Απόφαση αριθμ. 2/2/2019

Λεπτομέρειες Δημοσιεύματος

Απόφαση αριθμ. 2/2/2019

Ημ/νία Δημοσίευσης : 30/1/2019 Αριθμός Πρακτικού 2 Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv Της 07-01-2019   Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζήμο Κωνσταντίνο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 75/2017 και β)με αριθμό 90/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 7η Ιανουαρίου 2019,  ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 280/03-01-2019 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.   Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία. Π α ρ ό ν τ ε ς 1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρoς, 2)Ζώγκος Ανδρέας, 3)Μπάκουλης Δημήτριος, 4)Καμπούρης Χαράλαμπος (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Βλάσση Δημήτριο), 5)Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ζήμο Κωνσταντίνο), 6) Νανόπουλος Βασίλειος.  Α π ό ν τ ε ς 1) Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος,  2) Κορδώσης Χρήστος, 3)Φαρμάκης Γεώργιος.   Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. ΑΠΟΦΑΣΗ 2η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Συγκρότηση επιτροπών αξιολόγησης για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών, εργασιών για το έτος 2019» θέτει υπόψη των μελών της Επιτροπής την υπ΄ αριθμ. 44848/19-12-2018 εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών & Υπηρεσιών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών περί συγκρότησης επιτροπών, στην οποία, μεταξύ άλλων, αναφέρονται τα εξής: ΘΕΜΑ :  ΄΄ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΄΄ Σύμφωνα με τις διατάξεις : του άρθρου 72 παράγραφοι : 1 στοιχ. ε΄και 4 του ν. 3852/2010 «1. Η οικονομική επιτροπή (-) του δήμου. Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α) (-)  ε) με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος, καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Για τη διεξαγωγή των δημοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να συγκροτεί επιτροπές, από μέλη της, δημοτικούς ή δημόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήμονες (-). 3. Το δημοτικό συμβούλιο μπορεί, για θέματα ιδιαίτερα σοβαρά, με ειδική αιτιολογία, και με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του να αποφασίζει ότι θα ασκήσει το ίδιο αρμοδιότητες των προηγουμένων παραγράφων. 4. Η οικονομική επιτροπή με ειδική απόφαση που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών της μπορεί να παραπέμπει συγκεκριμένο θέμα της αρμοδιότητάς της στο δημοτικό συμβούλιο για τη λήψη απόφασης, εφόσον κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται από την ιδιαίτερη σοβαρότητά του», συνάγεται ότι κατά τη διαδικασία ανάθεσης σύμβασης προμήθειας από Δήμο κατόπιν διαγωνισμού ή και ανάθεσης, η Οικονομική Επιτροπή διαθέτει ειδική αρμοδιότητα για τη συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας αυτού/ής. Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ.1 του Ν.4412/16, τα γνωμοδοτικά όργανα συγκροτούνται με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Σύμφωνα με την παράγραφο 11ε του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 ορίζεται ότι : ‘’Για την επιλογή των μελών των συλλογικών οργάνων του παρόντος άρθρου, οι αναθέτουσες αρχές μπορεί να διενεργούν κλήρωση κατά τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 (A’ 226)’’.  Ως εκ τούτου η κλήρωση δεν καθίσταται πλέον υποχρεωτική. Σημειώνεται ότι, επειδή ακόμα δεν έχει συσταθεί το Μητρώο Πιστοποιημένων Υπαλλήλων Δημοσίων Συμβάσεων (Μη.Π.Υ.Δη.Συ.) του άρθρου 344 του Ν. 4412/2016, το οποίο θα έπρεπε να ληφθεί υπόψη στη σύνθεση των γνωμοδοτικών οργάνων, στα οποία μετέχει υποχρεωτικά ένα μέλος, το γεγονός αυτό δεν μπορεί να ληφθεί υπόψη. Ως εκ τούτου, και επειδή οι υποθέσεις του Δήμου βρίσκονται σε εξέλιξη και μερικές μάλιστα είναι και άκρως επείγουσες,   Παρακαλούμε   όπως ορίσετε Επιτροπή Αξιολόγησης, καθώς και Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων, τα μέλη της οποίας θα πρέπει να είναι διαφορετικά από τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης (παρ. 11 του Ν. 4412/2016), για τη διεξαγωγή διαγωνισμού : ·         προμήθειας, ·         εργασίας, Οι αποφάσεις συγκρότησης των γνωμοδοτικών οργάνων θα πρέπει να κοινοποιηθούν στα μέλη αυτών, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3, του άρθρου 221, του Ν. 4412/2016.   ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΓΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΜΕ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΕΩΣ 60.000,00 ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α.) ……………………………………….   ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ (ΓΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΜΕ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΕΩΣ 60.000,00 ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α.) ………………………………………   ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΓΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΜΕ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΑΝΩΤΕΡΗ ΤΩΝ 60.000 €, ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ) ……………………………………..   Ακολούθως, ο Πρόεδρος λέει στα μέλη της Επιτροπής πως σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, και 221 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει, η Οικονομική Επιτροπή καλείται να συγκροτήσει επιτροπές αξιολόγησης για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και εργασιών.  Σε εφαρμογή λοιπόν των διατάξεων των παρ. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8α, 8η, 11α και 11ε του άρθρου 221, της παρ. 4 του άρθρου 344 και της παρ. 6 του άρθρου 379 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύουν, ο Πρόεδρος προτείνει τη συγκρότηση επιτροπών αξιολόγησης για τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων i)προμηθειών και ii)εργασιών του Δήμου Κορινθίων για το έτος 2019 ως εξής:   Α. Τριμελή επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεωνi)προμηθειών και ii)εργασιών με εκτιμώμενη αξία άνω των 60.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. (γνωμοδοτική): Τακτικά Μέλη: 1.Γιαβάση Άννα, Δομικών Έργων κλάδου ΔΕ5, 2.Σαββανού Ελένη, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός κλάδου ΠΕ5, 3.Σούκουλης Αντώνιος, Διοικητικός κλάδου ΔΕ1. Αναπληρωματικά Μέλη: 1.Αρτοποιάδου Αλεξάνδρα, Χημικός Μηχανικός κλάδου ΠΕ7, 2.Παντελέων Ευδοκία, Μηχανικός Υπολογιστών και Πληροφορικής, κλάδου ΠΕ11, 3.Παντελέων Ιωάννης, Γεωπόνος κλάδου ΠΕ9. Πρόεδρος της επιτροπής προτείνεται το τακτικό μέλος Σαββανού Ελένη και Αντιπρόεδρος το τακτικό μέλος Γιαβάση Άννα.   Β. Τριμελή επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων i)προμηθειών και ii)εργασιών με εκτιμώμενη αξία έως 60.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. (γνωμοδοτική): Τακτικά Μέλη: 1.Τόγιας Ιωάννης, Διοικητικός κλάδου ΠΕ1, 2.Τσίρτσης Λεωνίδας, Γεωπόνος κλάδου ΠΕ9, 3.Σταυριανόπουλος Αποστόλης, Πολιτικός Μηχανικός κλάδου ΠΕ. Αναπληρωματικά Μέλη: 1.Λουκαΐτη Αικατερίνη, Διοικητικός κλάδου ΔΕ1, 2.Σανδραβέλη Παναγιώτα, Διοικητικός κλάδου ΤΕ1, 3.Σούκουλη Ουρανία, Γεωπόνος κλάδου ΠΕ9. Πρόεδρος της επιτροπής προτείνεται το τακτικό μέλος Τόγιας Ιωάννης και Αντιπρόεδρος το τακτικό μέλος Τσίρτσης Λεωνίδας.   Γ. Τριμελή επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων επί των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων i)προμηθειών και ii)εργασιών με εκτιμώμενη αξία έως 60.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. (γνωμοδοτική): Τακτικά Μέλη: 1.Καραΐσκος Ιωάννης, Πολιτικός Μηχανικός κλάδου ΠΕ3, 2.Καμτσιώρα Έλλη, Μηχανολόγος Μηχανικός κλάδου ΠΕ5, 3.Θεοδοσίου Αναστασία, Πολιτικό Μηχανικό κλάδου ΠΕ3. Αναπληρωματικά Μέλη: 1.Κακάβας Νικόλαος, (Πολιτικός) Μηχανικός κλάδου ΤΕ, 2.Σούκουλη Ουρανία, Γεωπόνος κλάδου ΠΕ9, 3.Αρτοποιάδου Αλεξάνδρα, Χημικός Μηχανικός κλάδου ΠΕ7. Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται το τακτικό μέλος Καραΐσκος Ιωάννης και Αντιπρόεδρος το τακτικό μέλος Καμτσιώρα Έλλη.   Η Οικονομική Επιτρoπή μετά από διαλoγική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη τις ανωτέρω εισηγήσεις της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου και του Προέδρου, τις διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύουν, τις διατάξεις των άρθρ. 221, 344 και 379 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύουν, τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας καθώς και όλες τις λοιπές σχετικές ισχύουσες διατάξεις  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(μειοψηφούντος του κ. Νανόπουλου Β., διότι θεωρεί πως η επιλογή των μελών των επιτροπών αξιολόγησης θα πρέπει να γίνεται με αντικειμενικά κριτήρια)   Συγκρoτεί επιτροπές αξιολόγησης για τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων i)προμηθειών και ii)εργασιών του Δήμου Κορινθίων για το έτος 2019 ως εξής:   Α. Τριμελή επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεωνi)προμηθειών και ii)εργασιών με εκτιμώμενη αξία άνω των 60.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. (γνωμοδοτική): Ορίζει ως Τακτικά Μέλη τους δημοτικούς υπαλλήλους: 1.Γιαβάση Άννα, Δομικών Έργων κλάδου ΔΕ5, 2.Σαββανού Ελένη, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός κλάδου ΠΕ5, 3.Σούκουλης Αντώνιος, Διοικητικός κλάδου ΔΕ1. Ορίζει ως Αναπληρωματικά Μέλη τους δημοτικούς υπαλλήλους: 1.Αρτοποιάδου Αλεξάνδρα, Χημικός Μηχανικός κλάδου ΠΕ7, 2.Παντελέων Ευδοκία, Μηχανικός Υπολογιστών και Πληροφορικής, κλάδου ΠΕ11, 3.Παντελέων Ιωάννης, Γεωπόνος κλάδου ΠΕ9. Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται το τακτικό μέλος Σαββανού Ελένη και Αντιπρόεδρος το τακτικό μέλος Γιαβάση Άννα. Οι αρμοδιότητες της παρούσης επιτροπής, όπως περιγράφονται στα σημεία α, β, γ, δ, ε, στ και ζ  της παρ. 1 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016, είναι: α)αξιολογεί τις προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής των προσφερόντων ή υποψηφίων, β)ελέγχει την καταλληλότητα των προσφερόντων ή υποψηφίων για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, γ)ελέγχει και αξιολογεί τις προσφορές, δ)στο πλαίσιο ανταγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση, ανταγωνιστικού διαλόγου ή σύμπραξης καινοτομίας, διαπραγματεύεται με τους προσφέροντες ή υποψηφίους, ε)εισηγείται τον αποκλεισμό των προσφερόντων ή υποψηφίων από τη διαδικασία, την απόρριψη των προσφορών, την κατακύρωση των αποτελεσμάτων, την αποδέσμευση των εγγυήσεων, τη ματαίωση της διαδικασίας, στ)γνωμοδοτεί για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία ανάθεσης και ζ)στο στάδιο της εκτέλεσης γνωμοδοτεί για κάθε θέμα που ανακύπτει από τη σύμβαση και ιδίως επί της παράτασης του συμβατικού χρόνου, κάθε άλλης τροποποίησης της σύμβασης και της έκπτωσης του αναδόχου. Οι διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων που δεν θα έχουν ολοκληρωθεί εντός του τρέχοντος έτους, θα συνεχιστούν και θα ολοκληρωθούν με το ίδιο όργανο.  Η συγκρότηση της παρούσης επιτροπής ισχύει έως του ορισμού νέας στο επόμενο έτος.   Β. Τριμελή επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων i)προμηθειών και ii)εργασιών με εκτιμώμενη αξία έως 60.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. (γνωμοδοτική): Ορίζει ως Τακτικά Μέλη τους δημοτικούς υπαλλήλους: 1.Τόγιας Ιωάννης, Διοικητικός κλάδου ΠΕ1, 2.Τσίρτσης Λεωνίδας, Γεωπόνος κλάδου ΠΕ9, 3.Σταυριανόπουλος Αποστόλης, Πολιτικός Μηχανικός κλάδου ΠΕ. Ορίζει ως Αναπληρωματικά Μέλη τους δημοτικούς υπαλλήλους: 1.Λουκαΐτη Αικατερίνη, Διοικητικός κλάδου ΔΕ1, 2.Σανδραβέλη Παναγιώτα, Διοικητικός κλάδου ΤΕ1, 3.Σούκουλη Ουρανία, Γεωπόνος κλάδου ΠΕ9. Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται το τακτικό μέλος Τόγιας Ιωάννης και Αντιπρόεδρος το τακτικό μέλος Τσίρτσης Λεωνίδας. Οι αρμοδιότητες της παρούσης επιτροπής, όπως περιγράφονται στα σημεία α, β, γ, δ, ε, στ και ζ  της παρ. 1 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016, είναι: α)αξιολογεί τις προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής των προσφερόντων ή υποψηφίων, β)ελέγχει την καταλληλότητα των προσφερόντων ή υποψηφίων για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, γ)ελέγχει και αξιολογεί τις προσφορές, δ)στο πλαίσιο ανταγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση, ανταγωνιστικού διαλόγου ή σύμπραξης καινοτομίας, διαπραγματεύεται με τους προσφέροντες ή υποψηφίους, ε)εισηγείται τον αποκλεισμό των προσφερόντων ή υποψηφίων από τη διαδικασία, την απόρριψη των προσφορών, την κατακύρωση των αποτελεσμάτων, την αποδέσμευση των εγγυήσεων, τη ματαίωση της διαδικασίας, στ)γνωμοδοτεί για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία ανάθεσης και ζ)στο στάδιο της εκτέλεσης γνωμοδοτεί για κάθε θέμα που ανακύπτει από τη σύμβαση και ιδίως επί της παράτασης του συμβατικού χρόνου, κάθε άλλης τροποποίησης της σύμβασης και της έκπτωσης του αναδόχου. Οι διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων που δεν θα έχουν ολοκληρωθεί εντός του τρέχοντος έτους, θα συνεχιστούν και θα ολοκληρωθούν με το ίδιο όργανο.  Η συγκρότηση της παρούσης επιτροπής ισχύει έως του ορισμού νέας στο επόμενο έτος.   Γ. Τριμελή επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων επί των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων i)προμηθειών και ii)εργασιών με εκτιμώμενη αξία έως 60.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. (γνωμοδοτική): Ορίζει ως Τακτικά Μέλη τους δημοτικούς υπαλλήλους: 1.Καραΐσκος Ιωάννης, Πολιτικός Μηχανικός κλάδου ΠΕ3, 2.Καμτσιώρα Έλλη, Μηχανολόγος Μηχανικός κλάδου ΠΕ5, 3.Θεοδοσίου Αναστασία, Πολιτικό Μηχανικό κλάδου ΠΕ3. Ορίζει ως Αναπληρωματικά Μέλη τους δημοτικούς υπαλλήλους: 1.Κακάβας Νικόλαος, (Πολιτικός) Μηχανικός κλάδου ΤΕ, 2.Σούκουλη Ουρανία, Γεωπόνος κλάδου ΠΕ9, 3.Αρτοποιάδου Αλεξάνδρα, Χημικός Μηχανικός κλάδου ΠΕ7. Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται το τακτικό μέλος Καραΐσκος Ιωάννης και Αντιπρόεδρος το τακτικό μέλος Καμτσιώρα Έλλη. Οι αρμοδιότητες της παρούσης επιτροπής, όπως περιγράφονται στο σημείο η της παρ. 1 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016, είναι: -Γνωμοδοτεί για τις προβλεπόμενες στον Ν. 4412/2016 ενστάσεις και προσφυγές που υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής ή της Προϊσταμένης Αρχής. Οι διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων που δεν θα έχουν ολοκληρωθεί εντός του τρέχοντος έτους, θα συνεχιστούν και θα ολοκληρωθούν με το ίδιο όργανο.  Η συγκρότηση της παρούσης επιτροπής ισχύει έως του ορισμού νέας στο επόμενο έτος.   Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει. Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 2/2/2019.-

Leave a Comment