Απόφαση αριθμ.13/214/2018

Απόφαση αριθμ.13/214/2018

Ημ/νία Δημοσίευσης : 6/2/2019
 Αριθμός Πρακτικού 13

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 09-05-2018

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζήμο Κωνσταντίνο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 75/2017 και β)με αριθμό 90/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 9η Μαΐου 2018, ημέρα της εβδoμάδας Τετάρτη και ώρα 09:00 σε έκτακτη συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 15142/08-05-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Βλάσσης Δημ., 3)Ζήμος Κων., 4)Ζώγκος Ανδ., 5)Μπάκουλης Δημ., 6) Νανόπουλος Βασ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Κορδώσης Χρ., 2)Δημητρόπουλος Κων., 3)Φαρμάκης Γεωργ..

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ζήτησε από την Επιτροπή να αποφασίσει για το κατεπείγον της συνεδρίασης, καθώς και για το κατεπείγον της συζήτησης του θέματος «Ορισμός υπολόγων για την έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής», διότι πρέπει να γίνει πληρωμή προνοιακού επιδόματος σε δικαιούχο, κατόπιν κοινοποίησης σχετικής δικαστικής απόφασης, στης οποίας το διατακτικό ο Δήμος Κορινθίων οφείλει να συμμορφωθεί άμεσα.

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει για το κατεπείγον της συνεδρίασης, καθώς και για το κατεπείγον της συζήτησης του ανωτέρω θέματος.

ΑΠΟΦΑΣΗ 214η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός υπολόγων για την έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής», θέτει υπόψη των μελών της Επιτροπής την σχετική εισήγηση της αρμόδιας Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: «Ορισμός υπολόγου για την διαχείριση της πρόσθετης καταβολής προνοιακού

επιδόματος ” οικονομικής ενίσχυσης παρπ/κων-τετρ/κών ακρ/νων Δημοσίου” σε

συμμόρφωση με την από 25/4/2018 Απόφαση Προσωρινής Διαταγής του Διοικητικού

Πρωτοδικείου Κορίνθου για το Β΄ δίμηνο (Μαρτίου-Απριλίου) έτους 2018.

Σε συμμόρφωση με την από 25/4/2018 Απόφαση Προσωρινής Διαταγής Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου,14244/4-5-2018 & την 14944/7-5-2018 Απόφαση Δημάρχου συνεχίζεται η χορήγηση εξωιδρυματικής ενίσχυσης από το Πρόγραμμα Παρ/κών-Τετρ/κών-Ακρ/νων του Δημοσίου της ΘΕΛΕΡΙΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ με το ποσό των 771,00/μηνιαίως (ήτοι για το Β΄δίμηνο 2018 , 1542,09 € ).

Το ανωτέρω ποσό θα καλυφθεί από Ταμειακά αδιάθετα έσοδα προνοιακών επιδομάτων σύμφωνα με τη βεβαίωση της Ταμειακής Υπηρεσίας .

Προκειμένου να διανεμηθεί το επιπλέον ποσό των 1542,09 € στον δικαιούχο εσείς θα πρέπει να ορίσετε υπόλογο την:

1.Αθανασίου Δήμητρα του Αθανασίου – ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων,υπάλληλο του τμήματος Πρόνοιας, μεΑΦΜ 055679750 και ΑΔΤ: Ρ377473, για τα κάτωθι επιδόματα συνολικού ποσού 1542,09 € που αφορούν αναλυτικά στα κάτωθι ποσά :

ΚΑΕ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ

ΠΟΣΟ

6741.0008

Παραπληγικοί Δημοσίου

1542,09

Λαμβάνοντας υπόψη την ΑΟΕ 190/2-5-2018 το ποσό που θα διαχειριστεί η ανωτέρω υπόλογος για το συγκεκριμένο επίδομα “Παραπληγικοί Δημοσίου” με ΚΑ 15/6471.0008 ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 34.642,11 €

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 και κάθε άλλη ισχύουσα σχετική νομοθετική διάταξη,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α- Ορίζει υπόλογο υπάλληλο του Δήμου Κορινθίων, η οποία θα διαχειριστεί τους κωδικούς εξόδων του προϋπολογισμού έτους 2018 για την καταβολή των ως άνω αναφερομένων προνοιακών επιδομάτων σε άτομα με ειδικές ανάγκες για το Β’ δίμηνο (Μαρτίου-Απριλίου) του έτους 2018 την:

1.Αθανασίου Δήμητρα του Αθανασίου – ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, υπάλληλο του τμήματος Πρόνοιας, μεΑΦΜ 055679750 και ΑΔΤ Ρ377473, για τα κάτωθι επιδόματα συνολικού ποσού 1.542,09€, που αφορούν αναλυτικά στα κάτωθι ποσά :

ΚΑΕ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ

ΠΟΣΟ

6741.0008

Παραπληγικοί Δημοσίου

1.542,09

Λαμβάνοντας υπόψη την ΑΟΕ 190/2-5-2018 το ποσό που θα διαχειριστεί η ανωτέρω υπόλογος για το συγκεκριμένο επίδομα “Παραπληγικοί Δημοσίου” με ΚΑ 15/6471.0008 ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 34.642,11€.

Η ανωτέρω υπάλληλος του Δήμου Κορινθίων θα προβεί σε απόδοση λογαριασμού των ενταλμάτων προπληρωμής έως και τις 09-08-2018.

 

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 13/214/2018.-

Leave a Comment