Απόφαση αριθμ. 25/403/2018

Απόφαση αριθμ. 25/403/2018

Ημ/νία Δημοσίευσης : 7/2/2019
 Αριθμός Πρακτικού 25

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 03-09-2018

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζήμο Κωνσταντίνο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 75/2017 και β)με αριθμό 90/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 3η Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα και ώρα 12:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv σε ορθ. επαν. υπ’ αριθμ. 29157/30-08-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Ζώγκος Ανδρ., 3)Φαρμάκης Γεωργ., 4)Καμπούρης Χαρ.(αναπληρώνει το τακτικό μέλος Βλάσση Δημ.,), 5)Μπάκουλης Δημ., 6)Ζήμος Κων., 7)Νανόπουλος Βασ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Δημητρόπουλος Κων., 2)Κορδώσης Χρ..

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 403η: Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας την εισήγησή του για το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών», θέτει υπ’ όψιν των μελών την υπ’ αριθμ. 15/354/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, με θέμα “Απευθείας αγορά ακινήτου στην Τοπική Κοινότητα Αγ.Βασιλείου για δημιουργία πλατείας” και λέει ότι προκειμένου να εκτελεστεί η παρούσα απόφαση, θα πρέπει άμεσα να οριστεί πληρεξούσιος Δικηγόρος για έρευνα τίτλων ιδιοκτησίας και όποιες άλλες ενέργειες απαιτηθούν στο οικείο Υποθηκοφυλακείο και το Κτηματολογικό Γραφείο, καθώς και πληρεξούσιος Συμβολαιογράφος του Δήμου ο οποίος θα προχωρήσει στην σύνταξη Συμβολαίου μεταβίβασης και την μετεγγραφή του ακινήτου στο οικείο Κτηματολογικό Γραφείο. Προτείνει δε, για τον λόγο αυτόν, την Δικηγόρο Κορίνθου κ.Σούκουλη Αικατερίνη και την συμβολαιογράφο Κορίνθου κ.Τέσση-Σώκου Ευγενία.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’ όψιν την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 και κάθε άλλη ισχύουσα, σχετική, νομοθετική διάταξη,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(μειοψηφούντος του κ. Νανόπουλου Β. διότι διαφωνεί με τον τρόπο ορισμού των δικηγόρων και ζητά να γίνεται σε συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο, όπως η μειοψηφία έχει προτείνει)

Α. Ορίζει πληρεξούσια δικηγόρο του Δήμου Κορινθίων στην ανωτέρω υπόθεση, την δικηγόρο στο Πρωτοδικείο Κορίνθου κ.Σούκουλη Αικατερίνη, στην οποία δίνει εντολή να προβεί σε έρευνα τίτλων ιδιοκτησίας και να προβεί σε όποιες νόμιμες δικαστικές ή εξωδικαστικές ενέργειες απαιτηθούν στο οικείο Υποθηκοφυλακείο και το Κτηματολογικό Γραφείο, προκειμένου για την εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 15/354/2018 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, με θέμα “Απευθείας αγορά ακινήτου στην Τοπική Κοινότητα Αγ.Βασιλείου για δημιουργία πλατείας”όπως ακριβώς και αναλυτικά περιγράφεται ανωτέρω.

ΒΟρίζει πληρεξούσια συμβολαιογράφο του Δήμου Κορινθίων στην ανωτέρω υπόθεση, την συμβολαιογράφο Κορίνθου κ.Τέσση-Σώκου Ευγενία, στην οποία δίνει εντολή να προχωρήσει στην σύνταξη Συμβολαίου μεταβίβασης του εν λόγω ακινήτου και να προβεί σε όποιες περαιτέρω ενέργειες απαιτηθούν για την μετεγγραφή αυτού στο οικείο Κτηματολογικό Γραφείο.

Η αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου θα βασισθεί στις ελάχιστες αμοιβές που προβλέπονται από τον Νέο Κώδικα Δικηγόρων (Ν.4194/2013 – ΦΕΚ Α΄208/2013, όπως ισχύει με τον Ν. 4205/2013 – ΦΕΚ Α΄ 242/2013), καθώς και από τα Παραρτήματα που τον συνοδεύουν.

Η αμοιβή της ανωτέρω συμβολαιογράφου θα βασισθεί στα προβλεπόμενα από την Κ.Υ.Α. 111376/31.12.2011(ΦΕΚ13/11.01.2012 τεύχος Β’) “Καθορισμός δικαιωμάτων συμβολαιογράφων”, την υποπαρ. Γ.2 του άρθρου 2 του Ν. 4336/15 (ΦΕΚ 94/14.08.2015 τεύχος Α’) και κάθε άλλη ισχύουσα σχετική νομοθεσία.

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 25/403/2018.-

Leave a Comment