Απόφαση αριθμ. 21/341/2018

Απόφαση αριθμ. 21/341/2018

Ημ/νία Δημοσίευσης : 7/2/2019
 Αριθμός Πρακτικού 21

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 23-07-2018

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζήμο Κωνσταντίνο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 75/2017 και β)με αριθμό 90/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 23η Ιουλίου 2018, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 24080/19-07-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα πέντε (5) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Φαρμάκη Γεωργ.), 3)Παρτσινέβελος Κων. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Βλάσση Δημ.), 4)Μπάκουλης Δημ. , 5)Νανόπουλος Βασ.

Α π ό ν τ ε ς

1)Δημητρόπουλος Κων., 2)Κορδώσης Χρ.. 3)Ζώγκος Ανδ. (προσήλθε κατά τη συζήτηση του 2ου θέματος ημερήσιας διάταξης), 4)Ζήμος Κων..

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 341η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων από τον προϋπολογισμό του Δήμου Κορινθίων οικονομικού έτους 2018», λέει στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι σύμφωνα με το σημείο (δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει, μεταξύ άλλων για την έγκριση των δαπανών και την διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού. Επίσης, από 01-01-2017 εφαρμόζονται οι διατάξεις του ΠΔ 80/2016 (Α΄145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», το οποίο ορίζει ότι ο χρόνος έκδοσης της Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης τοποθετείται μετά την έκδοση της Απόφασης Έγκρισης πραγματοποίησης της σχετικής Δαπάνης από το αρμόδιο όργανο του φορέα.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπ’ όψιν της Οικονομικής Επιτροπής την σχετική εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ : Έγκριση διάθεσης πιστώσεων από τον προϋπολογισμό του Δήμου, οικονομικού έτους 2018.

Σύμφωνα με το αρθ. 72 παρ 1δ του Ν. 3852/10, η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογημένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΥΠΕΣ 53/1985 η ψήφιση του προϋπολογισμού δεν έχει την έννοια ότι μετά τον έλεγχο του από το ΓΓ της Περιφέρειας (πλέον Αποκεντρωμένης Διοίκησης) οι πιστώσεις που έχουν γραφεί σ’ αυτόν μπορούν να διατεθούν χωρίς προηγούμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ή της Δημαρχιακής (πλέον Οικονομικής) Επιτροπής. Και τούτο γιατί με τη ψήφιση του προϋπολογισμού, δεν αποφασίζεται η διάθεση των πιστώσεων αλλά καθορίζεται το πρόγραμμα μέσα στο οποίο θα κινηθεί η διαχείριση των οικονομικών του Δήμου, θα γίνει ο συντονισμός της οικονομικής δραστηριότητας των δημοτικών υπηρεσιών και θα παρεμποδισθεί η άσκοπη και αδικαιολόγητη αύξηση των δαπανών. Άλλωστε, η αναγραφή μιας δαπάνης στον προϋπολογισμό δεν δημιουργεί και υποχρέωση για ανάλωσή της αφού εξαρτάται από τη ροή των εσόδων στο δημοτικό ταμείο.

Η Οικονομική επιτροπή έχει τη δυνατότητα, να διαθέτει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού είτε με χωριστές αποφάσεις της, για κάθε περίπτωση, κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, ή να διαθέτει όλες τις πιστώσεις ή ένα μέρος τους, με μία απόφαση που μπορεί να παίρνεται είτε στην αρχή είτε και κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, ανάλογα με το είδος και το χρόνο που πρέπει να πραγματοποιηθεί η δαπάνη.

Εφαρμόζονται οι διατάξεις του ΠΔ 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” που εκδόθηκε κατ΄ εξουσιοδότηση των διατάξεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 68 του Ν.4270/2014 “Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις” (Α’ 143), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 23 του άρθρου 10 του Ν.4337/2015 (Α’ 129). Ειδικότερα προβλέπεται ιδιαίτερος τρόπος ανάληψης υποχρέωσης για συγκεκριμένες κατηγορίες δαπανών.

Έχοντας υπόψη α) τον προϋπολογισμό του Δήμου Κορινθίων οικονομικού έτους 2018, που ψηφίστηκε με τηνυπ΄ αριθ. 25/504/19-12-2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και νομιμοποιήθηκε με την αριθ. 16079/23-1-2018 απόφαση της Αποκεντρωμένης Δ/σης Πελ/σου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου β) τις ανωτέρω σχετικές διατάξεις & τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν τροποποίηση του Π/Υ και του τεχνικού προγράμματος του Δήμου, παρακαλώ για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου μας να προβούμε στη ψήφιση σχετικών πιστώσεων που αναγράφονται σ’ αυτόν.

Ειδικότερα προτείνεται η έγκριση και ψήφιση των παρακάτω πιστώσεων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 :

Α΄ ΜΕΡΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩΔΙΚΟΥ

ΠΟΣΟ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

20

7135.0004

Προμήθεια εργαλείων

2.070,80

Πρωτογενές Αίτημα 18REQ003429533

10

6612.0001

Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων

4.442,54

Πρωτογενές Αίτημα 18REQ003299114, ΑΜ 36/18

30

6612.0001

Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων

3.750,83

Πρωτογενές Αίτημα 18REQ003299114, ΑΜ 36/18

10

6614.0001

Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου

14.062,22

Πρωτογενές Αίτημα 18REQ003299114, ΑΜ 36/18

30

6614.0001

Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου

7.973,20

Πρωτογενές Αίτημα 18REQ003299114, ΑΜ 36/18

10

6613.0001

Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων

3.873,45

Πρωτογενές Αίτημα 18REQ003299114, ΑΜ 36/18

20

6613.0001

Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων

82,95

Πρωτογενές Αίτημα 18REQ003299114, ΑΜ 36/18

30

6613.0001

Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων

2.498,84

Πρωτογενές Αίτημα 18REQ003299114, ΑΜ 36/18

10

6654.0001

Προμήθεια λοιπού υλικού

19.538,92

Πρωτογενές Αίτημα 18REQ003299114, ΑΜ 36/18

30

6654.0001

Προμήθεια λοιπού υλικού

9.063,40

Πρωτογενές Αίτημα 18REQ003299114, ΑΜ 36/18

30

7111.0003

Απαλλοτριώσεις ακινήτων

24.934,80

Αποζημίωση γης ελλείμματος ιδιοκτησιών με αρ.κτ. 0613052 στα ΚΧ 849, ΟΤ 851, αρ.κτ. 0613055 στο ΟΤ 851, αρ.κτ. 0613046 στα ΚΧ 849, 850,852 σχεδίου πόλεως “Μπαθαρίστρα-Δέλτα”

30

7111.0008

Αποζημιώσεις επικειμένων περιοχών επέκτασης σχεδίου πόλεως

1.835,00

Αποζημίωση επικειμένων ιδιοκτησίας με αρ.κτ. 0613046 στα ΚΧ 849, 850, 852 σχεδίου πόλεως “Μπαθαρίστρα-Δέλτα”

30

7111.0003

Απαλλοτριώσεις ακινήτων

450,00

Δικαστική δαπάνη σύμφωνα με την αρ.145/2017 Απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου

30

7322.0022

Αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων Κατακαλίου

30.000,00

Πρωτογενές Αίτημα 18REQ003455675, ΑΜ 39/18

10

7134.0002

Προμήθεια λογισμικών

14.000,00

Πρωτογενές Αίτημα 18REQ003459223

30

7111.0003

Απαλλοτριώσεις ακινήτων

1.010,00

Αποζημίωση επικειμένων λόγω αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ιδιοκτησίας με αρ.κτ. 0514038 στο ΟΤ 683 σχεδίου πόλεως “Μπαθαρίστρα-Δέλτα”

30

7111.0003

Απαλλοτριώσεις ακινήτων

43.820,41

Αποζημίωση γης λόγω ρυμοτομίας ιδιοκτησίας με αρ.κτ. 021146 στο ΟΤ 340 περιοχής ‘Αγιαννιώτικα’

Β΄ ΜΕΡΟΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΟΛΥΕΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ν. 4270/14, Ν. 4337/15,Π.Δ 80/2016, ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2/100018/0026).

Για την ανάληψη υποχρεώσεων από τους φορείς της Κεντρικής Διοίκησης που προβλέπεται να βαρύνουν είτε τμηματικά είτε εξ ολοκλήρου τα επόμενα έτη του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι συμβάσεις μίσθωσης ακινήτων και υπερβαίνουν ετησίως το ποσό των διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ σωρευτικά ανά Κ.Α.Ε. κάθε ειδικού φορέα του τακτικού προϋπολογισμού, απαιτείται προηγούμενη απόφαση έγκρισης του Υπουργού Οικονομικών.

Για τους λοιπούς φορείς της Γενικής Κυβέρνησης απαιτείται απόφαση έγκρισης του εποπτεύοντος Υπουργού, εφόσον η αναλαμβανόμενη υποχρέωση υπερβαίνει το ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ. (παρ 1 άρθρο 67 ν. 4270/2014, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 22 του άρθρου 10 του Ν. 4337/15) .

Για την ανάληψη υποχρεώσεων που προβλέπεται να βαρύνουν είτε τμηματικά είτε εξ ολοκλήρου τα επόμενα έτη του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής και δεν υπερβαίνουν τα ποσά της προηγούμενης παραγράφου, η έγκριση παρέχεται με απόφαση του αρμόδιου διατάκτη. (παρ 2 άρθρο 67 ν. 4270/2014, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 22 του άρθρου 10 του Ν. 4337/15)

Ειδικά για τους Ο.Τ.Α. πρώτου και δευτέρου βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών που συμπεριλαμβάνονται στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, η έγκριση παρέχεται με την απόφαση του από το νόμο οριζόμενου αρμόδιου οργάνου τους, με την οποία αναλαμβάνεται έκαστη υποχρέωση τέτοιου είδους. Η απόφαση του προηγούμενου εδαφίου κοινοποιείται στην οικεία Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α., προκειμένου να λαμβάνεται υπόψη κατά τον έλεγχο νομιμότητας του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους που αφορά η σχετική δαπάνη. (παρ 3 άρθρο 67 ν. 4270/2014, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 22 του άρθρου 10 του Ν. 4337/15)Η προβλεπόμενη στις ανωτέρω παραγράφους απόφαση έγκρισης παρέχεται αφού ο εκάστοτε αρμόδιος προϊστάμενος οικονομικών υπηρεσιών ελέγξει και βεβαιώσει ότι δεν γίνεται υπέρβαση των δεσμευτικών ορίων του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής. (παρ 4 άρθρο 67 ν. 4270/2014, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 22 του άρθρου 10 του Ν. 4337/15).

Με βάση τα παραπάνω προτείνεται η έγκριση και ψήφιση των πιστώσεων σε βάρος των Κ.Α.Ε.-Εξόδων του προϋπολογισμού του τρέχοντος έτους 2018 καθώς και η έγκριση των πολυετών δαπανών, ως κάτωθι:

Ο Δήμος μας, πρέπει να προβεί στις κάτωθι δαπάνες που εκτείνονται σε περισσότερα του ενός έτη και συγκεκριμένα σε δύο έτη, τα έτη 2018 & 2019 :

Κ.Α.Ε

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΔΑΠΑΝΗ ΕΤΟΥΣ 2018

ΔΑΠΑΝΗ ΕΤΟΥΣ 2019

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

10/6612.0001

Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων

4.442,54

9.631,60

14.074,14

30/6612.0001

Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων

3.750,83

7.082,61

10.833,44

10/6614.0001

Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου

14.062,22

28.842,40

42.904,62

30/6614.0001

Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου

7.973,20

28.544,80

36.518,00

10/6613.0001

Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων

3.873,45

7.894,58

11.768,03

20/6613.0001

Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων

82,95

166,28

249,23

30/6613.0001

Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων

2.498,84

4.961,24

7.460,08

10/6654.0001

Προμήθεια λοιπού υλικού

19.538,92

43.143,32

62.682,24

30/6654.0001

Προμήθεια λοιπού υλικού

9.063,40

14.904,30

23.967,70

ΣΥΝΟΛΟ:

65.286,35

145.171,13

210.457,48

Κ.Α.Ε

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΔΑΠΑΝΗ ΕΤΟΥΣ 2018

ΔΑΠΑΝΗ ΕΤΟΥΣ 2019

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

30/7322.0022

Αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων Κατακαλίου

30.000,00

15.000,00

45.000,00

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’ όψιν την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, τον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2018, που ψηφίστηκε με την υπ’ αριθμ. 25/504/19-12-2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και νομιμοποιήθηκε με την υπ’ αριθμ.16079/23-01-2018 απόφαση της Αποκεντρωμένης Δ/σης Πελ/σου Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου, τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 και κάθε άλλη ισχύουσα σχετική διάταξη,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Για το Μέρος Α΄: Εγκρίνει την πραγματοποίηση δαπανών και διάθεση πιστώσεων από τον προϋπολογισμό του Δήμου Κορινθίων οικονομικού έτους 2018, όπως ακριβώς και αναλυτικά αυτές αναφέρονται στο Μέρος Α’ της ως άνω εισήγησης.

Για το Μέρος Β΄: Εγκρίνει την πραγματοποίηση δαπανών και διάθεση πιστώσεων από τον προϋπολογισμό του Δήμου Κορινθίων οικονομικού έτους 2018, όπως ακριβώς και αναλυτικά αυτές αναφέρονται στις αντίστοιχες στήλες των ποσών έτους 2018 του πίνακα στο Μέρος Β΄ στο ιστορικό της παρούσης.

Β. Για το Μέρος Β΄: Δεσμεύεται για την εγγραφή στον δημοτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2019 των πιστώσεων, που ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στις αντίστοιχες στήλες των ποσών έτους 2019 του πίνακα στο Μέρος Β΄ στο ιστορικό της παρούσης.

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 21/341/2018.-