Απόφαση αριθμ. 17/159/2019

Απόφαση αριθμ. 17/159/2019

Ημ/νία Δημοσίευσης : 3/5/2019
 Αριθμός Πρακτικού 17

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 22-04-2019

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζήμο Κωνσταντίνο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Γκουργιώτη Αλέξανδρο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 75/2017, β)με αριθμό 76/2017 και γ)με αριθμό 90/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 22α Απριλίου 2019, ημέρα της εβδoμάδας Μεγ. Δευτέρα και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 14058/18-04-2019 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Βλάσση Δημ.), 3)Παρτσινέβελος Κων. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Μπάκουλη Δημ.), 4)Ζώγκος Ανδρ., 5)Ζήμος Κων., 6)Νανόπουλος Βασ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Γκουργιώτης Αλεξ., 2)Δημητρόπουλος Κων., 3)Φαρμάκης Γεωργ..

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 159η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργουΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΞΑΜΙΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 74.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)»υπενθυμίζει στα μέλη την υπ’ αριθμ. 32/525/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η υπ’ αριθμ. 54/2018 μελέτη, ορίστηκε η με συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του εν λόγω έργου, καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης και ορίστηκε ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού η 27-12-2018.

Κατόπιν, με την υπ’ αριθμ. 6/59/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το από 27-12-2018 πρακτικό της Επιτροπής αξιολόγησης Διαγωνισμού, ο οποίος διενεργήθηκε την 27-12-2018, ακυρώθηκε η διαδικασία σύναψης σύμβασης του διαγωνισμούο οποίος κηρύχθηκε άγονος λόγω μη υποβολής προσφοράς, ορίστηκε η επανάληψή του με επανακαθορισμό των όρων της διακήρυξης και ορίστηκε ημερομηνία διενέργειας αυτού η 12-03-2019.

Στην συνέχεια, ο Πρόεδρος θέτει υπ’ όψιν της Οικονομικής Επιτροπής το από 12-03-2019 πρακτικό Επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού, σύμφωνα με το οποίο την καθορισμένη ημέρα και ώρα συνεδρίασε η Επιτροπή, διαπίστωσε ότι κατατέθηκαν επτά (7) φάκελοι προσφορών και ακολούθησε η καταγραφή των δικαιολογητικών συμμετοχής. Ακολούθως η Επιτροπή προχώρησε στην αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, στον έλεγχο ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους σχέσης, προέκυψε ότι όλες οι οικονομικές προσφορές είναι ομαλές και καταχωρούνται κατά τη σειρά μειοδοσίας στον Πίνακα που ακολουθεί:

ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαγωνιζόμενος

Οικονομική Προσφορά

ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.

48,51

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΗΡΟΣ

45,17

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΡΙΓΚΑΣ

38,00

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΠΡΟΣ

37,00

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΑΜΠΡΙΝΑΚΟΣ

33,00

Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

32,17

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΥΡΙΟΣ

30,17

Ακολούθησε ο έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής κατά την σειρά της μειοδοσίας, όπου διαπιστώθηκε ότι όλες οι προσφορές γίνονται δεκτές. Ολοκληρώνοντας την σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού, η Επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού εισηγείται την ανάθεση της εν λόγω σύμβασης στον προσωρινό ανάδοχο “ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.”, με έκπτωση 48,51% επί του προϋπολογισμού της μελέτης.

Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος προτείνει την έγκριση του από 12-03-2019 πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού και την ανάδειξη του οικονομικού φορέα “ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.” ως προσωρινού αναδόχου του εν λόγω διαγωνισμού.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’ όψιν τον σχετικό φάκελο του διαγωνισμού, το ως άνω αναφερόμενο πρακτικό της Επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού, την εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν.3852/2010, του Ν.4412/2016, του 4605/2019 όπως ισχύει, καθώς και όλες τις ισχύουσες σχετικές νομοθετικές διατάξεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.- Εγκρίνει το από 12-03-2019 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού, ο οποίος διενεργήθηκε την 12-03-2019, για την εκτέλεση του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΞΑΜΙΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 74.000,00 € (συμπ/νου ΦΠΑ).

Β.- Ανακηρύσσει προσωρινό ανάδοχο του ανωτέρω διαγωνισμού τον οικονομικό φορέα “ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.”, με αριθμό εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ. 26604 για έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 2ης και Η/Μ 2ης Τάξης, με έκπτωση 48,51 % επί του προϋπολογισμού της μελέτης, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης και στο από 12-03-2019 πρακτικό επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού.

Γ.- Κάνει γνωστό στους συμμετέχοντες ότι για την άσκηση ένστασης κατά της παρούσας πράξης έχει ισχύ το άρθρο 127 του Ν.4412/16, όπως ισχύει. Ειδικότερα στην περίπτωση ένστασης κατά της παρούσας πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκησή της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα και η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής.

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 17/159/2019.-

Leave a Comment