Απόφαση αριθμ. 17/155/2019

Απόφαση αριθμ. 17/155/2019

Ημ/νία Δημοσίευσης : 23/4/2019

Αριθμός Πρακτικού 17 Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv Της  22-04-2019   Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζήμο Κωνσταντίνο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Γκουργιώτη Αλέξανδρο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 75/2017, β)με αριθμό 76/2017 και γ)με αριθμό 90/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 22α Απριλίου 2019, ημέρα της εβδoμάδας Μεγ. Δευτέρα και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 14058/18-04-2019 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.   Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία. Π α ρ ό ν τ ε ς 1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Βλάσση Δημ.), 3)Παρτσινέβελος Κων. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Μπάκουλη Δημ.), 4)Ζώγκος Ανδρ.,  5)Ζήμος Κων., 6)Νανόπουλος Βασ.. Α π ό ν τ ε ς 1)Γκουργιώτης Αλεξ., 2)Δημητρόπουλος Κων., 3)Φαρμάκης Γεωργ..   Ο  Πρόεδρος  αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

      ΑΠΟΦΑΣΗ 155η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ανανέωση της σύμβασης για την εκτέλεση της υπηρεσίας συλλογής και εκποίησης εγκαταλελειμμένων οχημάτων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Κορινθίων», υπενθυμίζει στα μέλη της Επιτροπής την αριθμ. 10/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία ανακηρύχθηκε ανάδοχος της δημοπρασίας για την εν θέματι υπηρεσία η εταιρεία με την επωνυμία «Ι. & Ε. ΠΑΠΑΛΕΞΗΣ Ι.Κ.Ε.» και κατακυρώθηκε σε αυτήν η σύμβαση για την συλλογή και εκποίηση των εγκαταλελειμμένων οχημάτων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου, δυνάμει της οποίας συνάφθηκε η με αριθμό 20498/22-06-2018 (ΑΔΑ: 63Ε6ΩΛ7-ΚΒΗ) σύμβαση μεταξύ του Δήμου Κορινθίων και της εταιρείας με την επωνυμία «Ι. & Ε. ΠΑΠΑΛΕΞΗΣ Ι.Κ.Ε.».

 Ακολούθως, θέτει υπόψη της Επιτροπής το από 04-04-2019 έγγραφο της ως άνω αναδόχου εταιρείας, που αφορά την πρόθεσή της για την ανανέωση της εν λόγω σύμβασης, σύμφωνα και με τους όρους αυτής, και την  από 10-04-2019 εισήγηση της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του Δήμου, η οποία έχει ως εξής: Θέμα: «Ανανέωση σύμβασης για συλλογή και εκποίηση εγκαταλειμμένων οχημάτων»   Παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης σχετικά με την ανανέωση για άλλο ένα (1) έτος της σύμβασης σχετικά με τη συλλογή και την εκποίηση εγκαταλειμμένων οχημάτων στην επικράτεια του Δήμου Κορινθίων, η οποία έχει υπογραφεί μεταξύ του Δήμου και της εταιρείας με την επωνυμία «Ι. & Ε. ΠΑΠΑΛΕΞΗΣ Ι.Κ.Ε.» Η παρούσα σύμβαση έχει ισχύ έως τις 24/04/2019 και η ανανέωσή της προβλέπεται από τους όρους της σύμβασης με τη σύμφωνη γνώμη αμφοτέρων των συμβαλλομένων. Η αναγκαιότητα ανανέωσης προκύπτει από την υποχρέωση του Δήμου για τη συλλογή και την εκποίηση των εγκαταλειμμένων οχημάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Π.Δ. 116/2004 «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των οχημάτων στο τέλος του κύκλου της ζωής τους, των χρησιμοποιημένων ανταλλακτικών τους και των απενεργοποιημένων καταλυτικών μετατροπέων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/53/ΕΚ για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους» του Συμβουλίου της 18ης Σεπτεμβρίου 2000».   Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος προτείνει την ανανέωση της ως άνω αναφερόμενης σύμβασης για ένα επιπλέον έτος, ήτοι έως και την 24-04-2020, σύμφωνα και με τους όρους της σύμβασης και την ως άνω εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου, χωρίς μεταβολή του φυσικού αντικειμένου και χωρίς μεταβολή των συμβατικών τιμών.   Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη την ως άνω εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου, την αριθμ. 20498/22-6-2018 σύμβαση μεταξύ του Δήμου και του εν λόγω αναδόχου, την εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, καθώς και όλες τις ισχύουσες σχετικές νομοθετικές διατάξεις   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

   Ανανεώνει τη χρονική διάρκεια της σύμβασης για την συλλογή και εκποίηση των εγκαταλελειμμένων οχημάτων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου, μεταξύ του Δήμου Κορινθίων και της εταιρείας με την επωνυμία «Ι. & Ε. ΠΑΠΑΛΕΞΗΣ Ι.Κ.Ε.» κατά ένα επιπλέον έτος, ήτοι έως και την 24-04-2020, δεδομένου ότι η με αριθμό 20498/22-06-2018 (ΑΔΑ: 63Ε6ΩΛ7-ΚΒΗ) υπάρχουσα σύμβαση μεταξύ του Δήμου και της ως άνω αναδόχου εταιρείας έχει ισχύ έως και τις 24-04-2019, χωρίς μεταβολή του φυσικού αντικειμένου και χωρίς μεταβολή των συμβατικών τιμών, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

        Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει. Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 17/155/2019.-