Απόφαση αριθμ. 14/131/2019

Απόφαση αριθμ. 14/131/2019

Ημ/νία Δημοσίευσης : 17/4/2019

Αριθμός Πρακτικού 14 Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv Της  09-04-2019   Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζήμο Κωνσταντίνο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Γκουργιώτη Αλέξανδρο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 75/2017, β)με αριθμό 76/2017 και γ)με αριθμό 90/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 9η Απριλίου 2019, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv σε ορθή επανάληψη υπ’ αριθμ. 12235/05-04-2019 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.   Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία. Π α ρ ό ν τ ε ς 1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Ζήμος Κων., 3)Ζώγκος Ανδρ., 4)Μπάκουλης Δημ.. 5)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Βλάσση Δημήτ.), 6)Παρτσινέβελος Κων. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Φαρμάκη Γεώργ.).   Α π ό ν τ ε ς 1)Δημητρόπουλος Κων., 2)Νανόπουλος Βασ., 3)Γκουργιώτης Αλεξ..   Ο  Πρόεδρος  αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. ΑΠΟΦΑΣΗ 131η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος τo 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 74.288,40€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)» υπενθυμίζει στα μέλη της Επιτροπής την υπ’ αριθμ. 25/400/2018 απόφασή της, με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθμ. 46/2018 μελέτης, καθορίστηκαν οι όροι διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της εν θέματι προμήθειας  και  ορίστηκε ημερομηνία διαγωνισμού στις 05-10-2018. Ακολούθησε η υπ’ αριθμ. 4/8/2019  απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το από 05-10-2018 πρακτικό αποσφράγισης προσφορών, ελέγχου δικαιολογητικών και αξιολόγησης τεχνικών και οικονομικών προσφορών της επιτροπής αξιολόγησης του ως άνω διαγωνισμού και ανακηρύχθηκε προσωρινός ανάδοχος ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε. ΛΑΤΟΜΕΙΑ – ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ με συνολικό ποσό προσφοράς τα 68.305,40€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), ο οποίος κλήθηκε με το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 3532/31-01-2019 έγγραφο του Δήμου Κορινθίων να προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης.      Ο Πρόεδρος στην συνέχεια, θέτει υπόψη των μελών της Επιτροπής το από 19-02-2019 πρακτικό αποσφράγισης και ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής αξιολόγησης, σύμφωνα με το οποίο ο φάκελος με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του προσωρινού μειοδότη έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου τον αριθμό 5383/13-02-2019 και υποβλήθηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθμ. 32037/2018 διακήρυξη διαγωνισμού. Μετά την αποσφράγιση, καταγραφή και έλεγχο των δικαιολογητικών αυτών, η επιτροπή αξιολόγησης διαπίστωσε ότι δεν κατατέθηκαν σωστά όλα τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου και με το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 9640/18-03-2019 έγγραφό της ζήτησε από τον προσωρινό ανάδοχο συμπληρωματικά δικαιολογητικά.  Ο προσωρινός ανάδοχος προσκόμισε φάκελο συμπληρωματικών δικαιολογητικών κατακύρωσης, που έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου τον αριθμό 9990/20-03-2019.   Κατόπιν και της αποσφράγισης και ελέγχου των συμπληρωματικών δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου, η επιτροπή αξιολόγησης εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης στον προσωρινό ανάδοχο οικονομικό φορέα με την επωνυμία ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε. ΛΑΤΟΜΕΙΑ – ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ με συνολικό ποσό προσφοράς τα 68.305,40€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). Τέλος, ο Πρόεδρος προτείνει την έγκριση του από 19-02-2019 πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής αξιολόγησης και την κατακύρωση της σύμβασης στον προσωρινό ανάδοχο οικονομικό φορέα με την επωνυμία ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε. ΛΑΤΟΜΕΙΑ – ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ με συνολικό ποσό προσφοράς τα 68.305,40€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη το φάκελο του διαγωνισμού, το ως άνω αναφερόμενο πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης, την εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει, καθώς και όλες τις ισχύουσες σχετικές νομοθετικές διατάξεις   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ          Α.- Εγκρίνει το από 19-02-2019 πρακτικό αποσφράγισης και ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής αξιολόγησης για την σύναψη δημόσιας σύμβασης της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 74.288,40€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) με ημερομηνία διαγωνισμού την 05-10-2018.     Β.- Ανακηρύσσει ανάδοχο του ως άνω διαγωνισμού και κατακυρώνει τη δημόσια σύμβαση για την εν θέματι προμήθεια στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε. ΛΑΤΟΜΕΙΑ – ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ(Δαμασκηνού 35, Κόρινθος, Α.Φ.Μ. 094084288 Δ.Ο.Υ. Κορίνθου) ως ο κάτωθι πίνακας:
Α/Α Περιγραφή είδους Μονάδα μέτρησης Ποσότητα Προσφερόμενη τιμή μονάδας Κόστος δαπάνης
1 3Α ton 1500 5,35 8.025,00
2 ΓΑΡΜΠΙΛΙ ton 500 6,00 3.000,00
3 ΧΑΛΙΚΙ ton 500 6,00 3.000,00
4 ΣΚΥΡΟ ton 500 6,00 3.000,00
5 ΑΜΜΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ton 500 6,00 3.000,00
6 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C16/20 m3 530 62,00 32.860,00
7 ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΣΚΥΡΟΔΕΤΗΣΗ (ΠΑΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑ ΣΚΥΡΟΔΕΤΗΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΚΥΒΙΚΩΝ) ΦΟΡΑ 20 110 2.200,00
ΣΥΝΟΛΟ 55.085,00
ΦΠΑ 24% 13.220,40
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 68.305,40
       Γ- Για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης για την εν λόγω προμήθεια ισχύουν οι διατάξεις του άρθρ. 105 του Ν.4412/2016 και των άρθρ. 360 και επόμενα του Ν.4412/2016.         Δ.- Η χρηματοδότηση για την ανωτέρω προμήθεια θα γίνει από πιστώσεις του Δήμου Κορινθίων και θα βαρύνει την πίστωση του προϋπολογισμού του Δήμου Κορινθίων οικονομικού έτους 2019 με ΚΑ 30/6662.0023 και τίτλο «Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος και αδρανών υλικών Δήμου Κορινθίων» ποσού 68.305,40€.   Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει. Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 14/131/2019.-  

Leave a Comment