Απόφαση αριθμ. 14/130/2019

Απόφαση αριθμ. 14/130/2019

Ημ/νία Δημοσίευσης : 11/4/2019

Αριθμός Πρακτικού 14 Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv Της  09-04-2019   Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζήμο Κωνσταντίνο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Γκουργιώτη Αλέξανδρο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 75/2017, β)με αριθμό 76/2017 και γ)με αριθμό 90/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 9η Απριλίου 2019, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv σε ορθή επανάληψη υπ’ αριθμ. 12235/05-04-2019 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.   Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία. Π α ρ ό ν τ ε ς 1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Ζήμος Κων., 3)Ζώγκος Ανδρ., 4)Μπάκουλης Δημ.. 5)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Βλάσση Δημήτ.), 6)Παρτσινέβελος Κων. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Φαρμάκη Γεώργ.).   Α π ό ν τ ε ς 1)Δημητρόπουλος Κων., 2)Νανόπουλος Βασ., 3)Γκουργιώτης Αλεξ..   Ο  Πρόεδρος  αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.   ΑΠΟΦΑΣΗ 130η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΡΟΣΥΜΝΗΣ – ΑΓΙΟΝΟΡΙΟΥ προϋπολογισμού μελέτης 210.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)» υπενθυμίζει στα μέλη της Επιτροπής την αριθμ. 5/27/2019 απόφασή της, με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές, τα τεύχη δημοπράτησης και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της αριθμ. 72/2017 μελέτης, ορίστηκε η με ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση του εν λόγω έργου και καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την εκτέλεση του εν θέματι έργου, με  ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών στις 28-03-2019 και ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών στις 04-04-2019, από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού, η οποία ορίστηκε με την σε ορθή επανάληψη αριθμ. 10/83/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.  Ο ως άνω ηλεκτρονικός διαγωνισμός έλαβε αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τον αριθμό 80733. Στην  συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής το από 04-04-2019 πρακτικό επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα, σύμφωνα με το οποίο σε τακτική συνεδρίαση της επιτροπής διαγωνισμού αποσφραγίστηκαν ηλεκτρονικά οι υποφάκελοι «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και «Οικονομική Προσφορά» των πέντε (5) συμμετεχόντων οικονομικών φορέων. Ακολούθως, η επιτροπή αξιολόγησης προέβη, κατά σειρά μειοδοσίας, σε έλεγχο της ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους σχέσης, από τον οποίο προέκυψε ότι όλες οι οικονομικές προσφορές που υποβλήθηκαν είναι ομαλές και καταχωρήθηκαν κατά σειρά μειοδοσίας. Κατόπιν, η επιτροπή αξιολόγησης προέβη σε έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής των οικονομικών φορέων κατά τη σειρά της μειοδοσίας, από τον οποίο προέκυψε ότι όλες οι προσφορές των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων γίνονται δεκτές.  Επίσης, κατόπιν επικοινωνίας της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού με τους εκδότες που αναγράφονται στις υποβληθείσες εγγυητικές επιστολές συμμετοχής, διαπιστώθηκε, κατόπιν του απαιτούμενου ελέγχου, η εγκυρότητά τους. Ολοκληρώνοντας, η επιτροπή αξιολόγησης εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή την ανάθεση της σύμβασης στον προσωρινό ανάδοχο με την επωνυμία ΟΔΟΓΕΝΕΣΙΣ ΙΚΕ με μέση έκπτωση 54,13%. Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος προτείνει την έγκριση του από 04-04-2019 πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για το ως άνω έργο και την ανάδειξη του οικονομικού φορέα με την επωνυμία ΟΔΟΓΕΝΕΣΙΣ ΙΚΕ ως προσωρινού αναδόχου του εν λόγω διαγωνισμού με μέση έκπτωση 54,13%.   Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, τον σχετικό φάκελο του διαγωνισμού, το ως άνω αναφερόμενο πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης, τις διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, και του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει, καθώς και όλες τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ     Α.- Εγκρίνει το από 04-04-2019 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΡΟΣΥΜΝΗΣ – ΑΓΙΟΝΟΡΙΟΥ προϋπολογισμού μελέτης 210.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), ο οποίος έλαβε αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τον αριθμό 80733, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα. Β.- Ανακηρύσσει προσωρινό ανάδοχο του ανωτέρω διαγωνισμού τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία ΟΔΟΓΕΝΕΣΙΣ ΙΚΕμε αριθμό προσφοράς συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τον αριθμό 117494 και αριθμό εγγραφής στο ΜΕΕΠ 31186 για έργα Οδοποιίας 2ης Τάξης, με μέση έκπτωση 54,13% επί του προϋπολογισμού της μελέτης, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο από 04-04-2019 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού.

   Γ.- Κάνει γνωστό στους συμμετέχοντες ότι για την άσκηση προδικαστικής προσφυγής κατά της παρούσας πράξης έχουν ισχύ τα άρθρα 360 και επόμενα του Ν. 4412/16, όπως ισχύει. Ειδικότερα στην περίπτωση προσφυγής κατά της παρούσας πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα και αυτή κατατίθεται ηλεκτρονικά στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού.

  Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει. Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 14/130/2019.-   Επισυνάπτεται το από  04-04-2019 πρακτικό επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού:    
Ελληνική Δημοκρατία Δήμος Κορινθίων Επιτροπή Διαγωνισμού Έργων Κόρινθος 4/4/2019 Αριθμός πρωτ. Αναλυτικής Διακήρυξης : 7690/4-3-2019 ΑΔΑΜ Διακήρυξης: 19PROC004551954 Αριθμός Διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ : 80733
 

1Ο Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης για τη σύναψη Δημοσίας Σύμβασης του Έργου

«Ασφαλτόστρωση οδού σύνδεσης Προσύμνης – Αγιονορίου»

 

Ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την εκτέλεση του έργου «Ασφαλτόστρωση οδού σύνδεσης Προσύμνης – Αγιονορίου» προϋπολογισμού 210.000,00 € {συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ}.

  Στην Κόρινθο  την 4/04/2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα  10:00 οι πιο κάτω:
  1. 1. Τιμολέων Χασιώτης, Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος Δήμου Σικυωνίων, πρόεδρος επιτροπής
  2. Πηνελόπη Μακαβέλου, Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος Δήμου Σικυωνίων, τακτικό μέλος &
  3. Παναγιώτης Τσέκος, Γεωπόνος ΠΕ, υπάλληλος ΔήμουΣικυωνίων, τακτικό μέλος
που αποτελούμε την επιτροπή αξιολόγησης για τη σύναψη της σύμβασης του έργου «Ασφαλτόστρωση οδού σύνδεσης Προσύμνης – Αγιονορίου» (αριθμ. 10/83/2019 Α.Ο.Ε. περί συγκρότησης επιτροπής αξιολόγησης της σύναψης της σύμβασης), έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 7690/4-3-19 αναλυτική διακήρυξη του Δημάρχου Κορινθίων, συνήλθαμε σε τακτική συνεδρίαση και αφού η αναθέτουσα αρχή έχει κοινοποιήσει στους προσφέροντες τον σχετικό κατάλογο συμμετεχόντων, όπως αυτός παράγεται από το Υποσύστημα του ΕΣΗΔΗΣ, προβαίνουμε στην ηλεκτρονική αποσφράγιση του υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και του υποφακέλου “Οικονομική Προσφορά” . Οι συμμετέχοντες καταχωρούνται στον επόμενο Πίνακα [1]:  
ΠΙΝΑΚΑΣ [1]
Α/Α Αριθμός συστήματος Επωνυμία Προσφέροντα
1 117494 ΟΔΟΓΕΝΕΣΙΣ ΙΚΕ
2 117517 Ι. ΝΤΖΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
3 117407 Σ.Λ. ΕΥΠΑΛΙΝΟΣ ΑΕ
4 115650 ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΙΚΕ
5 117045 ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.
  Στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Προκηρυγμένου Διαγωνισμού», στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ αναρτάται από την Επιτροπή Διαγωνισμού ο σχετικός κατάλογος μειοδοσίας, προκειμένου να λάβουν γνώση οι προσφέροντες. Ακολούθως, η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνουμε, κατά σειρά μειοδοσίας, σε έλεγχο της ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους σχέσης, βάσει της παραγωγής σχετικού ψηφιακού αρχείου, μέσα από το υποσύστημα του ΕΣΗΔΗΣ (Παράρτημα παρόντος πρακτικού). Για την εφαρμογή του ελέγχου ομαλότητας, χρησιμοποιείται από την Επιτροπή Διαγωνισμού η μέση έκπτωση προσφοράς (Εμ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 95 και 98 του ν. 4412/2016. Από τον έλεγχο ομαλότητας των προσφορών προκύπτει ότι όλες οι προσφορές είναι ομαλές και καταχωρούνται κατά τη σειρά μειοδοσίας στο παρών πρακτικό της επιτροπής ως ακολούθως:  
ΠΙΝΑΚΑΣ [2]
Διαγωνιζόμενος Οικονομική Προσφορά (%)
ΟΔΟΓΕΝΕΣΙΣ ΙΚΕ 54,13
Ι. ΝΤΖΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 45,12
Σ.Λ. ΕΥΠΑΛΙΝΟΣ ΑΕ 42,00
ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΙΚΕ 40,73
ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε. 34,27
  Στη συνέχεια, ελέγχουμε  τα δικαιολογητικά συμμετοχής κατά τη σειρά της μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη. Στον Πίνακα 3 που ακολουθεί γίνεται καταγραφή του αποτελέσματος του ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής των προσφερόντων:  
ΠΙΝΑΚΑΣ [3]
Αριθμός Συστήματος Διαγωνιζόμενος Αριθμός Πτυχίου Τάξη Πτυχίου ΤΕΥΔ Εγγύηση Συμμετοχής
117494 ΟΔΟΓΕΝΕΣΙΣ ΙΚΕ 31186 2η ΟΔΟΠΟΙΙΑ X X
117517 Ι. ΝΤΖΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 25714 1η ΟΔΟΠΟΙΙΑ X X
117407 Σ.Λ. ΕΥΠΑΛΙΝΟΣ ΑΕ 31006 2η ΟΔΟΠΟΙΙΑ X X
115650 ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΙΚΕ 28277 2η ΟΔΟΠΟΙΙΑ Χ Χ
117045 ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε. 26604 2η ΟΔΟΠΟΙΙΑ Χ Χ
  Πριν την ολοκλήρωση της σύνταξης του πρακτικού της, η Επιτροπή επικοινωνεί με τους εκδότες που αναγράφονται στις υποβληθείσες εγγυητικές επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. Στο σύνολο τους οι εγγυητικές επιστολές που ελέγχθηκαν είναι έγκυρες. Ο έλεγχος των εγγυητικών επιστολών φαίνεται στον Πίνακα που ακολουθεί:  
ΠΙΝΑΚΑΣ [4]
α/α Διαγωνιζόμενος Εγγυητική Επιστολή Εκδότης Έλεγχος Εγκυρότητας
1 ΟΔΟΓΕΝΕΣΙΣ ΙΚΕ e-44103/20-3-19 ΤΜΕΔΕ 36069/4-4-19
2 Ι. ΝΤΖΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ e-44665/28-3-19 ΤΜΕΔΕ 36074/4-4-19
3 Σ.Λ. ΕΥΠΑΛΙΝΟΣ ΑΕ e-44633/27-3-19 ΤΜΕΔΕ 36079/4-4-19
4 ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΙΚΕ e-44525/26-3-19 ΤΜΕΔΕ 36086/4-4-19
5 ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε. e-44155/20-3-19 ΤΜΕΔΕ 36096/4-4-19

 Ολοκληρώνοντας το Πρακτικό της η Ε.Δ. εισηγείται στην Ο.Ε. του Δήμου Κορινθίων την ανάθεση της σύμβασης στον προσωρινό ανάδοχο «ΟΔΟΓΕΝΕΣΙΣ ΙΚΕ» με μέση έκπτωση 54,13 %.

    Τα Μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού   Τιμολέων Χασιώτης     Πηνελόπη Μακαβέλου     Παναγιώτης Τσέκος