Απόφαση αριθμ. 17/295/2018

Απόφαση αριθμ. 17/295/2018

Ημ/νία Δημοσίευσης : 7/2/2019
 Αριθμός Πρακτικού 17

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 26-06-2018

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζήμο Κωνσταντίνο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 75/2017 και β)με αριθμό 90/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 26η Ιουνίου 2018, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 20602/22-06-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Βλάσσης Δημ., 3)Φαρμάκης Γεωργ.,4)Καμπούρης Χαρ.(αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ζώγκο Ανδ.), 5)Μπάκουλης Δημ., 6)Ζήμος Κων., 7)Νανόπουλος Βασ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Δημητρόπουλος Κων., 2)Κορδώσης Χρ..

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 295η: Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας την εισήγησή του για το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών», θέτει υπ’ όψιν των μελών το υπ’ αριθμ. Πρωτ. Εισερχ. 20158/20-06-2018 έγγραφο της πληρεξούσιας Δικηγόρου του Δήμου κ.Παγωνάκη Ευαγγελίας-Ζωής, με το οποίο ενημερώνει την Οικονομική Επιτροπή ότι :

.. την 21-06-2018 εκδικάζεται ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου η από 12.03.2010 με αριθμό καταχώρισης 32/12-03-2010 προσφυγή του Δήμου Άσσου-Λεχαίου ΚΑΤΑ 1.Του Ν.ΠΔ.Δ με την επωνυμία “ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ” ως καθολικού διαδόχου του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία “ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ” και 2. Της υπ’ αριθμ.324/36/19-5-2009 απόφασης της Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής (Τ.Δ.Ε.) του Υποκαταστήματος Ι.Κ.Α Κορίνθου επί της υπ’ αριθμ. 5900/28-5-2008 ένστασης του Μωραΐτη Νικολάου του Παναγιώτη κατά της υπ’αριθμ. 8.134/23-05-2007 απόφασης της Διευθύντριας του Τοπικού Υποκαταστήματος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Κορίνθου καθώς και κάθε άλλης συναφούς πράξης και παράλειψης.

Πέραν της νομιμοποίησής μου για την κατάθεση της ανωτέρω προσφυγής με την υπ’ αριθμ. 8/25-01-2010 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Άσσου-Λεχαίου, είναι απαραίτητη η νομιμοποίησή μου για την παράσταση, τη σύνταξη και κατάθεση υπομνήματος επί της ρηθείσας προσφυγής αντί και για λογαριασμό του Δήμου Κορινθίων ως και την έγκριση ενεργειών στις οποίες έχω προβεί στα πλαίσια της εν λόγω εντολής από τον Δήμο Κορινθίων.”

Ο Πρόεδρος λέει ότι, προκειμένου να υποστηριχθούν τα συμφέροντα του Δήμου, θα πρέπει να ορισθεί εκ νέου η δικηγόρος κ.Παγωνάκη Ευαγγελία -Ζωή με την εντολή να παρασταθεί ενώπιον του ανωτέρω δικαστηρίου κατά την δικάσιμο της ανωτέρω προσφυγής στις 21-06-2018 ή σε κάθε μετ’ αναβολής δικάσιμο αυτής, να συντάξει, υπογράψει και καταθέσει σχετικό υπόμνημα, να παρακολουθήσει την έκδοση της σχετικής απόφασης, να ασκήσει κάθε πρόσφορο ένδικο μέσο κατά της εκδοθησόμενης απόφασης, εάν αυτή θίγει τα συμφέροντα του Δήμου, και γενικά να υποστηρίξει τα συμφέροντα του Δήμου μέχρι πέρατος της εν λόγω υποθέσεως, καθώς και να εγκριθούν από τον Δήμο Κορινθίων, οι ενέργειες στις οποίες έχει ήδη προβεί στα πλαίσια της αριθμ. 8/25-01-2010 απόφασης της Δημαρχιακής Επιτροπής του πρώην Δήμου Άσσου-Λεχαίου.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’όψιν την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις του άρθρου 72 Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, και κάθε άλλη ισχύουσα, σχετική, νομοθετική διάταξη,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(μειοψηφούντος του κ. Νανόπουλου Β., διότι διαφωνεί με τον τρόπο ορισμού των δικηγόρων και ζητά να γίνεται σε συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο, όπως η μειοψηφία έχει προτείνει)

Α. Εγκρίνει τις ενέργειες στις οποίες έχει ήδη προβεί η πληρεξούσια δικηγόρος κ.Παγωνάκη Ευαγγελία-Ζωή στα πλαίσια της αριθμ. 8/25-01-2010 απόφασης της Δημαρχιακής Επιτροπής του πρώην Δήμου Άσσου-Λεχαίου και αφορά την από 12.03.2010 με αριθμό καταχώρισης 32/12-03-2010 προσφυγή του πρώην Δήμου Άσσου-Λεχαίου και νυν Δήμου Κορινθίων, ΚΑΤΑ 1.Του Ν.ΠΔ.Δ με την επωνυμία “ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ” ως καθολικού διαδόχου του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία “ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ” και 2. Της υπ’ αριθμ.324/36/19-5-2009 απόφασης της Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής (Τ.Δ.Ε.) του Υποκαταστήματος Ι.Κ.Α Κορίνθου επί της υπ’ αριθμ. 5900/28-5-2008 ένστασης του Μωραΐτη Νικολάου του Παναγιώτη κατά της υπ’αριθμ. 8.134/23-05-2007 απόφασης της Διευθύντριας του Τοπικού Υποκαταστήματος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Κορίνθου καθώς και κάθε άλλης συναφούς πράξης και παράλειψης,

Β. Ορίζει πληρεξούσια δικηγόρο του Δήμου Κορινθίων στην ανωτέρω υπόθεση την δικηγόρο Κορίνθου κ.Παγωνάκη Ευαγγελία-Ζωή στην οποία δίνει εντολή να παρασταθεί ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου την 21-06-2018 ή σε κάθε μετ’ αναβολής δικάσιμο αυτής, να συντάξει, υπογράψει και καταθέσει σχετικό υπόμνημα, να παρακολουθήσει την έκδοση της σχετικής απόφασης, να ασκήσει κάθε πρόσφορο ένδικο μέσο κατά της εκδοθησόμενης απόφασης, εάν αυτή θίγει τα συμφέροντα του Δήμου, και γενικά να υποστηρίξει τα συμφέροντα του Δήμου μέχρι πέρατος της εν λόγω υποθέσεως, συμπεριλαμβανομένων όλων των νομίμων ενεργειών προς υποστήριξη των συμφερόντων του Δήμου κατά την διαδικασία εκτέλεσης της σχετικής τελεσίδικης δικαστικής απόφασης.

Η αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου θα βασισθεί στις ελάχιστες αμοιβές που προβλέπονται από τον Νέο Κώδικα Δικηγόρων (Ν.4194/2013 – ΦΕΚ Α΄208/2013, όπως ισχύει με τον Ν. 4205/2013 – ΦΕΚ Α΄ 242/2013), όπως ισχύει, καθώς και από τα Παραρτήματα που τον συνοδεύουν.

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 17/295/2018.-