Απόφαση αριθμ. 17/163/2019

Απόφαση αριθμ. 17/163/2019

Ημ/νία Δημοσίευσης : 9/5/2019

Αριθμός Πρακτικού 17 Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv Της  22-04-2019   Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζήμο Κωνσταντίνο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Γκουργιώτη Αλέξανδρο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 75/2017, β)με αριθμό 76/2017 και γ)με αριθμό 90/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 22αΑπριλίου 2019, ημέρα της εβδoμάδας Μεγ. Δευτέρα και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 14058/18-04-2019 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.   Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία. Π α ρ ό ν τ ε ς 1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Βλάσση Δημ.), 3)Παρτσινέβελος Κων. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Μπάκουλη Δημ.), 4)Ζώγκος Ανδρ.,  5)Ζήμος Κων., 6)Νανόπουλος Βασ.. Α π ό ν τ ε ς 1)Γκουργιώτης Αλεξ., 2)Δημητρόπουλος Κων., 3)Φαρμάκης Γεωργ..   Ο  Πρόεδρος  αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. ΑΠΟΦΑΣΗ 163η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος τo 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση των τροποποιημένων, δυνάμει της με αριθμό 422/2019 απόφασης της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), πρακτικών επιτροπής αξιολόγησης για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ προϋπολογισμού μελέτης 755.888,16€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) και συνακόλουθη τροποποίηση της με αριθμό 20/2019 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής» υπενθυμίζει στα μέλη της Επιτροπής την αριθμ. 18/304/2018 απόφασή της, με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές, τα τεύχη δημοπράτησης και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της αρ. 26/2018 μελέτης του Δήμου για την εν θέματι προμήθεια, καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης για τον εν θέματι διαγωνισμό και ορίστηκε καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στον ανοιχτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό η 14-09-2018.  Ο διαγωνισμός έλαβε αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 60785.  Ακολούθως, με την αριθμ. 5/20/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκαν τα α)από 20-09-2018 πρακτικό αποσφράγισης προσφορών, ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών, το οποίο ολοκληρώθηκε μετά από διαδοχικές συνεδριάσεις, και β)από 28-01-2019 πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών της επιτροπής αξιολόγησης του ως άνω διαγωνισμού, αποκλείστηκαν – απορρίφθηκαν από τον διαγωνισμό οι προσφορές των οικονομικών φορέων: 1)ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε. με αύξοντα αριθμό προσφοράς συστήματος τον αριθμό 109728 για το Τμήμα 1 «Είδη παντοπωλείου» της αριθμ. 25577/31-07-2018 διακήρυξης διαγωνισμού και της με αριθμ. 26/2018 μελέτης του ως άνω διαγωνισμού και 2)KORINTHIAN PALACE CATERING A.E. με αύξοντα αριθμό προσφοράς συστήματος τον αριθμό 110301 για το Τμήμα 1 «Είδη παντοπωλείου» της αριθμ. 25577/31-07-2018 διακήρυξης διαγωνισμού και της με αριθμ. 26/2018 μελέτης του ως άνω διαγωνισμού, έγιναν δεκτές οι προσφορές των οικονομικών φορέων 1)KORINTHIAN PALACE CATERING A.E. με αύξοντα αριθμό προσφοράς συστήματος τον αριθμό 110301 για το Τμήμα 2 «Είδη οπωροπωλείου» και το Τμήμα 3 «Έτοιμα γεύματα Μουσικού Σχολείου Κορίνθου» της αριθμ. 25577/31-07-2018 διακήρυξης διαγωνισμού και της με αριθμ. 26/2018 μελέτης του ως άνω διαγωνισμού και 2)ΠΑΝΤΕΛΗΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. με αύξοντα αριθμό προσφοράς συστήματος τον αριθμό 110471 για το Τμήμα 3 «Έτοιμα γεύματα Μουσικού Σχολείου Κορίνθου» της αριθμ. 25577/31-07-2018 διακήρυξης διαγωνισμού και της με αριθμ. 26/2018 μελέτης του ως άνω διαγωνισμού, ανακηρύχθηκαν προσωρινοί ανάδοχοι του ανωτέρω διαγωνισμού 1)ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία «KORINTHIAN PALACE CATERING A.E.» με αύξοντα αριθμό προσφοράς συστήματος τον αριθμό 110301 για την προμήθεια των ειδών του Τμήματος 2 «Είδη οπωροπωλείου» της αριθμ. 25577/31-07-2018 διακήρυξης διαγωνισμού και της με αριθμ. 26/2018 μελέτης του ως άνω διαγωνισμού με ποσοστό έκπτωσης 1% στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσής του, όπως αυτή προσδιορίζεται από το Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού της Δ/νσης Ανάπτυξης της Περιφ. Ενότητας Κορινθίας, με συνολικό ποσό προσφοράς, όπως διαμορφώνεται με την ανωτέρω έκπτωση επί του προϋπολογισμού της μελέτης, τα 56.119,09€ και 2)ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία «ΠΑΝΤΕΛΗΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» με αύξοντα αριθμό προσφοράς συστήματος τον αριθμό 110471 για την προμήθεια των ειδών του Τμήματος 3 «Έτοιμα γεύματα για την σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Κορίνθου» της αριθμ. 25577/31-07-2018 διακήρυξης διαγωνισμού και της με αριθμ. 26/2018 μελέτης του ως άνω διαγωνισμού, με συνολικό ποσό προσφοράς τα 76.519,28€, κηρύχθηκε άγονος ο εν θέματι διαγωνισμός για το Τμήμα 1 «Είδη παντοπωλείου» της αριθμ. 25577/31-07-2018 διακήρυξης διαγωνισμού και της με αριθμ. 26/2018 μελέτης του ως άνω διαγωνισμού, ορίστηκε η επανάληψη του διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης της προμήθειας των ειδών του Τμήματος 1 «Είδη παντοπωλείου» της με αρ. 26/2018 μελέτης με τίτλο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ δημοπρατούμενου προϋπολογισμού μελέτης για τα είδη αυτά 616.170,68€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), με επανέγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, των τευχών δημοπράτησης και του ενδεικτικού προϋπολογισμού της υπ’ αριθμ. 26/2018 μελέτης, ορίστηκε η με ανοιχτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για τη δημόσια σύμβαση του Τμήματος 1 «Είδη παντοπωλείου» της εν λόγω προμήθειας και επανακαθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης διενέργειας ηλεκτρονικού διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για την εκτέλεση της εν λόγω προμήθειας.  Κατόπιν, με την αριθμ. 13/107/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, διατυπώθηκαν οι απόψεις του Δήμου επί της προδικαστικής προσφυγής ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), που άσκησε ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία KORINTHIAN PALACE CATERING A.E. κατά Δήμου Κορινθίων και κατά της με αριθμό 5/20/2019 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής, η οποία προδικαστική προσφυγή κατατέθηκε στο ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό χώρο του διαγωνισμού με αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 60785 στις 18-03-2019, κι έλαβε Γενικό Αριθμό Κατάθεσης (ΓΑΚ) ΑΕΠΠ τον αριθμό 342/18-03-2019, κι οποία στρέφεται κατά του Δήμου Κορινθίων και κατά της με  αριθμό 5/20/2019 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης πρακτικών επιτροπής αξιολόγησης για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ προϋπολογισμού μελέτης 755.888,16€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).  Επί της ως άνω προδικαστικής προσφυγής εκδόθηκε η με αριθμό 422/2019 απόφαση της Α.Ε.Π.Π., με την οποία έκανε δεκτή την προδικαστική προσφυγή και ακύρωσε την με αριθμό 20/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής το από 18-04-2019 τροποποιημένο σύμφωνα με την με αριθμό 422/2019 απόφαση της Α.Ε.Π.Π. πρακτικό αποσφράγισης προσφορών, ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την εν θέματι προμήθεια, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα.  Σύμφωνα με το εν λόγω πρακτικό υποβλήθηκαν τρεις προσφορές, των:  
  Οικονομικός φορέας Α/Α προσφοράς συστήματος
1 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε. 109728
2 KORINTHIAN PALACE CATERING A.E. 110301
3 ΠΑΝΤΕΛΗΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 110471
  Οι προσφορές αποσφραγίσθηκαν και συγκεκριμένα αποσφραγίσθηκαν οι υποφάκελοι «Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά» των προσφορών με αποτέλεσμα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόμενο τους. Επισημαίνεται ότι οι υποφάκελοι «Οικονομικές Προσφορές» δεν αποσφραγίσθηκαν αφού σύμφωνα με τη διακήρυξη του διαγωνισμού, αυτοί θα αποσφραγισθούν σε μεταγενέστερο στάδιο του διαγωνισμού. Στη συνέχεια η επιτροπή αξιολόγησης προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής κάθε οικονομικού φορέα, κατά τον οποίο διαπιστώθηκε ότι: 1)Ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ ΑΕ υπέβαλλε προσφορά για το τμήμα 1 της σχετικής διακήρυξης διαγωνισμού, κατέθεσε σχετικά έγγραφα στο ΕΣΗΔΗΣ, τα οποία ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στο από 18-04-2019 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης, η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του ελέγχθηκε ως προς την εγκυρότητά της και βεβαιώθηκε αυτή με το αρ. 311361-1/14-01-2019 έγγραφο της Τράπεζας Πειραιώς. 2)Ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία KORINTHIAN PALACE CATERING A.E. υπέβαλλε προσφορά για τα τμήματα 1, 2, 3 της σχετικής διακήρυξης διαγωνισμού, κατέθεσε σχετικά έγγραφα στο ΕΣΗΔΗΣ, τα οποία ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στο από 18-04-2019 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης, η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του ελέγχθηκε ως προς την εγκυρότητά της και βεβαιώθηκε αυτή με το αρ. 100033945_19/16-01-2019 έγγραφο της Εθνικής Τράπεζας. 3)Ο οικονομικός φορέας ΠΑΝΤΕΛΗΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. υπέβαλλε προσφορά για το τμήμα 3 της σχετικής διακήρυξης διαγωνισμού, κατέθεσε σχετικά έγγραφα στο ΕΣΗΔΗΣ, τα οποία ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στο από 18-04-2019 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης, η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του ελέγχθηκε ως προς την εγκυρότητά της και βεβαιώθηκε αυτή με το αρ. 18-01-2019 έγγραφο της τράπεζας Eurobank Ergasias A.E.. Στη συνέχεια η επιτροπή αποσφράγισε τους φακέλους με τα δικαιολογητικά που απέστειλαν οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό στον Δήμο εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στο σύστημα και όπως ορίζεται από την Διακήρυξη και συμπλήρωσε τον παρακάτω πίνακα ως εξής:
  Οικονομικός φορέας Αριθμός πρωτοκόλλου
1 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε 31420
2 KORINTHIAN PALACE CATERING A.E. 31470
3 ΠΑΝΤΕΛΗΣ Α ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 31676
  Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, ήτοι: α) του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Έγγραφου Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 β) της εγγύησης συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τα άρθρα 2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της διακήρυξης, διαπιστώθηκε ότι όλοι οι οικονομικοί φορείς έχουν υποβάλλει σωστά τα ανωτέρω έγγραφα, οπότε οι προσφορές τους προωθούνται στην επόμενη φάση του διαγωνισμού, την αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς αυτών. Εν συνεχεία η επιτροπή αξιολόγησης προχώρησε στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των ως άνω οικονομικών φορέων,λαμβάνοντας υπόψη τις τεχνικές απαιτήσεις της μελέτης με αριθμ. 26/2018 της Διεύθυνσης των Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου και τους όρους της αριθμ. 25577/31-07-2018 διακήρυξης διαγωνισμού, ενώ ελέγχθηκε η πληρότητα των εγγράφων που απαιτούνται σύμφωνα με το πεδίο «Β. Λοιπές απαιτήσεις» της εν λόγω μελέτης.  Από τον εν λόγω έλεγχο προέκυψαν τα εξής: Στην τεχνική προσφορά του οικονομικού φορέα ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε. η επιτροπή αξιολόγησης διαπίστωσε ασυμφωνίες και ελλείψεις της υποβληθείσας τεχνικής προσφοράς σε σχέση με τις απαιτήσεις της αριθμ. 26/2018 μελέτης και της αριθμ. 25577/31-07-2018 διακήρυξης διαγωνισμού, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο από 18-04-2019 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού. Η τεχνική προσφορά του οικονομικού φορέα KORINTHIAN PALACE CATERING A.E. βρέθηκε σύμφωνη με όλους τους όρους της διακήρυξης και τις απαιτήσεις της μελέτης, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο από 18-04-2019 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού. Στην τεχνική προσφορά του οικονομικού φορέα ΠΑΝΤΕΛΗΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. η επιτροπή αξιολόγησης διαπίστωσε ασυμφωνίες και ελλείψεις της υποβληθείσας τεχνικής προσφοράς σε σχέση με τις απαιτήσεις της αριθμ. 26/2018 μελέτης και της αριθμ. 25577/31-07-2018 διακήρυξης διαγωνισμού, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο από 18-04-2019 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού. Κατόπιν των ανωτέρω η επιτροπή αξιολόγησης εισηγείται: α)τον αποκλεισμό της προσφοράς της ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε. για το Τμήμα 1 «Είδη παντοπωλείου» από τη συνέχιση του διαγωνισμού, β)τον αποκλεισμό της προσφοράς της ΠΑΝΤΕΛΗΣ Α ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ για το Τμήμα 3 «Έτοιμα γεύματα μουσικού σχολείου Κορίνθου» από τη συνέχιση του διαγωνισμού και γ)την προώθηση της προσφοράς της KORINTHIAN PALACE CATERING A.E. για τα Τμήματα 1 «Είδη παντοπωλείου», 2 «Είδη οπωροπωλείου» και 3 «Έτοιμα γεύματα μουσικού σχολείου Κορίνθου», στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, ήτοι στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών. Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, σύμφωνα με το αριθμ. 2981/25-01-2019 έγγραφο του Δήμου Κορινθίων, ορίστηκε για τις 28-01-2019 και ώρα 11:00. Ακολούθως, ο Πρόεδρος θέτει υπόψη των μελών της Επιτροπής το από 18-04-2019 τροποποιημένο σύμφωνα με την με αριθμό 422/2019 απόφαση της Α.Ε.Π.Π. πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την εν θέματι προμήθεια, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα.  Λαμβάνοντας υπόψη της η επιτροπή το από 20-09-2018 πρακτικό της για την αποσφράγιση και αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών και το έγγραφο της Οικονομικής Επιτροπής με αρ. 2981/25-01-2019, οι οικονομικές προσφορές που αποσφραγίστηκαν ήταν των οικονομικών φορέων με μοναδικό α/α συστήματος:
  Οικονομικός φορέας Α/Α  προσφοράς συστήματος
1 KORINTHIAN PALACE CATERING A.E. 110301
2 ΠΑΝΤΕΛΗΣ Α ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 110471
  Επισημαίνεται ότι η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα:  
  Οικονομικός φορέας Α/Α  προσφοράς συστήματος
1 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε 109728
  παρέμεινε σφραγισμένη, καθώς η προσφορά αυτού (για το Τμήμα 1) αποκλείστηκε κατά του στάδιο του ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών. Η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα:
  Οικονομικός φορέας Α/Α  προσφοράς συστήματος
1 ΠΑΝΤΕΛΗΣ Α ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 110471
  δεν λήφθηκε υπόψη κατά την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών, καθώς η προσφορά αυτού (για το Τμήμα 3) αποκλείεται κατά του στάδιο του ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών, σύμφωνα με το από 18-04-2019 τροποποιημένο σύμφωνα με την με αριθμό 422/2019 απόφαση της Α.Ε.Π.Π. πρακτικό αποσφράγισης προσφορών, ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την εν θέματι προμήθεια. Η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα KORINTHIAN PALACE CATERING A.E. έχει ως εξής: 1)Για το Τμήμα 1 «Είδη παντοπωλείου» ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 534.633,21€ πλέον Φ.Π.Α. και στα 613.022,81€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., 2)για το Τμήμα 2 «Είδη οπωροπωλείου» με ποσοστό έκπτωσης 1% επί της ενδεικτικής τιμής του προϋπολογισμού της μελέτης, ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 49.662,93€ πλέον Φ.Π.Α. και στα 56.119,11€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., 2)για το Τμήμα 3 «Έτοιμα γεύματα Μουσικού Σχολείου Κορίνθου» ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 73.480,20€ πλέον Φ.Π.Α. και στα 91.115,45€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..  Η επιτροπή αξιολόγησης διαπίστωσε ότι η ως άνω οικονομική προσφορά πληροί τις τυπικές απαιτήσεις και προϋποθέσεις που ορίζονται στο Άρθρο 2.4.4 «Περιεχόμενα (υπο)φακέλου <Οικονομική Προσφορά>» της διακήρυξης διαγωνισμού. Η επιτροπή αξιολόγησης, λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή την ανάδειξη ως προσωρινού αναδόχου του οικονομικού φορέα KORINTHIAN PALACE CATERING A.E. για την προμήθεια των ειδών: 1)του Τμήματος 1 «Είδη παντοπωλείου», όπως αναγράφονται στον Πίνακα Ι του από 18-04-2019 πρακτικού αποσφράγισης κι αξιολόγησης οικονομικών προσφορών της επιτροπής, με ποσό κατακύρωσης προ Φ.Π.Α. τα 534.633,21€, 2)του Τμήματος 2 «Είδη οπωροπωλείου», όπως αναγράφονται στον Πίνακα ΙΙ του από 18-04-2019 πρακτικού αποσφράγισης κι αξιολόγησης οικονομικών προσφορών της επιτροπής, με ποσοστό έκπτωσης 1% στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσής του, όπως αυτή προσδιορίζεται από το Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού της Δ/νσης Ανάπτυξης της Περιφ. Ενότητας Κορινθίας (Βλ. Άρθρο 2.4.4 της Διακήρυξης) και υπολογιζόμενου αυτού επί της ενδεικτικής τιμής του προϋπολογισμού της μελέτης της ανέρχεται σε ποσό κατακύρωσης προ Φ.Π.Α. τα 49.662,93€, και 3)του Τμήματος 3 «Έτοιμα γεύματα για την σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Κορίνθου», όπως αναγράφονται στον Πίνακα ΙΙΙ του από 18-04-2019 πρακτικού αποσφράγισης κι αξιολόγησης οικονομικών προσφορών της επιτροπής, με ποσό κατακύρωσης προ Φ.Π.Α. τα 73.480,20€. Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη την με αριθμό 422/2019 απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) – 8ο Κλιμάκιο, ο Πρόεδρος προτείνει: (Α)την συμμόρφωση με τα οριζόμενα σε αυτήν, (Β)την έγκριση των α)από 18-04-2019, τροποποιημένο σύμφωνα με την με αριθμό 422/2019 απόφαση της Α.Ε.Π.Π., πρακτικού αποσφράγισης προσφορών, ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την εν θέματι προμήθεια, και β)από 18-04-2019, τροποποιημένο σύμφωνα με την με αριθμό 422/2019 απόφαση της Α.Ε.Π.Π., πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την εν θέματι προμήθεια, (Γ)την απόρριψη των προσφορών των οικονομικών φορέων 1)ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε. για το Τμήμα 1 «Είδη παντοπωλείου» και 2)ΠΑΝΤΕΛΗΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. για το Τμήμα 3 «Έτοιμα γεύματα μουσικού σχολείου Κορίνθου», (Δ)την αποδοχή της προσφοράς του οικονομικού φορέα KORINTHIAN PALACE CATERING A.E. για το Τμήμα 1 «Είδη παντοπωλείου», το Τμήμα 2 «Είδη οπωροπωλείου» και το Τμήμα 3 «Έτοιμα γεύματα μουσικού σχολείου Κορίνθου» και την προώθησή της στο στάδιο αποσφράγισης και αξιολόγησης της οικονομικής του προσφοράς, (Ε)την ανάδειξη του οικονομικού φορέα KORINTHIAN PALACE CATERING A.E. ως προσωρινού αναδόχου για την προμήθεια των ειδών των α)Τμήματος 1 «Είδη παντοπωλείου», για το οποίο η προσφορά του ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 534.633,21€ πλέον Φ.Π.Α. και στα 613.022,81€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., β)Τμήματος 2 «Είδη οπωροπωλείου», για το οποίο η προσφορά του, υπολογιζόμενη με ποσοστό έκπτωσης 1% επί της ενδεικτικής τιμής του προϋπολογισμού της μελέτης, ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 49.662,93€ πλέον Φ.Π.Α. και στα 56.119,11€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., και γ)Τμήματος 3 «Έτοιμα γεύματα για την σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Κορίνθου», για το οποίο η προσφορά του ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 73.480,20€ πλέον Φ.Π.Α. και στα 91.115,45€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., σύμφωνα με τα όσα ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στα από 18-04-2019 τροποποιημένα πρακτικά της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού.   Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, τον σχετικό φάκελο του διαγωνισμού, την με αριθμό 422/2019 απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) – 8ο Κλιμάκιο, δυνάμει της οποίας ακυρώνεται η με αριθμό 20/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, τα ως άνω αναφερόμενα πρακτικά της επιτροπής αξιολόγησης, τις διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, και του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει, καθώς και όλες τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (μειοψηφούντος του κ. Νανόπουλου Βασ. με αρνητική ψήφο, ο οποίος δηλώνει πως συμφωνεί με την αναφερόμενη στην με αριθμό 422/2019 απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) – 8ο Κλιμάκιο μειοψηφούσα θέση-γνώμη του μέλους της Α.Ε.Π.Π. – 8ο Κλιμάκιο κ. Ι. Θεμελή)   Α.- Συμμορφώνεται με τα οριζόμενα στην με αριθμό 422/2019 απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) – 8οΚλιμάκιο. Β.- Εγκρίνει τα α)από 18-04-2019, τροποποιημένο σύμφωνα με την με αριθμό 422/2019 απόφαση της Α.Ε.Π.Π., πρακτικό αποσφράγισης προσφορών, ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών και β)από 18-04-2019, τροποποιημένο σύμφωνα με την με αριθμό 422/2019 απόφαση της Α.Ε.Π.Π., πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών της επιτροπής αξιολόγησης του ανοιχτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού με α/α ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τον αριθμό 60785 για σύναψη δημόσιας σύμβασης της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ προϋπολογισμού μελέτης 755.888,16€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), τα οποία επισυνάπτονται στην παρούσα. Γ.- Απορρίπτει από τον διαγωνισμό τις προσφορές των οικονομικών φορέων: 1)ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε. με αύξοντα αριθμό προσφοράς συστήματος τον αριθμό 109728 για το Τμήμα 1 «Είδη παντοπωλείου» της αριθμ. 25577/31-07-2018 διακήρυξης διαγωνισμού και της με αριθμ. 26/2018 μελέτης του ως άνω διαγωνισμού και 2)ΠΑΝΤΕΛΗΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. με αύξοντα αριθμό προσφοράς συστήματος τον αριθμό 110471 για το Τμήμα 3 «Έτοιμα γεύματα Μουσικού Σχολείου Κορίνθου» της αριθμ. 25577/31-07-2018 διακήρυξης διαγωνισμού και της με αριθμ. 26/2018 μελέτης του ως άνω διαγωνισμού, διότι οι τεχνικές προσφορές τους δεν πληρούν τις απαιτήσεις και τους όρους της αριθμ. 25577/31-07-2018 διακήρυξης διαγωνισμού και της με αριθμ. 26/2018 μελέτης του ως άνω διαγωνισμού, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης και στο από 18-04-2018 πρακτικό αποσφράγισης προσφορών, ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού. Δ.- Αποδέχεται την προσφορά του οικονομικού φορέα KORINTHIAN PALACE CATERING A.E. με αύξοντα αριθμό προσφοράς συστήματος τον αριθμό 110301 για όλα τα τμήματα του διαγωνισμού και συγκεκριμένα για το Τμήμα 1 «Είδη παντοπωλείου», για το Τμήμα 2 «Είδη οπωροπωλείου» και για το Τμήμα 3 «Έτοιμα γεύματα Μουσικού Σχολείου Κορίνθου» της αριθμ. 25577/31-07-2018 διακήρυξης διαγωνισμού και της με αριθμ. 26/2018 μελέτης του ως άνω διαγωνισμού, η οποία προχώρησε στο στάδιο αποσφράγισης και αξιολόγησης της οικονομικής προσφοράς, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης και στο από 18-04-2018 πρακτικό αποσφράγισης προσφορών, ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού. Ε.- Ανακηρύσσει προσωρινό ανάδοχο του ανωτέρω διαγωνισμού προμήθειας τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «KORINTHIAN PALACE CATERING A.E.» με αύξοντα αριθμό προσφοράς συστήματος τον αριθμό 110301 για την προμήθεια των ειδών: α)του Τμήματος 1 «Είδη παντοπωλείου» της αριθμ. 25577/31-07-2018 διακήρυξης διαγωνισμού και της με αριθμ. 26/2018 μελέτης του ως άνω διαγωνισμού, ως ο κάτωθι πίνακας:
Α/Α Είδους ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Μονάδα μέτρησης (μ/μ) Συνολική Ποσότητα (σε μ/μ) Τιμή μελέτης ανά μ/μ Προτεινόμενη τιμή ανά (μ/μ) Προτεινόμενη τιμή ανά (μ/μ) (€) -ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ Προτεινό μενο ποσοστό έκπτωσης (%) Ποσοστό έκπτωσης (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ) (Ποσότητα) Χ (Προτεινόμενη τιμή ανά (μ/μ)) ΦΠΑ 13% ΦΠΑ 24% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ  
Α. ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ)                    
Α.1 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ                        
Α.1.1 Γάλα εβαπορέ (410 γρ) ΤΕΜ 6.200 1,00 € 1,00 € ένα ευρώ και μηδέν λεπτά     6.200,00 € 806,00 €   7.006,00 €  
Α.1.2 Γάλα εβαπορέ Βρεφικό (410 γρ) ΤΕΜ 290 2,00 € 2,00 € δύο ευρώ και μηδέν λεπτά     580,00 € 75,40 €   655,40 €  
Α.2 ΕΛΑΙΑ                        
Α.2.1. Ελαιόλαδο (1 λίτρο) ΤΕΜ 7.100 6,20 € 6,138 € έξι ευρώ και εκατόν τριάντα οχτώ χιλιοστά του ευρώ 1% ένα τοις εκατό 43.579,80 € 5.665,37 €   49.245,17 €  
Α.3 ΑΛΕΥΡΑ -ΣΙΤΗΡΑ                        
Α.3.1 Αλεύρι για όλες τις χρήσεις (1 kg) ΤΕΜ 3.300 1,19 € 1,18 € ένα ευρώ και δέκα οχτώ λεπτά     3.894,00 € 506,22 €   4.400,22 €  
Α.3.2 Φρυγανιές σίτου πακέτο (255 γρ) ΤΕΜ 2.800 0,90 € 0,89 € μηδέν ευρώ και ογδόντα εννέα λεπτά     2.492,00 €   598,08 € 3.090,08 €  
Α.4 ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ                        
A.4.1 Ρύζι γλασέ (500 gr) ΤΕΜ 6.000 1,28 € 1,27 € ένα ευρώ και είκοσι επτά λεπτά     7.620,00 € 990,60 €   8.610,60 €  
A.5 ΖΥΜΑΡΙΚΑ                        
A.5.1 Μακαρόνια Νο 6 (500gr) ΤΕΜ 5.950 0,88 € 0,87 € μηδέν ευρώ και ογδόντα επτά λεπτά     5.176,50 € 672,95 €   5.849,45 €  
A.5.2 Μανέστρα μέτρια (500gr) ΤΕΜ 3.000 0,88 € 0,87 € μηδέν ευρώ και ογδόντα επτά λεπτά     2.610,00 € 339,30 €   2.949,30 €  
A.5.3 Χυλοπίτες (500 γρ) ΤΕΜ 3.600 1,98 € 1,97 € ένα ευρώ και ενενήντα επτά λεπτά     7.092,00 € 921,96 €   8.013,96 €  
A.5.4 Τραχανάς γλυκός (500 γρ) ΤΕΜ 2.560 2,00 € 2,00 € δύο ευρώ και μηδέν λεπτά     5.120,00 € 665,60 €   5.785,60 €  
A.6 ΚΟΝΣΕΡΒΟΕΙΔΗ                        
A.6.1 Τοματοπολτός (πελτές ) διπλής συμπύκνωσης (410 gr) ΤΕΜ 6.500 1,38 € 1,37 € ένα ευρώ και τριάντα επτά λεπτά     8.905,00 €   2.137,20 € 11.042,20 €  
A.7 ΟΣΠΡΙΑ                        
A.7.1 Φακές ψιλές (500 gr) ΤΕΜ 3.800 1,15 € 1,14 € ένα ευρώ και δεκατέσσερα λεπτά     4.332,00 € 563,16 €   4.895,16 €  
A.7.2 Φασόλια μέτρια ( 500 gr) ΤΕΜ 4.300 1,37 € 1,36 € ένα ευρώ και τριάντα έξι λεπτά     5.848,00 € 760,24 €   6.608,24 €  
A.7.3 Ρεβύθια χονδρά (500 gr) ΤΕΜ 3.300 1,74 € 1,73 € ένα ευρώ και εβδομήντα τρία λεπτά     5.709,00 € 742,17 €   6.451,17 €  
A.8 ΓΛΥΚΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ                        
A.8.1 Ζάχαρη (1 kg) ΤΕΜ 3.500 1,00 € 1,00 € ένα ευρώ και μηδέν λεπτά     3.500,00 €   840,00 € 4.340,00 €  
A.9 ΗΔΥΣΜΑΤΑ ΞΗΡΗΣ ΜΟΡΦΗΣ                        
A.9.1 Καφές ελληνικός ΤΕΜ 2.520 14,90 € 14,85 € δεκατέσσερα ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτά     37.422,00 €   8.981,28 € 46.403,28 €  
Β. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ            
Β.1 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ            
Β.1.1 Γάλα εβαπορέ 410 γρ ΤΕΜ 14.100 1,00 € 1,00 € ένα ευρώ και μηδέν λεπτά     14.100,00 € 1.833,00 €   15.933,00 €  
Β.1.2 Γάλα εβαπορέ βρεφικό 410 γρ ΤΕΜ 1.069 2,00 € 2,00 € δύο ευρώ και μηδέν λεπτά     2.138,00 € 277,94 €   2.415,94 €  
Β.1.3 Γάλα φρέσκο (1 λίτρο) ΤΕΜ 900 1,20 € 1,20 € ένα ευρώ και είκοσι λεπτά     1.080,00 € 140,40 €   1.220,40 €  
Β.1.4 Φέτα τυρί εγχώρια ΚΙΛΟ 2.900 8,09 € 8,05 € οχτώ ευρώ και πέντε λεπτά     23.345,00 € 3.034,85 €   26.379,85 €  
Β.1.5 Κασέρι εγχώριο ΚΙΛΟ 1.150 10,00 € 9,95 € εννέα ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτά     11.442,50 € 1.487,53 €   12.930,03 €  
Β.1.6 Κεφαλοτύρι εγχώριο ΚΙΛΟ 950 10,99 € 10,95 € δέκα ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτά     10.402,50 € 1.352,33 €   11.754,83 €  
Β.1.7 Τυρί σε φέτες για τοστ ΚΙΛΟ 1.300 8,40 € 8,35 € οχτώ ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά     10.855,00 € 1.411,15 €   12.266,15 €  
Β.1.8 Μυζήθρα γραβιέρας ελληνική ΚΙΛΟ 300 9,70 € 9,65 € εννέα ευρώ και εξήντα πέντε λεπτά     2.895,00 € 376,35 €   3.271,35 €  
Β.1.9 Τυρί που λιώνει (τύπου Γκούντα) ΚΙΛΟ 220 7,20 € 7,18 € επτά ευρώ και δεκαοχτώ λεπτά     1.579,60 € 205,35 €   1.784,95 €  
Β.1.10 Γιαούρτι στραγγιστό 1000γρ. 3,5% ΤΕΜ 200 3,50 € 3,48 € τρία ευρώ και σαράντα οχτώ λεπτά     696,00 € 90,48 €   786,48 €  
Β.1.11 Γιαούρτι με φρούτα παιδικά (145 γρ.) ΤΕΜ 1.450 2,00 € 2,00 € δύο ευρώ και μηδέν λεπτά     2.900,00 € 377,00 €   3.277,00 €  
B.2 ΛΙΠΗ                        
B.2.1 Μαργαρίνη μαλακή για επάλειψη (250ΓΡ) ΤΕΜ 2.550 1,23 € 1,22 € ένα ευρώ και είκοσι δύο λεπτά     3.111,00 €   746,64 € 3.857,64 €  
B.2.2 Αραβοσιτέλαιο 5 lt ΤΕΜ 119 9,97 € 9,870 € εννέα ευρώ και ογδόντα επτά λεπτά 1% ένα τοις εκατό 1.174,53 €   281,89 € 1.456,42 €  
B.2.3 Ελαιόλαδο έξτρα παρθένο 5 λίτρων ΤΕΜ 1.043 28,00 € 27,720 € είκοσι επτά ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτά 1% ένα τοις εκατό 28.911,96 € 3.758,55 €   32.670,51 €  
B.3 ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ                        
B.3.1 Αλεύρι που φουσκώνει (500 gr) ΤΕΜ 930 0,99 € 0,98 € μηδέν ευρώ και ενενήντα οκτώ λεπτά     911,40 € 118,48 €   1.029,88 €  
B.3.2 Αλεύρι για όλες τις χρήσεις (1 kg) ΤΕΜ 325 1,19 € 1,18 € ένα ευρώ και δεκαοχτώ λεπτά     383,50 € 49,86 €   433,36 €  
B.3.3 Σιμιγδάλι ψιλό 500 gr ΤΕΜ 210 0,89 € 0,88 € μηδέν ευρώ και ογδόντα οχτώ λεπτά     184,80 € 24,02 €   208,82 €  
B.3.4 Σιμιγδάλι χονδρό 500 gr ΤΕΜ 250 0,89 € 0,88 € μηδέν ευρώ και ογδόντα οχτώ λεπτά     220,00 € 28,60 €   248,60 €  
B.3.5 Κορν φλάουρ 200 gr ΤΕΜ 160 0,89 € 0,88 € μηδέν ευρώ και ογδόντα οχτώ λεπτά     140,80 € 18,30 €   159,10 €  
B.3.6 Baking powder 20 gr ΤΕΜ 285 0,48 € 0,47 € μηδέν ευρώ και σαράντα επτά λεπτά     133,95 €   32,15 € 166,10 €  
B.3.7 Μπισκότα Μιράντα (250 gr) ΤΕΜ 1.130 1,10 € 1,10 € ένα ευρώ και δέκα λεπτά     1.243,00 €   298,32 € 1.541,32 €  
B.3.8 Μπισκότα Πτι- Μπερ (225 gr) ΤΕΜ 400 1,10 € 1,10 € ένα ευρώ και δέκα λεπτά     440,00 €   105,60 € 545,60 €  
B.3.9 Μαγιά φακελάκι (3 τεμ) ΤΕΜ 130 0,70 € 0,70 € μηδέν ευρώ και εβδομήντα λεπτά     91,00 €   21,84 € 112,84 €  
B.3.10 Φαρίν Λακτέ 300 gr ΤΕΜ 175 3,22 € 3,20 € τρία ευρώ και είκοσι λεπτά     560,00 € 72,80 €   632,80 €  
B.3.11 Φρουτόκρεμα 3φρούτων (300 gr) ΤΕΜ 130 4,95 € 4,93 € τέσσερα ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά     640,90 € 83,32 €   724,22 €  
B.3.12 Φρυγανιά τριμμένη (180 gr) ΤΕΜ 220 0,75 € 0,74 € μηδέν ευρώ και εβδομήντα τέσσερα λεπτά     162,80 €   39,07 € 201,87 €  
B.3.13 Φρυγανιές πακέτο σίτου(255 gr) ΤΕΜ 140 0,90 € 0,89 € μηδέν ευρώ και ογδόντα εννέα λεπτά     124,60 €   29,90 € 154,50 €  
B.3.14 Φρυγανιές σικάλεως(180 gr) ΤΕΜ 340 1,50 € 1,50 € ένα ευρώ και πενήντα λεπτά     510,00 €   122,40 € 632,40 €  
B.4 ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ                        
B.4.1 Ρύζι γλασσέ 500 gr ΤΕΜ 1.920 1,28 € 1,27 € ένα ευρώ και είκοσι επτά λεπτά     2.438,40 € 316,99 €   2.755,39 €  
B.4.2 Ρύζι κίτρινο 500 gr ΤΕΜ 2.050 1,59 € 1,58 € ένα ευρώ και πενήντα οχτώ λεπτά     3.239,00 € 421,07 €   3.660,07 €  
B.4.3 Corn Flakes 375 ΓΡ ΤΕΜ 845 2,68 € 2,67 € δύο ευρώ και εξήντα επτά λεπτά     2.256,15 €   541,48 € 2.797,63 €  
B.5 ΖΥΜΑΡΙΚΑ                        
B.5.1 Μακαρόνια Νο 6 500 ΓΡ ΤΕΜ 1.620 0,88 € 0,87 € μηδέν ευρώ και ογδόντα επτά λεπτά     1.409,40 € 183,22 €   1.592,62 €  
B.5.2 Μακαρόνια Νο 2 500 ΓΡ ΤΕΜ 190 0,88 € 0,87 € μηδέν ευρώ και ογδόντα επτά λεπτά     165,30 € 21,49 €   186,79 €  
B.5.3 Μακαρόνια Νο 3 500 ΓΡ ΤΕΜ 190 0,88 € 0,87 € μηδέν ευρώ και ογδόντα επτά λεπτά     165,30 € 21,49 €   186,79 €  
   
B.5.4 Μακαρόνι “κοφτάκι” 500gr ΤΕΜ 1.425 0,88 € 0,87 € μηδέν ευρώ και ογδόντα επτά λεπτά     1.239,75 € 161,17 €   1.400,92 €
B.5.5 Μανέστρα μέτρια 500 gr ΤΕΜ 1.150 0,88 € 0,87 € μηδέν ευρώ και ογδόντα επτά λεπτά     1.000,50 € 130,07 €   1.130,57 €
B.5.6 Πεπονάκι 500 gr ΤΕΜ 180 1,00 € 1,00 € ένα ευρώ και μηδέν λεπτά     180,00 € 23,40 €   203,40 €
B.5.7 Χυλοπίτες 500 gr ΤΕΜ 780 1,98 € 1,97 € ένα ευρώ και ενενήντα επτά λεπτά     1.536,60 € 199,76 €   1.736,36 €
B.5.8 Λαζάνια 500 gr ΤΕΜ 90 0,97 € 0,96 € μηδέν ευρώ και ενενήντα έξι λεπτά     86,40 € 11,23 €   97,63 €
B.5.9 Μακαρονάκι κοραλάκι 500 gr ΤΕΜ 685 1,00 € 1,00 € ένα ευρώ και μηδέν λεπτά     685,00 € 89,05 €   774,05 €
B.5.10 Μακαρονάκι σέλινο 500 gr ΤΕΜ 460 0,94 € 0,94 € μηδέν ευρώ κα ενενήντα τέσσερα λεπτά     432,40 € 56,21 €   488,61 €
B.5.11 Πένες 500 gr ΤΕΜ 610 0,88 € 0,87 € μηδέν ευρώ και ογδόντα επτά λεπτά     530,70 € 68,99 €   599,69 €
B.6 ΚΟΝΣΕΡΒΟΕΙΔΗ                      
B.6.1 Τοματοχυμός 500 gr (συμπυκνωμένος) ΤΕΜ 2.625 0,60 € 0,60 € μηδέν ευρώ και εξήντα λεπτά     1.575,00 €   378,00 € 1.953,00 €
B.6.2 Τομματάκι ψιλοκομμένο 400 gr ΤΕΜ 1.475 0,60 € 0,60 € μηδέν ευρώ και εξήντα λεπτά     885,00 €   212,40 € 1.097,40 €
B.6.3 Τοματοπολτός (πελτές ) διπλής συμπύκνωσης (410 gr) ΤΕΜ 1.221 1,38 € 1,37 € ένα ευρώ κα τριάντα επτά λεπτά     1.672,77 €   401,46 € 2.074,23 €
B.6.4 Μανιτάρια φέτες 500 gr ΤΕΜ 280 1,55 € 1,55 € ένα ευρώ και πενήντα πέντε λεπτά     434,00 €   104,16 € 538,16 €
B.7 ΟΣΠΡΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΙΔΗ                      
B.7.1 Φακές ψιλές 500 gr ΤΕΜ 2.140 1,15 € 1,14 € ένα ευρώ και δεκατέσσερα λεπτά     2.439,60 € 317,15 €   2.756,75 €
B.7.2 Φασόλια μέτρια 500 gr ΤΕΜ 1.500 1,37 € 1,36 € ένα ευρώ και τριάντα έξι λεπτά     2.040,00 € 265,20 €   2.305,20 €
B.7.3 Φασόλια γίγαντες 500 gr ΤΕΜ 1.330 4,91 € 4,90 € τέσσερα ευρώ και ενενήντα λεπτά     6.517,00 € 847,21 €   7.364,21 €
B.8 ΓΛΥΚΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ                      
B.8.1 Μαρμελάδα 500 gr ΤΕΜ 1.020 1,52 € 1,51 € ένα ευρώ και πενήντα ένα λεπτά     1.540,20 €   369,65 € 1.909,85 €
B.8.2 Μέλι 250 gr ΤΕΜ 1.100 4,53 € 4,52 € τέσσερα ευρώ και πενήντα δύο λεπτά     4.972,00 € 646,36 €   5.618,36 €
B.8.3 Ζάχαρη (1 κιλό) ΤΕΜ 1.530 1,00 € 1,00 € ένα ευρώ και μηδέν λεπτά     1.530,00 €   367,20 € 1.897,20 €
B.8.4 Ζάχαρη άχνη 400 gr ΤΕΜ 125 0,76 € 0,75 € μηδέν ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτά     93,75 €   22,50 € 116,25 €
B.8.5 Ζαχαρίνη υποκατ Συσκευασία100*5 ΤΕΜ 60 3,52 € 3,51 € τρία ευρώ και πενήντα ένα λεπτά     210,60 €   50,54 € 261,14 €
B.8.6 Καρύδα ινδική ΤΕΜ 60 0,80 € 0,79 € μηδέν ευρώ και εβδομήντα εννέα λεπτά     47,40 € 6,16 €   53,56 €
B.8.7 Σοκολάτες γάλακτος 100 gr ΤΕΜ 900 1,28 € 1,27 € ένα ευρώ και είκοσι επτά λεπτά     1.143,00 €   274,32 € 1.417,32 €
B.8.8 Καραμέλες ζελέ 300γρ ΤΕΜ 180 3,84 € 3,83 € τρία ευρώ και ογδόντα τρία λεπτά     689,40 €   165,46 € 854,86 €
B.9 ΑΡΤΥΜΑΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ                      
B.9.1 Αλάτι σακουλάκι 500 gr ΤΕΜ 850 0,56 € 0,55 € μηδέν ευρώ και πενήντα πέντε λεπτά     467,50 €   112,20 € 579,70 €
B.9.2 Κανέλα ξύλο φακ 50 gr ΤΕΜ 80 1,32 € 1,31 € ένα ευρώ και τριάντα ένα λεπτά     104,80 €   25,15 € 129,95 €
B.9.3 Κανέλα τριμμένη φακ 50 gr ΤΕΜ 80 0,97 € 0,96 € μηδέν ευρώ και ενενήντα έξι λεπτά     76,80 €   18,43 € 95,23 €
B.9.4 Πιπέρι φακ 50 gr ΤΕΜ 240 0,74 € 0,73 € μηδέν ευρώ και εβδομήντα τρία λεπτά     175,20 €   42,05 € 217,25 €
B.9.5 Δάφνη κουτί 10 gr ΤΕΜ 80 0,89 € 0,88 € μηδέν ευρώ και ογδόντα οχτώ λεπτά     70,40 €   16,90 € 87,30 €
B.9.6 Μοσχοκάρυδο τριμμένο φακ15 gr ΤΕΜ 50 0,87 € 0,86 € μηδέν ευρώ και ογδόντα έξι λεπτά     43,00 €   10,32 € 53,32 €
B.9.7 Μοσχοκάρυδο ολόκληρο φακελάκι 20γρ ΤΕΜ 36 1,89 € 1,88 € ένα ευρώ και ογδόντα οχτώ λεπτά     67,68 €   16,24 € 83,92 €
B.9.8 Κύμινο φακ 50 gr ΤΕΜ 40 1,05 € 1,04 € ένα ευρώ και τέσσερα λεπτά     41,60 €   9,98 € 51,58 €
B.9.9 Μπαχάρι τριμμένο φακ 50 gr ΤΕΜ 40 1,99 € 1,98 € ένα ευρώ και ενενήντα οχτώ λεπτά     79,20 €   19,01 € 98,21 €
B.9.10 Μπαχάρι ολόκληρο φακελάκι50 gr ΤΕΜ 40 1,49 € 1,48 € ένα ευρώ και σαράντα οχτώ λεπτά     59,20 €   14,21 € 73,41 €
B.9.11 Ρίγανη κουτί 30 gr ΤΕΜ 170 0,89 € 0,88 € μηδέν ευρώ και ογδόντα οχτώ λεπτά     149,60 €   35,90 € 185,50 €
B.9.12 Δυόσμος κουτί 15 gr ΤΕΜ 40 0,89 € 0,88 € μηδέν ευρώ και ογδόντα οχτώ λεπτά     35,20 €   8,45 € 43,65 €
B.9.13 Ξύδι (330 ml) ΤΕΜ 650 0,68 € 0,67 € μηδέν ευρώ και εξήντα επτά λεπτά     435,50 €   104,52 € 540,02 €
B.9.14 Σόδα φαγητού φακ 20 gr ΤΕΜ 40 0,40 € 0,39 € μηδέν ευρώ και τριάντα εννέα λεπτά     15,60 €   3,74 € 19,34 €
B.9.15 Βανίλια άρωμα (φακελ 5τεμαχίων) ΤΕΜ 200 0,50 € 0,49 € μηδέν ευρώ και σαράντα εννέα λεπτά     98,00 €   23,52 € 121,52 €
B.10 ΗΔΥΣΜΑΤΑ ΞΗΡΗΣ ΜΟΡΦΗΣ                      
B.10.1 Χαμομήλι (10 Χ1 gr) ΤΕΜ 200 0,89 € 0,88 € μηδέν ευρώ και ογδόντα οχτώ λεπτά     176,00 €   42,24 € 218,24 €
B.10.2 Τσάι πακέτο (10 Χ 1 gr) ΤΕΜ 280 0,86 € 0,85 € μηδέν ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτά     238,00 €   57,12 € 295,12 €
B.10.3 Κακάο 125 gr ΤΕΜ 340 1,20 € 1,19 € ένα ευρώ και δέκα εννέα λεπτά     404,60 €   97,10 € 501,70 €
B.10.4 Καφές ελληνικός 194 gr ΤΕΜ 200 2,18 € 2,17 € δύο ευρώ και δεκαεπτά λεπτά     434,00 €   104,16 € 538,16 €
B.10.5 Σοκολατούχο ρόφημα με βύνη 400 gr ΤΕΜ 230 4,45 € 4,44 € τέσσερα ευρώ και σαράντα τέσσερα λεπτά     1.021,20 €   245,09 € 1.266,29 €
B.10.6 Νες καφέ 200 gr ΤΕΜ 95 4,49 € 4,48 € τέσσερα ευρώ και σαράντα οχτώ λεπτά     425,60 €   102,14 € 527,74 €
  ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ ΝΕΡΟ &                      
B.12 ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ                      
  Εμφιαλωμένο νερό σε κιβώτιο 24                      
B.12.1 φιαλών των 500 ml ΚΙΒΩΤΙΟ 1.682 3,00 € 3,00 € τρία ευρώ και μηδέν λεπτά     5.046,00 € 655,98 €   5.701,98 €
B.12.2 Εμφιαλωμένο νερό1,5lt*12 τεμ ΚΙΒΩΤΙΟ 1.150 5,09 € 5,08 € πέντε ευρώ και οχτώ λεπτά     5.842,00 € 759,46 €   6.601,46 €
  Πορτοκαλάδα αναψυκτικό χωρίς                      
B.12.3 ανθρακικό (1,5 λίτρο) ΤΕΜ 350 1,52 € 1,50 € ένα ευρώ και πενήντα λεπτά     525,00 €   126,00 € 651,00 €
B.12.4 Αναψυκτικό 500 ml ΤΕΜ 4.200 0,50 € 0,50 € μηδέν ευρώ και πενήντα λεπτά     2.100,00 €   504,00 € 2.604,00 €
B.12.5 Χυμός χωρίς ζάχαρη330ml ΤΕΜ 2.365 0,62 € 0,62 € μηδέν ευρώ και εξήντα δύο λεπτά     1.466,30 €   351,91 € 1.818,21 €
B.13 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ                      
  Μοσχαρίσιος κιμάς ελιά νωπό χωρίς         εννέα ευρώ και τετρακόσια τριάντα πέντε            
B.13.1 κόκκαλο ΚΙΛΟ 2.620 9,53 € 9,435 € χιλιοστά του ευρώ 1% ένα τοις εκατό 24.719,70 € 3.213,56 €   27.933,26 €
            έξι ευρώ και τριακόσια τριάντα έξι χιλιοστά            
B.13.2 Μοσχάρι ελιά νωπό χωρίς κόκκαλο ΚΙΛΟ 2.330 6,40 € 6,336 € του ευρώ 1% ένα τοις εκατό 14.762,88 € 1.919,17 €   16.682,05 €
            εννέα ευρώ και επτακόσια εξήντα ένα χιλιοστά            
B.13.3 Χοιρινό σπάλα νωπό χωρίς κόκκαλο ΚΙΛΟ 1.610 9,86 € 9,761 € του ευρώ 1% ένα τοις εκατό 15.715,21 € 2.042,98 €   17.758,19 €
  Χοιρινή μπριζόλα από χοιρινό νωπό         έξι ευρώ και τριακόσια τριάντα έξι χιλιοστά            
B.13.4 λαιμό ΚΙΛΟ 755 6,40 € 6,336 € του ευρώ 1% ένα τοις εκατό 4.783,68 € 621,88 €   5.405,56 €
B.14 ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ                      
              τρία ευρώ και διακόσια δεκαοχτώ χιλιοστά του            
B.14.1 Αρακάς κατεψυγμένος ΚΙΛΟ 481 3,25 € 3,218 € ευρώ 1% ένα τοις εκατό 1.547,86 € 201,22 €   1.749,08 €
            δύο ευρώ και πενήντα εννέα χιλιοστά του            
B.14.2 Φασολάκια κατεψυγμένα ΚΙΛΟ 349 2,08 € 2,059 € ευρώ 1% ένα τοις εκατό 718,59 € 93,42 €   812,01 €
B.14.3 Κατεψυγμένο φύλλο κρούστας ΚΙΛΟ 50 7,70 € 7,69 € επτά ευρώ και εξήντα εννέα λεπτά     384,50 €   92,28 € 476,78 €
B.14.4 Κατεψυγμένο φύλλο σφολιάτας ΚΙΛΟ 90 4,00 € 3,99 € τρία ευρώ και ενενήντα εννέα λεπτά     359,10 €   86,18 € 445,28 €
  ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ    & ΠΡΟΪΟΝΤΑ                      
B.15 ΑΥΤΩΝ                      
                μηδέν τοις        
B.15.1 Νωπό κοτόπουλο ΚΙΛΟ 6.130 3,53 € 3,530 € τρία ευρώ και πενήντα τρία λεπά 0% εκατό 21.638,90 € 2.813,06 €   24.451,96 €
                μηδέν τοις        
B.15.2 Αυγά ΤΕΜ 6.000 0,28 € 0,280 € μηδέν ευρώ και είκοσι οχτώ λεπτά 0% εκατό 1.680,00 € 218,40 €   1.898,40 €
B.16 ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΨΑΡΙΑ                      
            επτά ευρώ και τετρακόσια σαράντα πέντε            
B.16.1 Πέρκα φέτες για φούρνο ΚΙΛΟ 700 7,52 € 7,445 € χιλιοστά του ευρώ 1% ένα τοις εκατό 5.211,50 € 677,50 €   5.889,00 €
B.17 ΝΩΠΑ ΨΑΡΙΑ                      
            δεκατέσσερα ευρώ και επτακόσια δύο            
B.17.1 Βακαλάος για σούπα ΚΙΛΟ 620 14,85 € 14,702 € χιλιοστά του ευρώ 1% ένα τοις εκατό 9.115,24 € 1.184,98 €   10.300,22 €
B.17.2 Φιλέτο πέρκας ΚΙΛΟ 415 14,85 € 14,702 € χιλιοστά του ευρώ 1% ένα τοις εκατό 6.101,33 € 793,17 €   6.894,50 €
Δ. ΓΑΛΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ                      
  Γάλα φρέσκο πλήρες (συσκευασία του                      
Δ.1-Δ.5 ενός λίτρου) για προσωπικό ΤΕΜ 80.570 1,20 € 1,20 € ένα ευρώ και είκοσι λεπτά     96.684,00 € 12.568,92 €   109.252,92 €
      ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1     534.633,21 €   Με ΦΠΑ 613.022,81 €
                  β)του Τμήματος 2 «Είδη οπωροπωλείου» της αριθμ. 25577/31-07-2018 διακήρυξης διαγωνισμού και της με αριθμ. 26/2018 μελέτης του ως άνω διαγωνισμού, με ποσοστό έκπτωσης 1% στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσής του, όπως αυτή προσδιορίζεται από το Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού της Δ/νσης Ανάπτυξης της Περιφ. Ενότητας Κορινθίας, ως ο κάτωθι πίνακας:
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 13%
Β 11.1 Πατάτα ΚΙΛΟ 5.100 0,87 1% – ΈΝΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ 0,861 4.391,10 €
Β 11.2 Τομάτα ΚΙΛΟ 2.150 1,78 1% – ΈΝΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ 1,762 3.788,30 €
Β 11.3 Αγγούρι ΖΕΥΓΟΣ 1.610 0,57 1% – ΈΝΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ 0,564 908,04 €
Β 11.4 Κρεμμύδια ξερά ΚΙΛΟ 1.610 1,26 1% – ΈΝΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ 1,247 2.007,67 €
Β 11.5 Μαϊντανός ΤΕΜ 580 1,39 1% – ΈΝΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ 1,376 798,08 €
Β 11.6 Λεμόνι ΚΙΛΟ 1.220 1,15 1% – ΈΝΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ 1,139 1.389,58 €
Β 11.7 Μαρούλι ΤΕΜ 1.230 0,62 1% – ΈΝΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ 0,614 755,22 €
Β 11.8 Άνηθος ΤΕΜ 290 1,39 1% – ΈΝΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ 1,376 399,04 €
Β 11.9 Κρεμμύδι φρέσκο ΤΕΜ 205 1,87 1% – ΈΝΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ 1,851 379,46 €
Β 11.10 Καρότο ΚΙΛΟ 1.010 1,03 1% – ΈΝΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ 1,020 1.030,20 €
Β 11.11 Σέλινο ΤΕΜ 530 1,5 1% – ΈΝΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ 1,485 787,05 €
Β 11.12 Σκόρδο ΤΕΜ 530 0,47 1% – ΈΝΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ 0,465 246,45 €
Β 11.13 Λάχανο ΚΙΛΟ 895 1,06 1% – ΈΝΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ 1,049 938,86 €
Β 11.14 Φασολάκια ΚΙΛΟ 170 3,8 1% – ΈΝΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ 3,762 639,54 €
Β 11.15 Μελιτζάνες ΤΣΑΚΩΝΕΣ ΚΙΛΟ 90 1,77 1% – ΈΝΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ 1,752 157,68 €
Β 11.16 Μελιτζάνες ΦΛΑΣΚΕΣ ΚΙΛΟ 170 1,77 1% – ΈΝΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ 1,752 297,84 €
Β 11.17 Κολοκυθάκι ΚΙΛΟ 170 2,21 1% – ΈΝΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ 2,188 371,96 €
Β 11.18 Πιπεριά πράσινη ΚΙΛΟ 120 1,83 1% – ΈΝΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ 1,812 217,44 €
Β 11.19 Πιπεριά κόκκινη ΚΙΛΟ 70 1,83 1% – ΈΝΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ 1,812 126,84 €
Β 11.20 Σπανάκι ΚΙΛΟ 530 1,3 1% – ΈΝΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ 1,287 682,11 €
Β 11.21 Πορτοκάλι ΚΙΛΟ 1.950 1,22 1% – ΈΝΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ 1,208 2.355,60 €
Β 11.22 Μήλο ΚΙΛΟ 4.120 1,24 1% – ΈΝΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ 1,228 5.059,36 €
Β 11.23 Μπανάνα ΚΙΛΟ 4.100 1,53 1% – ΈΝΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ 1,515 6.211,50 €
Β 11.24 Μανταρίνι ΚΙΛΟ 1.272 1,22 1% – ΈΝΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ 1,208 1.536,58 €
Β 11.25 Αχλάδι ΚΙΛΟ 2.350 2,58 1% – ΈΝΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ 2,554 6.001,90 €
Β 11.26 Ροδάκινο ΚΙΛΟ 530 2,5 1% – ΈΝΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ 2,475 1.311,75 €
Β 11.27 Πεπόνι ΚΙΛΟ 680 1,15 1% – ΈΝΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ 1,139 774,52 €
Β 11.28 Καρπούζι ΚΙΛΟ 1.720 0,5 1% – ΈΝΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ 0,495 851,40 €
Β 11.29 Σταφύλι ραζακιά ΚΙΛΟ 520 3,5 1% – ΈΝΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ 3,465 1.801,80 €
Β 11.30 Βερύκοκο ΚΙΛΟ 540 1,63 1% – ΈΝΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ 1,614 871,56 €
Β 11.31 Κεράσι ΚΙΛΟ 188 4,29 1% – ΈΝΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ 4,247 798,44 €
Β 11.32 Φράουλα ΚΙΛΟ 690 2,6 1% – ΈΝΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ 2,574 1.776,06 €
            ΣΥΝΟΛΟ 49.662,93 €
            ΦΠΑ 13% 6.456,18 €
            ΣΥΝΟΛΟ 56.119,11 €
  γ)του Τμήματος 3 «Έτοιμα γεύματα για την σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Κορίνθου» της αριθμ. 25577/31-07-2018 διακήρυξης διαγωνισμού και της με αριθμ. 26/2018 μελέτης του ως άνω διαγωνισμού, ως ο κάτωθι πίνακας:
          KORINTHIAN PALACE CATERING A.E.
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟ ΦΠΑ
Γ.1 Έτοιμα γεύματα για την σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Κορίνθου ΤΕΜ 35.670 2,06 2,06 73.480,20
          ΣΥΝΟΛΟ 73.480,20
          ΦΠΑ 24% 17.635,25
          ΣΥΝΟΛΟ 91.115,45
  όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης και στο από 18-04-2019 πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού. ΣΤ.- Κάνει γνωστό στους συμμετέχοντες ότι για την άσκηση προδικαστικής προσφυγής κατά της παρούσας πράξης έχουν ισχύ τα άρθρα 360 και επόμενα του Ν. 4412/16. Ειδικότερα στην περίπτωση προσφυγής κατά της παρούσας πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού.   Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει. Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 17/163/2019.- Ακριβές απόσπασμα Κόρινθος, 08-05-2019 Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής     ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ     Επισυνάπτονται τα από 18-04-2019 πρακτικά αρ. 1 και αρ. 2 επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού:  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ του Άρθρου 221 (Ν.4412/2016)
 
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Aρ.1 ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ»   ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 422/2019 ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ [Α.Ε.Π.Π.]   Στην Κόρινθο, την 18-4-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 08:00, στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων (Δημοκρατίας 1), συνεδρίασε η επιτροπή που συστήθηκε με την υπ. αριθ. 2/6/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να τροποποιήσει τα Πρακτικά Αρ.1, το οποίο είχε εγκριθεί με την αρ. 5/20/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.   Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την απόφαση της ΑΕΠΠ με αρ.422/2019, η οποία κοινοποιήθηκε στο Δήμο Κορινθίων στις 17-4-2019 μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διαμορφώνει το Πρακτικό Αρ.1 ως εξής:     ***********************************************************************   Στην Κόρινθο, την 20-9-2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων (Δημοκρατίας 1), συνεδρίασε η επιτροπή που συστήθηκε με την υπ. αριθ. 2/6/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τις προσφορές που υποβλήθηκαν στον υπ. αριθ. 60785 ηλεκτρονικό διαγωνισμό της υπ. αριθ. 25577/31-7-2018 διακήρυξης του Δήμου, για την «Προμήθεια τροφίμων, ειδών παντοπωλείου, γάλακτος για τους εργαζόμενους του Δήμου και έτοιμων γευμάτων για την σίτιση μαθητών Μουσικού Σχολείου Κορίνθου».   Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής:  
Α/Α ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1. Πρόεδρος Γιαβάση Άννα
2. Τακτικό Μέλος Σαββανού Ελένη
3. Τακτικό Μέλος Σούκουλης Αντώνιος
  Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την υπ. αριθ. 25577/31-7-2018 διακήρυξη του Δήμου Κορινθίων, για την «Προμήθεια τροφίμων, ειδών παντοπωλείου, γάλακτος για τους εργαζόμενους του Δήμου και έτοιμων γευμάτων για την σίτιση μαθητών Μουσικού Σχολείου Κορίνθου» και το νομικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισμόπαρατηρεί τα εξής: Ο διαγωνισμός της προαναφερόμενης διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε αυτή, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (στο εξής σύστημα) και είχε λάβει ως αύξοντα αριθμό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 60785. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με τη διακήρυξη η 14-9-2018 και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών είναι η 20-9-2018 και ώρα 10:00. Στη συνέχεια η επιτροπή, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, συνδέθηκε στο σύστημα με τα διαπιστευτήρια, (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), του τακτικού μέλους της, επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό 60785 και διαπίστωσε ότι αφενός ο διαγωνισμός ήταν χαρακτηρισμένος από το σύστημα ως «κλειδωμένος» και αφετέρου ότι έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα στο διαγωνισμό και με τη σειρά που αναφέρονται στη συνέχεια, προσφορές από τους παρακάτω οικονομικούς φορείς:  
  Οικονομικός φορέας Ημ/νία & ώρα Υποβολής προσφοράς
1 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε 13/09/2018 14:45:53
2 KORINTHIAN PALACE CATERING A.E. 13/09/2018 18:07:48
3 ΠΑΝΤΕΛΗΣ Α ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 14/09/2018 13:49:49
  Η επιτροπή επισημαίνει ότι μέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών. Στη συνέχεια τα μέλη της επιτροπής που διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς για την αποσφράγιση των προσφορών καταχώρησαν διαδοχικά σε ειδική φόρμα του συστήματος τα διαπιστευτήρια τους, (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), προκειμένου να αποσφραγισθούν οι προσφορές. Αμέσως μετά την παραπάνω διαδικασία οι προσφορές αποσφραγίσθηκαν και συγκεκριμένα αποσφραγίσθηκαν οι υποφάκελοι «Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά» των προσφορών με αποτέλεσμα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόμενο τους. Επισημαίνεται ότι οι υποφάκελοι «Οικονομικές Προσφορές» δεν αποσφραγίσθηκαν αφού σύμφωνα με τη διακήρυξη του διαγωνισμού, αυτοί θα αποσφραγισθούν σε μεταγενέστερο στάδιο του διαγωνισμού.   Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η επιτροπή διαπίστωσε ότι οι προσφορές είχαν λάβει από το σύστημα, τους παρακάτω αναφερόμενους μοναδικούς α/α συστήματος :  
  Οικονομικός φορέας Α/Α  προσφοράς συστήματος
1 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε 109728
2 KORINTHIAN PALACE CATERING A.E. 110301
3 ΠΑΝΤΕΛΗΣ Α ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 110471
  Α. ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ Η επιτροπή ακολούθως προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, κατά τον οποίο διαπιστώθηκαν τα παρακάτω για τον κάθε οικονομικό φορέα που συμμετείχε στο διαγωνισμό:
 1. Η ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε υπέβαλλε προσφορά για το τμήμα 1 της Διακήρυξης
Κατέθεσε τα εξής έγγραφα στο ΕΣΗΔΗΣ:
 1. Εγγυητική επιστολή της τράπεζας Πειραιώς Νο594618/12-9-2018
 2. Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ αρ.652788.933028/06-9-2018
 3. Έγγραφο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της ΠΕ Κορινθίας με αρ.19/03-01-2013
 4. Ανακοίνωση Τροποποίησης αρ.6277/15-10-2015
 5. Πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπροσώπησης αρ.652788.933031/06-9-2018
 6. Καταστατικό της “Γαλακτοκομικά Μανδρέκας ΑΕ” αρ.16854
 7. Εγκύκλιος σχετικά με την κατάργηση υποχρέωσης δημοσίευσης στο ΦΕΚ πράξεων στοιχείων και ανακοινώσεων καταχώρισης ΓΕΜΗ αρ. 5285/16-1-2015
 8. Βεβαίωση πιστοληπτικής ικανότητας Τράπεζα Πειραιώς 06-9-2018
 9. Σύμβαση 6718/2015 είδη παντοπωλείου ΤΕΒΑ
 10. Βεβαίωση καλή εκτέλεσης για τη σύμβαση 6718/2015 και 6717/2015 από 05-8-2016 ΤΕΒΑ
 11. Σύμβαση 1/21-12-2015 ΦΟΡΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
 12. Βεβαίωση καλής εκτέλεσης από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος για την “προμήθεια τροφίμων για τους άστεγους και άτομα που δεν εξασφαλίζουν δυνατότητα καθημερινής σίτισης και διατροφής” από 09-8-2016
 13. Σύμβαση 20591/05-9-2016 για την προμήθεια γάλακτος στο Δήμο Ρεθύμνης.
 14. Βεβαίωση καλής Εκτέλεσης από 04-12-2017 για την υπ.αριθμ. Σύμβαση 20591/5-9-2016, Φορέας Δήμος Ρεθύμνης
 15. Σύμβαση 1225/28-01-2016 για την προμήθεια γάλακτος στο Δήμο Φιλοθέης- Ψυχικού
 16. Βεβαίωση καλής Εκτέλεσης από 24-10-2017 της προμήθειας της υπ.αριθμ. σύμβασης 16454/24-10-2017, Φορέας Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού
 17. Σύμβαση 29232/29-9-2015 για την προμήθεια γάλακτος – τυροκομικών προϊόντων στο Δήμο Ηλιούπολης.
 18. Βεβαίωση καλής Εκτέλεσης προμήθειας της υπ.αριθμ. Σύμβασης 29232/29-9-2015, Φορέας Δήμος Ηλιούπολης από 24-10-2017
 19. Σύμβαση 6717/2015 είδη βρεφικών τροφών και ειδών παντοπωλείου ΤΕΒΑ
 20. Βεβαίωση καλής εκτέλεσης σύμβασης (υπ.αριθμ.16/2015) “προμήθεια φρέσκου παστεριωμένου γάλακτος και γιαουρτιού αγελάδας” Κατάστημα Κράτησης Κορυδαλλού
 21. Βεβαιώσεις κατακύρωσης και επιτυχούς εκτέλεσης των παρακάτω συμβάσεων 73/10, 17/11,07/12,144/14, Φορέας Πολεμικό Ναυτικό Προμηθευτικός Οργανισμός Ναυτικού
 22. Βεβαίωση καλής εκτέλεσης για την υπ. Αρ32773/19-10-2017 , Φορέας Δήμος Νέας Σμύρνης
 23. Βεβαίωση καλής Εκτέλεσης  προμήθειας της υπ.αριθμ. Σύμβασης 27672/30-6-2016, Φορέας Δήμος Τρίπολης από 05-12-2017
 24. Βεβαίωση καλής Εκτέλεσης προμήθειας της υπ.αριθμ. Σύμβασης 10698/17-8-2015, Φορέας Δήμος Θήρας από 06-12-2017
 25. Βεβαίωση καλής Συνεργασίας  της υπ. αριθμ. Σύμβασης 29258/21-8-2015, φορέας Δήμος Αιγάλεω από 18-10-2017.
 26. Βεβαίωση καλής Εκτέλεσης προμήθειας της υπ.αριθμ. Σύμβασης 56362/18-10-2017 φορέας Δήμος Καλλιθέας από 31-10-2017.
 27. Βεβαίωση καλής Εκτέλεσης προμήθειας της 30-01-2015 Σύμβασης, φορέας ΣΤΑΣΥ ΑΕ από 09-4-2015
 28. Βεβαίωση καλής Εκτέλεσης προμήθειας της υπ.αριθμ. Σύμβασης 23545/6-8-2014, Φορέας Δήμος Παπάγου Χολαργού από 24-10-2017
 29. Βεβαίωση καλής Εκτέλεσης προμήθειας της  από 4-4-2016 έως και 31-10-2017 Σύμβασης, φορέας 2η ΥΠΕ από 31-10-2017
 30. Βεβαίωση καλής Εκτέλεσης προμήθειας της υπ.αριθμ. 30/2015 Σύμβασης, φορέας Κ.Κ.Π.Π.Α. Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρεια Αττικής από 02-11-2017
 31. Βεβαίωση καλής Εκτέλεσης προμήθειας της από 15-6-2015 έως 14-06-2016 Σύμβασης Φορέας 1η ΥΠΕ Νοσοκομείο ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ από 23-10-2017
 32. Βεβαίωση καλής Εκτέλεσης προμήθειας για τα έτη 2014-2015  Σύμβασης, φορέας 2η ΥΠΕ ΘΡΙΑΣΙΟ Νοσοκομείο από 20-10-2015.
 33. Βεβαίωση καλής Εκτέλεσης προμήθειας της 173/08-09-2014 Σύμβασης, φορέας 1η ΥΠΕ Νοσοκομείο Η ΣΩΤΗΡΙΑ από 08-6-2016
 34. Βεβαίωση Τμήματος Κτηνιατρικής με αρ. πρωτ.: 2601/365/04-01-2018
 35. Νέα τροποποίηση άδειας λειτουργίας  με αρ. πρ.: 253181/54248/30-9-2016 από το Τμήμα Κτηνιατρικής
 36. Χορήγηση κωδικού αριθμού κτηνιατρικής έγκρισης με αρ. 321205/31-8-2009
 37. Χορήγηση βεβαίωσης με αρ. 15283/3135/17-1-2018 από Τμήμα Κτηνιατρικής
 38. Άδεια καταλληλότητας οχήματος μεταφοράς προϊόντων Ζ.Π. αρ.κυκλ. ΚΡΗ 2842
 39. Άδεια κυκλοφορίας Οχήματος/στοιχεία οχήματος ΚΡΗ 2842
 40. Άδεια καταλληλότητας οχήματος μεταφοράς προϊόντων Ζ.Π ΚΡΖ 1173
 41. Άδεια κυκλοφορίας Οχήματος τεχνικά στοιχεία οχήματος ΚΡΖ 1173
 42. Άδεια καταλληλότητας οχήματος μεταφοράς προϊόντων Ζ.Π ΚΡΚ 8775
 43. Άδεια κυκλοφορίας Οχήματος/στοιχεία οχήματος ΚΡΚ 8775
 44. Άδεια καταλληλότητας οχήματος μεταφοράς προϊόντων Ζ.Π  ΚΡΚ 8776
 45. Άδεια κυκλοφορίας Οχήματος/στοιχεία οχήματος μεταφοράς  ΚΡΚ 8776
 46. Άδεια καταλληλότητας οχήματος μεταφοράς προϊόντων Ζ.Π. αρ.κυκλ. ΚΡΜ 1197
 47. Άδεια κυκλοφορίας Οχήματος/στοιχεία οχήματος ΚΡΜ 1197
 48. Άδεια καταλληλότητας οχήματος μεταφοράς προϊόντων Ζ.Π. αρ.κυκλ. ΚΡΜ 4152
 49. Άδεια κυκλοφορίας Οχήματος/στοιχεία οχήματος ΚΡΜ 4152
 50. Άδεια καταλληλότητας οχήματος μεταφοράς προϊόντων Ζ.Π ΚΡΤ 3295
 51. ΑΝΤΊΓΡΑΦΟ Άδειας κυκλοφορίας Οχήματος τεχνικά στοιχεία οχήματος ΚΡΤ 3295
 52. Άδεια καταλληλότητας οχήματος μεταφοράς προϊόντων Ζ.Π  ΚΡΤ 5594
 53. ΑΝΤΊΓΡΑΦΟ Άδειας κυκλοφορίας Οχήματος τεχνικά στοιχεία οχήματος ΚΡΤ 5594
 54. Άδεια καταλληλότητας οχήματος μεταφοράς προϊόντων Ζ.Π. αρ.κυκλ. ΚΡΤ 6457
 55. Άδεια κυκλοφορίας Οχήματος/στοιχεία οχήματος ΚΡΤ 6457
 56. Άδεια καταλληλότητας οχήματος μεταφοράς προϊόντων Ζ.Π  ΚΡΤ 7035
 57. Άδεια κυκλοφορίας Οχήματος/στοιχεία οχήματος μεταφοράς ΚΡΤ 7035
 58. Άδεια καταλληλότητας οχήματος μεταφοράς προϊόντων Ζ.Π  ΚΡΤ 8682
 59. Άδεια κυκλοφορίας Οχήματος/στοιχεία οχήματος μεταφοράς ΚΡΤ 8682
 60. Άδεια καταλληλότητας οχήματος μεταφοράς προϊόντων Ζ.Π  ΑΤΗ 2945
 61. ΑΝΤΊΓΡΑΦΟ Άδειας κυκλοφορίας Οχήματος τεχνικά στοιχεία οχήματος ΑΤΗ 2945
 62. Άδεια καταλληλότητας οχήματος μεταφοράς Ζ.Π. αρ.κυκλ. ΖΗΒ 9218
 63. ΑΝΤΊΓΡΑΦΟ Άδειας κυκλοφορίας Οχήματος τεχνικά στοιχεία οχήματος  ΖΗΒ 9218
 64. Βεβαίωση καταλληλότητας αποθήκευσης συσκευασμένων τροφίμων φυτικής προέλευσης με αρ. 99891/06-7-2017
 65. Γνωστοποίηση για τη λειτουργία μεταποιητικής δραστηριότητας του τομέα τροφίμων και ποτών της 24-8-2018
 66. Πιστοποιητικό ISO 22000:2005 αρ.πιστ.0373317-Ι22
 67. Πιστοποιητικό ISO 9001:2015 αρ.πιστ.0373317
 68. Πιστοποιητικό ISO 14001:2015 αρ.πιστ.0373317-Ε
 69. Πιστοποιητικό ISO 1801:2008 αρ.πιστ.0373317-Ι22
 70. Πιστοποιητικό ISO 22005:2007 αρ.πιστ.0373317-Ι22
 71. Πιστοποιητικό διαπίστευσης με αρ.102-3 για τα Αναλυτικά Εργαστήρια Αθηνών Α.Ε.
 72. Πιστοποιητικά ανάλυσης από 17-7-2018
 73. Πιστοποιητικό H.A.C.C.P. Από την TUV AUSTRIA αρ.εγγρ.πιστ.04410015
 74. Πιστοποιητικό ΕΝ ISO 22000:2005 για την Τσατσούλης Ν. & Υιοί Ο.Ε.
 75. Πιστοποιητικό ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005 από την TUV HELLAS αρ.μητρ.πιστ.049 10 0009
 76. Πιστοποιητικό ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015 από την TUV HELLAS αρ.μητρ.πιστ.041 10 0017
 77. Πιστοποιητικό εγκρίσεως με αρ. ΑΤ 17/2337
 78. Πιστοποιητικό εγκρίσεως με αρ. 002960 IFS
 79. Πιστοποιητικό με αρ. IFS-0243/2017
 80. Πιστοποιητικό  ISO 22000:2005 κωδ.πιστ. AV251/R1604F
 81. Πιστοποιητικό  ISO 22000:2005 αρ.εγγρ.πιστ. 0708012
 82. Πιστοποιητικό ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005 TUV HELLAS  αρ.μητρ.πιστ.049 08 0048
 83. Πιστοποιητικό FSSC 22000  από την TUV AUSTRIA αρ.εγγρ.πιστ.02910002
 84. Πιστοποιητικό ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005 DQS αρ.μητρ.πιστ.206607
 85. Χορήγηση πλήρους έγκρισης από ΕΦΕΤ με αρ. 14430/20-9-2011 για την Νικόλαος Τσατσούλης & Υιοί Α.Ε.
 86. Χορήγηση άδειας λειτουργίας με αρ. 141/13-01-2010 για την Νικόλαος Τσατσούλης & Υιοί Α.Ε.
 87. Χορήγηση άδειας τυροκομείου με αρ. 752/05-7-2010 για την Νικόλαος Τσατσούλης & Υιοί Α.Ε.
 88. Χορήγηση άδειας λειτουργίας με αρ. 1244/23-10-2009 για την Νικόλαος Τσατσούλης & Υιοί Α.Ε.
 89. Τροποποίηση άδειας λειτουργίας της LEADER A.E. με αρ.2881/16-08-2010
 90. Τροποποίηση άδειας λειτουργίας εγκατάστασης της LEADER A.E. με αρ.6819/26-11-2013
 91. Γνωστοποίηση για τη λειτουργία κέντρου αποθήκευσης και διανομής με αρ. 1034579 για τη LEADER A.E.
 92. Υπεύθυνη δήλωση προμηθευτή ΜΕΤRΟ ΑΕΒΕ περί αποδοχής της προμήθειας προς την ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε.
 93. Υπεύθυνη δήλωση προμηθευτή ΤΣΑΤΣΟΥΛΗΣ ΝΙΚ.& ΥΙΟΙ ΟΕ  περί αποδοχής της προμήθειας προς την ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε.
 94. Υπεύθυνη δήλωση προμηθευτή LEADER ΑΕ περί αποδοχής της προμήθειας προς την ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε.
 95. Υπεύθυνη δήλωση προμηθευτή ΕΛΑΜΕΡ ΑΕ περί αποδοχής της προμήθειας προς την ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε.
 96. Υπεύθυνη δήλωση προμηθευτή ΟΡΥΖΟΜΥΛΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Σ. ΤΖΑΦΕΡΗΣ &ΣΙΑ ΟΕ περί αποδοχής της προμήθειας προς την ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε.
 97. Υπεύθυνη δήλωση προμηθευτή ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠ. ΔΑΚΟΣ ΑΒΕΕ-ΖΥΜΑΡΙΚΑ ΗΛΙΟΣ περί αποδοχής της προμήθειας προς την ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε.
 98. Υπεύθυνη δήλωση προμηθευτή ΜΥΛΟΙ ΠΑΠΑΦΙΛΗ ΑΕ περί αποδοχής της προμήθειας προς την ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε.
 99. Υπεύθυνη δήλωση προμηθευτή ΦΑΡΜΑ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ περί αποδοχής της προμήθειας προς την ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε.
100.Υπεύθυνη δήλωση προμηθευτή Αγροτικός Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Ιωαννίνων Η ΠΙΝΔΟΣ περί αποδοχής της προμήθειας προς την ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε. 101.Βεβαίωση περί μη οφειλής στο Δήμο Κορινθίων της εταιρείας αρ.πρωτ.30507/13-9-2018 102.Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης 103.Υπεύθυνη Δήλωση 104.Υπεύθυνη δήλωση τεχνικής προσφοράς 105.Πρακτικό Δ.Σ. 106.Έκτακτη Γ.Σ. εκλογής νέου Δ.Σ. 107.Πρακτικό Δ.Σ. συγκρότησης σε σώμα 108.Ισολογισμοί 2014-2016 109.Ισολογισμοί 2017 110.Κατάλογος κυριότερων παραδόσεων 111.Τεχνική έκθεση – Προδιαγραφές 112.Ηλεκτρονική Τεχνική Προσφορά 113.ΦΕΚ σύστασης 4325/04-6-2009 114.Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης σε xml   Η εγγυητική επιστολή ελέγχθηκε ως προς την εγκυρότητα της και βεβαιώθηκε αυτή με το αρ.311361-1/14-01-2019 έγγραφο της Τράπεζας Πειραιώς.
 1. Η KORINTHIAN PALACE CATERING A.E. υπέβαλλε προσφορά για τα τμήματα 1, 2, 3  της Διακήρυξης
Κατέθεσε τα εξής έγγραφα στο ΕΣΗΔΗΣ:
 1. Περιεχόμενα
 2. Υπεύθυνη Δήλωση περί Δέσμευσης σε αρχές παρ. 1.7 Διακήρυξης
 3. Υπεύθυνη Δήλωση Αποδοχής όρων _ Ηλίας Κακογιάννης
 4. Υπεύθυνη Δήλωση Αποδοχής όρων _ Αμαλία Τσουλουχά
 5. Υπεύθυνη Δήλωση Αποδοχής όρων _ Κυριακή Βουρλάκη
 6. Υπεύθυνη Δήλωση Χρόνου Ισχύος της κατατιθέμενης προσφοράς
 7. ΦΕΚ σύστασης Αρ.12922/09-11-2007
 8. Κωδικοποιημένο καταστατικό με αρ. 589207.839844
 9. Γενικό πιστοποιητικό ΓΕΜΗ με αρ. 653114.933512/06/09/2018
 10. Αμιγές πιστοποιητικό ιστορικότητας με αρ. 653114.933513/06/09/2018
 11. Βεβαίωση με αρ. 1611/28-3-2014 του Τμήματος Εμπορίου και Ανάπτυξης
 12. Πιστοποιητικό εκπροσώπησης με αρ. 653114.933514-07/09/2018
 13. Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης με αρ. 653114.933515-06/09/2018
 14. Ανακοίνωση νέου Δ.Σ. – Εκπροσώπηση με αρ. 4050/01-07-2015
 15. Πρακτικό Δ.Σ Συμμετοχής και Νόμιμης Εκπροσώπησης Νο.271
 16. Πρακτικό Συγκρότησης σε Σώμα Νο.112
 17. Εγγραφή στο Επιμελητήριο με αρ.2543/07-8-2018
 18. Δικαιολογητικά Συμμετοχής παρ. 2.4.3.1 Διακήρυξης
 19. Ε.Ε.Ε.Σ σε μορφή pdf
 20. Ε.Ε.Ε.Σ σε μορφή xml
 21. Εγγύηση Συμμετοχής της Εθνικής Τράπεζας με αρ. 379/70335500
 22. Βεβαίωση περί μη οφειλής από το Δήμο Κορινθιών ( Αναθέτουσα Αρχή και Δήμος Έδρας Δραστηριότητας) με αρ. 29636/13-9-2018
 23. Βεβαίωση Πιστοληπτικής Ικανότητας με αρ.100530481/_18/20-8-2018
 24. Ισολογισμός 2015
 25. Ισολογισμός 2016
 26. α. Οικονομικές καταστάσεις 2017 προς δημοσίευση_επικυρωμένες
 27. β. Ισοζύγιο 2017
 28. γ. Περιοδικές Δηλώσεις 2017
 29. Υπεύθυνη Δήλωση περί κύκλου εργασιών
 30. Άδεια Κυκλοφορίας Οχήματος ΚΡΤ 8592
 31. Άδεια Κυκλοφορίας Οχήματος ΚΡΜ 4866
 32. Άδεια Κυκλοφορίας Οχήματος ΚΡΤ 6135
 33. Άδεια Κυκλοφορίας Οχήματος ΚΡΤ 6135
 34. Άδεια Κυκλοφορίας Οχήματος ΚΡΤ 6255
 35. Άδεια Κυκλοφορίας Οχήματος ΚΡΤ 8131
 36. Άδεια Κυκλοφορίας Οχήματος ΚΡΤ 8260
 37. Άδεια Κυκλοφορίας Οχήματος ΚΡΚ 5548
 38. Αντίγραφο άδειας κυκλοφορίας Οχήματος ΚΡΤ 5544
 39. Άδεια καταλληλότητας οχήματος μεταφοράς προϊόντων Ζ.Π. Με αριθμό κυκλοφορίας ΚΡΤ 8592
 40. Άδεια καταλληλότητας οχήματος μεταφοράς προϊόντων Ζ.Π. Με αριθμό κυκλοφορίας ΚΡΚ 5548
 41. Άδεια καταλληλότητας οχήματος μεταφοράς προϊόντων Ζ.Π. Με αριθμό κυκλοφορίας ΚΡΜ 4866
 42. Άδεια καταλληλότητας οχήματος μεταφοράς προϊόντων Ζ.Π. Με αριθμό κυκλοφορίας ΚΡΜ 5132
 43. Άδεια καταλληλότητας οχήματος μεταφοράς προϊόντων Ζ.Π. Με αριθμό κυκλοφορίας ΚΡΤ 5544
 44. Άδεια καταλληλότητας οχήματος μεταφοράς προϊόντων Ζ.Π. Με αριθμό κυκλοφορίας ΚΡΤ 6135
 45. Άδεια καταλληλότητας οχήματος μεταφοράς προϊόντων Ζ.Π. Με αριθμό κυκλοφορίας ΚΡΤ 6230
 46. Άδεια καταλληλότητας οχήματος μεταφοράς προϊόντων Ζ.Π. Με αριθμό κυκλοφορίας ΚΡΤ 6255
 47. Άδεια καταλληλότητας οχήματος μεταφοράς προϊόντων Ζ.Π. Με αριθμό κυκλοφορίας ΚΡΤ 8131
 48. Άδεια καταλληλότητας οχήματος μεταφοράς προϊόντων Ζ.Π. Με αριθμό κυκλοφορίας ΚΡΤ 8260
 49. Άδεια Λειτουργίας Ψυκτικών Αποθηκών για τη συντήρηση νωπών, κατεψυγμένων και τυποποιημένων προϊόντων ζωϊκής προέλευσης αρ. Πρωτ. 13478/13-8-2015
 50. Άδεια Λειτουργίας Ψυκτικών Αποθηκών για τη συντήρηση νωπών, κατεψυγμένων και τυποποιημένων προϊόντων ζωϊκής προέλευσης  λόγω προσθήκης δύο containers κατάψυξης αρ.πρωτ.36290/7511/23-2-2017
 51. Άδειες εγκαταστάσεων παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων
 52. Άδειες εγκαταστάσεων παραγωγής αυγών
 53. Άδειες εγκαταστάσεων παραγωγής προϊόντων με βάση το κρέας
 54. ΕΦΕΤ  Χορήγηση κωδικού αριθμού έγκρισης αρ.πρωτ.13830/21-8-2012
 55. Πιστοποιητικό έκθεσης δοκιμής με αρ.42940
 56. Χορήγηση άδειας εγκατάστασης για την κατάψυξη, συντήρηση και διανομή έτοιμων γευμάτων στην εταιρεία “KORINTHIAN PALACE CATERING A.E.” αρ.πρωτ.271698/58329/27-10-2016
 57. Χορήγηση άδειας λειτουργίας μονάδας Catering της εταιρείας KORINTHIAN PALACE CATERING A.E. αρ.πρωτ.5469/17-06-2011
 58. Έγκριση επιχειρήσεων παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων
 59. Έγκριση επιχειρήσεων παραγωγής αυγών
 60. Έγκριση επιχειρήσεων παραγωγής προϊόντων με βάση το κρέας
 61. Υπεύθυνη δήλωση έναρξης λειτουργίας επαγγελματικού εργαστηρίου με αρ.1438/06-4-2012
 62. Άδεια Λειτουργίας Μονάδας Catering- Korinthian Palace Catering A.E με αρ.5469/17-6-2011
 63. Άδεια Λειτουργίας από Κτηνιατρική Υπηρεσία για την κατάψυξης, συντήρηση και διανομή  Έτοιμων Γευμάτων – Korinthian Palace Catering A.E με αρ.271698/27-10-2016
 64. Υπεύθυνη Δήλωση Προσωπικού που θα απασχοληθεί με την σίτιση
 65. Πιστοποιητικά Υγείας Προσωπικού
 66. Υπεύθυνη Δήλωση σελ. 80 (Μελέτη) περί αποδοχής έλεγχου
 67. Υπεύθυνη Δήλωση σελ. 81 (Μελέτη) περί συμμόρφωσης
 68. Υπεύθυνη Δήλωση σελ. 82 (Μελέτη) περί προσφερόμενων ειδών/ εταιρίας κατασκευής
 69. Υπεύθυνη Δήλωση σελ. 82 (Μελέτη) περί χώρας προέλευσης/ κατασκευαστή/ εργοστασίου/τόπου εγκατάστασης
 70. Υπεύθυνη Δήλωση σελ. 106 ( Μελέτη) περί συμμόρφωσης των προσφερόμενων προϊόντων στις προδιαγραφές
 71. LETRINA S.A. ISO 22000:2005 αρ.πιστ.3061936-Ι22 για την Korinthian Palace A.E.
 72. LETRINA S.A. ISO 9001:2015  αρ.πιστ.3061936 για την Korinthian Palace A.E.
 73. LETRINA S.A. ISO 1801:2007 αρ.πιστ.3061936-HS-OH για την Korinthian Palace A.E.
 74. LETRINA S.A. ISO 14001:2015 αρ.πιστ.3061936-Ε για την Korinthian Palace A.E.
 75. LETRINA S.A. ISO 22005:2007 αρ.πιστ.3061936 για την Korinthian Palace A.E.
 76. LETRINA S.A. CODEX ALIMENTARIUS αρ.πιστ.3061936-CA για την Korinthian Palace A.E.
 77. Λίστα προμηθευόμενων προϊόντων- προμηθευτών
 78. α. Υπεύθυνες Δηλώσεις προμηθευτών περί αποδοχής _ με ψηφιακή υπογραφή
 79. β. Υπεύθυνες Δηλώσεις προμηθευτών _ με γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια Αρχή
 80. α. Πιστοποιητικά Προμηθευτών/Kατασκευαστών (α’ αρχείο)
 81. β. Πιστοποιητικά Προμηθευτών/Kατασκευαστών (β’ αρχείο)
 82. γ. Πιστοποιητικά Προμηθευτών/Kατασκευαστών (γ’ αρχείο)
 83. δ. Πιστοποιητικά Προμηθευτών/Kατασκευαστών (δ’ αρχείο)
 84. Μελέτη Λειτουργίας – Λίστα προέλευσης α ‘ υλών παρασκευής γευμάτων μαζί με παρουσίαση εταιρίας / Εξοπλισμός
 85. Φύλλο συμμόρφωσης
 86. Βεβαίωση από Κτηνιατρική Υπηρεσία με αρ. 310312/32402/01-12-2017
 87. Πιστοποιητικά συσκευασίας γευμάτων
 88. Πιστοποιητικά εξασφάλισης μεταφοράς – thermobox
 89. Υπεύθυνη Δήλωση Ρήτρας ηθικού περιεχομένου
 90. Τεχνική Προσφορά Συστήματος
  Η εγγυητική επιστολή ελέγχθηκε ως προς την εγκυρότητα της και βεβαιώθηκε αυτή με το αρ.100033945_19/16-01-2019 έγγραφο της Εθνικής Τράπεζας.  
 1. Η ΠΑΝΤΕΛΗΣ Α ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ υπέβαλλε προσφορά για το τμήμα  3  της Διακήρυξης 
Κατέθεσε τα εξής έγγραφα στο ΕΣΗΔΗΣ:
 1. Ε.Ε.Ε.Σ σε μορφή pdf
 2. Ε.Ε.Ε.Σ σε μορφή xml
 3. Εγγυητική συμμετοχής με αρ. 7002021710/13-9-2018
 4. Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης με αρ.655657.977261/12-9-2018
 5. Γενικό πιστοποιητικό ΓΕΜΗ με αρ.655657.977260/13-9-2018
 6. Επικυρωμένο καταστατικό από 27-12-2016
 7. Πιστοποιητικό Επιμελητηρίου με αρ. 2722/04-9-2018
 8. Υπεύθυνη δήλωση αποδοχής όρων
 9. Υπεύθυνη δήλωση περί του χρόνου ισχύος
 10. Υπεύθυνη δήλωση περί δέσμευσης στις αρχές της διαδικασίες
 11. Υπεύθυνη δήλωση περί ποινής αποκλεισμού
 12. Πιστοληπτική ικανότητα με αρ. 990/14-9-2018 από την Eurobank
 13. Καταστάσεις οικονομικών στοιχείων 2015-2016-2017
 14. Υπεύθυνη δήλωση περί κύκλου εργασιών
 15. Άδεια Κυκλοφορίας Οχήματος ΚΡΖ 4800
 16. Άδεια Κυκλοφορίας Οχήματος ΚΡΖ 9510
 17. Άδεια Κυκλοφορίας Οχήματος ΚΡΜ 3483
 18. Άδεια Κυκλοφορίας Οχήματος ΚΡΤ 6920
 19. Άδεια καταλληλότητας οχήματος μεταφοράς προϊόντων Ζ.Π. Με αριθμό κυκλοφορίας ΚΡΖ 4800
 20. Άδεια καταλληλότητας οχήματος μεταφοράς προϊόντων Ζ.Π. Με αριθμό κυκλοφορίας ΚΡΖ 9510
 21. Άδεια καταλληλότητας οχήματος μεταφοράς προϊόντων Ζ.Π. Με αριθμό κυκλοφορίας ΚΡΜ 3483
 22. Άδεια καταλληλότητας οχήματος μεταφοράς προϊόντων Ζ.Π. Με αριθμό κυκλοφορίας ΚΡΤ 6920
 23. Άδεια λειτουργίας Catering με αρ.17265/09-11-2012
 24. Άδεια λειτουργίας εγκατάστασης με αρ. 281621/09-11-2016
 25. Χορήγηση πλήρους έγκρισης από ΕΦΕΤ με αρ.10761/25-7-2016
 26. Κτηνιατρική βεβαίωση ,ε αρ.117300/22591/07-05-2018
 27. Υπεύθυνη δήλωση περί προσωπικού
 28. Πιστοποιητικά υγείας προσωπικού
 29. Πιστοποιητικό ISO 22000 ισχύος έως 10-4-2019
 30. Πιστοποιητικό ΗΑCCP ισχύος έως 10-4-2019
 31. Πιστοποιητικό ISO 9001 ισχύος έως 14-9-2018
 32. Πιστοποιητικό ISO 18001 ισχύος έως 06-4-2019
 33. Πιστοποιητικό ISO 14001 ισχύος έως 06-4-2019
 34. Έγγραφο από EN TE CERT LTD για την επαναπιστοποίηση του ΣΠΔ της εταιρείας με αρ.50/10-9-2018
 35. Πιστοποιητικά προμηθευτών
 36. Βεβαιώσεις περί μη οφειλής στο Δήμο Κορινθίων με αρ. 31033, 31035, 31034/14-9-2018
 37. Υπεύθυνη δήλωση περί προδιαγραφών
 38. Υπεύθυνη δήλωση περί συμμόρφωσης με τους όρους
 39. Υπεύθυνη δήλωση για τα προσφερόμενα είδη
 40. Υπεύθυνη δήλωση για την προέλευση και τον κατασκευαστή
 41. Τεχνική μελέτη λειτουργίας
 42. Τεχνική προσφορά συστήματος
  Η εγγυητική επιστολή ελέγχθηκε ως προς την εγκυρότητα της και βεβαιώθηκε αυτή με το από 18-01-2019 έγγραφο της EUROBANK ERGASIAS A.E.   Στη συνέχεια η επιτροπή αποσφράγισε τους φακέλους με τα δικαιολογητικά που απέστειλαν οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό στον Δήμο εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στο σύστημα και όπως ορίζεται από την Διακήρυξη και συμπλήρωσε τον παρακάτω πίνακα ως εξής:  
  Οικονομικός φορέας Αριθμός πρωτοκόλλου
1 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε 31420
2 KORINTHIAN PALACE CATERING A.E. 31470
3 ΠΑΝΤΕΛΗΣ Α ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 31676
  Α. ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών, ήτοι: α) του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Έγγραφου Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 β) της εγγύησης συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τα άρθρα 2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της διακήρυξης.   Διαπιστώθηκε ότι όλοι οι οικονομικοί φορείς έχουν υποβάλλει σωστά τα ανωτέρω έγγραφα, οπότε οι προσφορές τους προωθούνται στην επόμενη φάση του διαγωνισμού, την αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς αυτών.   Β. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   Έχοντας υπόψη η Επιτροπή τα παραπάνω προχώρησε στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των οικονομικών φορέων σε σχέση με τις τεχνικές απαιτήσεις της μελέτης με αριθμ. 26/2018 της Διεύθυνσης των Τεχνικών Υπηρεσιών και τους όρους της αρ. 25577/31-7-2018 διακήρυξης του διαγωνισμού, ενώ ελέγχθηκε η πληρότητα των εγγράφων που απαιτούνται σύμφωνα με το πεδίο «Β. Λοιπές απαιτήσεις» της μελέτης.   Τα αποτελέσματα του παραπάνω ελέγχου και αξιολόγησης έχουν ως κάτωθι:  
 1. ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε.
1.1 – Στην διακήρυξη αναφέρονται: «2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να υποβάλλουν :
 •  πρότυπο διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 του προσφέροντος (ή ισοδύναμο)
 •  πρότυπο διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων (πιστοποιητικό HACCP ή ISO 22000) (ή ισοδύναμα)»,
  και,   «Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν: α) Πιστοποιητικά ISO (ή ισοδύναμα) α1. Πιστοποιητικό ISO 9001:2008 του προσφέροντος (αφορά μόνο τα τμήματα 1 και 3) και α2. Πιστοποιητικό ISO 22000:2005 ή πιστοποιητικό Ανάλυσης Κινδύνων και Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου (πιστοποιητικό HACCP), (αφορά όλα τα τμήματα ως αναφέρονται κάτωθι), από φορείς πιστοποίησης, οι οποίοι είναι διαπιστευμένοι από το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ Α.Ε.) ή φορείς πιστοποίησης της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τη Διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation – EA). Ειδικότερα για : -το τμήμα 1 : το ανωτέρω πιστοποιητικό θα αφορά στα στάδια : αποθήκευση και διακίνηση τροφίμων -το τμήμα 2 (οπωρολαχανικά) : το ανωτέρω πιστοποιητικό θα αφορά στα πεδία αποθήκευσης και διακίνησης τροφίμων -το Τμήμα 3 (έτοιμα γεύματα μουσικού σχολείου Κορίνθου) : το ανωτέρω πιστοποιητικό θα αφορά στο πεδίο εφαρμογής υπηρεσιών μαζικής εστίασης (παραγωγή, επεξεργασία, συσκευασία, διακίνηση). β) Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν κατασκευάζει, δεν επεξεργάζεται, δεν τυποποιεί, δεν μεταποιεί, δεν συσκευάζει και δεν αποθηκεύει ο ίδιος στην επιχείρησή του τα προς διακίνηση ζητούμενα είδη, τότε θα πρέπει να υποβάλει το πιστοποιητικό HACCP ή το ISO (ή ισοδύναμά τους) της επιχείρησης από την οποία θα προμηθεύεται τα διακινούμενα είδη καθώς και υπεύθυνη δήλωση (ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον τρίτο ενδιαφερόμενο ή με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής) του νόμιμου εκπροσώπου του παραγωγού ή της επιχείρησης από την οποία θα προμηθεύεται τα διακινούμενα είδη και στην οποία θα δηλώνεται ότι έχουν αποδεχθεί έναντι του Οικονομικού Φορέα, την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης του Διαγωνισμού σε αυτόν (Οικονομικό Φορέα)».   και,   «2.4.3.2 Τεχνική προσφορά […] Στην τεχνική προσφορά θα κατατεθούν και: – τα αποδεικτικά μέσα των περιπτώσεων Β3, Β4 και Β5 της παραγράφου 2.2.9.2 που αφορούν στην πλήρωση των κριτηρίων της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας, της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας και της τήρησης των προτύπων διασφάλισης ποιότητας».   Η ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε. υπέβαλλε προσφορά σύμφωνα με το Ε.Ε.Ε.Σ. για το σύνολο των ειδών του Τμήματος 1 «Είδη Παντοπωλείου». Στα είδη του Τμήματος 1 συμπεριλαμβάνονται τα «Είδη κρεοπωλείου», τα «Είδη Πουλερικά και προϊόντα αυτών», τα «Νωπά ψάρια» και τα «Κατεψυγμένα ψάρια». Ο οικονομικός φορέας υπέβαλλε το αρ. 0373317 Πιστοποιητικό ISO 9001:2015 με ισχύ έως τις 26-9-2019 και με πεδίο εφαρμογής: «Παραγωγή, αποθήκευση, διακίνηση & εμπορία γάλακτος, γιαουρτιού, επιδορπίων γάλακτος, κρέμας ζαχαροπλαστικής & κρέμας chantilly. Εμπορία, αποθήκευση & διακίνηση γάλακτος, γαλακτοκομικών & τυροκομικών προϊόντων και τροφίμων ξηρής αποθήκευσης». Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερόμενα σημεία της διακήρυξης, επισημαίνει ότι το ανωτέρω πιστοποιητικό δεν καλύπτει τα «Είδη κρεοπωλείου», τα «Είδη Πουλερικά και προϊόντα αυτών», τα «Νωπά ψάρια» και τα «Κατεψυγμένα ψάρια», αλλά μόνο το γάλα, τα γαλακτοκομικά/τυροκομικά είδη και είδη ξηρής αποθήκευσης και δεν την κάνει αποδεκτή.   1.2 – Στην διακήρυξη αναφέρονται:   «Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν κατά το στάδιο της υποβολής της προσφοράς τους: […]
 1. Άδεια λειτουργίας :
3.1. των εγκαταστάσεων παραγωγής απ΄ όπου θα προμηθευτεί ο οικονομικός φορέας τα υπό προμήθεια προϊόντα (αφορά μόνο τα γαλακτοκομικά προϊόντα) από τον ΕΦΕΤ ή αντίστοιχη αρμόδια δημόσια υπηρεσία».   και,   «2.4.3.2 Τεχνική προσφορά […] Στην τεχνική προσφορά θα κατατεθούν και: – τα αποδεικτικά μέσα των περιπτώσεων Β3, Β4 και Β5 της παραγράφου 2.2.9.2 που αφορούν στην πλήρωση των κριτηρίων της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας, της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας και της τήρησης των προτύπων διασφάλισης ποιότητας».   Επιπλέον, σύμφωνα με το αρ. 29956/06-9-22018 έγγραφο παροχής διευκρινήσεως της αναθέτουσας αρχής διευκρινίζεται ότι: «Σε περίπτωση που τα προϊόντα δεν είναι ελληνικής προέλευσης και στη χώρα που εδρεύει το εργοστάσιο παραγωγής δεν προβλέπει η Νομοθεσία τις αντίστοιχες άδειες/εγκρίσεις με τις ελληνικές, εφόσον οι συμμετέχοντες προμηθεύονται τα προϊόντα από αντιπρόσωπο των εργοστασίων παραγωγής, δύναται να κατατεθεί η άδεια της προμηθεύτριας εταιρείας και όχι των εργοστασίων – επιχειρήσεων παραγωγής».   Η ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε. δηλώνει με υπεύθυνη δήλωση της ότι για τα είδη «Γάλα εβαπορέ» και «Γάλα εβαπορέ βρεφικό» ότι οι εγκαταστάσεις παραγωγής αυτών είναι των εταιρειών Hochwald Foods GmbH και η ΦΡΗΣΛΑΝΤ Α.Ε, και ότι οι προμηθεύτριες εταιρίες των δύο ειδών είναι η ΕΛΑΜΕΡ Α.Ε. και η METRO AEBE αντίστοιχα. Δεν κατατέθηκαν οι άδειες των ΕΛΑΜΕΡ Α.Ε. και METRO AE, όπως προβλέπεται και από την παραπάνω διευκρίνιση. Επομένως, για τα δύο αυτά γαλακτοκομικά είδη δεν υπεβλήθησαν οι απαιτούμενες άδειες λειτουργίας είτε των κατασκευαστριών εταιριών, είτε των προμηθευτριών εταιριών.   1.3 – Στην διακήρυξη αναφέρονται:   «2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να υποβάλλουν: […] β) τα κατάλληλα μέσα για την διακίνηση των προϊόντων»,   και,   «Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν κατά το στάδιο της υποβολής της προσφοράς τους:
 1. Άδεια κυκλοφορίας κατάλληλου μεταφορικού μέσου, για την μεταφορά ειδών, και άδεια ή έγκριση καταλληλότητας από την Δ/νση Κτηνιατρικής ή άλλες αρμόδιες Υπηρεσίες για τα μέσα μεταφοράς».
  και,   «2.4.3.2 Τεχνική προσφορά […] Στην τεχνική προσφορά θα κατατεθούν και: – τα αποδεικτικά μέσα των περιπτώσεων Β3, Β4 και Β5 της παραγράφου 2.2.9.2 που αφορούν στην πλήρωση των κριτηρίων της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας, της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας και της τήρησης των προτύπων διασφάλισης ποιότητας».   Η ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε. υπέβαλλε προσφορά σύμφωνα με το Ε.Ε.Ε.Σ. για το σύνολο των ειδών του Τμήματος 1 «Είδη Παντοπωλείου». Στα είδη του Τμήματος 1 συμπεριλαμβάνονται τα «Είδη κρεοπωλείου», τα «Είδη Πουλερικά και προϊόντα αυτών», τα «Νωπά ψάρια» και τα «Κατεψυγμένα ψάρια». Ο οικονομικός φορέας υπέβαλλε τις άδειες κυκλοφορίας και τις άδειες καταλληλότητας, όπως αυτές καταγράφηκαν ανωτέρω. Όλες οι άδειες καταλληλότητας των μεταφορικών μέσων της ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε. αναφέρουν ως προβλεπόμενο είδος μεταφερόμενων προϊόντων τα «γαλακτοκομικά προϊόντα» και δεν αποδεικνύεται η καταλληλότητα για την μεταφορά των ειδών, όπως «Είδη κρεοπωλείου», «Είδη Πουλερικά και προϊόντα αυτών», «Νωπά ψάρια» και τα «Κατεψυγμένα ψάρια».   1.4 – Στην διακήρυξη αναφέρονται:   «2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να υποβάλλουν:     α) άδεια λειτουργίας ψυκτικών αποθηκών της επιχείρησής τους».   και,   «Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν κατά το στάδιο της υποβολής της προσφοράς τους:    […] 2. Άδεια λειτουργίας ψυκτικών αποθηκών από την αρμόδια υπηρεσία».   και,   «2.4.3.2 Τεχνική προσφορά […] Στην τεχνική προσφορά θα κατατεθούν και: – τα αποδεικτικά μέσα των περιπτώσεων Β3, Β4 και Β5 της παραγράφου 2.2.9.2 που αφορούν στην πλήρωση των κριτηρίων της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας, της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας και της τήρησης των προτύπων διασφάλισης ποιότητας».   Η ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε. υπέβαλλε προσφορά σύμφωνα με το Ε.Ε.Ε.Σ. για το σύνολο των ειδών του Τμήματος 1 «Είδη Παντοπωλείου». Στα είδη του Τμήματος 1 συμπεριλαμβάνονται τα «Είδη κρεοπωλείου», τα «Είδη Πουλερικά και προϊόντα αυτών», τα «Νωπά ψάρια» και τα «Κατεψυγμένα ψάρια». Ο οικονομικός φορέας υπέβαλλε την Απόφαση με αρ.321205/31-8-2009 περί έγκρισης εγκαταστάσεων ψυκτικής αποθήκης για την αποθήκευση και συντήρηση γαλακτοκομικών προϊόντων, η οποία δεν αναφέρει  την αποθήκευση των ειδών όπως «Είδη κρεοπωλείου», «Είδη Πουλερικά και προϊόντα αυτών», «Νωπά ψάρια» και τα «Κατεψυγμένα ψάρια».  
 1. KORINTHIAN PALACE CATERING A.E.
Η τεχνική προσφορά της KORINTHIAN PALACE CATERING A.E. βρέθηκε σύμφωνη με όλους τους όρους της διακήρυξης και τις απαιτήσεις της μελέτης για τα Τμήματα 1, ,2 και 3, επομένως η προσφορά της KORINTHIAN PALACE CATERING A.E. για τα Τμήματα αυτά προχωρά στο επόμενο στάδιο της αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών.  
 1. ΠΑΝΤΕΛΗΣ Α ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
3.1 – Στην διακήρυξη αναφέρονται:   «2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια Όσον αφορά στην οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να διαθέτουν:
 • Βεβαίωση τουλάχιστον μιας τράπεζας ή άλλου χρηματοπιστωτικού οργανισμού, με την οποία θα πιστοποιείται η πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεών τους, το οποίο θα πρέπει να είναι ίσο με το 80% του ποσού της προσφοράς τους ανά τμήμα άνευ ΦΠΑ»,
  και,   «Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν κατά το στάδιο της υποβολής της προσφοράς τους:
 • Βεβαίωση τουλάχιστον μιας τράπεζας ή άλλου χρηματοπιστωτικού οργανισμού, με την οποία θα πιστοποιείται η πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεών τους, το οποίο θα πρέπει να είναι ίσο με το 80% του ποσού της προσφοράς τους ανά τμήμα άνευ ΦΠΑ.».
  και,   «2.4.3.2 Τεχνική προσφορά […] Στην τεχνική προσφορά θα κατατεθούν και: – τα αποδεικτικά μέσα των περιπτώσεων Β3, Β4 και Β5 της παραγράφου 2.2.9.2 που αφορούν στην πλήρωση των κριτηρίων της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας, της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας και της τήρησης των προτύπων διασφάλισης ποιότητας».   Η ΠΑΝΤΕΛΗΣ Α ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ υπέβαλλε προσφορά σύμφωνα με το Ε.Ε.Ε.Σ. για το Τμήμα 3 «Έτοιμα γεύματα μουσικού σχολείου Κορίνθου». Κατέθεσε το αρ. πρωτ.: 990/14-9-2018 έγγραφο της Τράπεζας EUROBANK ERGASIAS A.E. με το οποίο πιστοποιείται ότι η πιστοληπτική ικανότητα της ΠΑΝΤΕΛΗΣ Α ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ανέρχεται στο πόσο των 50.000,00 €. Για το Τμήμα 3 το ποσό του προϋπολογισμού είναι 73.480,20 € [άνευ ΦΠΑ]. Άρα έπρεπε να προσκομιστεί βεβαίωση πιστοληπτικής ικανότητας ποσού 58.784,16€. Η βεβαίωση υπολοίπου καταθέσεων που κατέθεσε η ΠΑΝΤΕΛΗΣ Α ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ δεν βεβαιώνει την πιστοληπτική της ικανότητα και δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι καλύπτει το ποσό που υπολείπεται [58.784,16€ -50.000,00€ = 8.784,16€].     Η Επιτροπή αφού ολοκλήρωσε τα δύο στάδια του διαγωνισμού και λαμβάνοντας υπόψη τους λόγους απόρριψης όπως αυτοί αναφέρονται στην 2.4.6 «Λόγοι απόρριψης προσφορών» της Διακήρυξης: «H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και συγκεκριμένα στις παραγράφους […] 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς) […], β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης διακήρυξης, […] θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης»,   εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή:   (Α) τον αποκλεισμό της προσφοράς της ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε. για το Τμήμα 1 «Είδη παντοπωλείου» από τη συνέχιση του διαγωνισμού,   (Β) τον αποκλεισμό της προσφοράς της ΠΑΝΤΕΛΗΣ Α ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ για το Τμήμα 3 «Έτοιμα γεύματα μουσικού σχολείου Κορίνθου» από τη συνέχιση του διαγωνισμού,   (Γ) τον προώθηση της προσφοράς της KORINTHIAN PALACE CATERING A.E. για τα Τμήματα 1 «Είδη παντοπωλείου», 2 «Οπωρολαχανικά» και 3 «Έτοιμα γεύματα μουσικού σχολείου Κορίνθου», ήτοι στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών.   (Δ) Την έγκριση του παρόντος πρακτικού.   *********************************************************************************************   Στο σημείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό το οποίο καθαρόγραψε και το υπέγραψε σε δύο (2) αντίγραφα.  
  Η Επιτροπή   Γιαβάση Άννα   Σαββανού Ελένη   Σούκουλης Αντώνιος  
    ………………………………………………………………………………………………………     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ του Άρθρου 221 (Ν.4412/2016)   ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Aρ.2 ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ»   ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 422/2019 ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ [Α.Ε.Π.Π.]   Στην Κόρινθο, την 18-4-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων (Δημοκρατίας 1), συνεδρίασε η επιτροπή που συστήθηκε με την υπ. αριθ. 2/6/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να τροποποιήσει το Πρακτικό Αρ.2, το οποίο είχε εγκριθεί με την αρ. 5/20/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.   Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την απόφαση της ΑΕΠΠ με αρ.422/2019, η οποία κοινοποιήθηκε στο Δήμο Κορινθίων στις 17-4-2019 μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διαμορφώνει το Πρακτικό Αρ.2 ως εξής:     ***********************************************************************   Στην Κόρινθο, την 28-01-2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων (Δημοκρατίας 1), συνεδρίασε η επιτροπή που συστήθηκε με την υπ. αριθ. 2/6/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τις οικονομικές προσφορές που υποβλήθηκαν στον υπ. αριθ. 60785 ηλεκτρονικό διαγωνισμό της υπ. αριθ. 25577/31-7-2018 διακήρυξης του Δήμου Κορινθίων, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ».   Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής:  
Α/Α ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1. Πρόεδρος ΓΙΑΒΑΣΗ ΑΝΝΑ
2. Τακτικό Μέλος ΣΑΒΒΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
3. Τακτικό Μέλος ΣΟΥΚΟΥΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
  Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την υπ. Αριθ. 25577/31-7-2018 σχετική διακήρυξη της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ» και το νομικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισμότα µέλη της επιτροπής που διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς για την αποσφράγιση των προσφορών καταχώρησαν διαδοχικά σε ειδική φόρμα του συστήματος τα διαπιστευτήρια τους, (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), προκειμένου να αποσφραγισθούν οι οικονομικές προσφορές.   Οι προσφορές είχαν  λάβει από το σύστημα, τους παρακάτω αναφερόμενους μοναδικούς  α/α συστήματος :  
  Οικονομικός φορέας Α/Α  προσφοράς συστήματος
1 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε 109728
2 KORINTHIAN PALACE CATERING A.E. 110301
3 ΠΑΝΤΕΛΗΣ Α ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 110471
  Αμέσως μετά την παραπάνω διαδικασία, αποσφραγίσθηκε ο υποφάκελος «Οικονομική προσφορά» των προσφορών με αποτέλεσμα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόμενο τους. Λαμβάνοντας υπόψη της η επιτροπή το αρ. 1 πρακτικό της επιτροπής για την αποσφράγιση και αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών και το έγγραφο της Οικονομικής Επιτροπής με αρ. 2981/25-01-2019, οι οικονομικές προσφορές που αποσφραγίστηκαν ήταν των οικονομικών φορέων με μοναδικό α/α συστήματος:  
  Οικονομικός φορέας Α/Α  προσφοράς συστήματος
1 KORINTHIAN PALACE CATERING A.E. 110301
2 ΠΑΝΤΕΛΗΣ Α ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 110471
  Επισημαίνεται ότι η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα:  
  Οικονομικός φορέας Α/Α  προσφοράς συστήματος
1 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε 109728
  παρέμεινε σφραγισμένη, καθώς η προσφορά αυτού [για το Τμήμα 1] αποκλείστηκε κατά του στάδιο του ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών (Πρακτικό Επιτροπής Διαγωνισμού Αρ.1).   Η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα:  
  Οικονομικός φορέας Α/Α  προσφοράς συστήματος
1 ΠΑΝΤΕΛΗΣ Α ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 110471
  δεν λήφθηκε υπόψη κατά την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών, καθώς η προσφορά αυτού [για το Τμήμα 3] αποκλείεται κατά του στάδιο του ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών [Πρακτικό Επιτροπής Διαγωνισμού Αρ.1 – Τροποποιημένο σύμφωνα με την απόφαση της ΑΕΠΠ].   Η οικονομική προσφορά της KORINTHIAN PALACE CATERING A.E. αποτυπώνεται για το Τμήμα 1, 2 και 3 ως κάτωθι:  
 1.  Τμήμα 1 «Είδη παντοπωλείου»
  Πίνακας 1    
Α/Α Είδους ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Μονάδα μέτρησης (μ/μ) Συνολική Ποσότητα (σε μ/μ) Τιμή μελέτης ανά μ/μ Προτεινόμενη τιμή ανά (μ/μ) Προτεινόμενη τιμή ανά (μ/μ) (€) -ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ Προτεινό μενο ποσοστό έκπτωσης (%) Ποσοστό έκπτωσης (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ) (Ποσότητα) Χ (Προτεινόμενη τιμή ανά (μ/μ)) ΦΠΑ 13% ΦΠΑ 24% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ  
Α. ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ)                    
Α.1 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ                        
Α.1.1 Γάλα εβαπορέ (410 γρ) ΤΕΜ 6.200 1,00 € 1,00 € ένα ευρώ και μηδέν λεπτά     6.200,00 € 806,00 €   7.006,00 €  
Α.1.2 Γάλα εβαπορέ Βρεφικό (410 γρ) ΤΕΜ 290 2,00 € 2,00 € δύο ευρώ και μηδέν λεπτά     580,00 € 75,40 €   655,40 €  
Α.2 ΕΛΑΙΑ                        
Α.2.1. Ελαιόλαδο (1 λίτρο) ΤΕΜ 7.100 6,20 € 6,138 € έξι ευρώ και εκατόν τριάντα οχτώ χιλιοστά του ευρώ 1% ένα τοις εκατό 43.579,80 € 5.665,37 €   49.245,17 €  
Α.3 ΑΛΕΥΡΑ -ΣΙΤΗΡΑ                        
Α.3.1 Αλεύρι για όλες τις χρήσεις (1 kg) ΤΕΜ 3.300 1,19 € 1,18 € ένα ευρώ και δέκα οχτώ λεπτά     3.894,00 € 506,22 €   4.400,22 €  
Α.3.2 Φρυγανιές σίτου πακέτο (255 γρ) ΤΕΜ 2.800 0,90 € 0,89 € μηδέν ευρώ και ογδόντα εννέα λεπτά     2.492,00 €   598,08 € 3.090,08 €  
Α.4 ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ                        
A.4.1 Ρύζι γλασέ (500 gr) ΤΕΜ 6.000 1,28 € 1,27 € ένα ευρώ και είκοσι επτά λεπτά     7.620,00 € 990,60 €   8.610,60 €  
A.5 ΖΥΜΑΡΙΚΑ                        
A.5.1 Μακαρόνια Νο 6 (500gr) ΤΕΜ 5.950 0,88 € 0,87 € μηδέν ευρώ και ογδόντα επτά λεπτά     5.176,50 € 672,95 €   5.849,45 €  
A.5.2 Μανέστρα μέτρια (500gr) ΤΕΜ 3.000 0,88 € 0,87 € μηδέν ευρώ και ογδόντα επτά λεπτά     2.610,00 € 339,30 €   2.949,30 €  
A.5.3 Χυλοπίτες (500 γρ) ΤΕΜ 3.600 1,98 € 1,97 € ένα ευρώ και ενενήντα επτά λεπτά     7.092,00 € 921,96 €   8.013,96 €  
A.5.4 Τραχανάς γλυκός (500 γρ) ΤΕΜ 2.560 2,00 € 2,00 € δύο ευρώ και μηδέν λεπτά     5.120,00 € 665,60 €   5.785,60 €  
A.6 ΚΟΝΣΕΡΒΟΕΙΔΗ                        
A.6.1 Τοματοπολτός (πελτές ) διπλής συμπύκνωσης (410 gr) ΤΕΜ 6.500 1,38 € 1,37 € ένα ευρώ και τριάντα επτά λεπτά     8.905,00 €   2.137,20 € 11.042,20 €  
A.7 ΟΣΠΡΙΑ                        
A.7.1 Φακές ψιλές (500 gr) ΤΕΜ 3.800 1,15 € 1,14 € ένα ευρώ και δεκατέσσερα λεπτά     4.332,00 € 563,16 €   4.895,16 €  
A.7.2 Φασόλια μέτρια ( 500 gr) ΤΕΜ 4.300 1,37 € 1,36 € ένα ευρώ και τριάντα έξι λεπτά     5.848,00 € 760,24 €   6.608,24 €  
A.7.3 Ρεβύθια χονδρά (500 gr) ΤΕΜ 3.300 1,74 € 1,73 € ένα ευρώ και εβδομήντα τρία λεπτά     5.709,00 € 742,17 €   6.451,17 €  
A.8 ΓΛΥΚΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ                        
A.8.1 Ζάχαρη (1 kg) ΤΕΜ 3.500 1,00 € 1,00 € ένα ευρώ και μηδέν λεπτά     3.500,00 €   840,00 € 4.340,00 €  
A.9 ΗΔΥΣΜΑΤΑ ΞΗΡΗΣ ΜΟΡΦΗΣ                        
A.9.1 Καφές ελληνικός ΤΕΜ 2.520 14,90 € 14,85 € δεκατέσσερα ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτά     37.422,00 €   8.981,28 € 46.403,28 €  
Β. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ            
Β.1 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ            
Β.1.1 Γάλα εβαπορέ 410 γρ ΤΕΜ 14.100 1,00 € 1,00 € ένα ευρώ και μηδέν λεπτά     14.100,00 € 1.833,00 €   15.933,00 €  
Β.1.2 Γάλα εβαπορέ βρεφικό 410 γρ ΤΕΜ 1.069 2,00 € 2,00 € δύο ευρώ και μηδέν λεπτά     2.138,00 € 277,94 €   2.415,94 €  
Β.1.3 Γάλα φρέσκο (1 λίτρο) ΤΕΜ 900 1,20 € 1,20 € ένα ευρώ και είκοσι λεπτά     1.080,00 € 140,40 €   1.220,40 €  
Β.1.4 Φέτα τυρί εγχώρια ΚΙΛΟ 2.900 8,09 € 8,05 € οχτώ ευρώ και πέντε λεπτά     23.345,00 € 3.034,85 €   26.379,85 €  
Β.1.5 Κασέρι εγχώριο ΚΙΛΟ 1.150 10,00 € 9,95 € εννέα ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτά     11.442,50 € 1.487,53 €   12.930,03 €  
Β.1.6 Κεφαλοτύρι εγχώριο ΚΙΛΟ 950 10,99 € 10,95 € δέκα ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτά     10.402,50 € 1.352,33 €   11.754,83 €  
Β.1.7 Τυρί σε φέτες για τοστ ΚΙΛΟ 1.300 8,40 € 8,35 € οχτώ ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά     10.855,00 € 1.411,15 €   12.266,15 €  
Β.1.8 Μυζήθρα γραβιέρας ελληνική ΚΙΛΟ 300 9,70 € 9,65 € εννέα ευρώ και εξήντα πέντε λεπτά     2.895,00 € 376,35 €   3.271,35 €  
Β.1.9 Τυρί που λιώνει (τύπου Γκούντα) ΚΙΛΟ 220 7,20 € 7,18 € επτά ευρώ και δεκαοχτώ λεπτά     1.579,60 € 205,35 €   1.784,95 €  
Β.1.10 Γιαούρτι στραγγιστό 1000γρ. 3,5% ΤΕΜ 200 3,50 € 3,48 € τρία ευρώ και σαράντα οχτώ λεπτά     696,00 € 90,48 €   786,48 €  
Β.1.11 Γιαούρτι με φρούτα παιδικά (145 γρ.) ΤΕΜ 1.450 2,00 € 2,00 € δύο ευρώ και μηδέν λεπτά     2.900,00 € 377,00 €   3.277,00 €  
B.2 ΛΙΠΗ                        
B.2.1 Μαργαρίνη μαλακή για επάλειψη (250ΓΡ) ΤΕΜ 2.550 1,23 € 1,22 € ένα ευρώ και είκοσι δύο λεπτά     3.111,00 €   746,64 € 3.857,64 €  
B.2.2 Αραβοσιτέλαιο 5 lt ΤΕΜ 119 9,97 € 9,870 € εννέα ευρώ και ογδόντα επτά λεπτά 1% ένα τοις εκατό 1.174,53 €   281,89 € 1.456,42 €  
B.2.3 Ελαιόλαδο έξτρα παρθένο 5 λίτρων ΤΕΜ 1.043 28,00 € 27,720 € είκοσι επτά ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτά 1% ένα τοις εκατό 28.911,96 € 3.758,55 €   32.670,51 €  
B.3 ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ                        
B.3.1 Αλεύρι που φουσκώνει (500 gr) ΤΕΜ 930 0,99 € 0,98 € μηδέν ευρώ και ενενήντα οκτώ λεπτά     911,40 € 118,48 €   1.029,88 €  
B.3.2 Αλεύρι για όλες τις χρήσεις (1 kg) ΤΕΜ 325 1,19 € 1,18 € ένα ευρώ και δεκαοχτώ λεπτά     383,50 € 49,86 €   433,36 €  
B.3.3 Σιμιγδάλι ψιλό 500 gr ΤΕΜ 210 0,89 € 0,88 € μηδέν ευρώ και ογδόντα οχτώ λεπτά     184,80 € 24,02 €   208,82 €  
B.3.4 Σιμιγδάλι χονδρό 500 gr ΤΕΜ 250 0,89 € 0,88 € μηδέν ευρώ και ογδόντα οχτώ λεπτά     220,00 € 28,60 €   248,60 €  
B.3.5 Κορν φλάουρ 200 gr ΤΕΜ 160 0,89 € 0,88 € μηδέν ευρώ και ογδόντα οχτώ λεπτά     140,80 € 18,30 €   159,10 €  
B.3.6 Baking powder 20 gr ΤΕΜ 285 0,48 € 0,47 € μηδέν ευρώ και σαράντα επτά λεπτά     133,95 €   32,15 € 166,10 €  
B.3.7 Μπισκότα Μιράντα (250 gr) ΤΕΜ 1.130 1,10 € 1,10 € ένα ευρώ και δέκα λεπτά     1.243,00 €   298,32 € 1.541,32 €  
B.3.8 Μπισκότα Πτι- Μπερ (225 gr) ΤΕΜ 400 1,10 € 1,10 € ένα ευρώ και δέκα λεπτά     440,00 €   105,60 € 545,60 €  
B.3.9 Μαγιά φακελάκι (3 τεμ) ΤΕΜ 130 0,70 € 0,70 € μηδέν ευρώ και εβδομήντα λεπτά     91,00 €   21,84 € 112,84 €  
B.3.10 Φαρίν Λακτέ 300 gr ΤΕΜ 175 3,22 € 3,20 € τρία ευρώ και είκοσι λεπτά     560,00 € 72,80 €   632,80 €  
B.3.11 Φρουτόκρεμα 3φρούτων (300 gr) ΤΕΜ 130 4,95 € 4,93 € τέσσερα ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά     640,90 € 83,32 €   724,22 €  
B.3.12 Φρυγανιά τριμμένη (180 gr) ΤΕΜ 220 0,75 € 0,74 € μηδέν ευρώ και εβδομήντα τέσσερα λεπτά     162,80 €   39,07 € 201,87 €  
B.3.13 Φρυγανιές πακέτο σίτου(255 gr) ΤΕΜ 140 0,90 € 0,89 € μηδέν ευρώ και ογδόντα εννέα λεπτά     124,60 €   29,90 € 154,50 €  
B.3.14 Φρυγανιές σικάλεως(180 gr) ΤΕΜ 340 1,50 € 1,50 € ένα ευρώ και πενήντα λεπτά     510,00 €   122,40 € 632,40 €  
B.4 ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ                        
B.4.1 Ρύζι γλασσέ 500 gr ΤΕΜ 1.920 1,28 € 1,27 € ένα ευρώ και είκοσι επτά λεπτά     2.438,40 € 316,99 €   2.755,39 €  
B.4.2 Ρύζι κίτρινο 500 gr ΤΕΜ 2.050 1,59 € 1,58 € ένα ευρώ και πενήντα οχτώ λεπτά     3.239,00 € 421,07 €   3.660,07 €  
B.4.3 Corn Flakes 375 ΓΡ ΤΕΜ 845 2,68 € 2,67 € δύο ευρώ και εξήντα επτά λεπτά     2.256,15 €   541,48 € 2.797,63 €  
B.5 ΖΥΜΑΡΙΚΑ                        
B.5.1 Μακαρόνια Νο 6 500 ΓΡ ΤΕΜ 1.620 0,88 € 0,87 € μηδέν ευρώ και ογδόντα επτά λεπτά     1.409,40 € 183,22 €   1.592,62 €  
B.5.2 Μακαρόνια Νο 2 500 ΓΡ ΤΕΜ 190 0,88 € 0,87 € μηδέν ευρώ και ογδόντα επτά λεπτά     165,30 € 21,49 €   186,79 €  
B.5.3 Μακαρόνια Νο 3 500 ΓΡ ΤΕΜ 190 0,88 € 0,87 € μηδέν ευρώ και ογδόντα επτά λεπτά     165,30 € 21,49 €   186,79 €  
   
B.5.4 Μακαρόνι “κοφτάκι” 500gr ΤΕΜ 1.425 0,88 € 0,87 € μηδέν ευρώ και ογδόντα επτά λεπτά     1.239,75 € 161,17 €   1.400,92 €
B.5.5 Μανέστρα μέτρια 500 gr ΤΕΜ 1.150 0,88 € 0,87 € μηδέν ευρώ και ογδόντα επτά λεπτά     1.000,50 € 130,07 €   1.130,57 €
B.5.6 Πεπονάκι 500 gr ΤΕΜ 180 1,00 € 1,00 € ένα ευρώ και μηδέν λεπτά     180,00 € 23,40 €   203,40 €
B.5.7 Χυλοπίτες 500 gr ΤΕΜ 780 1,98 € 1,97 € ένα ευρώ και ενενήντα επτά λεπτά     1.536,60 € 199,76 €   1.736,36 €
B.5.8 Λαζάνια 500 gr ΤΕΜ 90 0,97 € 0,96 € μηδέν ευρώ και ενενήντα έξι λεπτά     86,40 € 11,23 €   97,63 €
B.5.9 Μακαρονάκι κοραλάκι 500 gr ΤΕΜ 685 1,00 € 1,00 € ένα ευρώ και μηδέν λεπτά     685,00 € 89,05 €   774,05 €
B.5.10 Μακαρονάκι σέλινο 500 gr ΤΕΜ 460 0,94 € 0,94 € μηδέν ευρώ κα ενενήντα τέσσερα λεπτά     432,40 € 56,21 €   488,61 €
B.5.11 Πένες 500 gr ΤΕΜ 610 0,88 € 0,87 € μηδέν ευρώ και ογδόντα επτά λεπτά     530,70 € 68,99 €   599,69 €
B.6 ΚΟΝΣΕΡΒΟΕΙΔΗ                      
B.6.1 Τοματοχυμός 500 gr (συμπυκνωμένος) ΤΕΜ 2.625 0,60 € 0,60 € μηδέν ευρώ και εξήντα λεπτά     1.575,00 €   378,00 € 1.953,00 €
B.6.2 Τομματάκι ψιλοκομμένο 400 gr ΤΕΜ 1.475 0,60 € 0,60 € μηδέν ευρώ και εξήντα λεπτά     885,00 €   212,40 € 1.097,40 €
B.6.3 Τοματοπολτός (πελτές ) διπλής συμπύκνωσης (410 gr) ΤΕΜ 1.221 1,38 € 1,37 € ένα ευρώ κα τριάντα επτά λεπτά     1.672,77 €   401,46 € 2.074,23 €
B.6.4 Μανιτάρια φέτες 500 gr ΤΕΜ 280 1,55 € 1,55 € ένα ευρώ και πενήντα πέντε λεπτά     434,00 €   104,16 € 538,16 €
B.7 ΟΣΠΡΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΙΔΗ                      
B.7.1 Φακές ψιλές 500 gr ΤΕΜ 2.140 1,15 € 1,14 € ένα ευρώ και δεκατέσσερα λεπτά     2.439,60 € 317,15 €   2.756,75 €
B.7.2 Φασόλια μέτρια 500 gr ΤΕΜ 1.500 1,37 € 1,36 € ένα ευρώ και τριάντα έξι λεπτά     2.040,00 € 265,20 €   2.305,20 €
B.7.3 Φασόλια γίγαντες 500 gr ΤΕΜ 1.330 4,91 € 4,90 € τέσσερα ευρώ και ενενήντα λεπτά     6.517,00 € 847,21 €   7.364,21 €
B.8 ΓΛΥΚΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ                      
B.8.1 Μαρμελάδα 500 gr ΤΕΜ 1.020 1,52 € 1,51 € ένα ευρώ και πενήντα ένα λεπτά     1.540,20 €   369,65 € 1.909,85 €
B.8.2 Μέλι 250 gr ΤΕΜ 1.100 4,53 € 4,52 € τέσσερα ευρώ και πενήντα δύο λεπτά     4.972,00 € 646,36 €   5.618,36 €
B.8.3 Ζάχαρη (1 κιλό) ΤΕΜ 1.530 1,00 € 1,00 € ένα ευρώ και μηδέν λεπτά     1.530,00 €   367,20 € 1.897,20 €
B.8.4 Ζάχαρη άχνη 400 gr ΤΕΜ 125 0,76 € 0,75 € μηδέν ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτά     93,75 €   22,50 € 116,25 €
B.8.5 Ζαχαρίνη υποκατ Συσκευασία100*5 ΤΕΜ 60 3,52 € 3,51 € τρία ευρώ και πενήντα ένα λεπτά     210,60 €   50,54 € 261,14 €
B.8.6 Καρύδα ινδική ΤΕΜ 60 0,80 € 0,79 € μηδέν ευρώ και εβδομήντα εννέα λεπτά     47,40 € 6,16 €   53,56 €
B.8.7 Σοκολάτες γάλακτος 100 gr ΤΕΜ 900 1,28 € 1,27 € ένα ευρώ και είκοσι επτά λεπτά     1.143,00 €   274,32 € 1.417,32 €
B.8.8 Καραμέλες ζελέ 300γρ ΤΕΜ 180 3,84 € 3,83 € τρία ευρώ και ογδόντα τρία λεπτά     689,40 €   165,46 € 854,86 €
B.9 ΑΡΤΥΜΑΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ                      
B.9.1 Αλάτι σακουλάκι 500 gr ΤΕΜ 850 0,56 € 0,55 € μηδέν ευρώ και πενήντα πέντε λεπτά     467,50 €   112,20 € 579,70 €
B.9.2 Κανέλα ξύλο φακ 50 gr ΤΕΜ 80 1,32 € 1,31 € ένα ευρώ και τριάντα ένα λεπτά     104,80 €   25,15 € 129,95 €
B.9.3 Κανέλα τριμμένη φακ 50 gr ΤΕΜ 80 0,97 € 0,96 € μηδέν ευρώ και ενενήντα έξι λεπτά     76,80 €   18,43 € 95,23 €
B.9.4 Πιπέρι φακ 50 gr ΤΕΜ 240 0,74 € 0,73 € μηδέν ευρώ και εβδομήντα τρία λεπτά     175,20 €   42,05 € 217,25 €
B.9.5 Δάφνη κουτί 10 gr ΤΕΜ 80 0,89 € 0,88 € μηδέν ευρώ και ογδόντα οχτώ λεπτά     70,40 €   16,90 € 87,30 €
B.9.6 Μοσχοκάρυδο τριμμένο φακ15 gr ΤΕΜ 50 0,87 € 0,86 € μηδέν ευρώ και ογδόντα έξι λεπτά     43,00 €   10,32 € 53,32 €
B.9.7 Μοσχοκάρυδο ολόκληρο φακελάκι 20γρ ΤΕΜ 36 1,89 € 1,88 € ένα ευρώ και ογδόντα οχτώ λεπτά     67,68 €   16,24 € 83,92 €
B.9.8 Κύμινο φακ 50 gr ΤΕΜ 40 1,05 € 1,04 € ένα ευρώ και τέσσερα λεπτά     41,60 €   9,98 € 51,58 €
B.9.9 Μπαχάρι τριμμένο φακ 50 gr ΤΕΜ 40 1,99 € 1,98 € ένα ευρώ και ενενήντα οχτώ λεπτά     79,20 €   19,01 € 98,21 €
B.9.10 Μπαχάρι ολόκληρο φακελάκι50 gr ΤΕΜ 40 1,49 € 1,48 € ένα ευρώ και σαράντα οχτώ λεπτά     59,20 €   14,21 € 73,41 €
B.9.11 Ρίγανη κουτί 30 gr ΤΕΜ 170 0,89 € 0,88 € μηδέν ευρώ και ογδόντα οχτώ λεπτά     149,60 €   35,90 € 185,50 €
B.9.12 Δυόσμος κουτί 15 gr ΤΕΜ 40 0,89 € 0,88 € μηδέν ευρώ και ογδόντα οχτώ λεπτά     35,20 €   8,45 € 43,65 €
B.9.13 Ξύδι (330 ml) ΤΕΜ 650 0,68 € 0,67 € μηδέν ευρώ και εξήντα επτά λεπτά     435,50 €   104,52 € 540,02 €
B.9.14 Σόδα φαγητού φακ 20 gr ΤΕΜ 40 0,40 € 0,39 € μηδέν ευρώ και τριάντα εννέα λεπτά     15,60 €   3,74 € 19,34 €
B.9.15 Βανίλια άρωμα (φακελ 5τεμαχίων) ΤΕΜ 200 0,50 € 0,49 € μηδέν ευρώ και σαράντα εννέα λεπτά     98,00 €   23,52 € 121,52 €
B.10 ΗΔΥΣΜΑΤΑ ΞΗΡΗΣ ΜΟΡΦΗΣ                      
B.10.1 Χαμομήλι (10 Χ1 gr) ΤΕΜ 200 0,89 € 0,88 € μηδέν ευρώ και ογδόντα οχτώ λεπτά     176,00 €   42,24 € 218,24 €
B.10.2 Τσάι πακέτο (10 Χ 1 gr) ΤΕΜ 280 0,86 € 0,85 € μηδέν ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτά     238,00 €   57,12 € 295,12 €
B.10.3 Κακάο 125 gr ΤΕΜ 340 1,20 € 1,19 € ένα ευρώ και δέκα εννέα λεπτά     404,60 €   97,10 € 501,70 €
B.10.4 Καφές ελληνικός 194 gr ΤΕΜ 200 2,18 € 2,17 € δύο ευρώ και δεκαεπτά λεπτά     434,00 €   104,16 € 538,16 €
B.10.5 Σοκολατούχο ρόφημα με βύνη 400 gr ΤΕΜ 230 4,45 € 4,44 € τέσσερα ευρώ και σαράντα τέσσερα λεπτά     1.021,20 €   245,09 € 1.266,29 €
B.10.6 Νες καφέ 200 gr ΤΕΜ 95 4,49 € 4,48 € τέσσερα ευρώ και σαράντα οχτώ λεπτά     425,60 €   102,14 € 527,74 €
  ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ ΝΕΡΟ &                      
B.12 ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ                      
  Εμφιαλωμένο νερό σε κιβώτιο 24                      
B.12.1 φιαλών των 500 ml ΚΙΒΩΤΙΟ 1.682 3,00 € 3,00 € τρία ευρώ και μηδέν λεπτά     5.046,00 € 655,98 €   5.701,98 €
B.12.2 Εμφιαλωμένο νερό1,5lt*12 τεμ ΚΙΒΩΤΙΟ 1.150 5,09 € 5,08 € πέντε ευρώ και οχτώ λεπτά     5.842,00 € 759,46 €   6.601,46 €
  Πορτοκαλάδα αναψυκτικό χωρίς                      
B.12.3 ανθρακικό (1,5 λίτρο) ΤΕΜ 350 1,52 € 1,50 € ένα ευρώ και πενήντα λεπτά     525,00 €   126,00 € 651,00 €
B.12.4 Αναψυκτικό 500 ml ΤΕΜ 4.200 0,50 € 0,50 € μηδέν ευρώ και πενήντα λεπτά     2.100,00 €   504,00 € 2.604,00 €
B.12.5 Χυμός χωρίς ζάχαρη330ml ΤΕΜ 2.365 0,62 € 0,62 € μηδέν ευρώ και εξήντα δύο λεπτά     1.466,30 €   351,91 € 1.818,21 €
B.13 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ                      
  Μοσχαρίσιος κιμάς ελιά νωπό χωρίς         εννέα ευρώ και τετρακόσια τριάντα πέντε            
B.13.1 κόκκαλο ΚΙΛΟ 2.620 9,53 € 9,435 € χιλιοστά του ευρώ 1% ένα τοις εκατό 24.719,70 € 3.213,56 €   27.933,26 €
            έξι ευρώ και τριακόσια τριάντα έξι χιλιοστά            
B.13.2 Μοσχάρι ελιά νωπό χωρίς κόκκαλο ΚΙΛΟ 2.330 6,40 € 6,336 € του ευρώ 1% ένα τοις εκατό 14.762,88 € 1.919,17 €   16.682,05 €
            εννέα ευρώ και επτακόσια εξήντα ένα χιλιοστά            
B.13.3 Χοιρινό σπάλα νωπό χωρίς κόκκαλο ΚΙΛΟ 1.610 9,86 € 9,761 € του ευρώ 1% ένα τοις εκατό 15.715,21 € 2.042,98 €   17.758,19 €
  Χοιρινή μπριζόλα από χοιρινό νωπό         έξι ευρώ και τριακόσια τριάντα έξι χιλιοστά            
B.13.4 λαιμό ΚΙΛΟ 755 6,40 € 6,336 € του ευρώ 1% ένα τοις εκατό 4.783,68 € 621,88 €   5.405,56 €
B.14 ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ                      
              τρία ευρώ και διακόσια δεκαοχτώ χιλιοστά του            
B.14.1 Αρακάς κατεψυγμένος ΚΙΛΟ 481 3,25 € 3,218 € ευρώ 1% ένα τοις εκατό 1.547,86 € 201,22 €   1.749,08 €
            δύο ευρώ και πενήντα εννέα χιλιοστά του            
B.14.2 Φασολάκια κατεψυγμένα ΚΙΛΟ 349 2,08 € 2,059 € ευρώ 1% ένα τοις εκατό 718,59 € 93,42 €   812,01 €
B.14.3 Κατεψυγμένο φύλλο κρούστας ΚΙΛΟ 50 7,70 € 7,69 € επτά ευρώ και εξήντα εννέα λεπτά     384,50 €   92,28 € 476,78 €
B.14.4 Κατεψυγμένο φύλλο σφολιάτας ΚΙΛΟ 90 4,00 € 3,99 € τρία ευρώ και ενενήντα εννέα λεπτά     359,10 €   86,18 € 445,28 €
  ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ    & ΠΡΟΪΟΝΤΑ                      
B.15 ΑΥΤΩΝ                      
                μηδέν τοις        
B.15.1 Νωπό κοτόπουλο ΚΙΛΟ 6.130 3,53 € 3,530 € τρία ευρώ και πενήντα τρία λεπά 0% εκατό 21.638,90 € 2.813,06 €   24.451,96 €
                μηδέν τοις        
B.15.2 Αυγά ΤΕΜ 6.000 0,28 € 0,280 € μηδέν ευρώ και είκοσι οχτώ λεπτά 0% εκατό 1.680,00 € 218,40 €   1.898,40 €
B.16 ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΨΑΡΙΑ                      
            επτά ευρώ και τετρακόσια σαράντα πέντε            
B.16.1 Πέρκα φέτες για φούρνο ΚΙΛΟ 700 7,52 € 7,445 € χιλιοστά του ευρώ 1% ένα τοις εκατό 5.211,50 € 677,50 €   5.889,00 €
B.17 ΝΩΠΑ ΨΑΡΙΑ                      
            δεκατέσσερα ευρώ και επτακόσια δύο            
B.17.1 Βακαλάος για σούπα ΚΙΛΟ 620 14,85 € 14,702 € χιλιοστά του ευρώ 1% ένα τοις εκατό 9.115,24 € 1.184,98 €   10.300,22 €
B.17.2 Φιλέτο πέρκας ΚΙΛΟ 415 14,85 € 14,702 € χιλιοστά του ευρώ 1% ένα τοις εκατό 6.101,33 € 793,17 €   6.894,50 €
Δ. ΓΑΛΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ                      
  Γάλα φρέσκο πλήρες (συσκευασία του                      
Δ.1-Δ.5 ενός λίτρου) για προσωπικό ΤΕΜ 80.570 1,20 € 1,20 € ένα ευρώ και είκοσι λεπτά     96.684,00 € 12.568,92 €   109.252,92 €
      ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1     534.633,21 €   Με ΦΠΑ 613.022,81 €
     
 1.  Τμήμα 2 «Οπωροπωλείου»
  Πίνακας Ι
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 13%
Β 11.1 Πατάτα ΚΙΛΟ 5.100 0,87 1% – ΈΝΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ 0,861 4.391,10 €
Β 11.2 Τομάτα ΚΙΛΟ 2.150 1,78 1% – ΈΝΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ 1,762 3.788,30 €
Β 11.3 Αγγούρι ΖΕΥΓΟΣ 1.610 0,57 1% – ΈΝΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ 0,564 908,04 €
Β 11.4 Κρεμμύδια ξερά ΚΙΛΟ 1.610 1,26 1% – ΈΝΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ 1,247 2.007,67 €
Β 11.5 Μαϊντανός ΤΕΜ 580 1,39 1% – ΈΝΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ 1,376 798,08 €
Β 11.6 Λεμόνι ΚΙΛΟ 1.220 1,15 1% – ΈΝΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ 1,139 1.389,58 €
Β 11.7 Μαρούλι ΤΕΜ 1.230 0,62 1% – ΈΝΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ 0,614 755,22 €
Β 11.8 Άνηθος ΤΕΜ 290 1,39 1% – ΈΝΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ 1,376 399,04 €
Β 11.9 Κρεμμύδι φρέσκο ΤΕΜ 205 1,87 1% – ΈΝΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ 1,851 379,46 €
Β 11.10 Καρότο ΚΙΛΟ 1.010 1,03 1% – ΈΝΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ 1,020 1.030,20 €
Β 11.11 Σέλινο ΤΕΜ 530 1,5 1% – ΈΝΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ 1,485 787,05 €
Β 11.12 Σκόρδο ΤΕΜ 530 0,47 1% – ΈΝΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ 0,465 246,45 €
Β 11.13 Λάχανο ΚΙΛΟ 895 1,06 1% – ΈΝΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ 1,049 938,86 €
Β 11.14 Φασολάκια ΚΙΛΟ 170 3,8 1% – ΈΝΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ 3,762 639,54 €
Β 11.15 Μελιτζάνες ΤΣΑΚΩΝΕΣ ΚΙΛΟ 90 1,77 1% – ΈΝΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ 1,752 157,68 €
Β 11.16 Μελιτζάνες ΦΛΑΣΚΕΣ ΚΙΛΟ 170 1,77 1% – ΈΝΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ 1,752 297,84 €
Β 11.17 Κολοκυθάκι ΚΙΛΟ 170 2,21 1% – ΈΝΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ 2,188 371,96 €
Β 11.18 Πιπεριά πράσινη ΚΙΛΟ 120 1,83 1% – ΈΝΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ 1,812 217,44 €
Β 11.19 Πιπεριά κόκκινη ΚΙΛΟ 70 1,83 1% – ΈΝΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ 1,812 126,84 €
Β 11.20 Σπανάκι ΚΙΛΟ 530 1,3 1% – ΈΝΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ 1,287 682,11 €
Β 11.21 Πορτοκάλι ΚΙΛΟ 1.950 1,22 1% – ΈΝΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ 1,208 2.355,60 €
Β 11.22 Μήλο ΚΙΛΟ 4.120 1,24 1% – ΈΝΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ 1,228 5.059,36 €
Β 11.23 Μπανάνα ΚΙΛΟ 4.100 1,53 1% – ΈΝΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ 1,515 6.211,50 €
Β 11.24 Μανταρίνι ΚΙΛΟ 1.272 1,22 1% – ΈΝΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ 1,208 1.536,58 €
Β 11.25 Αχλάδι ΚΙΛΟ 2.350 2,58 1% – ΈΝΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ 2,554 6.001,90 €
Β 11.26 Ροδάκινο ΚΙΛΟ 530 2,5 1% – ΈΝΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ 2,475 1.311,75 €
Β 11.27 Πεπόνι ΚΙΛΟ 680 1,15 1% – ΈΝΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ 1,139 774,52 €
Β 11.28 Καρπούζι ΚΙΛΟ 1.720 0,5 1% – ΈΝΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ 0,495 851,40 €
Β 11.29 Σταφύλι ραζακιά ΚΙΛΟ 520 3,5 1% – ΈΝΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ 3,465 1.801,80 €
Β 11.30 Βερύκοκο ΚΙΛΟ 540 1,63 1% – ΈΝΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ 1,614 871,56 €
Β 11.31 Κεράσι ΚΙΛΟ 188 4,29 1% – ΈΝΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ 4,247 798,44 €
Β 11.32 Φράουλα ΚΙΛΟ 690 2,6 1% – ΈΝΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ 2,574 1.776,06 €
            ΣΥΝΟΛΟ 49.662,93 €
            ΦΠΑ 13% 6.456,18 €
            ΣΥΝΟΛΟ 56.119,11 €
   
 1. Τμήμα 3 «Έτοιμα γεύματα μουσικού σχολείου Κορίνθου»
  Πίνακας ΙΙΙ
          KORINTHIAN PALACE CATERING A.E.
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟ ΦΠΑ
Γ.1 Έτοιμα γεύματα για την σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Κορίνθου ΤΕΜ 35.670 2,06 2,06 73.480,20
          ΣΥΝΟΛΟ 73.480,20
          ΦΠΑ 24% 17.635,25
          ΣΥΝΟΛΟ 91.115,45
  Η επιτροπή διαπίστωσε ότι η οικονομική προσφορά πληρούν τις τυπικές απαιτήσεις και προϋποθέσεις που ορίζονται στο Άρθρο 2.4.4 «Περιεχόμενα (υπο)φακέλου <Οικονομική Προσφορά>.   Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή:  
 1. την ανάδειξη ως προσωρινού αναδόχου της «KORINTHIAN PALACE CATERING A.E.» για την προμήθεια των ειδών του:
Τμήματος 1 «Είδη παντοπωλείου», όπως αναγράφονται στον Πίνακα Ι με ποσό κατακύρωσης προ ΦΠΑ 534.633,21 € Τμήματος 2 «Είδη οπωροπωλείου», όπως αναγράφονται στον Πίνακα ΙΙ [ποσό κατακύρωσης προ ΦΠΑ: 49.662,93 €] Τμήματος 3 «Έτοιμα γεύματα για την σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Κορίνθου», σύμφωνα με τον Πίνακα ΙΙΙ [ποσό κατακύρωσης προ ΦΠΑ: 73.480,20 €].  
 1. την έγκριση του παρόντος πρακτικού.
  *********************************************************************************************   Στο σημείο αυτό, η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε και υπέγραψε το παρόν πρακτικό σε δύο αντίγραφα.     Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ   ΓΙΑΒΑΣΗ ΑΝΝΑ                           ΣΑΒΒΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ                           ΣΟΥΚΟΥΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Leave a Comment