Απόφαση αριθμ. 14/123/2019

Απόφαση αριθμ. 14/123/2019

Ημ/νία Δημοσίευσης : 15/4/2019
 Αριθμός Πρακτικού 14

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 09-04-2019

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζήμο Κωνσταντίνο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Γκουργιώτη Αλέξανδρο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 75/2017, β)με αριθμό 76/2017 και γ)με αριθμό 90/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 9η Απριλίου 2019, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv σε ορθή επανάληψη υπ’ αριθμ. 12235/05-04-2019 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Ζήμος Κων., 3)Ζώγκος Ανδρ., 4)Μπάκουλης Δημ.. 5)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Βλάσση Δημ.), 6)Παρτσινέβελος Κων. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Φαρμάκη Γεωργ.)

Α π ό ν τ ε ς

1)Νανόπουλος Βασ., 2)Δημητρόπουλος Κων., 3)Γκουργιώτης Αλεξ..

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στην συνέχεια, ο Πρόεδρος ζήτησε από την Επιτροπή να αποφασίσει για το κατεπείγον της συζήτησης του θέματος «Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης για την σύναψη δημόσιας σύμβασης της προμήθειαςΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ, ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, προϋπολογισμού μελέτης 74.378,04€(συμπ/νου Φ.Π.Α.), προϋπολογισμού Ομάδας Β’ 3.658,00€», διότι η προμήθεια των ειδών της εν λόγω προμήθειας είναι απαραίτητη για την λειτουργία του Δήμου και ως εκ τούτου η διαδικασία του διαγωνισμού πρέπει να προχωρήσει άμεσα.

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει για το κατεπείγον της συζήτησης του ανωτέρω θέματος.

ΑΠΟΦΑΣΗ 123η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ, ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ προϋπολογισμού μελέτης 74.378,04€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.), προϋπολογισμού Ομάδας Β’ 3.658,00€» υπενθυμίζει στα μέλη της Επιτροπής την αριθμ. 32/526/2018 απόφασή της, με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές, τα τεύχη δημοπράτησης και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της αρ. 55/2018 μελέτης του Δήμου για την εν θέματι προμήθεια, καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης για τον εν θέματι συνοπτικό διαγωνισμό και ορίστηκε ημερομηνία διαγωνισμού η 21-12-2018.

Στην συνέχεια, με την υπ’ αριθμ.6/52/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το από 21-12-2018 Πρακτικό αποσφράγισης προσφορών, ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών της Επιτροπής αξιολόγησης του συνοπτικού διαγωνισμού για την εν λόγω προμήθεια, σύμφωνα με το οποίο : απορρίφθηκαν οι προσφορές των οικονομικών φορέων με τις επωνυμίες: 1)ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ι.Κ.Ε. για την ομάδα Α – ανταλλακτικά και 2)ΠΙΤΣΑ ΚΥΡ. ΦΩΤΕΙΝΗ για την ομάδα Γ – ελαστικά,έγινε δεκτή η προσφορά του οικονομικού φορέα με την επωνυμία ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΩΝ. ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ για την ομάδα Β’ – αναλώσιμα για ταχογράφους και προκρίθηκε η προσφορά του στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, αυτό της αποσφράγισης της οικονομικής του προσφοράς, κηρύχθηκε άγονος ο διαγωνισμός για την ομάδα Α’ – ανταλλακτικά και την ομάδα Γ’ – ελαστικά και ορίστηκε η επανάληψη αυτού με επανακαθορισμό των όρων διακήρυξης.

Περαιτέρω, με το υπ’ αριθμ.πρωτ. 8012/05-03-2019 έγγραφο του Δήμου Κορινθίων ορίστηκε ημερομηνία αποσφράγισης Οικονομικής Προσφοράς του συμμετέχοντος “ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΩΝ. ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ” για την ομάδα Β’ – αναλώσιμα για ταχογράφους, στις 07-03-2019.

Ο Πρόεδρος ακολούθως θέτει υπ’ όψιν της Επιτροπής το από 07-03-2019 πρακτικό αξιολόγησης Οικονομικών προσφορών της Επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την εν λόγω προμήθεια, σύμφωνα με το οποίο η Επιτροπή αξιολόγησης κατά την ορισμένη ημέρα και ώρα προχώρησε στην αποσφράγιση της εν λόγω οικονομικής προσφοράς που ορθά υποβλήθηκε και προέκυψαν τα εξής:

Α/Α

Περιγραφή είδους

Μονάδα μέτρησης

ποσότητα

Τιμή μονάδας μελέτης

Προσφερόμενη Τιμή μονάδας

Μερική δαπάνη

1

Θερμικό χαρτί εκτύπωσης ψηφιακού ταχογράφου (κουτί των 3τεμ.)

Τεμ.

100

11,50

11,00

1.100,00

2

Κάρτες (διαγράμματα) ταχογράφου 125km/h (κουτί των 100τεμ.)

Τεμ.

280

6,00

5,64

1.579,20

3

Κάρτες (διαγράμματα) ταχογράφου 140km/h (κουτί των 100τεμ.)

Τεμ.

10

6,00

6,00

60,00

4

Κάρτες (διαγράμματα) ταχογράφου 180km/h (κουτί των 100τεμ.)

Τεμ.

10

6,00

6,00

60,00

ΣΥΝΟΛΟ

2.799,20

Φπα 24%

671,80

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

3.471,00

Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη ότι: α)η προσφορά είναι πλήρης και σύμφωνη με τους όρους της Διακήρυξης β) οι τιμές της προσφοράς κρίθηκαν συμφέρουσες σε σχέση με τις τιμές μονάδας προϋπολογισμού της 55/2018 μελέτης ε ι σ η γ ε ί τ α ι την ανάδειξη ως προσωρινού αναδόχου του οικονομικού φορέα ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΩΝ. ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΤΙΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΤΑΧΟΓΡΑΦΩΝ», δαπάνης 3.471,00€ συμπ/νου του αναλογούντος Φ.Π.Α. ως ανωτέρω.

Ακολούθως ο Πρόεδρος προτείνει την έγκριση του από 07-03-2019 Πρακτικού αξιολόγησης Οικονομικών προσφορών της Επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την εν θέματι προμήθεια, την ανάδειξη του οικονομικού φορέα ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΩΝ. ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ως προσωρινού αναδόχου για την Ομάδα Β’, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΤΙΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΤΑΧΟΓΡΑΦΩΝπροϋπολογισμού Ομάδας Β’ 3.658,00€, του συνοπτικού διαγωνισμού για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ, ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ προϋπολογισμού μελέτης 74.378,04€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.), σύμφωνα με όσα ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στο σχετικό πρακτικό της Επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’ όψιν την εισήγηση του Προέδρου, τον σχετικό φάκελο του διαγωνισμού, το ως άνω αναφερόμενο πρακτικό της Επιτροπής αξιολόγησης, τις διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν.3852/2010 όπως ισχύει και του Ν.4412/2016 όπως ισχύει, καθώς και όλες τις ισχύουσες σχετικές νομοθετικές διατάξεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.- Εγκρίνει το από 07-03-2019 Πρακτικό αξιολόγησης Οικονομικών προσφορών, της Επιτροπής αξιολόγησης του συνοπτικού διαγωνισμού για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ, ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ προϋπολογισμού μελέτης 74.378,04€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.), Ομάδας Β’, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΤΙΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΤΑΧΟΓΡΑΦΩΝ προϋπολογισμού 3.658,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.) ο οποίος διενεργήθηκε στις 21-12-2018.

Β.- Ανακηρύσσει προσωρινό ανάδοχο τον οικονομικό φορέα ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΩΝ. ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ για την προμήθεια ειδών της Ομάδας Β’, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΤΙΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΤΑΧΟΓΡΑΦΩΝ, ποσού προσφοράς 3.471,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α., σύμφωνα με όσα ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης και στο από 07-03-2019 πρακτικό Επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού.

Γ.- Κάνει γνωστό στους συμμετέχοντες ότι για την άσκηση ένστασης κατά της παρούσας πράξης έχει ισχύ το άρθρο 127 του Ν. 4412/16, όπως ισχύει. Ειδικότερα, στην περίπτωση ένστασης κατά της παρούσας πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκησή της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα και αυτή υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής.

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 14/123/2019.-

Leave a Comment