Απόφαση αριθμ. 15/249/2018

Απόφαση αριθμ. 15/249/2018

Ημ/νία Δημοσίευσης : 7/2/2019
 Αριθμός Πρακτικού 15

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 29-05-2018

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζήμο Κωνσταντίνο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 75/2017 και β)με αριθμό 90/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 29η Μαΐου 2018, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 17369/25-05-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Βλάσση Δημ.), 3)Φαρμάκης Γεωργ., 4)Ζώγκος Ανδ., 5)Μπάκουλης Δημ., 6)Παρτσινέβελος Κων. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ζήμο Κων.), 7)Νανόπουλος Βασ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Δημητρόπουλος Κων., 2)Κορδώσης Χρ..

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 249η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Περί δημοπρασίαςεκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Κάτω Άσσου της Δ.Ε. Άσσου – Λεχαίου του Δήμου Κορινθίων» υπενθυμίζει στα μέλη της Επιτροπής την αριθμ. 8/110/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση του εν λόγω δημοτικού ακινήτου, ορίστηκε δε ημερομηνία δημοπρασίας η 08-05-2018. Ακολούθησε η υπ’ αριθμ. 13561/24-04-2018 διακήρυξη δημοπρασίας, περίληψη της οποίας με αριθμ. πρωτ. 13562/24-04-2018 τοιχοκολλήθηκε νόμιμα. Στη συνέχεια θέτει υπόψη της Επιτροπής το από 08-05-2018 πρακτικό της επιτροπής δημοπρασίας για την εν θέματι εκμίσθωση, σύμφωνα με το οποίο μοναδική συμμετέχουσα στη δημοπρασία ήταν η PETROVA(ΠΕΤΡΟΒΑ) PENKA (ΠΕΗΚΑ), η οποία και αναδείχθηκε πλειοδότρια, με προσφερόμενο μηνιαίο μίσθωμα το ποσό των τριακοσίων πέντε ευρώ (305,00€) πλέον χαρτοσήμου 3,6% για την εκμίσθωση του ανωτέρω ακινήτου.

Κατόπιν τούτου και δεδομένου ότι υπήρξε μία μοναδική προσφορά για την εκμίσθωση του εν λόγω δημοτικού ακινήτου, ο Πρόεδρος προτείνει να μην εγκριθεί το από 08-05-2018 πρακτικό επιτροπής δημοπρασίας και να μην επικυρωθεί το αποτέλεσμα της από 08-05-2018 δημοπρασίας εκμίσθωσης του εν θέματι δημοτικού ακινήτου.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, το σχετικό φάκελο της εν λόγω δημοπρασίας, το από 08-05-2018 πρακτικό της αρμόδιας επιτροπής δημοπρασίας, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, του Ν. 3463/2006, όπως ισχύει, του Π.Δ. 270/81, όπως ισχύει, καθώς και τις λοιπές ισχύουσες σχετικές διατάξεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Δεν εγκρίνει το από 08-05-2018 πρακτικό της επιτροπής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Κάτω Άσσου της Δ.Ε. Άσσου – Λεχαίου του Δήμου Κορινθίων και δεν επικυρώνει το αποτέλεσμα της από 08-05-2018 δημοπρασίας για την εν λόγω εκμίσθωση, διότι στην εν λόγω δημοπρασία υπήρξε μία μοναδική προσφορά.

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 15/249/2018.-