Απόφαση αριθμ. 2/3/2019

Απόφαση αριθμ. 2/3/2019

Ημ/νία Δημοσίευσης : 4/2/2019

Ορθή επανάληψη (ως προς την ημερομηνία της συνεδρίασης) Αριθμός Πρακτικού 2 Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv Της 07-01-2019   Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζήμο Κωνσταντίνο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 75/2017 και β)με αριθμό 90/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 7η Ιανουαρίου 2019,  ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 280/03-01-2019 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.   Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία. Π α ρ ό ν τ ε ς 1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρoς, 2)Ζώγκος Ανδρέας, 3)Μπάκουλης Δημήτριος, 4)Καμπούρης Χαράλαμπος (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Βλάσση Δημήτριο), 5)Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ζήμο Κωνσταντίνο), 6) Νανόπουλος Βασίλειος.  Α π ό ν τ ε ς 1) Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος,  2) Κορδώσης Χρήστος, 3)Φαρμάκης Γεώργιος.   Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. ΑΠΟΦΑΣΗ 3η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών»  θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής το  από 3-12-2018 κατασχετήριο εις χείρας της τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ» των Γεωργίου Γιαννακόπουλου του Δημητρίου και λοιπών κατά Δήμου Κορινθίων, περί αναγκαστικής κατάσχεσης χρηματικού ποσού από απαίτηση προερχόμενη από το αρ. 342/2013 α΄ απόγραφο εκτελεστό της αρ. 274/2012 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου και της από 24/10/2018 επιταγής προς πληρωμή, το οποίο κοινοποιήθηκε στο Δήμο Κορινθίων στις 11-12-2018   και   υπενθυμίζει ότι,   σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, ορίζεται ότι όταν δημιουργείται άμεσος και προφανής κίνδυνος ή απειλείται άμεση ζημία των δημοτικών συμφερόντων από την αναβολή λήψης απόφασης, ο Δήμαρχος μπορεί να αποφασίσει για θέματα που ανήκουν στην αρμοδιότητα της Οικονομικής Επιτροπής ή της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.  Στην περίπτωση αυτή οφείλει να υποβάλει προς έγκριση την σχετική απόφασή του κατά την επόμενη συνεδρίαση της αντίστοιχης επιτροπής. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις ανωτέρω διατάξεις, το δεδομένο ότι στον Δήμο Κορινθίων δεν υπηρετεί δικηγόρος με πάγια έμμισθη εντολή, το γεγονός ότι η Οικονομική Επιτροπή δεν είχε τα χρονικά περιθώρια για να συνεδριάσει, προκειμένου να ορίσει πληρεξούσιο δικηγόρο του Δήμου για την ανωτέρω υπόθεση, η οποία είναι εξαιρετικά σοβαρή και χρήζει άμεσων χειρισμών και με γνώμονα τα συμφέροντα του Δήμου,    με την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 44061/14-12-2018 (ΑΔΑ: 6215ΩΛ7-Ο6Ω) απόφαση Δημάρχου ορίστηκε  πληρεξούσια δικηγόρος του Δήμου Κορινθίων για την ως άνω αναφερόμενη υπόθεση η δικηγόρος Κορίνθου κ.Παπαβενετίου Αγγελική, με την εντολή : α)να συντάξει και καταθέσει ανακοπή κατά του ως άνω αναφερόμενου κατασχετηρίου εις χείρας τρίτου, να παρασταθεί κατά την συζήτηση της ανακοπής κατά την ορισθείσα δικάσιμο και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο, να συντάξει, υπογράψει και καταθέσει σχετικό υπόμνημα – προτάσεις, να παρακολουθήσει την έκδοση της σχετικής απόφασης, να ασκήσει κάθε πρόσφορο ένδικο μέσο κατά της εκδοθησόμενης απόφασης, εφόσον αυτή θα βλάπτει τα συμφέροντα του Δήμου και εν γένει να προβεί στη διενέργεια όλων των απαραίτητων διαδικαστικών πράξεων, β)να συντάξει και καταθέσει αίτηση περί προσωρινής ρύθμισης κατάστασης άρθρου 731 επ. Κ.Πολ.Δικ. με σωρευμένο αίτημα περί χορήγησης προσωρινής διαταγής κατ’ άρθρο 691 Α Κ.Πολ.Δικ., να παρασταθεί κατά τη συζήτηση της προσωρινής διαταγής και της αίτησης προσωρινής ρύθμισης κατά την ορισθείσα δικάσιμο και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο, να συντάξει, υπογράψει και καταθέσει σημειώματα –  προτάσεις, όπου κριθεί ότι απαιτείται και εν γένει να προβεί στη διενέργεια όλων των απαραίτητων διαδικαστικών πράξεων μέχρι πέρατος της εν λόγω υποθέσεως. Ακολούθως, ο Πρόεδρος εισηγείται την έγκριση της ανωτέρω απόφασης Δημάρχου Κορινθίων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 58 του Ν.3852/2010, όπως ισχύει.       Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’ όψιν την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου,  το  από 3-12-2018 κατασχετήριο εις χείρας της τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ» των Γεωργίου Γιαννακόπουλου του Δημητρίου και λοιπών κατά Δήμου Κορινθίων, την υπ’ αριθμ. πρωτ. 44061/14-12-2018 (ΑΔΑ: 6215ΩΛ7-Ο6Ω) απόφαση του  Δημάρχου Κορινθίων, τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, καθώς και κάθε άλλη ισχύουσα, σχετική, νομοθετική διάταξη ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (μειοψηφούντος του κ. Νανόπουλου Βασ. διότι διαφωνεί με τον τρόπο ορισμού των δικηγόρων και ζητά να γίνεται σε συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο, όπως η μειοψηφία έχει προτείνει)      Εγκρίνει την με αριθμ. Πρωτ.  44061/14-12-2018 (ΑΔΑ: 6215ΩΛ7-Ο6Ω) απόφαση του Δημάρχου Κορινθίων περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου Κορινθίων, σύμφωνα με την οποία ορίστηκε  πληρεξούσια δικηγόρος του Δήμου Κορινθίων για την ως άνω αναφερόμενη υπόθεση η δικηγόρος Κορίνθου κ.Παπαβενετίου Αγγελική, με την εντολή : α)να συντάξει και καταθέσει ανακοπή κατά του ως άνω αναφερόμενου κατασχετηρίου εις χείρας τρίτου, να παρασταθεί κατά την συζήτηση της ανακοπής κατά την ορισθείσα δικάσιμο και σε κάθε μετ΄ αναβολή δικάσιμο, να συντάξει, υπογράψει και καταθέσει σχετικό υπόμνημα – προτάσεις, να παρακολουθήσει την έκδοση της σχετικής απόφασης, να ασκήσει κάθε πρόσφορο ένδικο μέσο κατά της εκδοθησόμενης απόφασης, εφόσον αυτή θα βλάπτει τα συμφέροντα του Δήμου και εν γένει να προβεί στη διενέργεια όλων των απαραίτητων διαδικαστικών πράξεων, β)να συντάξει και καταθέσει αίτηση περί προσωρινής ρύθμισης κατάστασης άρθρου 731 επ. Κ.Πολ.Δικ. με σωρευμένο αίτημα περί χορήγησης προσωρινής διαταγής κατ’ άρθρο 691 Α Κ.Πολ.Δικ., να παρασταθεί κατά τη συζήτηση της προσωρινής διαταγής και της αίτησης προσωρινής ρύθμισης κατά την ορισθείσα δικάσιμο και σε κάθε μετ΄ αναβολή δικάσιμο, να συντάξει, υπογράψει και καταθέσει σημειώματα –  προτάσεις, όπου κριθεί ότι απαιτείται και εν γένει να προβεί στη διενέργεια όλων των απαραίτητων διαδικαστικών πράξεων μέχρι πέρατος της εν λόγω υποθέσεως. Η αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου θα βασισθεί στις ελάχιστες αμοιβές που προβλέπονται από τα Παραρτήματα, όπως ισχύουν, που συνοδεύουν το Νέο Κώδικα Δικηγόρων (Ν.4194/2013 – ΦΕΚ Α΄208/2013, όπως ισχύει με τον Ν. 4205/2013 – ΦΕΚ Α΄ 242/2013), όπως ισχύει, αποκλειόμενης κάθε αμοιβής, που υπερβαίνει τα Παραρτήματα αυτά, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί επιπλέον της προβλεπόμενης στα εν λόγω Παραρτήματα αμοιβής, κατόπιν σχετικού αιτήματος του πληρεξούσιου δικηγόρου.   Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει. Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 2/3/2019.-

Leave a Comment