Απόφαση αριθμ. 17/160/2019

Ημ/νία Δημοσίευσης : 6/5/2019
 Έγκριση πρακτικών επιτροπής αξιολόγησης για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης της υπηρεσίας ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 35.854,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.) Διαβάστε περισσότερα

Leave a Comment