Απόφαση αριθμ. 17/154/2019

Απόφαση αριθμ. 17/154/2019

Ημ/νία Δημοσίευσης : 9/5/2019

Αριθμός Πρακτικού 17 Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv Της  22-04-2019   Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζήμο Κωνσταντίνο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Γκουργιώτη Αλέξανδρο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 75/2017, β)με αριθμό 76/2017 και γ)με αριθμό 90/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 22α Απριλίου 2019, ημέρα της εβδoμάδας Μεγ. Δευτέρα και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 14058/18-04-2019 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.   Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία. Π α ρ ό ν τ ε ς 1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Βλάσση Δημ.), 3)Παρτσινέβελος Κων. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Μπάκουλη Δημ.), 4)Ζώγκος Ανδρ.,  5)Ζήμος Κων., 6)Νανόπουλος Βασ.. Α π ό ν τ ε ς 1)Γκουργιώτης Αλεξ., 2)Δημητρόπουλος Κων., 3)Φαρμάκης Γεωργ..   Ο  Πρόεδρος  αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.  ΑΠΟΦΑΣΗ 154η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και δημοτικού προϋπολογισμού Δήμου Κορινθίων οικονομικού έτους 2019», λέει στην Επιτροπή ότι σύμφωνα με το εδάφιο α’ της παρ. 1 του άρθρ. 72 του Ν.3852/2010  η Οικονομική Επιτροπή συντάσσει τον προϋπολογισμό του Δήμου.  Σύμφωνα με το αρ. 28376/18.07.2012 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. η αναμόρφωση του προϋπολογισμού αποτελεί κατ’ ουσίαν τροποποίηση της απόφασης με την οποία ψηφίστηκε αυτός και συνεπώς, για την έκδοση της τροποποιητικής του προϋπολογισμού απόφασης, απαιτείται η τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας, όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4172/2013 (ΦΕΚ 167/τ.Α/23-7-2013) «…η εκτελεστική επιτροπή και η επιτροπή διαβούλευσης διατυπώνουν την γνώμη τους μόνο κατά το στάδιο κατάρτισης του προϋπολογισμού και δεν απαιτείται εκ νέου γνωμοδότησή τους για όποιες αναμορφώσεις του ακολουθήσουν». Συνεπώς, εκτός των ρητά εξαιρουμένων διαδικασιών της διατύπωσης γνώμης από την εκτελεστική επιτροπή και την επιτροπή διαβούλευσης, με το Ν.4172/2013, οι υπόλοιπες ενέργειες αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, ακολουθούν την τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας με τη ψήφιση του προϋπολογισμού, άρα, σε σχέση με την ακολουθούμενη διαδικασία, πρέπει να λαμβάνεται και απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία θα γίνεται εισήγηση του σχεδίου της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού προς το Δημοτικό Συμβούλιο.  Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής τη σχετική εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:   ΜΕΡΟΣ Α’   Κρίνεται αναγκαίο να τροποποιηθεί  ο Δημοτικός Προϋπολογισμός 2019 προκειμένου να ενισχυθούν  πιστώσεις ως εξής:    ως προς τον Δημοτικό  Προϋπολογισμό έτους 2019   Ως προς το μέρος των εξόδων: και μέσω του αποθεματικού: ενισχύουμε τον Κ.Α 15/6011.0001 με τίτλο:«Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσίας Πολιτισμού, Αθλητισμού & Κοινωνικής Πολιτικής”προϋπολογισμού 505.931,24 € κατά το ποσό των 1.000,00€ και η πίστωση διαμορφώνεται τελικά σε 506.931,24€ ενισχύουμε τον κ.α 00/6495.0001 με τίτλο:Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως, προϋπολογισμού 9.000,00 € με το ποσό των 3.000,00€ και η πίστωση διαμορφώνεται τελικά σε 12.000,00€ ενισχύουμε τον κ.α 30/7112.0001 με τίτλο:Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων, προϋπολογισμού 6.000,00 € με το ποσό των 400,00€ και η πίστωση διαμορφώνεται τελικά σε 6.400,00€   ΜΕΡΟΣ Β’   Στο πλαίσιο εκτέλεσης δανειακής σύμβασης του Δήμου με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων  για την υλοποίηση του προγράμματος Φιλόδημος Ι ,είχαμε προβεί με την υπ΄αρίθμ. 151/2019 απόφαση του Δ.Σ σε  τροποποίηση του προϋπολογισμού ως εξής: Ως προς το μέρος των εσόδων: δημιουργήσαμε: τον K.A. 1315.0001 με τίτλο «Επιχορηγήσεις απο το Πρόγραμμα Φιλόδημος Ι  για το έργο Αγροτική Οδοποϊία Δ.Κ Σοφικού» προϋπολογισμού 58.003,59€ μεταφέραμε στο αποθεματικό το ποσό των 58.003,59 και απο εκεί   δημιουργήσαμε:  τον K.A. 00/6521.0002 με τίτλο «Τόκοι δανείων εσωτερικού- Φιλόδημος Ι» προϋπολογισμού 13.039,00€ τον K.A. 00/6526.0002 με τίτλο «Χρεολύσια δανείων εσωτερικού- Φιλόδημος Ι»προϋπολογισμού 44.964,59 € Σε συνέχεια του υπ΄αρίθμ. 83818/15-4-2019 εγγράφου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης προτείνουμε την ακύρωση αυτής της ενέργειας. Η εγγραφή των κωδικών θα γίνει κατά την αποστολή στοιχείων -οφειλόμενων ποσών απο το Ταμείο παρακαταθηκών και Δανείων. Συγκεκριμένα: καταργούμε: τον K.A. 1315.0001 με τίτλο «Επιχορηγήσεις απο το Πρόγραμμα Φιλόδημος Ι  για το έργο Αγροτική Οδοποϊία Δ.Κ Σοφικού» προϋπολογισμού 58.003,59€  και τελικού ποσού 0,00€ και μέσω του αποθεματικού καταργούμε:  τον K.A. 00/6521.0002 με τίτλο «Τόκοι δανείων εσωτερικού- Φιλόδημος Ι» προϋπολογισμού 13.039,00€ και τελικού ποσού 0,00€ τον K.A. 00/6526.0002 με τίτλο «Χρεολύσια δανείων εσωτερικού- Φιλόδημος Ι» προϋπολογισμού 44.964,59 € και τελικού ποσού 0,00€   ΜΕΡΟΣ Γ   Ο Δήμος μας, κατόπιν των απο 10/12/2018 αιτημάτων του επιχορηγήθηκε με τα ποσά :α) για το μήνα Νοέμβριο για τον ΕΦΚΑ με 517,64€ και για το μήνα Δεκέμβριο με 9,68€ Κρίνεται αναγκαίο να τροποποιηθεί  ο Δημοτικός Προϋπολογισμός 2019 προκειμένου να ενισχυθούν  πιστώσεις ως εξής:    ως προς τον Δημοτικό  Προϋπολογισμό έτους 2019   Ως προς το μέρος των εσόδων:   ενισχύουμε τον Κ.Α 1219.0002 με τίτλο:«Ασφαλιστικές εισφορές επιχορηγούμενων ωφελούμενων σύμφωνα με την ΚΥΑ 4.31879/οικ.3.1604(ΦΕΚ 3172/Β/26-11-2014)”με το ποσό των 527,32€ μεταφέρουμε στο αποθεματικό πίστωση 527,32  και απο εκεί ενισχύουμε :   Ως προς το μέρος των εξόδων:
  • τον Κ.Α 00/8117.0002 με τίτλο:«Λοιπά έξοδα Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων”προϋπολογισμού 411.926,56€ με το ποσό των 527,32€, τελικού προϋπολογισμού 412.453,88€. Αντίστοιχα ποσό 527,32€ που είχε προβλεφθεί απο τακτικά έσοδα μεταφέρεται στο αποθεματικό και η τελική πίστωση ανέρχεται σε 411.926,56€
  ΜΕΡΟΣ Δ’    Έχοντας υπόψη το υπ΄αρίθμ. 73484/4-4-2019 έγγραφο του Ε.Τ.Ε.Α.ΕΠ περί υποχρέωσης καταβολής ασφαλιστικών εισφορών ,προτείνουμε την τροποποίηση του προϋπολογισμού ως εξής:  ως προς τον Δημοτικό  Προϋπολογισμό έτους 2019   Ως προς το μέρος των εξόδων: μειώνουμε:
  • τον K.A. 20/6662.0003 με τίτλο «Αναβάθμιση δικτύου δημοτικού φωτισμού»  προϋπολογισμού 858.872,37€ κατά το ποσό των 15.278,48€ και τελικού προϋπολογισμού 843.593,89€
μεταφέρουμε στο αποθεματικό πίστωση 15.278,48€ και απο εκεί  δημιουργούμε:
  • τον K.A. 20/8132.0001 με τίτλο «Προσαυξήσεις και εισφορές ασφαλιστικών Ταμείων (ΠΟΕ)» προϋπολογισμού 15.278,48€
  Τέλος, ο Πρόεδρος λέει πως, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, η Οικονομική Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλλει προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο το σχέδιο αναμόρφωσης του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019, σύμφωνα με την ως άνω εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας. Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, του Ν. 4555/2018, όπως ισχύει, τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/τ.Α΄/2013), όπως ισχύει, το αρ. 28376/2012  έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ., καθώς και όλες τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

      Υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων προς ψήφιση το σχέδιο αναμόρφωσης του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019, όπως αυτό ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της  παρούσης.   Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει. Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 17/154/2019.-

Leave a Comment