να αποσφραγισθούν οι προσφορές. Αμέσως μετά την παραπάνω διαδικασία οι προσφορές αποσφραγίσθηκαν και συγκεκριμένα αποσφραγίσθηκαν οι υποφάκελοι «Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά» των προσφορών με αποτέλεσμα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόμενο τους. Επισημαίνεται ότι οι υποφάκελοι «Οικονομικές Προσφορές» δεν αποσφραγίσθηκαν αφού σύμφωνα με τη διακήρυξη του διαγωνισμού, αυτοί θα αποσφραγισθούν σε μεταγενέστερο στάδιο του διαγωνισμού.   Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η επιτροπή διαπίστωσε ότι οι προσφορές είχαν λάβει από το σύστημα, τους παρακάτω αναφερόμενους μοναδικούς α/α συστήματος :  
  Οικονομικός φορέας Α/Α  προσφοράς συστήματος
1 Κουνατίδης Χαράλαμπος 123210
2 Τολιός Κωνσταντίνος 127298
3 Σ. Σφακιανάκης – Α. Τολούδης Ο.Ε. 127329
4 Παρκοτεχνική Α.Ε. 123231
5 Ηλιαχτίδα PlaygroundsΑ.Ε. 126464
  Α. ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ Η επιτροπή ακολούθως προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, κατά τον οποίο διαπιστώθηκαν τα παρακάτω για τον κάθε οικονομικό φορέα που συμμετείχε στο διαγωνισμό:
 1. Για τον Κουνατίδη Χαράλαμπο
Κατέθεσε τα εξής έγγραφα:
 1. Τεχνική προσφορά συστήματος
 2. Για τον Τολιό Κωνσταντίνο
Κατέθεσε τα εξής έγγραφα:
 1. Τεχνική προσφορά συστήματος
 2. Για την Σ. Σφακιανάκης – Α. Τολούδης Ο.Ε.
Κατέθεσε τα εξής έγγραφα:
 1. Τεχνική προσφορά συστήματος
 2. Για την Παρκοτεχνική Α.Ε.
Κατέθεσε τα εξής έγγραφα:
Α/Α ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1 Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού 7.560,00€ από το ΤΜΕΔΕ
2 ΕΕΕΣ
3 Πρακτικό συνεδρίασης ΔΣ της 30-01-2019 για την συμμετοχή της εταιρίας στο διαγωνισμό
4 ΦΕΚ σύστασης εταιρείας, τροποποιήσεων και διορθώσεις σφαλμάτων
5 Υπεύθυνη Δήλωση του Δημήτριου Λάιου, νόμιμου εκπροσώπου της ATMAKOM A.E. ότι αποδέχεται την εκτέλεση της προμήθειας κλπ
6 Υπεύθυνη Δήλωση του Στέργιου Ασλανίδη, νόμιμου εκπροσώπου της ΤΣΙΓΚΟΜΕΤΑΛ Α.Ε.  ότι αποδέχεται να προμηθεύσει τον προμηθευτή με το φωτιστικό δίφωτο
7 Σύμβαση προμήθειας με αρ.πρωτ.2931/2018 μεταξύ Δημάρχου Δήμου Δοξάτου και ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ
8 Πρωτόκολλο παραλαβής προμήθειας για εξοπλισμό παιδικών χαρών του Δήμου Δοξάτου
9 Σύμβαση προμήθειας εγκατάστασης εξοπλισμού παιδικών χαρών μεταξύ του Δημάρχου του Δήμου Λήμνου με την ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ
10 Πρωτόκολλο παραλαβής προμήθειας για εξοπλισμό παιδικών χαρών του Δήμου Λήμνου
11 Συμφωνητικό μεταξύ του Δημάρχου Δήμου Πύδνας Κολινδρού και ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ
12 Πρωτόκολλο παραλαβής προμήθειας για εξοπλισμό παιδικών χαρών του Δήμου Πύδνας Κολινδρού
13 Πιστοποιητικό για την ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ –ISO 9001:2015 με ισχύ έως 19/09/2020
14 Πιστοποιητικό για την ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ –ISO 14001:2015 με ισχύ έως 29/06/2020
15 Πιστοποιητικό για την ΤΣΙΓΚΟΜΕΤΑΛ Α.Ε. –ISO 9001:2015 με ισχύ έως 27/01/2022
16 Πιστοποιητικό για την ΤΣΙΓΚΟΜΕΤΑΛ Α.Ε. –ISO 14001:2015 με ισχύ έως 24/07/2020
17 Πιστοποιητικό για την ΑΤΜΑΚΟΜ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ Α.Ε. –ISO 9001:2015 με ισχύ έως 18/03/2021
18 Πιστοποιητικό για την ΑΤΜΑΚΟΜ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ Α.Ε. –ISO 14001:2015 με ισχύ έως 18/03/2021
19 Πιστοποιητικό ελέγχου από την OctoCert για XC-1010A5 [χωροδικτύωμα]
20 Πιστοποιητικό εξοπλισμού παιχνιδότοπου από την TUV HELLAS για μύλους τύπου Β
21 Πιστοποιητικό εξοπλισμού παιχνιδότοπου από την TUV HELLAS για ταλαντευόμενα τύπου 2
22 Πιστοποιητικό εξοπλισμού παιχνιδότοπου από την TUV HELLAS για τραμπάλα-Τ15
23 Πιστοποιητικό εξοπλισμού παιχνιδότοπου από την TUV HELLAS για κούνια –
24 Πιστοποιητικό εξοπλισμού παιχνιδότοπου από την TUV HELLAS για Δραστηριότητα αναρρίχησης
  Πιστοποιητικό εξοπλισμού παιχνιδότοπου από την TUV HELLAS για σύνθετο πολυόργανο
25 Πιστοποιητικό για την ΑΤΜΑΚΟΜ- ΕΛΟΤ για δάπεδο απορρόφησης κρούσης
26 Έγγραφο περί Πιστοποιητικού Διαπίστευσης ΕΣΥΔ για την ΑΤΜΑΚΟΜ
27 Υπεύθυνη Δήλωση συμμόρφωσης προσφερομένων ειδών με τεχνικές προδιαγραφές
28 Πιστοποιητικό Επιμελητηρίου για την ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ με αρ. 17976/03-01-2019
29 Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης της ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ με αρ.725798.1042145/03-01-2019
30 Εγκύκλιος σχετικά με την κατάργηση υποχρέωσης δημοσίευσης στο ΦΕΚ
31 Γενικό Πιστοποιητικό από ΓΕΜΗ με αρ.πρωτ.725798.1042144/2019
32 Νέο κείμενο καταστατικού για την ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ
33 Prospectus της ATMACON για τα δάπεδα ασφαλείας
34 Prospectus της ΤΣΙΓΚΟΜΕΤΑΛ Α.Ε. ψηφιακά υπογεγραμμένα
35 Κατάλογος προσφερομένων ειδών
36 Τεχνικές περιγραφές προσφερομένων ειδών
37 Τεχνική προσφορά συστήματος
  Ο οικονομικός φορέας κατέθεσε συμπληρωμένο και ψηφιακά υπογεγραμμένο το ΕΕΕΣ και την εγγυητική επιστολή με αρ. e-39856 από τo TMEΔΕ σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης. Η εγγυητική επιστολή ελέγχθηκε ως προς την εγκυρότητα της με το αρ. 6346/20-2-2019 και βεβαιώθηκε αυτή σύμφωνα με το υπ. αρ. 34195/08-3-2019 έγγραφο του ΤΜΕΔΕ.  
 1. Για την Ηλιαχτίδα Playgrounds Α.Ε.
Κατέθεσε τα εξής έγγραφα:
Α/Α ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1 Ανακοίνωση ΓΕΜΗ με αρ.πρωτ.8379/2017
2 Ανακοίνωση ΓΕΜΗ με αρ.πρωτ.1303337/2018
3 Γενικό Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ με αρ.πρωτ.736345.1057861/2019
4 Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής ποσού 7.557,76€
5 ΕΕΕΣ
6 Πρακτικό συνεδρίασης ΔΣ της 21-01-2019 για την συμμετοχή στο διαγωνισμό
7 Κατάλογος προσφερομένων ειδών
8 Πιστοποιητικό εξοπλισμού Παιχνιδότοπου από την TUV HELLAS για κούνια
9 Πιστοποιητικό εξοπλισμού Παιχνιδότοπου από την TUV HELLAS για μύλο-carousel
10 Πιστοποιητικό εξοπλισμού Παιχνιδότοπου από την TUV HELLAS για σύνθετο συγκρότημα-σειρά ΑΜ
11 Πιστοποιητικό εξοπλισμού Παιχνιδότοπου από την TUV HELLAS για σύνθετο συγκρότημα-σειρά Ι
12 Πιστοποιητικό εξοπλισμού Παιχνιδότοπου από την TUV HELLAS για ταλαντευόμενο εξοπλισμό
13 Πιστοποιητικό συμμόρφωσης του χωροδικτυώματος με το ΕΝ1176-1
14 Πιστοποιητικό για την PARK KENT  –ISO 9001:2015 με ισχύ έως 13/5/2019
15 Πιστοποιητικό για την PARK KENT  –ISO 14001:2015 με ισχύ έως 13/5/2019
16 Πιστοποιητικό για την PARK KENT  –ISO 18007:2015 με ισχύ έως 13/5/2019
17 Prospectus της PARK KΕΝΤ για το χωροδικτύωμα
18 Υπεύθυνη Δήλωση της Ηλιαχτίδα Playgrounds A.E.
19 Υπεύθυνη Δήλωση του Πρίτσα Δημήτριου ως νομίμου εκπροσώπου της DIMCOM ΕΠΕ ότι συμφωνεί και δέχεται όλους τους όρους της διακήρυξης κλπ
20 Τεχνικές Προδιαγραφές Ηλιαχτίδα Playgrounds A.E. των προσφερομένων ειδών
21 Τεχνικές Προδιαγραφές COLLECTION NOVA
22 Τεχνικές Προδιαγραφές ZINLUX CORONA T-670
23 Yπεύθυνη Δήλωση του Ασλανίδη Κων/νου ως νομίμου εκπροσώπου της ΤΣΙΓΚΟΜΕΤΑΛ Α.Ε. ότι θα προμηθεύεσει στον προσφέροντα οικονομικό φορέα φωτιστικό δίφωτο κλπ
24 Πιστοποιητικό για την ΤΣΙΓΚΟΜΕΤΑΛ Α.Ε. –ISO 9001:2015 με ισχύ έως 27/01/2019
25 Πιστοποιητικό για την ΤΣΙΓΚΟΜΕΤΑΛ Α.Ε. –ISO 14001:2015 με ισχύ έως 24/07/2020
26 Πιστοποιητικό για την ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ PLAYGROUNDS A.E.–ISO 9001:2015 με ισχύ έως 06/07/2019
27 Πιστοποιητικό για την ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ PLAYGROUNDS A.E.–ISO 14001:2015 με ισχύ έως 06/07/2019
28 Πιστοποιητικό για την ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ PLAYGROUNDS A.E.–ΕΛΟΤ 1801:2008/ΒS OHSAS18001:2007 με ισχύ έως 06/07/2019
29 Πιστοποιητικό εξοπλισμού από την TUV HELLAS για δάπεδα παιχνιδότοπων
30 Πιστοποιητικό ανάλυσης αρ.1825318C της Παπακυριάκη Μερόπης περί δαπέδου ασφαλείας
31 Κατάλογος κυριότερων παραδόσεων
32 Συμφωνητικό με τον Δήμο Γλυφάδας με αρ.πρωτ.50122/15-12-2016
33 Σύμβαση προμήθειας με αρ.πρωτ.20863/17 με τον Δήμο Καλαμαριάς
34 Σύμβαση ανάθεση προμήθειας με αρ.πρωτ.2897/2018 μεταξύ του προέδρου του Δημοτικού Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Νεάπολης Συκεών και της Παπακυριάκη Μερόπης
35 Τεχνική προσφορά συστήματος
  Ο οικονομικός φορέας κατέθεσε συμπληρωμένο και ψηφιακά υπογεγραμμένο το ΕΕΕΣ και την εγγυητική επιστολή με αρ. LD1903200005/01-02-2019 από την attica bank σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης. Η εγγυητική επιστολή ελέγχθηκε ως προς την εγκυρότητα της με το αρ. έγγραφο 6345/20-2-2019 του Δήμου Κορινθίων και βεβαιώθηκε αυτή σύμφωνα με το υπ. αρ. 103/22-2-2019 έγγραφο της attica bank.   Στη συνέχεια η επιτροπή σημείωσε τους φακέλους με τα δικαιολογητικά που απέστειλαν οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό στον Δήμο εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στο σύστημα και όπως ορίζεται από την Διακήρυξη και συμπλήρωσε τον παρακάτω πίνακα ως εξής:  
  Οικονομικός φορέας Αρ. πρωτ. κατάθεσης δικαιολογητικών
1 Κουνατίδης Χαράλαμπος Δεν κατέθεσε φάκελο
2 Τολιός Κωνσταντίνος Δεν κατέθεσε φάκελο
3 Σ. Σφακιανάκης – Α. Τολούδης Ο.Ε. Δεν κατέθεσε φάκελο
4 Παρκοτεχνική Α.Ε. 4090/05-02-2019
5 Ηλιαχτίδα Playgounds Α.Ε. 4228/06-02-2019
  Διαπιστώνεται ότι οι οικονομικοί φορείς:
 • Παρκοτεχνική Α.Ε.
 • Ηλιαχτίδα Playgrounds Α.Ε
κατέθεσαν εμπρόθεσμα τους ενσφράγιστους φακέλους και υπέβαλλαν σωστά όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής, δηλαδή το ΕΕΕΣ ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη (άρθρο 79, Ν.4412/2016) και την εγγυητική επιστολή όπως ορίζει η διακήρυξη του διαγωνισμού. Ως εκ τούτου οι προσφορές τους προχωρούν στο επόμενο στάδιο της αξιολόγησης των τεχνικών τους προσφορών.   Αντίθετα οι προσφορές των Κουνατίδη Χαράλαμπου, Τολιού Κωνσταντίνου και Σ. Σφακιανάκης – Α. Τολούδης Ο.Ε. περιείχαν μόνο την Τεχνική Προσφορά του συστήματος. Δεν περιείχαν το ΕΕΕΣ, ούτε εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ούτε τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά που απαιτούνται, βάσει της μελέτης 34/2018. Ως εκ τούτου προσφορές των παραπάνω απορρίπτονται και δεν προκρίνονται στο επόμενο στάδιο της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών.   Β. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   Έχοντας υπόψη η Επιτροπή τα παραπάνω προχώρησε στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των κάτωθι:
 • Παρκοτεχνική Α.Ε.
 • Ηλιαχτίδα Α.Ε.
  με τις τεχνικές απαιτήσεις της μελέτης με αριθμ. 34/2018 της Διεύθυνσης των Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου και αφού έλαβε υπόψη της τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές, επισήμανε τα παρακάτω:  
 1. Προσφορά της Παρκοτεχνική Α.Ε.
H τεχνική προσφορά της Παρκοτεχνική Α.Ε. πληροί όλες τις τεχνικές απαιτήσεις και τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών που ορίζονται στο Παράρτημα Ι – Μελέτη με αρ. 34/2018 και προκρίνεται στην επόμενη φάση του διαγωνισμού, δηλαδή την αποσφράγιση και αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών.  
 1. Προσφορά της ΗλιαχτίδαPlaygroundsΑ.Ε.
  H τεχνική προσφορά της Ηλιαχτίδα Playgrounds Α.Ε. πληροί όλες τις τεχνικές απαιτήσεις και τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών που ορίζονται στο Παράρτημα Ι – Μελέτη με αρ. 34/2018 και προκρίνεται στην επόμενη φάση του διαγωνισμού, δηλαδή την αποσφράγιση και αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών.   Η Επιτροπή αφού ολοκλήρωσε τα δύο στάδια του διαγωνισμού σε συνεχείς συνεδριάσεις από τις 05-02-2019 έως και τις 08-3-2019, εισηγείται:   (Α) τον προώθηση των προσφορών των Παρκοτεχνική Α.Ε. και Ηλιαχτίδα Playgrounds Α.Ε. στο στάδιο της αποσφράγισης της οικονομικής προσφοράς   (Β) την απόρριψη των προσφορών των  Κουνατίδη Χαράλαμπου, Τολιού Κωνσταντίνου και Σ. Σφακιανάκης – Α. Τολούδης Ο.Ε. για τους λόγους που αναφέρονται στο παρόν Πρακτικό και λαμβάνοντας υπόψη τα σημεία (α) και (β) του άρθρου 2.4.6. «Λόγοι απόρριψης προσφορών» της διακήρυξης,   (Γ) την έγκριση του παρόντος πρακτικού από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κορινθίων   Στο σημείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό Αρ.1, το οποίο καθαρόγραψε και το υπέγραψε σε δύο (2) αντίγραφα.  
    Η Επιτροπή   Γιαβάση Άννα   Σαββανού Ελένη   Σούκουλης Αντώνιος  
  …………………………………………………………………………………………………………  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ του Άρθρου 221 (Ν.4412/2016)
    ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αρ.2 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ»  ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ     ΚΟΡΙΝΘΟΣ, 13-3-2019   Στην Κόρινθο, σήμερα 13-3-2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων, Δημοκρατίας 1, 1ος όροφος, συνεδρίασε η επιτροπή που συστήθηκε με την υπ. αριθμ.02/6/2018  Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τις οικονομικές προσφορές που υποβλήθηκαν στον υπ. αριθ. 65842 ηλεκτρονικό διαγωνισμό της υπ. αριθ. 45876/31-12-2018 διακήρυξης του Δήμου Κορινθίων, για την «Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών Δήμου Κορινθίων».   Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής:  
Α/Α ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1. Πρόεδρος ΓΙΑΒΑΣΗ ΑΝΝΑ
2. Τακτικό Μέλος ΣΑΒΒΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
3. Τακτικό Μέλος (Αναπλ.) ΑΡΤΟΠΟΙΑΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
  Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την υπ. Αριθ. 45876/31-12-2018 σχετική διακήρυξη της «Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών Δήμου Κορινθίων» για τις ανάγκες του Δήμου Κορινθίων και το νομικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισμότα µέλη της επιτροπής που διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς για την αποσφράγιση των προσφορών καταχώρησαν διαδοχικά σε ειδική φόρμα του συστήματος τα διαπιστευτήρια τους, (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), προκειμένου να αποσφραγισθούν οι οικονομικές προσφορές. Αμέσως μετά την παραπάνω διαδικασία, οι οικονομικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν και συγκεκριμένα αποσφραγίσθηκαν ο υποφάκελος «Οικονομική προσφορά» της προσφοράς με αποτέλεσμα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόμενο τους. Η οικονομική προσφορά που αποσφραγίστηκε ήταν του οικονομικού φορέα με μοναδικό α/α συστήματος :  
α/α Υποψήφιος προμηθευτής Αριθμός Συστήματος
1 Παρκοτεχνική Α.Ε. 123231
2 Ηλιαχτίδα Playgounds Α.Ε. 126464
  Επισημαίνεται ότι οι οικονομικές προσφορές των οικονομικών φορέων: Κουνατίδη Χαράλαμπου, Τολιού Κωνσταντίνου και Σ. Σφακιανάκης – Α. Τολούδης Ο.Ε. δεν ελήφθησαν υπόψη στο στάδιο αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών, καθώς οι προσφορές αυτών αποκλείστηκαν κατά του στάδιο του ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών (Πρακτικό Επιτροπής Διαγωνισμού Αρ.1). Αναφορικά με το περιεχόμενο των προσφορών η επιτροπή επεσήμανε ότι αυτή περιελάμβανε τα διάφορα επισυναπτόμενα ηλεκτρονικά αρχεία. Στο σημείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της αποσφράγισης, η δε ενημέρωση των προμηθευτών έγινε στις 14:05 πμ. μέσω του ΕΣΗΔΗΣ.   Σε αυτό το σημείο σημειώνεται ότι στο έγγραφο του Δήμου Κορινθίων με αρ. 3592/31-01-2019 με θέμα: “Διευκρινήσεις επί της Διακήρυξης με αρ. 45876/31-12-2018 για την «Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών Δήμου Κορινθίων»” αναφέρεται: «Στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό του ΕΣΗΔΗΣ [αρ.65842] στην οικονομική προσφορά του συστήματος έχει αναγραφεί εκ παραδρομής στο είδος με α/α 23 «Πινακίδα εγχάρακτη σε hpl» λανθασμένη ποσότητα 11 τεμ. αντί της σωστής 13 τεμάχια. Λόγω μη δυνατότητας τροποποίησης από μέρους μας της ποσότητας στο ΕΣΗΔΗΣ για το είδος α/α 23, οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να έχουν υπόψη ότι η τελική προτεινόμενη δαπάνη για το εν λόγω είδος θα υπολογιστεί ως εξής: [13 τεμάχια] Χ [προσφερόμενη τιμή]». Το εν λόγω έγγραφο κοινοποιήθηκε προς κάθε ενδιαφερόμενο στο ΕΣΗΔΗΣ στις 31-01-2019.   Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω, συνέταξε τον Πίνακα Ι, στον οποίο εμφαίνονται οι τιμές των προσφορών των οικονομικών φορέων ανά είδος και στο είδος με α/α 23 η σωστή ποσότητα «13» αντί της λανθασμένης ποσότητας «11» που είχε αναγραφεί εκ παραδρομής στο ΕΣΗΔΗΣ.   Πίνακας Ι. Συγκριτικός Πίνακας οικονομικών προσφορών  
α/α Περιγραφή μ/μ Ποσό-τητα Τιμή μονάδας (€) ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. Μερική δαπάνη (€) Ηλιαχτίδα Playrounds A.E. Μερική δαπάνη (€)
1 Ξύλινη κούνια φωλιά τεμ 2 2.150,00 2.100,00 4.200,00 2.107,00 4.214,00
2 Ξύλινη κούνια νηπίων δύο (2) θέσεων τεμ 12 1.000,00 980,00 11.760,00 980,00 11.760,00
3 Ξύλινη κούνια παίδων δύο (2) θέσεων τεμ 12 800,00 790,00 9.480,00 784,00 9.408,00
4 Τραμπάλα ελατηρίου ζωάκι τεμ 17 480,00 470,00 7.990,00 470,00 7.990,00
5 Τραμπάλα ελατηρίου λουλούδι δύο θέσεων (ΑΜΕΑ) τεμ 6 640,00 630,00 3.780,00 627,00 3.762,00
6 Τραμπάλα ξύλινη 2θέσια τεμ 13 1.500,00 1.470,00 19.110,00 1.470,00 19.110,00
7 Σύνθετο όργανο νηπίων με μια τσουλήθρα  και δύο πατάρια τεμ 1 2.650,00 2.600,00 2.600,00 2.597,00 2.597,00
8 Σύνθετο όργανο με δύο τσουλήθρες, μια σκάλα, δύο πύργους, δύο πατάρια, μια κατακόρυφη κλίμακα αναρρίχησης και κατακόρυφη αναρρίχηση με σχοινιά. τεμ 4 5.200,00 5.100,00 20.400,00 5.096,00 20.384,00
9 Σύνθετο όργανο με δύο τσουλήθρες, μια σκάλα, έναν πύργο, δύο πατάρια, μια καμπύλη  αναρρίχηση με σχοινιά. τεμ 2 5.400,00 5.300,00 10.600,00 5.292,00 10.584,00
10 Σύνθετο όργανο με μια τσουλήθρα, μια σκάλα, ένα πατάρι και πύργο τεμ 7 1.800,00 1.770,00 12.390,00 1.764,00 12.348,00
11 Χωροδικτυωμα τεμ 1 9.000,00 8.820,00 8.820,00 8.820,00 8.820,00
12 Περιστροφικό όργανο για ΑΜΕΑ τεμ 2 30.700,00 30.090,00 60.180,00 30.086,00 60.172,00
13 Οκτάγωνη σύνθετη αναρρίχηση τεμ 5 2.280,00 2.240,00 11.200,00 2.234,00 11.170,00
14 Μύλος αυτοκινούμενος μεταλλικός τεμ 7 1.150,00 1.130,00 7.910,00 1.127,00 7.889,00
15 Περίφραξη μεταλλική και πόρτα μεταλλική μμ 390 34,00 33,00 12.870,00 33,00 12.870,00
16 Περίφραξη ξύλινη μμ 429 50,00 49,00 21.021,00 49,00 21.021,00
17 Πόρτα ξύλινης περίφραξης τεμ 6 250,00 245,00 1.470,00 245,00 1.470,00
18 Φωτιστικό δίφωτο τεμ 31 900,00 885,00 27.435,00 882,00 27.342,00
19 Bρύση hpl τεμ 3 250,00 245,00 735,00 245,00 735,00
20 Κιόσκι εξαγωνικό πλευράς μήκους 2,5 m τεμ 1 3.600,00 3.530,00 3.530,00 3.528,00 3.528,00
21 Παγκάκι απλό τεμ 31 165,00 160,00 4.960,00 162,00 5.022,00
22 Κάδος απορριμμάτων τεμ 21 120,00 118,00 2.478,00 118,00 2.478,00
23 Πινακιδα εγχάρακτη σε hpl τεμ 13 280,00 275,00 3.575,00 274,00 3.562,00
24 Δάπεδο ασφαλείας για ύψος πτώσης 1400mm (με την  υπόβαση από σκυρόδεμα) m2 1.654,72 48,00 47,00 77.771,84 47,00 77.771,84
25 Δάπεδο ασφαλείας για ύψος πτώσης 2000mm (με την  υπόβαση από σκυρόδεμα) m2 100 58,00 57,00 5.700,00 57,00 5.700,00
26 Δάπεδο ασφαλείας για ύψος πτώσης 2400mm (με την υπόβαση από σκυρόδεμα) m2 241 66,50 65,00 15.665,00 65,50 15.785,50
27 Έλεγχος και πιστοποίηση παιδικών χαρών από διαπιστευμένο φορέα τεμ 14 200,00 195,00 2.730,00 196,00 2.744,00
          Μερικό σύνολο 370.360,84   370.237,34
          ΦΠΑ 24% 88.886,60   88.856,96
          Σύνολο 459.247,44   459.094,30
  Από τον Πίνακα Ι προκύπτει ότι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάσει την τιμή είναι η προσφορά της Ηλιαχτίδα Playrounds A.E.   Η Επιτροπή έχοντας υπόψη τα παραπάνω και το γεγονός ότι η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφορά με βάσει την τιμή αποκλειστικά,  εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή:   (Α) Την ανάδειξη της Ηλιαχτίδα Playrounds A.E. ως προσωρινού αναδόχου της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών Δήμου Κορινθίων» γιατί η προσφορά της είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της Διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και είναι η συμφερότερη για το Δήμο Κορινθίων.   (Β) την έγκριση του παρόντος πρακτικού.   Η Επιτροπή ολοκλήρωσε σε αυτό το σημείο το έργο της μέχρι και την αξιολόγηση των Οικονομικών Προσφορών, συνέταξε το  παρόν πρακτικό το οποίο καθαρόγραψε και υπέγραψε σε δύο (2) αντίγραφα.   Η Επιτροπή Γιαβάση Άννα                   Σαββανού Ελένη               Σούκουλης Αντώνιος  

Leave a Comment