Απόφαση αριθμ. 26/407/2018

Απόφαση αριθμ. 26/407/2018

Ημ/νία Δημοσίευσης : 7/2/2019
 Αριθμός Πρακτικού 26

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 10-09-2018

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζήμο Κωνσταντίνο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 75/2017 και β)με αριθμό 90/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 10η Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 30024/06-09-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα πέντε (5) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Βλάσση Δημ.), 3)Ζήμος Κων., 4)Ζώγκος Ανδρ., 5)Νανόπουλος Βασ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Δημητρόπουλος Κων., 2)Κορδώσης Χρ.. 3)Φαρμάκης Γεωργ., 4)Μπάκουλης Δημ..

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 407η: Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και δημοτικού προϋπολογισμού Δήμου Κορινθίων οικονομικού έτους 2018» λέει στην Επιτροπή ότι σύμφωνα με το εδάφιο α’ της παρ. 1 του άρθρ. 72 του Ν.3852/2010 η Οικονομική Επιτροπή συντάσσει τον προϋπολογισμό του Δήμου. Σύμφωνα με το αρ. 28376/18.07.2012 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. η αναμόρφωση του προϋπολογισμού αποτελεί κατ’ ουσίαν τροποποίηση της απόφασης με την οποία ψηφίστηκε αυτός και συνεπώς, για την έκδοση της τροποποιητικής του προϋπολογισμού απόφασης, απαιτείται η τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας, όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4172/2013 (ΦΕΚ 167/τ.Α/23-7-2013) «…η εκτελεστική επιτροπή και η επιτροπή διαβούλευσης διατυπώνουν την γνώμη τους μόνο κατά το στάδιο κατάρτισης του προϋπολογισμού και δεν απαιτείται εκ νέου γνωμοδότησή τους για όποιες αναμορφώσεις του ακολουθήσουν». Συνεπώς, εκτός των ρητά εξαιρουμένων διαδικασιών της διατύπωσης γνώμης από την εκτελεστική επιτροπή και την επιτροπή διαβούλευσης, με το Ν.4172/2013, οι υπόλοιπες ενέργειες αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, ακολουθούν την τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας με τη ψήφιση του προϋπολογισμού, άρα, σε σχέση με την ακολουθούμενη διαδικασία, πρέπει να λαμβάνεται και απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία θα γίνεται εισήγηση του σχεδίου της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού προς το Δημοτικό Συμβούλιο.

Στην συνέχεια, ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής την σχετική εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:

ΜΕΡΟΣ Α’

Kρίνεται αναγκαίο να τροποποιηθεί ο Δημοτικός Προϋπολογισμός 2018 προκειμένου να ενισχυθούν πιστώσεις ως εξής:

ως προς τον Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2018

Ως προς το μέρος των εξόδων:

μειώνουμε:

 • τον Κ.Α. 15/6474.0001 με τίτλο «Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων» προϋπολογισμού 20.000,00€ κατά 7.500,00 και τελική πίστωση 12.500,00 €

 • τον Κ.Α. 00/6443.0003 με τίτλο «Συμμετοχή του Δήμου στις εορταστικές εκδηλώσεις της 25ης Μαρτίου και 28ης Οκτωβρίου» προϋπολογισμού 8.000,00€ κατά 2.500,00 € και τελική πίστωση 5.500,00 €

 • τον Κ.Α. 15/6473.0001 και τίτλο «Έξoδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων» προϋπολογισμού 15.000,00€ κατά 2.000,00 και τελική πίστωση 13.000,00€

 • τον Κ.Α. 10/6012.0001 και τίτλο «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές μονίμων υπαλλήλων Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών» προϋπολογισμού 25.029,33€ κατά 1.500,00 και τελική πίστωση 23.529,33€

 • τον Κ.Α. 30/7322.0023 και τίτλο «Ανάπλαση πεζοδρομίων Δ.Ε. Άσσου Λεχαίου» προϋπολογισμού 55.200,00€ κατά 8.206,72 ευρώ (Πόροι Δήμου) και τελική πίστωση 46.993,28 ευρώ (Πόροι Δήμου) [αριθμ. πρωτ. Σύμβασης 17998/1-6-18]

 • τον Κ.Α. 30/7322.0003 και τίτλο «Ανάπλαση Κ.Χ. Τ.Κ Αγίου Ιωάννη» προϋπολογισμού 74.000,00€ κατά 31.820,12 ευρώ (Πόροι Δήμου) και τελική πίστωση 42.179,88 ευρώ (Πόροι Δήμου) [αριθμ. πρωτ. Σύμβασης 19728/15-6-18]

 • τον Κ.Α. 30/7336.0001 και τίτλο «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου θεάτρου Σοφικού» προϋπολογισμού 296.411,86€ κατά 144.934,57 ευρώ (Πόροι Δήμου) και τελική πίστωση 151.477,29 ευρώ (23.750,00€ από ΣΑΤΑ 2016 & 127.727,29€ από Π.Δ.) [αριθμ. πρωτ. Σύμβασης 20556/22-6-18]

 • τον Κ.Α. 30/7323.0005 και τίτλο «Δημοτική οδοποιία Δ.Ε. Τενέας» προϋπολογισμού 50.000,00€ κατά 21.000,00 ευρώ (Πόροι Δήμου) και τελική πίστωση 29.000,00 (Πόροι Δήμου) ευρώ [αριθμ. πρωτ. Σύμβασης 5444/13-2-18]

 • τον Κ.Α. 30/7135.0007 και τίτλο ««Προμήθεια υπαίθριων οργάνων γυμναστικής»» προϋπολογισμού 70.000,00€ κατά 19.253,47€ και τελική πίστωση 50.746,53€

 • τον Κ.Α. 45/7131.0001 και τίτλο «Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός» προϋπολογισμού 15.000,00€ κατά 791,00€ και τελική πίστωση 14.209,00€

 • τον Κ.Α. 20/7135.0001 και τίτλο «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων» προϋπολογισμού 200.000,00€ κατά 16.611,00 € και τελική πίστωση 183.389,00

Από τις ανωτέρω μειώσεις εξασφαλίζεται το ποσό των 205.961,41 ευρώ (Πόροι Δήμου)

μεταφέρουμε στο αποθεματικό πίστωση 256.116,88€ και απο το αποθεματικό μεταφέρουμε 274.455,47 € και :

ενισχύουμε:

 • τον Κ.Α. 15/6471.0001 με τίτλο «Πολιτιστικές εκδηλώσεις» προϋπολογισμού 110.000,00€ με το ποσό των 10.000,00€ με τελική πίστωση 120.000,00 €

 • τον Κ.Α. 15/6472.0001 με τίτλο «Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων» προϋπολογισμού 30.000,00€ με το ποσό των 2.000,00€ με τελική πίστωση 32.000,00 €

 • τον Κ.Α. 10/6051.0007 με τίτλο «ΕΦΚΑ Υγειονομική περίθαλψη (τ. Εργοδοτική εισφορά υγειονομικής περίθαλψης 5,10%) Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών (αρ.19 παρ 191 Ν.3918/11)» προϋπολογισμού 2.333,83€ με το ποσό των 1.000,00€ με τελική πίστωση 3.333,83 €

 • τον Κ.Α. 10/6051.0005 με τίτλο «ΕΤΕΑΕΠ (τ.ΤΕΑΔΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Εργοδότη) μονίμων υπαλλήλων Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών» προϋπολογισμού 1.769,88€ με το ποσό των 500,00€ με τελική πίστωση 2.269,88 €

 • τον Κ.Α. 15/6481.0003 με τίτλο «Δαπάνη σίτισης μαθητών Μουσικού Γυμνασίου Κορίνθου» προϋπολογισμού 189.659,00€ με το ποσό των 12.000,00€ και τελική πίστωση 201.659,00 €

 • τον Κ.Α. 15/6063.0001 με τίτλο «Λοιπές παροχές σε είδος (Γάλα εργαζομένων)» προϋπολογισμού 19.220,80€ με το ποσό των 5.062,40€και τελική πίστωση 24.283,20 €

 • τον Κ.Α. 30/6063.0001 με τίτλο «Λοιπές παροχές σε είδος (Γάλα εργαζομένων)» προϋπολογισμού 17.379,20€ με το ποσό των 1.305,15€και τελική πίστωση 18.684,35 €

 • τον Κ.Α. 35/6063.0001 με τίτλο «Λοιπές παροχές σε είδος (Γάλα εργαζομένων)»προϋπολογισμού 12.487,60€ με το ποσό των 885,92€ και τελική πίστωση 13.375,52 €

 • τον Κ.Α. 45/6063.0001 με τίτλο «Λοιπές παροχές σε είδος (Γάλα εργαζομένων)» προϋπολογισμού 2.856,00€ με το ποσό των 791,00€ και τελική πίστωση 3.647,00 €

 • τον Κ.Α. 20/6063.0001 με τίτλο «Λοιπές παροχές σε είδος (Γάλα εργαζομένων)» προϋπολογισμού 58.922,60€ με το ποσό των 16.611,00€ και τελική πίστωση 75.533,60 €

δημιουργούμε:

 • τον Κ.Α. 30/7112.0011 με τίτλο «Αγορά οικοπέδου στην Αλμυρή» με το ποσό των 200.000,00€ .

 • τον Κ.Α. 15/6473.0003 με τίτλο «Έξοδα Λειτουργίας Σχολών Γονέων» με το ποσό των 24.300,00€ .

Ως προς το Τεχνικό πρόγραμμα :

 • Μειώνουμε κατά 8.206,72 ευρώ (Πόροι Δήμου) την πίστωση του έργου με κωδικό 1134 , Κ.Α. 30/7322.0023 και τίτλο «Ανάπλαση πεζοδρομίων Δ.Ε. Άσσου Λεχαίου» και τελική πίστωση 46.993,28 ευρώ (Πόροι Δήμου) [αριθμ. πρωτ. Σύμβασης 17998/1-6-18]

 • Μειώνουμε κατά 31.820,12 ευρώ (Πόροι Δήμου) την πίστωση του έργου με κωδικό 1142, Κ.Α. 30/7322.0003 και τίτλο «Ανάπλαση Κ.Χ. Τ.Κ Αγίου Ιωάννη» και τελική πίστωση 42.179,88 ευρώ (Πόροι Δήμου) [αριθμ. πρωτ. Σύμβασης 19728/15-6-18]

 • Μειώνουμε κατά 144.934,57 ευρώ (Πόροι Δήμου) την πίστωση του έργου με κωδικό 1095 , Κ.Α. 30/7336.0001 και τίτλο «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου θεάτρου Σοφικού» και τελική πίστωση 151.477,29 ευρώ (23.750,00€ από ΣΑΤΑ 2016 & 127.727,29€ από Π.Δ.) [αριθμ. πρωτ. Σύμβασης 20556/22-6-18]&

 • Μειώνουμε κατά 21.000,00 ευρώ (Πόροι Δήμου) την πίστωση του έργου με κωδικό 1103 , Κ.Α. 30/7323.0005 και τίτλο «Δημοτική οδοποιία Δ.Ε. Τενέας» και τελική πίστωση 29.000,00 (Πόροι Δήμου) ευρώ [αριθμ. πρωτ. Σύμβασης 5444/13-2-18]

ΜΕΡΟΣ Β’

Στον Π/Υ του Δήμου έτους 2017 είχε εγγραφεί :

Στον ΚΑΕ :1216.0001 με τίτλο «Επιχορήγηση ΤΕΒΑ-ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016» ποσό: 1.455.679,48 € . Οι εισπράξεις κατά το έτος 2017 ανήλθαν στο ποσό : 436.702,89 € και το υπόλοιπο προς είσπραξη ανέρχεται στο ποσό: 1.018.976,59€. Από το εισπραχθέν ποσό:436.702,89€ πληρώσαμε για δαπάνες συνολικό ποσό:398.795,18€ και έμεινε αδιάθετο εισπραχθέν ποσό:37.907,71€.

Στον Π/Υ του Δήμου έτους 2018 έχει εγγραφεί:

Α.Στον ΚΑΕ :1216.0001 με τίτλο «Επιχορήγηση ΤΕΒΑ-ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016» ποσό:1.100.780,04€(διαμορφωθέν) αντί του πραγματικού ποσού: 1.018.976,59€

Β.Στον ΚΑΕ: 5124.0001 με τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ)» ποσό:37.907,71€

Στην υπ΄αριθμό 2/55/13-02-2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, είχαμε προτείνει τα ακόλουθα:

ΕΣΟΔΟ:

Κ.Α.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ

ΠΟΣΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ

1216.0001

Επιχορήγηση ΤΕΒΑ-ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016

1.113.437,45

-12.657,41

1.100.780,04

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ

1.100.780,04

Στο σκέλος των ΕΞΟΔΩΝ είχαμε προτείνει μεταξύ άλλων την κάτωθι αναμόρφωση:

Κ.Α.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ

ΠΟΣΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ

60/8112.0006

Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων

22.237,84

-12.657,41

9.580,43

60/8113.0002

Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων

101,50

1032,05

(ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ)

1.133,55

(ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ)

60/8115.0006

Διάφορα έξοδα Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων

0,00

138.377,70

(ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ)

138.377,70

Με αποτέλεσμα το σύνολο των εξόδων να ανέρχεται τελικά σε 1.240.291,29€ [1.100.780,04€ Επιχορήγηση+ 139.511,25€ Τακτικά]. Για την ορθή απεικόνιση σύμφωνα με την χρηματοροή του προγράμματος προτείνουμε:

Α. Την αλλαγή χρηματοδότησης των δαπανών του Π/Υ ως κάτωθι:

Κ.Α.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΧΙΚΟ

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ/ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΕΒΑ

ΜΕΙΩΣΗ ΤΑΚΤΙΚΩΝ

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ

60/8113.0002

Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων

1.133,55 €

1.133,55

-1.133,55

1.133,55

60/8115.0006

Διάφορα έξοδα Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων

138.377,70

138.377,70

-138.377,70

138.377,70

Και

Β. Σύμφωνα με τα προηγούμενα και δεδομένου ότι το πραγματικό έσοδο που θα έπρεπε να εγγραφεί στον Π/Υ 2018 ανέρχεται σε 1.018.976,59€ [ΚΑ 1216.0001]+ 37.907,71€ [ΚΑ 5124.0001]=1.056.884,30€ θα πρέπει αντίστοιχα να προσαρμόσουμε τα έσοδα και τα έξοδα ως εξής:

Προς τακτοποίηση της εν λόγω χρηματοδότησης :

Ως προς τα έσοδα

Μειώνουμε τον ΚΑΕ :1216.0001 με τίτλο «Επιχορήγηση ΤΕΒΑ-ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016» ποσού:1.100.780,04€διαμορφωθέν) κατά 81.803,45 €, μεταφέροντας τη μείωση στο Αποθεματικό, και το έσοδο διαμορφώνεται στο ποσό:1.018.976,59 € προς τακτοποίηση του Π/Υ 2018.

Ως προς τα έξοδα

1.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΚΑΕ

ΤΙΤΛΟΣ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ Π/Υ 2018

ΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΤΕΛΙΚΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ Π/Υ 2018

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

60

6117.0001

Συμβάσεις μίσθωσης έργου για την υλοποίηση του προγράμματος ΤΕΒΑ-ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016

48.132,59

19.706,25

28.426,34

60

6117.0002

Δαπάνες προσωπικού με παροχή υπηρεσιών για εργασίες διανομής αποθήκευσης για την υλοποίηση του προγράμματος ΤΕΒΑ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 2015-2016

41.616,92

6.752,76

34.864,16

60

6222.0002

Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και λοιπά τέλη εσωτερικού για την υλοποίηση του προγράμματος ΤΕΒΑ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 2015-2016

1.000,00

0,00

1.000,00

60

6232.0003

Μίσθωση ακινήτου για την υλοποίηση του Προγράμματος ΤΕΒΑ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 2015-2016

15.000,00

0,00

15.000,00

60

6234.0001

Μίσθωση εξοπλισμού-οχημάτων για την υλοποίηση του Προγράμματος ΤΕΒΑ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 2015-2016

15.000,00

1.892,75

13.107,25

60

6235.0001

Μίσθωση επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού για την υλοποίηση του Προγράμματος ΤΕΒΑ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 2015-2016

5.000,00

0,00

5.000,00

60

6278.0001

Δαπάνες φύλαξης ακινήτων-χώρων αποθήκευσης τροφίμων για απόρους για την υλοποίηση του προγράμματος ΤΕΒΑ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 2015-2016

1.500,00

0,00

1.500,00

60

6474.0001

Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων για την υλοποίηση του προγράμματος ΤΕΒΑ -ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016

3.664,37

229,00

3.435,37

60

6474.0002

Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων για την υλοποίηση του προγράμματος ΤΕΒΑ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 2015-2016

3.801,53

400,00

3.401,53

60

6481.0001

ΤΕΒΑ-ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, 2015-2016

956.484,20

154.426,23

802.057,97

60

8115.0006

Διάφορα έξοδα Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων

111.183,97

0,00

111.183,97

Στον ΚΑΕ 60/8115.0006 έχει εγγραφεί ποσό: 138.377,70€ εκ του οποίου ποσό:111.183,97€ χρηματοδοτείται από τον ΚΑΕ εσόδου: 1216.0001 και ποσό:27.193,73€ χρηματοδοτείται από τον ΚΑΕ εσόδου:5124.0001

ΣΥΝΟΛΟ Α

1.202.383,58

183.406,99

1.018.976,59

2.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΚΑΕ

ΤΙΤΛΟΣ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ Π/Υ 2018

ΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΤΕΛΙΚΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ Π/Υ 2018

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

60

8112.0006

Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων

9.580,43

0,00

9.580,43

60

8113.0002

Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων

1.133,55

0,00

1.133,55

60

8115.0006

Διάφορα έξοδα Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων

27.193,73

0

27.193,73

Στον ΚΑΕ 60/8115.0006 έχει εγγραφεί ποσό: 138.377,70€ εκ του οποίου ποσό:111.183,97€ χρηματοδοτείται από τον ΚΑΕ εσόδου: 1216.0001 και ποσό:27.193,73€ χρηματοδοτείται από τον ΚΑΕ εσόδου:5124.0001

ΣΥΝΟΛΟ Β

37.907,71

0,00

37.907,71

Ανακεφαλαιώνοντας προκύπτει:

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ: 1.018.976,59€ [ΚΑ 1216.0001]+ 37.907,71€ [ΚΑ 5124.0001]=1.056.884,30€

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ Α+Β: 1.018.976,59€ + 37.907,71€ = 1.056.884,30€

Τέλος, ο Πρόεδρος λέει πως, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, η Οικονομική Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλλει προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο το σχέδιο αναμόρφωσης του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018, σύμφωνα με την ως άνω εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/τ.Α΄/2013), όπως ισχύει, το αρ. 28376/2012 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ., καθώς και όλες τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων προς ψήφιση το σχέδιο αναμόρφωσης του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018, όπως αυτό ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 26/407/2018.-

Leave a Comment