Απόφαση αριθμ. 15/245/2018

Απόφαση αριθμ. 15/245/2018

Ημ/νία Δημοσίευσης : 7/2/2019
 Αριθμός Πρακτικού 15

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 29-05-2018

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζήμο Κωνσταντίνο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 75/2017 και β)με αριθμό 90/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 29η Μαΐου 2018, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 17369/25-05-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Βλάσση Δημ.), 3)Φαρμάκης Γεωργ., 4)Ζώγκος Ανδ., 5)Μπάκουλης Δημ., 6)Παρτσινέβελος Κων. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ζήμο Κων.), 7)Νανόπουλος Βασ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Δημητρόπουλος Κων., 2)Κορδώσης Χρ..

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 245η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και δημοτικού προϋπολογισμού Δήμου Κορινθίων οικονομικού έτους 2018» λέει στην Επιτροπή ότι σύμφωνα με το εδάφιο α της παρ. 1 του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010 η Οικονομική Επιτροπή συντάσσει τον προϋπολογισμό του Δήμου. Σύμφωνα με το αρ. 28376/ 18.07.2012 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. η αναμόρφωση του προϋπολογισμού αποτελεί κατ’ ουσίαν τροποποίηση της απόφασης με την οποία ψηφίστηκε αυτός και συνεπώς, για την έκδοση της τροποποιητικής του προϋπολογισμού απόφασης, απαιτείται η τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας, όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/τ.Α/23-7-2013) «…η εκτελεστική επιτροπή και η επιτροπή διαβούλευσης διατυπώνουν την γνώμη τους μόνο κατά το στάδιο κατάρτισης του προϋπολογισμού και δεν απαιτείται εκ νέου γνωμοδότησή τους για όποιες αναμορφώσεις του ακολουθήσουν». Συνεπώς, εκτός των ρητά εξαιρουμένων διαδικασιών της διατύπωσης γνώμης από την εκτελεστική επιτροπή και την επιτροπή διαβούλευσης, με το Ν.4172/2013, οι υπόλοιπες ενέργειες αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, ακολουθούν την τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας με τη ψήφιση του προϋπολογισμού, άρα, σε σχέση με την ακολουθούμενη διαδικασία, πρέπει να λαμβάνεται και απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία θα γίνεται εισήγηση του σχεδίου της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού προς το Δημοτικό Συμβούλιο.

Στην συνέχεια, ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής σχετική εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:

ΜΕΡΟΣ Α’

Kρίνεται αναγκαίο να τροποποιηθεί ο Δημοτικός Προϋπολογισμός 2018 προκειμένου να δημιουργηθούν-ενισχυθούν πιστώσεις ως εξής:

ως προς τον Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2018

Ως προς το μέρος των εξόδων:

μειώνουμε:

 • τον K.A. 20/6041.0001 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) εκτάκτων υπαλλήλων Υπηρεσίας Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού» προϋπολογισμού 155.890,91€ κατά το ποσό των 3.500,00€ και τελική πίστωση 152.390,91€»

 • τον K.A. 20/6054.0001 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού Υπηρεσίας Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού» προϋπολογισμού 46.580,94€ κατά το ποσό των 2.000,00€ και τελική πίστωση 44.580,94€»

 • τον ΚΑ 20/6662.0002 με τίτλο:Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού εγκαταστάσεων Κ.Χ. προϋπολογισμού 852.653,16€ κατά το ποσό των 200,00€ και τελική πίστωση 852.453,16 € (προς τακτοποίηση της 5/110/2018 απόφασης του Δ.Σ)

μεταφέρουμε στο αποθεματικό πίστωση 5.700,00€ και απο το αποθεματικό μεταφέρουμε 25.500,00€ και δημιουργούμε ισόποσα:

 1. τον K.A. 20/6041.0002 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές μαθητευόμενων και σπουδαστών των δομών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΠΑ.Λ-ΕΠΑ.Σ-Ι.Ε.Κ) του προγράμματος μαθητείας ΟΑΕΔ, υπηρεσίας Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού» με το ποσό των 3.500,00 € »

 2. τον K.A. 20/6054.0002 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές μαθητευόμενων και σπουδαστών των δομών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΠΑ.Λ-ΕΠΑ.Σ-Ι.Ε.Κ) του προγράμματος μαθητείας ΟΑΕΔ, υπηρεσίας Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού» με το ποσό των 2.000,00 € »

 3. τον K.A. 15/6235.0001 με τίτλο “Μίσθωση μεταλλικής κερκίδας” με το ποσό των 20.000,00 €

ΜΕΡΟΣ B

Έχοντας υπόψη:

 • Την υπ΄αριθμ. 5/100/2018 σχετική Απόφαση Δ.Σ.

 • την υπ΄αριθμ. 20233/16-5-2018 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Συντήρηση σχολικών κτιρίων Α΄ Βάθμιας & Β΄ Βάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Κορινθίων» στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»

καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο, όπως:

 • Αποδεχτεί τους όρους της απόφασης ένταξης και τις υποχρεώσεις του δήμου ως δικαιούχου

 • Αποδεχτεί τη χρηματοδότηση ύψους 295.600,00 ευρώ για το έργο «Συντήρηση σχολικών κτιρίων Α΄ Βάθμιας & Β΄ Βάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Κορινθίων» (πηγή χρηματοδότησης ΠΔΕ ΥΠ ΕΣΩΤΕΡΙΩΝ ΣΑΕ 055, ενάριθμος 2017ΣΕ05500010)

 • Τροποποιήσει τον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους ως εξής:

Ως προς το μέρος των εσόδων:

δημιουργούμε τον K.A. 1322.0005 με τίτλο «Συντήρηση σχολικών κτιρίων Α΄ Βάθμιας & Β΄ Βάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Κορινθίων» με το ποσό των 295.600,00€

μεταφέρουμε στο αποθεματικό πίστωση 295.600,00€ και απο εκεί ενισχύουμε ισόποσα:

Ως προς το μέρος των εξόδων:

τον K.A. 30/7331.0016 με τίτλο «Συντήρηση σχολικών κτιρίων Α΄ Βάθμιας & Β΄ Βάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Κορινθίων» προϋπολογισμού 409.486,46€ με το ποσό των 295.600,00€ και τελική πίστωση 705.086,46€»

 • τροποποιήσει το Τεχνικό Πρόγραμμα ενισχύοντας τον Κ.Α. 30/7331.0016 του έργου «Συντήρηση σχολικών κτιρίων Α΄ Βάθμιας & Β΄ Βάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Κορινθίων», με το ποσό των 295.600,00 ευρώ και τελική πίστωση 705.086,46 ευρώ [409.486,46 ευρώ ΣΑΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & 295.600,00 ευρώ ΠΔΕ]:

ΜΕΡΟΣ Γ’

Δεδομένου ότι ολοκληρώνεται το πρόγραμμα εξόφλησης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων θα πρέπει να τροποποιήσουμε τον προϋπολογισμό και να μεταφέρουμε τη χρηματοδότηση για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων για τις οποίες πληρούνται οι προϋποθέσεις νομιμότητας και κανονικότητας δαπανών του Δήμου ως κατωτέρω, μέσω του αποθεματικού:

Υ

Κωδικός

τίτλος

Προϋπ/γισμός

επιχορήγηση

τακτικά

Τελική πίστωση

30

8112.0006

Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τριτων Δ. Κορινθίων ( ΚΑ 8112 )

24.000,00

-3932,74

3932,74

24000

10

8121.0006

Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων

20.875,43

1171,88

-1171,88

20875,43

30

6662.0023

Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος και αδρανών υλικών Δήμου Κορινθίων

128.061,01

1853,18

-1853,18

128.061,01

30

8116.0006

Δαπάνες προμήθειες αναλωσίμων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων

27933,49

907,68

-907,68

27933,49

Τέλος, ο Πρόεδρος λέει πως λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, η Οικονομική Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλλει προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο το σχέδιο αναμόρφωσης του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018, σύμφωνα με την ως άνω εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/τ.Α΄/2013), όπως ισχύει, το αρ. 28376/2012 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ., καθώς και όλες τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων προς ψήφιση το σχέδιο αναμόρφωσης του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018, όπως αυτό ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 15/245/2018.-