Απόφαση αριθμ. 17/294/2018

Απόφαση αριθμ. 17/294/2018

Ημ/νία Δημοσίευσης : 7/2/2019
 Αριθμός Πρακτικού 17

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 26-06-2018

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζήμο Κωνσταντίνο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 75/2017 και β)με αριθμό 90/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 26η Ιουνίου 2018, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 20602/22-06-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Βλάσσης Δημ., 3)Φαρμάκης Γεωργ.,4)Καμπούρης Χαρ.(αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ζώγκο Ανδ.), 5)Μπάκουλης Δημ., 6)Ζήμος Κων., 7)Νανόπουλος Βασ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Δημητρόπουλος Κων., 2)Κορδώσης Χρ..

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 294η: Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας την εισήγησή του για το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών»,

θέτει υπ’ όψιν των μελών την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 9047/935/07-05-2018 εισήγηση της Υπηρεσίας Πολεοδομικών Εφαρμογών και Μελετών, της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: “Αίτημα αποζημίωσης επικειμένων με συμβιβασμό λόγω ένταξης ιδιοκτησίας στο σχέδιο πόλης περιοχής “Αγιαννιώτικα” Κορίνθου”

Με το αριθμό 9047 / 935 / 2018 αίτημά του ο κος Μιχαήλ Σταμάτης του Δημητρίου ως φερόμενος ιδιοκτήτης σε ποσοστό 100% του γεωτεμαχίου με αρ. κτ. 020909 στο ΟΤ.304 το οποίο βρίσκεται στο σχέδιο πόλης της Κορίνθου στην περιοχή “Αγιαννιώτικα” ΖΗΤΑ τον εξώδικο συμβιβασμό για το δικαίωμα αποζημίωσης ρυμοτομούμενων επικειμένων της ιδιοκτησίας του όπως αυτά καταγράφηκαν στον κυρωμένο πίνακα επικειμένων και σύμφωνα με τις τιμές μονάδας που καθορίστηκαν με το αρ. 2 / 2014 πρακτικό της Επιτροπής του πδ. 5 / 1986 “Εκτίμησης αξίας Επικειμένων του σχεδίου πόλης περιοχή “Αγιαννιώτικα” “.

Λαμβάνοντας υπ΄όψη α) την με αρ.πρωτ, 10992 / 22-12-2010 απόφαση Νομάρχη Κορινθίας με την οποία κυρώθηκε η Μεμονωμένη Πράξη Εφαρμογής (Μ.Π.Ε.) του σχεδίου πόλης της Κορίνθου στην περιοχή “Αγιαννιώτικα” και στην οποία περιλαμβάνονται οι ιδιοκτησίες εκτός των άλλων και του Ο.Τ.304 και β) τον πίνακα Επικειμένων που συνοδεύει την ανωτέρω Μ.Π.Ε., γ) το με αρ.2 / 2014 πρακτικό εκτίμησης αξίας επικειμένων των οικοδομικών τετραγώνων που περιλαμβάνονται στην προαναφερθείσα Μ.Π.Ε. από την Επιτροπή Εκτίμησης Αξίας Ακινήτων του π/δ 5/1986,

ΚΑΙ επειδή οι προτεινόμενες τιμές μονάδος αποζημίωσης του αιτούντα για τα επικείμενα είναι σύμφωνες με τις αξίες επικειμένων όπως αυτές καθορίστηκαν με το προαναφερθέν (γ) Πρακτικό 2/ 2014 της αρμόδιας επιτροπής εκτίμησης αξίας επικειμένων η υπηρεσία μας είναι σύμφωνη ότι ο Δήμος θα πρέπει να αποζημιώσει τον αιτών σύμφωνα με τον παρακάτω αναλυτικό Πίνακα με2.800,00 €

επικείμενα ιδιοκτησίας με αρ.κτ. 020909

Είδος

Ποσότητα

Κατάσταση

Τιμή Μονάδος

Σύνολο €ανά είδος

Σύνολο ανά ιδιοκτησία

Ποσοστό συνιδιοκτησίας

Σύνολο ανά ποσοστό

ΠΕΥΚΟ

1

ΜΕΓΑΛΟ

100 €/τεμ

100,00

2800,00

100,00%

2800,00

ΕΛΙΕΣ

6

ΜΕΓΑΛΕΣ

210 €/τεμ

1260,00

ΥΠΟΣΤΕΓΟ Ε=30,00τμ και Η=3,00μ με κεραμίδια

90 κμ

ΑΡΙΣΤΗ

16 €/κμ

1440,00

Με την παρούσα σας αποστέλλουμε τα κάτωθι συνημμένα έγγραφα για τον ορισμό δικηγόρου ώστε να γνωμοδοτήσει ως προς τον εξώδικο συμβιβασμό και τις εν συνεχεία δικές σας αποφάσεις.

Συνημμένα:

  1. Φωτ/φο Αίτησης υπ΄ αριθμ 7047/935/2018 αίτηση Σταμάτη Μιχαήλ

  2. Φωτ/φο της με αρ.πρωτ, 10992 / 22-12-2010 απόφασης Νομάρχη Κορινθίας με την οποία κυρώθηκε η ΜΠΕ και για το ΟΤ 304

  3. Φωτ/φο αποσπάσματος Πίνακα & Διαγράμματος του ΟΤ 304 της ανωτέρω κυρωμένης ΜΠΕ

  4. Φωτ/φο Πίνακα Επικειμένων της ανωτέρω κυρωμένης ΜΠΕ

  5. Φωτ/φο Απόσπασμα Πρακτικού Επιτροπής (πδ 5/86) εκτίμησης αξίας επικειμένων 2/2014

Ακολούθως ο Πρόεδρος λέει ότι, προκειμένου να υποστηριχθούν τα συμφέροντα του Δήμου θα πρέπει να οριστεί πληρεξούσιος δικηγόρος, ο οποίος θα γνωμοδοτήσει επί του ανωτέρω Αιτήματος του κ.Μιχαήλ Σταμάτητου Δημητρίου ως φερόμενου ιδιοκτήτη σε ποσοστό 100% του γεωτεμαχίου με αρ. κτ. 020909 στο ΟΤ.304 το οποίο βρίσκεται στο σχέδιο πόλης της Κορίνθου στην περιοχή “Αγιαννιώτικα” για εξώδικο συμβιβασμό που αφορά το δικαίωμα αποζημίωσης ρυμοτομούμενων επικειμένων της ιδιοκτησίας του με προτεινόμενες τιμές μονάδας, αυτές που καθορίστηκαν με το αρ. 2 / 2014 πρακτικό της Επιτροπής του πδ. 5 / 1986 “Εκτίμησης αξίας Επικειμένων του σχεδίου πόλης περιοχή “Αγιαννιώτικα”. Προτείνει δε για τον λόγο αυτόν, την δικηγόροΚορίνθου κ. Θωμαΐδου Αγλαΐα.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’ όψιν την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις του άρθρου 72 Ν. 3852/2010 και κάθε άλλη ισχύουσα, σχετική, νομοθετική διάταξη,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(μειοψηφούντος του κ. Νανόπουλου Β., διότι διαφωνεί με τον τρόπο ορισμού των δικηγόρων και ζητά να γίνεται σε συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο, όπως η μειοψηφία έχει προτείνει)

Ορίζει πληρεξούσια δικηγόρο του Δήμου Κορινθίων στην ανωτέρω υπόθεση, την δικηγόρο Κορίνθου κ. Θωμαΐδου Αγλαΐα, στην οποία δίνει εντολή να γνωμοδοτήσει προς τον Δήμο Κορινθίων επί του υπ’ αριθμ. 9047/ 935/ 2018 αιτήματος του κ.Μιχαήλ Σταμάτη του Δημητρίου ως φερόμενου ιδιοκτήτη σε ποσοστό 100% του γεωτεμαχίου με αρ. κτ. 020909 στο ΟΤ.304 το οποίο βρίσκεται στο σχέδιο πόλης της Κορίνθου στην περιοχή “Αγιαννιώτικα”, για εξώδικο συμβιβασμό για τον καθορισμό της τιμής μονάδος αποζημίωσης ρυμοτομούμενων επικειμένων της ιδιοκτησίας του και με προτεινόμενες τιμές μονάδας, αυτές που καθορίστηκαν με το αρ. 2/2014 πρακτικό της Επιτροπής του π.δ. 5 /1986 “Εκτίμησης αξίας Επικειμένων του σχεδίου πόλης περιοχή “Αγιαννιώτικα”.

Η αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου θα βασισθεί στις ελάχιστες αμοιβές που προβλέπονται από τον Νέο Κώδικα Δικηγόρων (Ν.4194/2013 – ΦΕΚ Α΄208/2013, όπως ισχύει με τον Ν. 4205/2013 – ΦΕΚ Α΄ 242/2013), όπως ισχύει, καθώς και από τα Παραρτήματα που τον συνοδεύουν.

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 17/294/2018.-

Leave a Comment