Απόφαση αριθμ. 14/129/2019

Απόφαση αριθμ. 14/129/2019

Ημ/νία Δημοσίευσης : 11/4/2019

Αριθμός Πρακτικού 14 Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv Της  09-04-2019   Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζήμο Κωνσταντίνο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Γκουργιώτη Αλέξανδρο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 75/2017, β)με αριθμό 76/2017 και γ)με αριθμό 90/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 9η Απριλίου 2019, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv σε ορθή επανάληψη υπ’ αριθμ. 12235/05-04-2019 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.   Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία. Π α ρ ό ν τ ε ς 1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Ζήμος Κων., 3)Ζώγκος Ανδρ., 4)Μπάκουλης Δημ.. 5)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Βλάσση Δημήτ.), 6)Παρτσινέβελος Κων. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Φαρμάκη Γεώργ.).   Α π ό ν τ ε ς 1)Δημητρόπουλος Κων., 2)Νανόπουλος Βασ., 3)Γκουργιώτης Αλεξ..   Ο  Πρόεδρος  αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.   ΑΠΟΦΑΣΗ 129η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΜΕ ΤΗΝ Τ.Κ. ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ προϋπολογισμού μελέτης 480.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)» υπενθυμίζει στα μέλη της Επιτροπής την αριθμ. 5/26/2019 απόφασή της, με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές, τα τεύχη δημοπράτησης και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της αριθμ. 73/2017 μελέτης, ορίστηκε η με ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση του εν λόγω έργου και καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την εκτέλεση του εν θέματι έργου, με  ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών στις 21-03-2019 και ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών στις 28-03-2019, από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού, η οποία ορίστηκε με την σε ορθή επανάληψη αριθμ. 10/82/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.  Ο ως άνω ηλεκτρονικός διαγωνισμός έλαβε αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τον αριθμό 80612. Στην  συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής το από 28-03-2019 πρακτικό επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα, σύμφωνα με το οποίο σε τακτική συνεδρίαση της επιτροπής διαγωνισμού αποσφραγίστηκαν ηλεκτρονικά οι υποφάκελοι «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και «Οικονομική Προσφορά» των επτά (7) συμμετεχόντων οικονομικών φορέων. Ακολούθως, η επιτροπή αξιολόγησης προέβη, κατά σειρά μειοδοσίας, σε έλεγχο της ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους σχέσης, από τον οποίο προέκυψε ότι όλες οι οικονομικές προσφορές που υποβλήθηκαν είναι ομαλές και καταχωρήθηκαν κατά σειρά μειοδοσίας. Κατόπιν, η επιτροπή αξιολόγησης προέβη σε έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής των οικονομικών φορέων κατά τη σειρά της μειοδοσίας, από τον οποίο προέκυψε ότι οι προσφορές των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων γίνονται δεκτές, πλην της με αριθμό προσφοράς συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τον αριθμό 116620 προσφοράς του οικονομικού φορέα με την επωνυμία ΕΤΕΚΑΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΚΕ, διότι δεν κατατέθηκε στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ στην ηλεκτρονική προσφορά του συμμετέχοντα το ΤΕΥΔ κι η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, η οποία και απορρίφθηκε.  Επίσης, κατόπιν επικοινωνίας της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού με τους εκδότες που αναγράφονται στις υποβληθείσες εγγυητικές επιστολές συμμετοχής, διαπιστώθηκε, κατόπιν του απαιτούμενου ελέγχου, η εγκυρότητά τους. Ολοκληρώνοντας, η επιτροπή αξιολόγησης εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή την απόρριψη της προσφοράς του οικονομικού φορέα ΕΤΕΚΑΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΚΕ, διότι δεν κατατέθηκε στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ στην ηλεκτρονική προσφορά του συμμετέχοντα το ΤΕΥΔ κι η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, και την ανάθεση της σύμβασης στον προσωρινό ανάδοχο με την επωνυμία ΟΔΟΓΕΝΕΣΙΣ ΙΚΕ με μέση έκπτωση 49,77%. Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος προτείνει την έγκριση του από 28-03-2019 πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για το ως άνω έργο, την απόρριψη της προσφοράς του οικονομικού φορέα ΕΤΕΚΑΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΚΕ και την ανάδειξη του οικονομικού φορέα με την επωνυμία ΟΔΟΓΕΝΕΣΙΣ ΙΚΕ ως προσωρινού αναδόχου του εν λόγω διαγωνισμού με μέση έκπτωση 49,77%.   Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, τον σχετικό φάκελο του διαγωνισμού, το ως άνω αναφερόμενο πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης, τις διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, και του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει, καθώς και όλες τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ     Α.- Εγκρίνει το από 28-03-2019 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΜΕ ΤΗΝ Τ.Κ. ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ προϋπολογισμού μελέτης 480.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), ο οποίος έλαβε αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τον αριθμό 80612, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα. Β.- Απορρίπτει την προσφορά του οικονομικού φορέα με την επωνυμία ΕΤΕΚΑΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΚΕ, η οποία έλαβε αριθμό προσφοράς συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τον αριθμό 116620, διότι δεν κατατέθηκε στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ στην ηλεκτρονική προσφορά του συμμετέχοντα το ΤΕΥΔ κι η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης και στο από 28-03-2019 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού. Γ.- Ανακηρύσσει προσωρινό ανάδοχο του ανωτέρω διαγωνισμού τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία ΟΔΟΓΕΝΕΣΙΣ ΙΚΕμε αριθμό προσφοράς συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τον αριθμό 116817 και αριθμό εγγραφής στο ΜΕΕΠ 31186 για έργα Οδοποιίας 2ης Τάξης, με μέση έκπτωση 49,77% επί του προϋπολογισμού της μελέτης, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο από 28-03-2019 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού.

   Δ.- Κάνει γνωστό στους συμμετέχοντες ότι για την άσκηση προδικαστικής προσφυγής κατά της παρούσας πράξης έχουν ισχύ τα άρθρα 360 και επόμενα του Ν. 4412/16, όπως ισχύει. Ειδικότερα στην περίπτωση προσφυγής κατά της παρούσας πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα και αυτή κατατίθεται ηλεκτρονικά στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού.

  Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει. Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 14/129/2019.-   Επισυνάπτεται το από  28-03-2019 πρακτικό επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού:    
Ελληνική Δημοκρατία Δήμος Κορινθίων Επιτροπή Διαγωνισμού Έργων Κόρινθος 28/3/2019 Αριθμός πρωτ. Αναλυτικής Διακήρυξης : 6895/25-02-19 ΑΔΑΜ Διακήρυξης: 19PROC004520474 Αριθμός Διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ : 80612
 

1Ο Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης για τη σύναψη Δημοσίας Σύμβασης του Έργου

«Βελτίωση οδού σύνδεσης της Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη με την Τ.Κ. Αγγελοκάστρου»

Ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την εκτέλεση του έργου «Βελτίωση οδού σύνδεσης της Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη με την Τ.Κ. Αγγελοκάστρου» προϋπολογισμού 480.000,00 € {συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ}.

  Στην Κόρινθο  την 28/03/2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα  10:00 οι πιο κάτω:
  1. 1. Γεωργία Μαστέλλου, Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος Δήμου Σικυωνίων, πρόεδρος επιτροπής
  2. Μιχαήλ Μαθιόπουλος, Μηχανικός ΤΕ, υπάλληλος Δήμου Σικυωνίων, τακτικό μέλος &
  3. Λεωνίδας Μαστοράκος, Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος Σικυωνίων, αναπληρωματικό μέλος
  που αποτελούμε την επιτροπή αξιολόγησης για τη σύναψη της σύμβασης του έργου «Βελτίωση οδού σύνδεσης της Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη με την Τ.Κ. Αγγελοκάστρου» (αριθμ. 10/82/2019 Α.Ο.Ε. περί συγκρότησης επιτροπής αξιολόγησης της σύναψης της σύμβασης), έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 6895/25-02-2019 αναλυτική διακήρυξη του Δημάρχου Κορινθίων, συνήλθαμε σε τακτική συνεδρίαση και αφού η αναθέτουσα αρχή έχει κοινοποιήσει στους προσφέροντες τον σχετικό κατάλογο συμμετεχόντων, όπως αυτός παράγεται από το Υποσύστημα του ΕΣΗΔΗΣ, προβαίνουμε στην ηλεκτρονική αποσφράγιση του υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και του υποφακέλου “Οικονομική Προσφορά” . Οι συμμετέχοντες καταχωρούνται στον επόμενο Πίνακα [1]:  
ΠΙΝΑΚΑΣ [1]
Α/Α Αριθμός συστήματος Επωνυμία Προσφέροντα
1 116817 ΟΔΟΓΕΝΕΣΙΣ ΙΚΕ
2 116826 Ι. ΝΤΖΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
3 114160 ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΙΚΕ
4 116594 Σ.Λ. ΕΥΠΑΛΙΝΟΣ ΑΕ
5 116520 ΚΑΣΤΑΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ
6 116772 ΠΙΣΤΕΥΟΣ ΑΕ
7 116620 ΕΤΕΚΑΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΚΕ
  Στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Προκηρυγμένου Διαγωνισμού», στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ αναρτάται από την Επιτροπή Διαγωνισμού ο σχετικός κατάλογος μειοδοσίας, προκειμένου να λάβουν γνώση οι προσφέροντες. Ακολούθως, η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνουμε, κατά σειρά μειοδοσίας, σε έλεγχο της ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους σχέσης, βάσει της παραγωγής σχετικού ψηφιακού αρχείου, μέσα από το υποσύστημα του ΕΣΗΔΗΣ (Παράρτημα παρόντος πρακτικού). Για την εφαρμογή του ελέγχου ομαλότητας, χρησιμοποιείται από την Επιτροπή Διαγωνισμού η μέση έκπτωση προσφοράς (Εμ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 95 και 98 του ν. 4412/2016. Από τον έλεγχο ομαλότητας των προσφορών προκύπτει ότι όλες οι προσφορές είναι ομαλές και καταχωρούνται κατά τη σειρά μειοδοσίας στο παρών πρακτικό της επιτροπής ως ακολούθως:  
ΠΙΝΑΚΑΣ [2]
Διαγωνιζόμενος Οικονομική Προσφορά (%)
ΟΔΟΓΕΝΕΣΙΣ ΙΚΕ 49,77
Ι. ΝΤΖΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 48,05
ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΙΚΕ 39,64
Σ.Λ. ΕΥΠΑΛΙΝΟΣ ΑΕ 38,00
ΚΑΣΤΑΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ 36,64
ΠΙΣΤΕΥΟΣ ΑΕ 31,39
ΕΤΕΚΑΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΚΕ 4,97
  Στη συνέχεια, ελέγχουμε  τα δικαιολογητικά συμμετοχής κατά τη σειρά της μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη. Στον Πίνακα 3 που ακολουθεί γίνεται καταγραφή του αποτελέσματος του ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής των προσφερόντων:
ΠΙΝΑΚΑΣ [3]
Αριθμός Συστήματος Διαγωνιζόμενος Αριθμός Πτυχίου Τάξη Πτυχίου ΤΕΥΔ Εγγύηση Συμμετοχής
116817 ΟΔΟΓΕΝΕΣΙΣ ΙΚΕ 31186 2η ΟΔΟΠΟΙΙΑ X X
116826 Ι. ΝΤΖΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 25714 1η ΟΔΟΠΟΙΙΑ X X
114160 ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΙΚΕ 28277 2η ΟΔΟΠΟΙΙΑ X X
116594 Σ.Λ. ΕΥΠΑΛΙΝΟΣ ΑΕ 31006 2η ΟΔΟΠΟΙΙΑ Χ Χ
116520 ΚΑΣΤΑΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ 18615 4η ΟΔΟΠΟΙΙΑ Χ Χ
116772 ΠΙΣΤΕΥΟΣ ΑΕ 26604 2η ΟΔΟΠΟΙΙΑ Χ Χ
116620 ΕΤΕΚΑΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΚΕ ΔΕΝ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΤΕΥΔ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
  Πριν την ολοκλήρωση της σύνταξης του πρακτικού της, η Επιτροπή επικοινωνεί με τους εκδότες που αναγράφονται στις υποβληθείσες εγγυητικές επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. Στο σύνολο τους οι εγγυητικές επιστολές που ελέγχθηκαν είναι έγκυρες. Ο έλεγχος των εγγυητικών επιστολών φαίνεται στον Πίνακα που ακολουθεί:  
ΠΙΝΑΚΑΣ [4]
α/α Διαγωνιζόμενος Εγγυητική Επιστολή Εκδότης Έλεγχος Εγκυρότητας
1 ΟΔΟΓΕΝΕΣΙΣ ΙΚΕ e-44102/20-3-19 ΤΜΕΔΕ 35496/28-3-19
2 Ι. ΝΤΖΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ e-44225/21-3-19 ΤΜΕΔΕ 35518/28-3-19
3 ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΙΚΕ e-43895/18-3-19 ΤΜΕΔΕ 35522/28-3-19
4 Σ.Λ. ΕΥΠΑΛΙΝΟΣ ΑΕ e-44128/20-3-19 ΤΜΕΔΕ 35527/28-3-19
5 ΚΑΣΤΑΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ e-44160/20-3-19 ΤΜΕΔΕ 35534/28-3-19
6 ΠΙΣΤΕΥΟΣ ΑΕ e-44156/20-3-19 ΤΜΕΔΕ 35538/28-3-19

 Ολοκληρώνοντας το Πρακτικό της η Ε.Δ. εισηγείται στην Ο.Ε. του Δήμου Κορινθίων:(1)         την απόρριψη της προσφοράς του οικονομικού φορέα «ΕΤΕΚΑΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΚΕ», διότι δεν υπέβαλλε ΤΕΥΔ και Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό και(2)         την ανάθεση της σύμβασης στον προσωρινό ανάδοχο «ΟΔΟΓΕΝΕΣΙΣ ΙΚΕ» με μέση έκπτωση 49,77%.

  Τα Μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού   Γεωργία Μαστέλλου                                    Μιχαήλ Μαθιόπουλος                  Λεωνίδας Μαστοράκος

Leave a Comment