Απόφαση αριθμ. 19/319/2018

Απόφαση αριθμ. 19/319/2018

Ημ/νία Δημοσίευσης : 7/2/2019
 Αριθμός Πρακτικού 19

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 10-07-2018

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζήμο Κωνσταντίνο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 75/2017 και β)με αριθμό 90/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 10η Ιουλίου 2018, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 10:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv σε ορθή επανάληψη υπ’ αριθμ. 22219/06-07-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Βλάσσης Δημ., 3)Φαρμάκης Γεωργ.,4)Ζώγκος Ανδ.), 5)Μπάκουλης Δημ., 6)Ζήμος Κων., 7)Νανόπουλος Βασ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Δημητρόπουλος Κων., 2)Κορδώσης Χρ..

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 319η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ προϋπολογισμού μελέτης 20.000,00€», υπενθυμίζει στην Οικονομική Επιτροπή την αριθμ. 14/223/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η υπ’ αριθμ. 32/2018 μελέτη, ορίστηκε η με συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του εν λόγω έργου, καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης διενέργειας διαγωνισμού για την εκτέλεσή του και ορίστηκε ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού η 26-06-2018.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπ’ όψιν της Οικονομικής Επιτροπής το από 26-06-2018 1ο Πρακτικό της Επιτροπής αξιολόγησης, σύμφωνα με το οποίο κατατέθηκαν δύο (2) φάκελοι προσφορών και ακολούθησε η καταγραφή των δικαιολογητικών συμμετοχής. Στην συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε στην αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών και τον έλεγχο αναγραφής των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης, όπου διαπιστώθηκε ότι όλες οι Οικονομικές προσφορές γίνονται αποδεκτές και αυτές καταγράφηκαν στο ακόλουθο πίνακα :

Διαγωνιζόμενος

Οικονομική Προσφορά

ΛΑΜΠΡΙΝΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

3 %

ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.

2 %

Ακολούθησε ο έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής. Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Διαγωνισμού ολοκλήρωσε την σύνταξη και έκδοση του Πρακτικού του εν θέματι διαγωνισμού και εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον προσωρινό ανάδοχο του διαγωνισμού, τον οικονομικό φορέα “ΛΑΜΠΡΙΝΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ”με αριθμό εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ. 9117 για έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 1ης Τάξης, με έκπτωση 3% επί του προϋπολογισμού της μελέτης.

Ο Πρόεδρος κατόπιν, προτείνει την επικύρωση του από 26-06-2018, Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού και την ανάδειξη του οικονομικού φορέα “ΛΑΜΠΡΙΝΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ” ως προσωρινού αναδόχου του εν λόγω διαγωνισμού.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’ όψιν τον σχετικό φάκελο του διαγωνισμού, το ως άνω αναφερόμενο Πρακτικό της Επιτροπής διαγωνισμού, την εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010, του Ν. 4412/2016 καθώς και όλες τις ισχύουσες σχετικές νομοθετικές διατάξεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.- Εγκρίνει το από 26-06-2018 Πρακτικό της Επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού, ο οποίος διενεργήθηκε την 26-06-2018 για την εκτέλεση του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ προϋπολογισμού μελέτης 20.000,00€»(συμπ/νου ΦΠΑ).

Β.- Ανακηρύσσει προσωρινό ανάδοχο του ανωτέρω διαγωνισμού τον οικονομικό φορέα “ΛΑΜΠΡΙΝΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ” με αριθμό εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ. 9117 για έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 1ηςΤάξης, με έκπτωση 3% επί του προϋπολογισμού της μελέτης, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο από 26-06-2018 πρακτικό της Επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού.

Γ.- Κάνει γνωστό στους συμμετέχοντες ότι για την άσκηση ένστασης κατά της παρούσας πράξης έχει ισχύ το άρθρο 127 του Ν. 4412/16, όπως ισχύει. Ειδικότερα στην περίπτωση ένστασης κατά της παρούσας πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκησή της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής.

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 19/319/2018.-

Leave a Comment