Απόφαση αριθμ. 17/161/2019

Ημ/νία Δημοσίευσης : 8/5/2019
 Έγκριση πρακτικών επιτροπής αξιολόγησης για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ, ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ- Επαναληπτικός διαγωνισμός για τις ομάδες Α-ανταλλακτικά και Γ- ελαστικά της με αρ.55/2018 μελέτης, δημοπρατούμενου προϋπολογισμού μελέτης για τα είδη αυτά 70.720,04€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) Διαβάστε περισσότερα

Leave a Comment