Απόφαση αριθμ. 18/310/2018

Απόφαση αριθμ. 18/310/2018

Ημ/νία Δημοσίευσης : 7/2/2019
 Αριθμός Πρακτικού 18

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 02-07-2018

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζήμο Κωνσταντίνο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 75/2017 και β)με αριθμό 90/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 2α Ιουλίου 2018, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 21273/28-06-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Βλάσσης Δημ., 3)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Φαρμάκη Γεωργ.), 4)Ζώγκος Ανδ., 5) Ζήμος Κων., 6)Νανόπουλος Βασ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Μπάκουλης Δημ., 2)Δημητρόπουλος Κων., 3)Κορδώσης Χρ..

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 310η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός υπολόγων για την έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής», θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την σχετική εισήγηση της αρμόδιας Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: «Ορισμός υπολόγων για την διαχείριση της καταβολής των προνοιακών επιδομάτων ατόμων με ειδικές ανάγκες για το Γ΄ δίμηνο (Μάιος-Ιούνιος) έτους 2018.

Το ύψος των προνοιακών επιδομάτων σε Α.Μ.Ε.Α. για το Γ΄ δίμηνο έτους 2018 ανέρχεται στο ποσό των 1.138.210,56 € σύμφωνα με τις ονομαστικές καταστάσεις δικαιούχων επιδομάτων του τμήματος Κοινωνικής Προστασίας.

Προκειμένου να διανεμηθεί το ποσό των 1.138.210,56 στους δικαιούχους εσείς θα πρέπει να ορίσετε υπόλογους τους:

1.Αθανασίου Δήμητρα του Αθανασίου – ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, υπάλληλο του τμήματος Πρόνοιας, με ΑΦΜ 055679750 και ΑΔΤ: Ρ377473, για τα κάτωθι επιδόματα συνολικού ποσού 350.452,18 € που αφορούν αναλυτικά στα κάτωθι ποσά :

ΚΑΕ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ

ΠΟΣΟ

6741.0002

Αιμολυτική Αναιμία

78859,66

6741.0008

Παραπληγικοί Δημοσίου

32714,52

6741.0010

Κωφάλαλοι

35480,22

6741.0007

Παραπληγικοί Ανασφάλιστοι

41085,41

6741.0005

Επίδομα Κίνησης

32188,94

6741.0009

Τυφλότητα

130123,43

Και εν συνεχεία θα προβεί σε απόδοση λογαριασμού έως 02-10-2018.

2.Σούκουλη Μαρία του Κίμωνα – ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, υπάλληλο του τμήματος Πρόνοιας, με ΑΦΜ111962363 και ΑΔΤ: Λ918699, για τα κάτωθι επιδόματα συνολικού ποσού 543.751,68€ :

ΚΑΕ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ

ΠΟΣΟ

6741.0001

Βαριάς Αναπηρίας

542341,16

6741.0013

Ομογενών Προσφύγων

1410,52

Και εν συνεχεία θα προβεί σε απόδοση λογαριασμού έως 02-10-2018.

3.Χατζηαθανασίου Ιωάννα του Θεόφιλου – ΠΕ1 Διοικητικών, υπάλληλο του τμήματος Πρόνοιας, με ΑΦΜ 104172420 και ΑΔΤ: Ρ 378242, για τα κάτωθι επιδόματα συνολικού ποσού 244.006,70 € που αφορούν αναλυτικά στα κάτωθι ποσά :

ΚΑΕ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ

ΠΟΣΟ

6741.0004

Επίδομα Β.Ν.Κ

236181,41

6741.0006

Στεγαστική Συνδρομή

7825,29

Και εν συνεχεία θα προβεί σε απόδοση λογαριασμού έως 02-10-2018.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’ όψιν την εισήγηση του Προέδρου, την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 και κάθε άλλη ισχύουσα σχετική νομοθετική διάταξη,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α- Ορίζει υπολόγους υπαλλήλους του Δήμου Κορινθίων, οι οποίες θα διαχειριστούν τους κωδικούς εξόδων του προϋπολογισμού έτους 2018 για την καταβολή των ως άνω αναφερομένων προνοιακών επιδομάτων σε άτομα με ειδικές ανάγκες για το Γ’ δίμηνο (Μάϊος- Ιούνιος) του έτους 2018 τις κ.κ.:

1.Αθανασίου Δήμητρα του Αθανασίου – ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, υπάλληλο του τμήματος Πρόνοιας, με ΑΦΜ 055679750 και ΑΔΤ: Ρ377473, για τα κάτωθι επιδόματα συνολικού ποσού 350.452,18 € που αφορούν αναλυτικά στα κάτωθι ποσά :

ΚΑΕ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ

ΠΟΣΟ

6741.0002

Αιμολυτική Αναιμία

78859,66

6741.0008

Παραπληγικοί Δημοσίου

32714,52

6741.0010

Κωφάλαλοι

35480,22

6741.0007

Παραπληγικοί Ανασφάλιστοι

41085,41

6741.0005

Επίδομα Κίνησης

32188,94

6741.0009

Τυφλότητα

130123,43

2.Σούκουλη Μαρία του Κίμωνα – ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, υπάλληλο του τμήματος Πρόνοιας, με ΑΦΜ111962363 και ΑΔΤ: Λ918699, για τα κάτωθι επιδόματα συνολικού ποσού 543.751,68 € που αφορούν αναλυτικά στα κάτωθι ποσά :

ΚΑΕ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ

ΠΟΣΟ

6741.0001

Βαριάς Αναπηρίας

542341,16

6741.0013

Ομογενών Προσφύγων

1410,52

3.Χατζηαθανασίου Ιωάννα του Θεόφιλου – ΠΕ1 Διοικητικών, υπάλληλο του τμήματος Πρόνοιας, με ΑΦΜ 104172420 και ΑΔΤ: Ρ 378242, για τα κάτωθι επιδόματα συνολικού ποσού 244.006,70 € που αφορούν αναλυτικά στα κάτωθι ποσά :

ΚΑΕ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ

ΠΟΣΟ

6741.0004

Επίδομα Β.Ν.Κ

236181,41

6741.0006

Στεγαστική Συνδρομή

7825,29

Οι ανωτέρω δημοτικές υπάλληλοι θα προβούν σε απόδοση λογαριασμού των ενταλμάτων προπληρωμής έως και τις 02-10-2018.

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 18/310/2018.-

Leave a Comment