Απόφαση αριθμ. 14/217/2018

Απόφαση αριθμ. 14/217/2018

Ημ/νία Δημοσίευσης : 7/2/2019
 Ορθή επανάληψη

Αριθμός Πρακτικού 14

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 18-05-2018

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζήμο Κωνσταντίνο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 75/2017 και β)με αριθμό 90/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 18η Μαΐου 2018, ημέρα της εβδoμάδας Παρασκευή και ώρα 08:30 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 15928/14-05-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα οκτώ (8) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Βλάσση Δημ.), 3)Φαρμάκης Γεωργ., 4)Ζώγκος Ανδ., 5)Μπάκουλης Δημ., 6)Ζήμος Κων., 7)Νανόπουλος Βασ., 8)Κορδώσης Χρ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Δημητρόπουλος Κων..

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 217η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και δημοτικού προϋπολογισμού Δήμου Κορινθίων οικονομικού έτους 2018» λέει στην Επιτροπή ότι σύμφωνα με το εδάφιο α της παρ. 1 του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010 η Οικονομική Επιτροπή συντάσσει τον προϋπολογισμό του Δήμου. Σύμφωνα με το αρ. 28376/ 18.07.2012 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. η αναμόρφωση του προϋπολογισμού αποτελεί κατ’ ουσίαν τροποποίηση της απόφασης με την οποία ψηφίστηκε αυτός και συνεπώς, για την έκδοση της τροποποιητικής του προϋπολογισμού απόφασης, απαιτείται η τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας, όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/τ.Α/23-7-2013) «…η εκτελεστική επιτροπή και η επιτροπή διαβούλευσης διατυπώνουν την γνώμη τους μόνο κατά το στάδιο κατάρτισης του προϋπολογισμού και δεν απαιτείται εκ νέου γνωμοδότησή τους για όποιες αναμορφώσεις του ακολουθήσουν». Συνεπώς, εκτός των ρητά εξαιρουμένων διαδικασιών της διατύπωσης γνώμης από την εκτελεστική επιτροπή και την επιτροπή διαβούλευσης, με το Ν.4172/2013, οι υπόλοιπες ενέργειες αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, ακολουθούν την τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας με τη ψήφιση του προϋπολογισμού, άρα, σε σχέση με την ακολουθούμενη διαδικασία, πρέπει να λαμβάνεται και απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία θα γίνεται εισήγηση του σχεδίου της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού προς το Δημοτικό Συμβούλιο.

Στην συνέχεια, ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής σχετική εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:

ΜΕΡΟΣ Α’

Με την υπ΄αρίθμ. 5/110/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ενισχύσαμε μεταξύ άλλων τις κατωτέρω πιστώσεις απο την επιχορήγηση του κράτους για ληξιπρόθεσμες οφειλές.

 1. Υπ.

 1. Κωδικός

 1. τίτλος

 1. Ενίσχυση με επιχορήγηση

 1. Ισόποση μείωση τακτικών

 1. 20

 1. 8111.0002

 1. Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων

 1. 175654,16

 1. -175654,16

 1. 30

 1. 8111.0002

 1. Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων

 1. 21104,78

 1. -21104,78

 1. 35

 1. 8111.0002

 1. Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων

 1. 22394,32

 1. -22394,32

 1. Δεδομένου ότι εκδόθηκαν τα σχετικά εντάλματα πληρωμής των ανωτέρω κ.α και διαπιστώθηκαν διαφορές ως προς τις συνολικές δαπάνες θα πρέπει να τροποποιήσουμε τον προϋπολογισμό και να μεταφέρουμε τη χρηματοδότηση για την εξόφληση άλλων ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του Δήμου ως κατωτέρω:

  1. Υ

  1. Κωδικός

  1. τίτλος

  1. Προϋπ/γισμός

  1. Μείωση

  2. επιχορήγησης

  1. Ενίσχυση τακτικών

  1. Τελικήπίστωση

  1. 20

  1. 8111.0002

  1. Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων

  1. 204.790,89

  1. -5.127,00

  1. 5127

  1. 204.790,89

  1. 30

  1. 8111.0002

  1. Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων

  1. 22.949,69

  1. -554,65

  1. 554,65

  1. 22.949,69

  1. 35

  1. 8111.0002

  1. Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Καλλικρατικού Δ.

  1. 23.024,47

  1. -967,50

  1. 967,5

  1. 23.024,47

Απο τις ανωτέρω μειώσεις προκύπτει συνολικό ποσό: 6.649,15€ (επιχορήγηση) το οποίο μεταφέρουμε στο αποθεματικό και απο εκεί μεταφέρουμε ισόποση πίστωση προκειμένου να ενισχύσουμε τους κάτωθι κωδικούς:

 • τον Κ.Α 10/8121.0006 με τίτλο: ”Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων ” προϋπολογισμού 20.875,43€ με το ποσό των 6.649,15€ (επιχορήγηση για πληρωμή ληξιπρόθεσμων) και τελική πίστωση 27.524,58€

Αντίστοιχα μειώνουμε:

 • τον Κ.Α 10/8121.0006 με τίτλο: ”Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων ” προϋπολογισμού 27.524,58€ κατά το ποσό των 6.649,15€ (τακτικά) και τελική πίστωση 20.875,43€

το ποσό των 6.649,15€ (τακτικά) το μεταφέρουμε στο αποθεματικό, από όπου και ενισχύσαμε ισόποσα τις σχετικές πιστώσεις .

ΜΕΡΟΣ Β’

Για την κάλυψη ανάγκης ενίσχυσης κράτησης απαιτείται η τροποποίηση του Δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2018 ως εξής:

Ως προς τον Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2018

ως προς το μέρος των εσόδων:

ως προς την ανάγκη ενίσχυσης κρατήσεων

ενισχύουμε:

 • το έσοδο με Κ.Α 4123.0008 με τίτλο: ”Φόρος τόκων”, προϋπολογισμού 20.000,00€ με το ποσό των 35.000,00€ και τελικό ποσό 55.000,00€

μεταφέρουμε απο τα έσοδα το ποσό των 35.000,00€ απο την παραπάνω ενίσχυση στο αποθεματικό και μέσω αυτού ενισχύουμε :

ως προς το μέρος των εξόδων:

 • τον Κ.Α 00/8223.0008 με τίτλο: ”Φόρος τόκων ” προϋπολογισμού 20.000,00€ με το ποσό των 35.000,00€ και τελική πίστωση 55.000,€

ΜΕΡΟΣ Γ’

α)Με το υπ΄αρίθμ. 11661/24-4-2018 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Κορινθίων Προς την Ασφαλιστική εταιρεία ΙΝΤΕRAMERICAN ζητήθηκε η καταβολή χρηματικού ποσού στο Δήμο εξαιτίας τροχαίου ατυχήματος που προκάλεσε ζημία σε μεταλλική κολώνα ηλεκτροφωτισμού του Δήμου .Το γεγονός βεβαίωσε και το τμήμα Τροχαίας Κορίνθου με το υπ΄αρίθμ. 2514/9/3/6/15-03-2018 έγγραφό του.Με το υπ΄αρίθμ. 14299/30-4-2018 έγγραφο της ΙΝΤΕRAMERICAN, το οποίο συμφωνήθηκε και απο την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, έγινε αρχικά δήλωση αποδοχής καταβολής ποσού 720,00€.

β)Με το απο 20/3/2018 έγγραφο της Ασφαλιστικής εταιρείας ERGO δηλώθηκε μεταξύ της Τράπεζας Πειραιώς και του Δήμου και εγκρίθηκε η καταβολή του ποσού 2.556,45 στο Δήμο λόγω κακόβουλων ενεργειών στο ΑΤΜ που βρισκόταν εγκατεστημένο στο ΚΕΠ Λεχαίου, οι οποίες είχαν ως συνέπεια και την πρόκληση ζημιών στο Δημοτικό κατάστημα.

Θα πρέπει να γίνει αποδοχή των ως άνω ποσών και κρίνεται αναγκαίο να τροποποιηθεί ο Δημοτικός Προϋπολογισμός 2018 προκειμένου να ενισχυθούν πιστώσεις ως εξής:

προτείνουμε:

ως προς τον Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2018

Ως προς το μέρος των εσόδων:

 1. ενισχύουμε τον Κ.Α 1699.0001 με τίτλο:”Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις”, προϋπολογισμού 3.750,20€ με το ποσό των 3.276,45€ και η πίστωση διαμορφώνεται τελικά σε 7.026,65€

 2. μεταφέρουμε στο αποθεματικό πίστωση 3.276,45€ και απο εκεί ενισχύουμε ισόποσα :

 3. ως προς το μέρος των εξόδων:

 4. τον Κ.Α 30/6262.0001 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων» προϋπολογισμού 17.250,20€ με το ποσό των 3.276,45 ευρώ και τελική πίστωση 20.526,65€

 5. Η αύξηση στην ομάδα Ι δεν προκαλεί υπέρβαση.

ΜΕΡΟΣ Δ’

Kρίνεται αναγκαίο να τροποποιηθεί ο Δημοτικός Προϋπολογισμός 2018 και το Τεχνικό πρόγραμμα προκειμένου να δημιουργηθούν-ενισχυθούν πιστώσεις ως εξής:

Α) ως προς τον Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2018

Ως προς το μέρος των εξόδων:

μειώνουμε:

 • Τον Κ.Α. 30/7322.0004 του έργου με τίτλο «Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης και πλακόστρωση πεζοδρομίων στην Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου» προϋπολογισμού 65.000,00€ κατά 33.800,00 € (ΣΑΤΑ 2016) και τελική πίστωση 31.200,00 € (ΣΑΤΑ 2016) [αριθμ. 13542/24-4-18 σύμβαση ύψους 31.200,00 €]

 • Τον Κ.Α. 30/7322.0021 του έργου με τίτλο «Αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων Γαλατακίου» προϋπολογισμού 30.000,00€ κατά 16.800,60 € (Πόροι Δήμου) και τελική πίστωση 13.199,40€ (Πόροι Δήμου) [αριθμ. 3950/31-1-18 σύμβαση ύψους 13.199,40 €]

 • Τον Κ.Α. 30/7336.0001 του έργου με τίτλο «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου θεάτρου Σοφικού» προϋπολογισμού 310.000,00€ κατά 13.588,14 ευρώ και τελική πίστωση 296.411,86 € (Χρηματοδότηση ΣΑΤΑ 2016 ποσό: 23.750,00€ & ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ ποσό: 272.661,86 €] [ολοκλήρωση διαγωνιστικής διαδικασίας & φάκελος για προσυμβατικό έλεγχο σε Ελ. Συνέδριο]

 • Τον Κ.Α. 30/7322.0009 του έργου με τίτλο «Ανάπλαση πλατείας Π.Τσαλδάρη» προϋπολογισμού 1.626.368,46€ κατά 97.911,86€ και τελική πίστωση 1.528.456,60€ (Χρηματοδότηση: Πόροι Δήμου) [ολοκλήρωση διαγωνιστικής διαδικασίας και ύψος σύμβασης με ανάδοχο 1.528.456,60 €]

 • τη μείωση του K.A. 20/6662.0002 με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού εγκαταστάσεων Κ.Χ.» προϋπολογισμού 902.653,16€ κατά το ποσό των 50.000,00€ και τελική πίστωση 852.653,16€»

μεταφέρουμε στο αποθεματικό πίστωση 212.100,60€ (33.800,00 € (ΣΑΤΑ 2016) -178.300,60€ πόροι Δήμου) και απο εκεί μεταφέρουμε 211.500,00€ (33.800,00 € (ΣΑΤΑ 2016) -177.700,00€ πόροι Δήμου) :

λαμβάνοντας υπόψη ότι στον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους έχει εγγραφεί ποσό 24.000,00 € στον Κ.Α. 30/6234.0006 με τίτλο «Μίσθωση οχημάτων υπηρεσίας Τεχνικών έργων για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Κορινθίων» και έχει συναφθεί σύναψη για μίσθωση μηχανήματος για κάλυψη αναγκών στη Δημοτική Ενότητα Κορίνθου και μόνο &

είναι σύμφωνη με τη σχετική νομοθεσία η εγγραφή πιστώσεων ανά δημοτική ενότητα χωρίς να αποτελεί κατάτμηση,

προτείνεται η εγγραφή νέων πιστώσεων ως ακολούθως:

  1. «Μίσθωση οχημάτων υπηρεσίας Τεχνικών έργων για την κάλυψη αναγκών Δ.Ε. Τενέας» στον ΚΑ 30/6234.0007 με ποσό 24.000,00 €

  2. «Μίσθωση οχημάτων υπηρεσίας Τεχνικών έργων για την κάλυψη αναγκών Δ.Ε. Σολυγείας» σε ΚΑ 30/6234.0008 με ποσό 24.000,00 €

  3. «Μίσθωση οχημάτων υπηρεσίας Τεχνικών έργων για την κάλυψη αναγκών Δ.Ε. Σαρωνικού» σε ΚΑ 30/6234.0009 με ποσό 24.000,00 €

  4. «Μίσθωση οχημάτων υπηρεσίας Τεχνικών έργων για την κάλυψη αναγκών Δ.Ε. Άσσου – Λεχαίου» σε ΚΑ 30/6234.0010 με ποσό 24.000,00 €

  5. «Ανάπλαση Κ.Χ. Γαλατακίου» στον ΚΑ 30/7322.0027 με ποσό 50.000,00 € (33.800,00€ ΣΑΤΑ 2016 και 16.200,00€ απο πόρους του Δήμου)

Επίσης ενισχύουμε:

   1. Τον Κ.Α. 30/6661.0005 με τίτλο «Προμήθεια ειδών υγιεινής & υλικών για τη συντήρηση υδραυλικών εγκαταστάσεων Δημοτικών καταστημάτων.» προϋπολογισμού 4.890,04€ με το ποσό των 15.500,00 ευρώ και τελική πίστωση 20.390,04 €

   2. Τον Κ.Α. 20/7325.0002 με τίτλο «Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού» προϋπολογισμού 30.000,00€ με το ποσό των 50.000,00 ευρώ και τελική πίστωση 80.000,00 €

Β) Στον Προϋπολογισμό και στο Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2018 έχει εγγραφεί στον Κ.Α. 30/7331.0013 το έργο με τίτλο «Διαμόρφωση κτιρίων & περιβάλλοντος χώρου παλαιού σιδηροδρομικού σταθμού Κορίνθου» και πίστωση 100.000,00 ευρώ (Πηγή χρηματοδότησης Πόροι Δήμου). Σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 33/2018 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας ο προϋπολογισμός του έργου «Διαμόρφωση κτιρίων & περιβάλλοντος χώρου παλαιού σιδηροδρομικού σταθμού Κορίνθου»ανέρχεται σε 234.000,00 ευρώ

Προτείνεται η δέσμευση για εγγραφή του υπόλοιπου ποσού των 134.000,00 ευρώ στον προϋπολογισμό του επόμενου οικονομικού έτους 2019 .

Γ) Τροποποιούμε αντίστοιχα ως ανωτέρω το τεχνικό πρόγραμμα έτους 2018

Τέλος, ο Πρόεδρος λέει πως λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, η Οικονομική Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλλει προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο το σχέδιο αναμόρφωσης του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018, σύμφωνα με την ως άνω εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/τ.Α΄/2013), το αρ. 28376/2012 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ., καθώς και όλες τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων προς ψήφιση το σχέδιο αναμόρφωσης του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018, όπως αυτό ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 14/217/2018.-