Απόφαση αριθμ. 14/133/2019

Απόφαση αριθμ. 14/133/2019

Ημ/νία Δημοσίευσης : 16/4/2019 Αριθμός Πρακτικού 14 Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv Της  09-04-2019   Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, ΔήμαρχoΚoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζήμο Κωνσταντίνο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Γκουργιώτη Αλέξανδρο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 75/2017, β)με αριθμό 76/2017 και γ)με αριθμό 90/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 9η Απριλίου 2019, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv σε ορθή επανάληψη υπ’ αριθμ. 12235/05-04-2019 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.   Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία. Π α ρ ό ν τ ε ς 1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Ζήμος Κων., 3)Ζώγκος Ανδρ., 4)Μπάκουλης Δημ.. 5)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Βλάσση Δημήτ.), 6)Παρτσινέβελος Κων. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Φαρμάκη Γεώργ.).   Α π ό ν τ ε ς 1)Δημητρόπουλος Κων., 2)Νανόπουλος Βασ., 3)Γκουργιώτης Αλεξ..   Ο  Πρόεδρος  αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. ΑΠΟΦΑΣΗ 133η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος τo 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση πρακτικών επιτροπής αξιολόγησης για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 133.424,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)» υπενθυμίζει στα μέλη της Επιτροπής την αριθμ. 40/630/2018 απόφασή της, με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές, τα τεύχη δημοπράτησης και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της αρ. 68/2018 μελέτης του Δήμου για την εν θέματι προμήθεια, καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης για τον εν θέματι διαγωνισμό και ορίστηκε καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στον ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό η 23-01-2019.  Ο διαγωνισμός έλαβε αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τον αριθμό 69189. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής το από 29-01-2019 πρακτικό αποσφράγισης προσφορών, ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών, το οποίο ολοκληρώθηκε μετά από διαδοχικές συνεδριάσεις στις 27-03-2019, της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την εν θέματι προμήθεια, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα.  Σύμφωνα με το εν λόγω πρακτικό υποβλήθηκε μία προσφορά, του οικονομικού φορέα με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α.Ε.Β.Ε. (δ.τ. HELESI AEBE), η οποία έλαβε τον μοναδικό αριθμό προσφοράς συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 124227. Η προσφορά αποσφραγίσθηκε και συγκεκριμένα αποσφραγίσθηκε ο υποφάκελος «Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά» της προσφοράς με αποτέλεσμα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόμενο της. Επισημαίνεται ότι ο υποφάκελος «Οικονομική Προσφορά» δεν αποσφραγίσθηκε, αφού σύμφωνα με τη διακήρυξη του διαγωνισμού, αυτός θα αποσφραγισθεί σε μεταγενέστερο στάδιο του διαγωνισμού. Στη συνέχεια η επιτροπή αξιολόγησης προέβη στην καταγραφή και τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής του ως άνω οικονομικού φορέα, κατά τον οποίο διαπιστώθηκε ότι: Ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α.Ε.Β.Ε. (δ.τ. HELESI AEBE) κατέθεσε σχετικά έγγραφα στο ΕΣΗΔΗΣ, τα οποία ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στο από 29-01-2019 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης, κατέθεσε συμπληρωμένο το ΤΕΥΔ και το γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (εγγυητική επιστολή συμμετοχής), το οποίο ελέγχθηκε ως προς την εγκυρότητά του και βεβαιώθηκε αυτή με το αρ. 15246/26-03-2019 έγγραφο της ΑΑΔΕ. Στη συνέχεια η επιτροπή σημείωσε το φάκελο με τα δικαιολογητικά που απέστειλε ο συμμετέχον στο διαγωνισμό στον Δήμο εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς στο σύστημα και όπως ορίζεται από την Διακήρυξη και συμπλήρωσε τον παρακάτω πίνακα ως εξής:
  Οικονομικός φορέας Αρ. πρωτ. κατάθεσης δικαιολογητικών
1 HELESI AEBE 2785/24-01-2019
  Η επιτροπή αξιολόγησης διαπίστωσε ότι ο ανωτέρω οικονομικός φορέας κατέθεσε εμπρόθεσμα τον ενσφράγιστο φάκελο και υπέβαλλε σωστά όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής, δηλαδή το ΤΕΥΔ ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη (άρθρο 79, Ν. 4412/2016) και την εγγυητική επιστολή όπως ορίζει η διακήρυξη του διαγωνισμού.  Ως εκ τούτου η προσφορά του προχωρά στο επόμενο στάδιο της αξιολόγησης της τεχνικής του προσφοράς. Εν συνεχεία η επιτροπή αξιολόγησης προχώρησε στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς του οικονομικού φορέα HELESIAEBE, λαμβάνοντας υπόψη τις τεχνικές απαιτήσεις της μελέτης με αριθμ. 68/2018 της Διεύθυνσης των Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου, τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της αριθμ. 45885/31-12-2018 διακήρυξης διαγωνισμού και το αριθμ. 725/08-01-2019 έγγραφο διευκρινήσεων της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Κορινθίων. Διαπιστώθηκε ότι η τεχνική προσφορά της HELESI AEBE είναι πλήρης ως προς τις απαιτήσεις της μελέτης με αρ. 68/2018 και προκρίνεται στην επόμενη φάση του διαγωνισμού, δηλαδή την αποσφράγιση και αξιολόγηση της οικονομικής της προσφοράς. Κατόπιν των ανωτέρω η επιτροπή αξιολόγησης εισηγείται την προώθηση της προσφοράς του οικονομικού φορέα HELESIAEBE στο στάδιο της αποσφράγισης της οικονομικής του προσφοράς. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση μέσω του συστήματος της οικονομικής προσφοράς του ως άνω οικονομικού φορέα, σύμφωνα με το αριθμ. 11284/29-03-2019 έγγραφο του Δήμου Κορινθίων, ορίστηκε για την 01-04-2019 και ώρα 10:00. Ακολούθως, ο Πρόεδρος θέτει υπόψη των μελών της Επιτροπής το από 01-04-2019 πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την εν θέματι προμήθεια, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα, σύμφωνα με το οποίο αποσφραγίστηκε η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα:
  Οικονομικός φορέας Α/Α προσφοράς συστήματος
1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α.Ε.Β.Ε. (δ.τ. HELESI AEBE) 124227
  Αναφορικά με το περιεχόμενο της οικονομικής προσφοράς η επιτροπή επεσήμανε ότι αυτή περιελάμβανε τα διάφορα επισυναπτόμενα ηλεκτρονικά αρχεία.  Η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα εταιρείας με διακριτικό τίτλο HELESIAEBE ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 82.553,00€ πλέον Φ.Π.Α. και στα 102.365,72€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..  Η επιτροπή αξιολόγησης εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή την ανάδειξη της HELESI AEBE ως προσωρινού αναδόχου της εν θέματι προμήθειας, γιατί η προσφορά της είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος προτείνει: (Α)την έγκριση των α)από 29-01-2019 πρακτικού αποσφράγισης προσφορών, ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών, το οποίο ολοκληρώθηκε μετά από διαδοχικές συνεδριάσεις στις 27-03-2019, και β)από 01-04-2019 πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την εν θέματι προμήθεια, (Β)την αποδοχή της προσφοράς του οικονομικού φορέα εταιρείας με διακριτικό τίτλο HELESI AEBE, η οποία προχώρησε στο στάδιο αποσφράγισης και αξιολόγησης της οικονομικής τους προσφοράς, (Γ)την ανάδειξη του οικονομικού φορέα εταιρείας με διακριτικό τίτλο HELESI AEBE ως προσωρινού αναδόχου για την εν θέματι προμήθεια, με συνολικό ποσό προσφοράς τα 82.553,00€ πλέον Φ.Π.Α. και τα 102.365,72€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..   Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, τον σχετικό φάκελο του διαγωνισμού, τα ως άνω αναφερόμενα πρακτικά της επιτροπής αξιολόγησης, τις διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, και του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει, καθώς και όλες τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ   Α.- Εγκρίνει τα α)από 29-01-2019 πρακτικό αποσφράγισης προσφορών, ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών, το οποίο ολοκληρώθηκε μετά από διαδοχικές συνεδριάσεις στις 27-03-2019, και β)από 01-04-2019 πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών της επιτροπής αξιολόγησης του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με α/α ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τον αριθμό 69189 για σύναψη δημόσιας σύμβασης της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 133.424,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), τα οποία επισυνάπτονται στην παρούσα.   Β.- Αποδέχεται την προσφορά του οικονομικού φορέα με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α.Ε.Β.Ε. (δ.τ. HELESI AEBE) με αύξοντα αριθμό προσφοράς συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τον αριθμό 124227, η οποία προχώρησε στο στάδιο αποσφράγισης και αξιολόγησης της οικονομικής προσφοράς, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης και στο από 29-01-2019 πρακτικό επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού.   Γ.- Ανακηρύσσει προσωρινό ανάδοχο του ανωτέρω διαγωνισμού προμήθειας τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α.Ε.Β.Ε. (δ.τ. HELESI AEBE) με αύξοντα αριθμό προσφοράς συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τον αριθμό 124227 για την προμήθεια των ειδών της αριθμ. 45885/31-12-2018 διακήρυξης διαγωνισμού και της με αριθμ. 68/2018 μελέτης του ως άνω διαγωνισμού, ως ο κάτωθι πίνακας:
Α/Α Είδος Είδος μονάδας Ποσότητα Τιμή προϋπολο-γισμού (€) Τιμή προσφοράς (€) Σύνολο (€)
1 Πλαστικός κάδος απορριμμάτων 1100 lt τεμ 80 190,00 158,00 12.640,00
2 Πλαστικός κάδος απορριμμάτων 770 lt τεμ 80 160,00 132,00 10.560,00
3 Πλαστικός κάδος απορριμμάτων 360 lt τεμ 160 55,00 48,00 7.680,00
4 Πλαστικός κάδος απορριμμάτων 240 lt τεμ 570 40,00 28,90 16.473,0
5 Πλαστικός κάδος απορριμμάτων 120 lt τεμ 1.600 30,00 22,00 35.200,00
  ΣΥΝΟΛΟ     107.600,00   82.553,00
  Φ.Π.Α. 24%     25.824,00   19.812,72
  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ     133.424,00   102.365,72
  όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης και στο από 01-04-2019 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού.   Δ.- Κάνει γνωστό στους συμμετέχοντες ότι για την άσκηση προδικαστικής προσφυγής κατά της παρούσας πράξης έχουν ισχύ τα άρθρα 360 και επόμενα του Ν. 4412/16, όπως ισχύει. Ειδικότερα στην περίπτωση προσφυγής κατά της παρούσας πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού.   Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει. Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 14/133/2019.-

Leave a Comment