Απόφαση αριθμ. 19/325/2018

Απόφαση αριθμ. 19/325/2018

Ημ/νία Δημοσίευσης : 7/2/2019
 Αριθμός Πρακτικού 19

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 10-07-2018

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζήμο Κωνσταντίνο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 75/2017 και β)με αριθμό 90/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 10η Ιουλίου 2018, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 10:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv σε ορθή επανάληψη υπ’ αριθμ. 22219/06-07-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Βλάσσης Δημ., 3)Φαρμάκης Γεωργ.,4)Ζώγκος Ανδ.), 5)Μπάκουλης Δημ., 6)Ζήμος Κων., 7)Νανόπουλος Βασ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Δημητρόπουλος Κων., 2)Κορδώσης Χρ..

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 325η: Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας την εισήγησή του για το 13ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών»,

θέτει υπ’ όψιν των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την υπ’ αριθμ. 21269/2647/28-06-2018 εισήγηση της Υπηρεσίας Πολεοδομικών Εφαρμογών & Μελετών, της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: “Καταχώρηση στο Α’ Κτηματολογικό Γραφείο Κορίνθου συντελεσθείσας απαλλοτρίωσης στο Ο.Τ. 642 του σχεδίου πόλης της περιοχής “Μπαθαρίστρα – Δέλτα” Κορίνθου”

Μετά την κύρωση της Πράξης Εφαρμογής (Π.Ε.) του σχεδίου πόλης της πόλης της Κορίνθου στην περιοχή “Μπαθαρίστρα – Δέλτα” η ιδιοκτησία με αρ.κτ.0518005 η οποία βρισκόταν στο Ο.Τ 642 αρχικού Εμβαδού = 236,09τμ και με ΚΑΕΚ 28055-4902006 ρυμοτομήθηκε κατά μέρος εμβαδού 124,58 τμ ενώ το λοιπό μέρος εμβαδού 111,51 τμ εντάχθηκε στο Ο.Τ 642 για να αποτελέσει το 06 τελικό οικόπεδο το οποίο και θα αποδιδόταν βάσει των Πινακων της Π.Ε. Ως νέο οικόπεδο στον Δήμο Κορινθίων.

Με την αριθμό 101/2013 απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου καθορίστηκε η τιμή μονάδος απαλλοτρίωσης και αναγνωρίστηκαν δικαιούχοι αυτής οι Γκιώνης Μιχαήλ και Μποζίκη Κωνσταντίνα.

Στη συνέχεια το ποσό της αποζημίωσης και τα δικαστικά έξοδα παρακατατέθηκαν στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και η ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ.141/ΑΑΠ/30-4-2014. Κατ’ αυτό τον τρόπο η απαλλοτρίωση της ιδιοκτησίας με αρ. κτ. 0518005 συντελέστηκε πλην όμως δεν καταχωρήθηκε στο λειτουργούν Κτηματολογικό Γραφείο Κορίνθου.

Παρακαλούμε όπως ορίσετε δικηγόρο για την καταχώρηση στο Εθνικό Κτηματολόγιο της απαλλοτρίωσης και την δήλωση και εγγραφή του τελικού οικοπέδου 06 του Ο.Τ. 642 ως ιδιοκτησία του Δήμου Κορινθίων και την ένταξη του ρυμοτομημένου τμήματος εμβαδού 124,58 τμ το οποίο αποτελεί πλέον κοινόχρηστο στο ΚΑΕΚ 28055-ΕΚ0036 σύμφωνα με την Π.Ε.

Σημειώνουμε ότι έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον από ιδιοκτήτη όμορου οικοπέδου για την αγορά του 06 οικοπέδου από τον Δήμο Κορινθίων.

Συνημμένα:

  1. Φωτ/φο Αίτησης υπ’αριθμ. 16912/2114/2018 αίτηση αγοράς του 06 από Καππελλα Χρίστο.

  2. Φωτ/φο Πινάκων και διαγραμμάτων της κυρωμένης Πράξης Εφαρμογής με την 3920/2009 Απ.Νομ.Κορ.

  3. Φωτ/φο της 101/2013 Απόφασης Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου.

  4. Φωτ/φο του Φ.Ε.Κ. 141/ΑΑΠ/ 30-04-2014 (ανακοίνωση παρακατάθεσης).

Ο Πρόεδρος ακολούθως λέει ότι, προκειμένου να υποστηριχθούν τα συμφέροντα του Δήμου, θα πρέπει να ορισθεί πληρεξούσιος δικηγόρος του Δήμου, ο οποίος θα αναλάβει να διεκπεραιώσει την καταχώρηση στο Εθνικό Κτηματολόγιο της απαλλοτρίωσης και την δήλωση και εγγραφή του εν λόγω τελικού οικοπέδου 06 του Ο.Τ. 642 ως ιδιοκτησίας του Δήμου Κορινθίων και την ένταξη του ρυμοτομημένου τμήματος εμβαδού 124,58 τμ το οποίο αποτελεί πλέον κοινόχρηστο στο ΚΑΕΚ 28055-ΕΚ0036 σύμφωνα με την Π.Ε.. Για τον λόγο δε αυτόν προτείνει τον δικηγόρο Κορίνθου κ.Πετσίνη Μιχαήλ.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’όψιν την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την σχετική εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας, τις διατάξεις του άρθρου 72 Ν. 3852/2010, όπως ισχύει και κάθε άλλη ισχύουσα, σχετική, νομοθετική διάταξη,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(μειοψηφούντος του κ. Νανόπουλου Β., διότι διαφωνεί με τον τρόπο ορισμού των δικηγόρων και ζητά να γίνεται σε συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο, όπως η μειοψηφία έχει προτείνει)

Ορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο του Δήμου Κορινθίων στην ανωτέρω υπόθεση τον δικηγόρο Κορίνθου κ.Πετσίνη Μιχαήλ, στον οποίο δίνει εντολή να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την καταχώρηση στο Εθνικό Κτηματολόγιο της απαλλοτρίωσης και την δήλωση και εγγραφή του εν λόγω τελικού οικοπέδου 06 του Ο.Τ. 642 ως ιδιοκτησίας του Δήμου Κορινθίων και την ένταξη του ρυμοτομημένου τμήματος εμβαδού 124,58 τμ το οποίο αποτελεί πλέον κοινόχρηστο στο ΚΑΕΚ 28055-ΕΚ0036 σύμφωνα με την Π.Ε., όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στην ανωτέρω εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου.

Η αμοιβή του ανωτέρω δικηγόρου θα βασισθεί στις ελάχιστες αμοιβές που προβλέπονται από τον Νέο Κώδικα Δικηγόρων (Ν.4194/2013 – ΦΕΚ Α΄208/2013, όπως ισχύει με τον Ν. 4205/2013 – ΦΕΚ Α΄ 242/2013), όπως ισχύει, καθώς και από τα Παραρτήματα που τον συνοδεύουν.

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 19/325/2018.-