Απόφαση αριθμ. 14/233/2018

Απόφαση αριθμ. 14/233/2018

Ημ/νία Δημοσίευσης : 6/2/2019
 Αριθμός Πρακτικού 14

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 18-05-2018

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζήμο Κωνσταντίνο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 75/2017 και β)με αριθμό 90/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 18η Μαΐου 2018, ημέρα της εβδoμάδας Παρασκευή και ώρα 08:30 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 15928/14-05-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα οκτώ (8) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Βλάσση Δημ.), 3)Φαρμάκης Γεωργ., 4)Ζώγκος Ανδ., 5)Μπάκουλης Δημ., 6)Ζήμος Κων., 7)Νανόπουλος Βασ., 8)Κορδώσης Χρ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Δημητρόπουλος Κων..

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 233η: Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας την εισήγησή του για το 16ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών» υπενθυμίζει στα μέλη την αριθμ.30/370/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία είχε ορισθεί ως πληρεξούσιος δικηγόρος του Δήμου ο κ.Θωμαΐδης Πέτρος με την εντολή να προβεί σε διόρθωση ΚΑΕΚ ακινήτων του Δήμου.

Ακολούθως ο Προεδρος λέει ότι, ο πληρεξούσιος Δικηγόρος μας ενημέρωσε ότι σε εκτέλεση της απόφασης αυτής, στα πλαίσια διόρθωσης της αρχικής εγγραφής του ακινήτου με ΚΑΕΚ 280553003003 (κλειστό γυμναστήριο-κολυμβητήριο) πρέπει να ορίσουμε Δικαστικό Επιμελητή για τις δέουσες κοινοποιήσεις (ενδεικτικά κοινοποίηση στο Ελληνικό Δημόσιο τόσο της αγωγής όσο και των μελλοντικών ενόρκων βεβαιώσεων). Για τον λόγο δε αυτόν, προτείνει τον Δικαστικό επιμελητή Αθηνών κ. Διαμαντή Ανδρέα.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’ όψιν την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις του άρθρου 72 Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, καθώς και κάθε άλλη ισχύουσα σχετική νομοθετική διάταξη,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(μειοψηφούντων των κ.κ. Νανόπουλου Β. και Κορδώση Χ., διότι διαφωνούν με τον τρόπο ορισμού των δικηγόρων και ζητούν να γίνεται σε συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο, όπως η μειοψηφία έχει προτείνει)

Ορίζει πληρεξούσιο δικαστικό επιμελητή του Δήμου Κορινθίων τον δικαστικό επιμελητή Αθηνών κ.Διαμαντή Ανδρέα με την εντολή, σε συνεργασία με τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Δήμου κ.Θωμαΐδη Πέτρο, (τηλ. 27410 26791, 27775, 6944 414 120 ) να προβεί εμπρόθεσμα στις δέουσες κοινοποιήσεις στο Ελληνικό Δημόσιο νομίμως εκπροσωπούμενο από τον Υπουργό Οικονομικών, τόσο της αγωγής όσο και των μελλοντικών ενόρκων βεβαιώσεων και εν γένει να προβεί σε οποιαδήποτε άλλη επίδοση απαιτηθεί στο μέλλον, εντός της περιφέρειάς του και σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, στα πλαίσια διόρθωσης της αρχικής εγγραφής του ακινήτου με ΚΑΕΚ 280553003003 (κλειστό γυμναστήριο-κολυμβητήριο) και σε εκτέλεση της αριθμ.30/370/2016 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

Η αμοιβή του ανωτέρω δικαστικού επιμελητή θα οριστεί βάσει της ΚΥΑ 76297/30-10-2015 Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικών περί καθορισμού αμοιβών δικαστικών επιμελητών (ΦΕΚ 2346β΄/30-10-2015) και της όμοιας 21798/11-03-2016 (ΦΕΚ 709β΄/16-03-2016) και κάθε άλλης σχετικής ισχύουσας διάταξης.

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 14/233/2018.-

Leave a Comment