Απόφαση αριθμ. 14/132/2019

Απόφαση αριθμ. 14/132/2019

Ημ/νία Δημοσίευσης : 15/4/2019
 Αριθμός Πρακτικού 14

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 09-04-2019

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζήμο Κωνσταντίνο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Γκουργιώτη Αλέξανδρο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 75/2017, β)με αριθμό 76/2017 και γ)με αριθμό 90/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 9η Απριλίου 2019, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv σε ορθή επανάληψη υπ’ αριθμ. 12235/05-04-2019 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Ζήμος Κων., 3)Ζώγκος Ανδρ., 4)Μπάκουλης Δημ.. 5)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Βλάσση Δημήτ.), 6)Παρτσινέβελος Κων. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Φαρμάκη Γεώργ.).

Α π ό ν τ ε ς

1)Δημητρόπουλος Κων., 2)Νανόπουλος Βασ., 3)Γκουργιώτης Αλεξ..

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 132η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΣΑΡΩΤΩΝ (SCANNER), ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Κ.ΛΠ.προϋπολογισμού μελέτης 41.041,52€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)» υπενθυμίζει στα μέλη την υπ’ αριθμ. 28/449/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθμ. 24/2018 μελέτης, ορίστηκε η με συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου και καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης διαγωνισμού για την εκτέλεση αυτής, με ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού την 13-11-2018.

Ακολούθως, με την υπ’ αριθμ.38/608/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το αρχόμενο από 13-11-2018 που ολοκληρώθηκε στις 10-12-2018, Πρακτικό Αρ.1 Αποσφράγισης προσφορών, ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών της Επιτροπής διαγωνισμού για την εκτέλεση της εν λόγω προμήθειας, έγιναν αποδεκτές οι προσφορές των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων: 1.“Αθανάσιος Σπ.Κοσκινάς” ο οποίος κατέθεσε προσφορά για τα είδη με α/α 6, 7,16 της σχετικής μελέτης και 2.“ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΣΣΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.” ο οποίος κατέθεσε προσφορά για τα είδη με α/α 1 έως και 31 της εν λόγω μελέτης και προκρίθηκαν αυτές στο επόμενο στάδιο αποσφράγισης και αξιολόγησης των Οικονομικών προσφορών.

Στην συνέχεια, με την υπ’ αριθμ.5/21/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το από 18-01-2019 Πρακτικό αξιολόγησης Οικονομικών προσφορών της Επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την εν λόγω προμήθεια, σύμφωνα με το οποίο : ανακηρύχθηκαν προσωρινοί ανάδοχοι οι οικονομικοί φορείς : 1.ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΠ. ΚΟΣΚΙΝΑΣ -ΤΥΠΟΦΩΤ για την προμήθεια των ειδών με α/α 6 και 7 του Πίνακα ενδεικτικού προϋπολογισμού της υπ’αριθμ. 24/2018 μελέτης, δαπάνης προ ΦΠΑ 4.750,00€, ήτοι δαπάνης 5.890,00€ με ΦΠΑ 24% και 2. ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΣΣΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε για την προμήθεια των ειδών με α/α 1,2,3,4,5,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21, 22,23,24,25,26,27,28,30,31 του Πίνακα ενδεικτικού προϋπολογισμού της υπ’αριθμ. 24/2018 μελέτης, δαπάνης προ ΦΠΑ 22.094,25€, ήτοι δαπάνης 27.396,87€ με ΦΠΑ 24% και κηρύχθηκε άγονος και ματαιώθηκε ο εν λόγω διαγωνισμός για το είδος με α/α 29 του Πίνακα ενδεικτικού προϋπολογισμού της υπ’αριθμ. 24/2018 μελέτης.

Περαιτέρω, με το υπ’ αριθμ.πρωτ. 8210/06-03-2019 έγγραφο του Δήμου Κορινθίων, οι ανωτέρω προσωρινοί ανάδοχοι κληθηκαν να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, σύμφωνα με την υπ’αριθμ.37498/29-10-2018 σχετική αναλυτική Διακήρυξη.

Κατόπιν ο Πρόεδρος θέτει υπ’ όψιν της Επιτροπής το από 19-03-2019 πρακτικό Αποσφράγισης και Ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης για την εν θέματι προμήθεια, σύμφωνα με το οποίο η Επιτροπή αξιολόγησης κατά την ορισμένη ημέρα και ώρα παρέλαβε τους φακέλους με τα δικαιολογητικά των ανωτέρω οικονομικών φορέων, διαπίστωσε ότι αυτοί υποβλήθηκαν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην σχετική διακήρυξη και προχώρησε στην αποσφράγιση τους. Κατόπιν η Επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΣΣΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., και διαπίστωσε ότι ο εν λόγω δεν κατέθεσε πιστοποιητικό από αρμόδια δικαστική αρχή περί μη υπαγωγής στο καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 8.Δ.(γ) της διακήρυξης με αρ. 37498/29-10-2018. Σε αυτό το σημείο η επιτροπή απέστειλε στον ανωτέρω το υπ’αριθμ.10800/26-3-2019 έγγραφο και ζήτησε να προσκομιστεί το παραπάνω πιστοποιητικό, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 103 «Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης» του Ν.4412/2016 και στο άρθρο 11 «Διαδικασία πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών» της διακήρυξης. Ακολούθως ο οικονομικός φορέας ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΣΣΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. προσκόμισε το υπ’ αριθμ. 2354/26-3-2019 πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου Κορίνθου περί μη έκδοσης απόφασης για την υπαγωγή στο καθεστώς της ειδικής εκκαθάρισης της ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΣΣΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.. Κατόπιν των ανωτέρω διαπιστώθηκε ότι ο προσωρινός ανάδοχος ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΣΣΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. κατέθεσε σωστά όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης, όπως ορίζει η υπ’ αριθμ. 37498/29-10-2018 αναλυτική διακήρυξη.

Στην συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου Αθανάσιου Σπ. Κοσκινά, και διαπίστωσε ότι κατέθεσε σωστά όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης, όπως ορίζει η υπ’ αριθμ. 37498/29-10-2018 αναλυτική διακήρυξη. Ολοκληρώνοντας, η Επιτροπή αξιολόγησης εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή την κατακύρωση των ειδών της αριθμ.24/2018 μελέτης στους:

1.ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΠ. ΚΟΣΚΙΝΑΣ -ΤΥΠΟΦΩΤ για την προμήθεια των ειδών με α/α 6 και 7 του Πίνακα ενδεικτικού προϋπολογισμού της υπ’αριθμ. 24/2018 μελέτης, δαπάνης προ ΦΠΑ 4.750,00€ ήτοι δαπάνης 5.890,00€ με ΦΠΑ 24% και

2. ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΣΣΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε για την προμήθεια των ειδών με α/α 1,2,3,4,5,8,9,10,11,12, 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,30,31 του Πίνακα ενδεικτικού προϋπολογισμού της υπ’αριθμ. 24/2018 μελέτης, δαπάνης προ ΦΠΑ 22.094,25€ ήτοι δαπάνης 27.396,87€ με ΦΠΑ 24%.

Ακολούθως, ο Πρόεδρος προτείνει στα μέλη την έγκριση του ανωτέρω Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της Επιτροπής Διαγωνισμού και την κατακύρωση των ειδών της μελέτης με αρ. 24/2018 στους:1.ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΠ. ΚΟΣΚΙΝΑΣ -ΤΥΠΟΦΩΤ για την προμήθεια των ειδών με α/α 6 και 7 του Πίνακα ενδεικτικού προϋπολογισμού της υπ’αριθμ. 24/2018 μελέτης, δαπάνης προ ΦΠΑ 4.750,00€ ήτοι δαπάνης 5.890,00€ με ΦΠΑ 24% και 2. ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΣΣΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε για την προμήθεια των ειδών με α/α 1,2,3,4,5,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25, 26,27,28,30,31 του Πίνακα ενδεικτικού προϋπολογισμού της υπ’αριθμ. 24/2018 μελέτης, δαπάνης προ ΦΠΑ 22.094,25€ ήτοι δαπάνης 27.396,87€ με ΦΠΑ 24%.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’ όψιν τον σχετικό φάκελο του διαγωνισμού, το ως άνω αναφερόμενο πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, την εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, του Ν.4412/2016, όπως ισχύουν καθώς και όλες τις ισχύουσες σχετικές νομοθετικές διατάξεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.- Εγκρίνει το από 19-03-2019 Πρακτικό Αρ.3 Ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της Επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την σύναψη δημόσιας σύμβασης της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΣΑΡΩΤΩΝ (SCANNER), ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Κ.Λ.Π. προϋπολογισμού μελέτης 41.041,52€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.) με ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού την 13-11-2018.

Β.- Ανακηρύσσει αναδόχους του ως άνω διαγωνισμού, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 24/2018 μελέτη τους:1.ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΠ. ΚΟΣΚΙΝΑΣ -ΤΥΠΟΦΩΤ (Καποδιστρίου 20, Άργος, Τ.Κ.21200, Α.Φ.Μ.045031973, Δ.Ο.Υ. Άργους) για την προμήθεια των ειδών με α/α 6 και 7 του Πίνακα ενδεικτικού προϋπολογισμού της υπ’αριθμ. 24/2018 μελέτης, δαπάνης προ ΦΠΑ 4.750,00€ ήτοι δαπάνης 5.890,00€ με ΦΠΑ 24% και 2. ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΣΣΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε (Δαμασκηνού 69, Κόρινθος, Τ.Κ.20100, Α.Φ.Μ. 999755403, Δ.Ο.Υ. Κορίνθου) για την προμήθεια των ειδών με α/α 1,2,3,4,5,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,30,31 του Πίνακα ενδεικτικού προϋπολογισμού της υπ’αριθμ. 24/2018 μελέτης, δαπάνης προ ΦΠΑ 22.094,25€ ήτοι δαπάνης 27.396,87€ με ΦΠΑ 24%, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης και στο από 19-03-2019 Πρακτικό της Επιτροπής διαγωνισμού.

Γ- Για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης για το εν λόγω έργο ισχύουν οι διατάξεις του άρθρ. 105 του Ν.4412/2016 και των άρθρ. 360 και επόμενα του Ν.4412/2016.

Δ.- Η χρηματοδότηση για την ανωτέρω προμήθεια θα γίνει από πιστώσεις του Δήμου Κορινθίων και η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τους κωδικούς αριθμούς του προϋπολογισμού του έτους 2019 ως εξής:

Α/Α

Κ.Α.

Α.Α.Υ.

ΤΙΤΛΟΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (€)

1

10/7134.0001

314/2019

Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα

19.511,40

2

30/7134.0001

315/2019

Προμήθεια μηχανημάτων Η/Υ Τεχνικής Υπηρεσίας

13.953,72

3

10/7135.0004

316/2019

Προμήθεια SCANNER

4.030,00

4

10/7135.0001

317/2019

Προμήθεια λοιπού κεφαλαιακού εξοπλισμού(αριθμομηχανές, γραφομηχανές κλπ)

1.550,00

5

10/6673.0001

318/2019

Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού

998,20

6

30/6673.0001

319/2019

Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού

998,20

ΣΥΝΟΛΟ

41.041,52

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 14/132/2019.-

Leave a Comment