Απόφαση αριθμ. 27/419/2018

Απόφαση αριθμ. 27/419/2018

Ημ/νία Δημοσίευσης : 7/2/2019
 Αριθμός Πρακτικού 27

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 24-09-2018

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζήμο Κωνσταντίνο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 75/2017 και β)με αριθμό 90/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 24η Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 32124/20-09-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Βλάσση Δημ.), 3)Παρτσινέβελος Κων. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Φαρμάκη Γεωργ.), 4)Ζώγκος Ανδ., 5)Μπάκουλης Δημ., 6)Νανόπουλος Βασ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Δημητρόπουλος Κων., 2)Κορδώσης Χρ., 3)Ζήμος Κων..

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 419η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Πρόταση καθορισμού δημοτικών τελών, φόρων, δικαιωμάτων για το Δήμο Κορινθίων για το έτος 2019 και εφεξής (τέλη καθαριότητας και φωτισμού και φόροι ηλεκτροδοτούμενων χώρων σε οικονομικά αδύνατους κ.λπ.)» θέτει υπ’ όψιν της Οικονομικής Επιτροπής την σχετική εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:

Θέμα : Μείωση δημοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού και φόρων ηλεκτροδοτούμενων χώρων σε οικονομικά αδύνατους, άτομα με αναπηρίες, πολύτεκνους, τρίτεκνους, μονογονεϊκές οικογένειες και μακροχρόνια άνεργους

Με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 4368/2016 ορίζονται τα εξής:

Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του αριθμού των μελών του, είναι δυνατή η μείωση δημοτικών φόρων ή τελών ή η απαλλαγή από αυτούς για τους απόρους, τα άτομα με αναπηρίες, τους πολύτεκνους, τους τρίτεκνους, τις μονογονεϊκές οικογένειες και τους μακροχρόνια άνεργους, όπως η ιδιότητα των ανωτέρω οριοθετείται αντίστοιχα από την κείμενη νομοθεσία, καθώς και τους δικαιούχους του πρώτου Κεφαλαίου του ν. 4320/2015 (Α΄ 29), όπως εκάστοτε αυτοί ορίζονται με τις υπουργικές αποφάσεις του άρθρου 5 του ίδιου νόμου. Με την ίδια απόφαση μπορεί να τίθενται και εισοδηματικά κριτήρια για τη χορήγηση της ως άνω μείωσης ή απαλλαγής. Η επίπτωση στα έσοδα του Δήμου που προκύπτει από τη λήψη της απόφασης του πρώτου εδαφίου της παρούσας αποτυπώνεται υποχρεωτικά και λαμβάνεται υπόψη κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού του έτους εφαρμογής της, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Ειδικά για την ευπαθή κοινωνική ομάδα των ατόμων με αναπηρία συμπεριλαμβανομένων και των οικογενειών που έχουν στη φροντίδα τους άτομα με αναπηρία, σε περίπτωση λήψης εισοδηματικών κριτηρίων λαμβάνεται υπόψη το πρόσθετο κόστος που απαιτείται για την κάλυψη των αναγκών αναπηρίας. Στο εισοδηματικό κριτήριο που αφορά στην ανωτέρω κοινωνική ομάδα θα πρέπει να υπολογίζεται μόνο το φορολογητέο εισόδημα, ώστε να μην προσμετρούνται τα πάσης φύσεως επιδόματα αναπηρίας (προνοιακά επιδόματα, εξωιδρυματικό επίδομα, επίδομα κίνησης, διατροφικό επίδομα νεφροπαθών και μεταμοσχευμένων συμπαγών οργάνων κ.λπ.) τα οποία είναι αφορολόγητα.»

Στα πλαίσια κοινωνικής πολιτικής που εφαρμόζει η δημοτική αρχή για ευπαθείς ομάδες, προτείνουμε λόγω των δυσμενών οικονομικών συγκυριών, τη μείωση των δημοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού και φόρων ηλεκτροδοτούμενων χώρων. Προτείνεται μείωση σε ποσοστό 50% για όλες τις κατηγορίες πλην των απόρων για τους οποίους προτείνεται 75%.

Η απόδειξη της ιδιότητας των ανωτέρω θα γίνεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τα κάτωθι κριτήρια ανα κατηγορία:

Α. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ (ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ: ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ, ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣ, ΤΡΙΤΕΚΝΟΥΣ, ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ)

Σύνθεση νοικοκυριού. Mε βάση το άρθρο 2 της Δ13/οικ/33475/1935/2018 απόφασης “καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμογής του προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης” ως ισχύει, δίνονται οι κάτωθι ορισμοί:

μονοπρόσωπο νοικοκυριό: Κάθε ενήλικο άτομο που διαμένει μόνο του σε κατοικία και δεν εμπίπτει στην κατηγορία ενηλίκων έως 25 ετών που φοιτούν σε πανεπιστημιακές σχολές ή σχολεία ή ινστιτούτα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης της ημεδαπής ή αλλοδαπής

Πολυπρόσωπο νοικοκυριό: όλα τα άτομα που διαμένουν κάτω απο την ίδια στέγη-κατοικία. Δύναται να απαρτίζεται και απο φιλοξενούμενα άτομα ή φιλοξενούμενη οικογένεια, με την προϋπόθεση ότι η φιλοξενία είχε δηλωθεί στην τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος.Στο πολυπρόσωπο νοικοκυριό εντάσσονται και τα ενήλικα τέκνα έως 25 ετών που φοιτούν σε πανεπιστημιακές σχολές ή σχολεία ή ινστιτούτα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης της ημεδαπής ή αλλοδαπής, ανεξαρτήτως του τόπου διαμονής τους.

Εισοδηματικό όριο

Μονοπρόσωπο νοικοκυριό

9.000 ευρώ

Νοικοκυριό αποτελούμενο απο δύο ενήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με ένα ανήλικο μέλος

13.500 ευρώ

Νοικοκυριό αποτελούμενο απο δύο ενήλικα μέλη και ένα ανήλικο μέλος ή μονογονεϊκή οικογένεια με δύο ανήλικα μέλη

15.750 ευρώ

Νοικοκυριό αποτελούμενο απο τρία ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και δύο ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με τρία ανήλικα μέλη

18.000 ευρώ

Νοικοκυριό αποτελούμενο απο τρία ενήλικα και ένα ανήλικο μέλος ή δύο ενήλικα και τρία ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με τέσσερα ανήλικα μέλη

24.750 ευρω

Νοικοκυριό αποτελούμενο απο τέσσερα ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και τέσσερα ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με πέντε ανήλικα μέλη

27.000 ευρώ

Για κάθε επιπλέον ενήλικο μέλος προστίθεται το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (4.500)και για κάθε επιπλέον ανήλικο μέλος το ποσό των δύο χιλιάδων διακοσίων πενήντα ευρώ (2.250), μέχρι του συνολικού ορίου των τριάντα μια χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (31.500).

Στο εισοδηματικό κριτήριο υπολογίζεται το ετήσιο συνολικό πραγματικό εισόδημα, όπως αυτό προκύπτει απο τις τελευταίες εκκαθαρισμένες δηλώσεις φόρου εισοδήματος των μελών του νοικοκυριού. Τα φορολογικά στοιχεία υποβάλλονται για όλα τα μέλη του νοικοκυριού.

Ειδικά για την ευπαθή κοινωνική ομάδα των ατόμων με αναπηρία συμπεριλαμβανομένων και των οικογενειών που έχουν στη φροντίδα τους άτομα με αναπηρία, σε περίπτωση λήψης εισοδηματικών κριττηρίων λαμβάνεται υπόψη το πρόσθετο κόστος που απαιτείται για την κάλυψη των αναγκών αναπηρίας

Για νοικοκυριό που στη σύνθεσή του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα με αναπηρία 67% και άνω, τα παραπάνω εισοδηματικά όρια αυξάνονται κατά 8.000 ευρώ.

Β. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ (ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ: ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ, ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣ, ΤΡΙΤΕΚΝΟΥΣ, ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ)

Να έχουν οι ίδιοι και τα μέλη του νοικοκυριού τους, ακίνητη περιουσία, στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό, με συνολική φορολογητέα αξία, με βάση τον υπολογισμό του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α) που προκύπτει απο την τελευταία εκδοθείσα πράξη προσδιορισμού φόρου, εως το ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) ευρώ για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενη κατά δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και έως το ανώτατο όριο των εκατόν ογδόντα χιλιάδων (180.000) ευρώ.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω προτείνουμε τη μείωση των ανταποδοτικών τελών του Δήμου σε ποσοστό 50% για τους πολύτεκνους, τους τρίτεκνους, τις μονογονεϊκές οικογένειες, τα άτομα με αναπηρίες, τους μακροχρόνια άνεργους και σε ποσοστό 75% για τους απόρους.

Γ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

-ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥ:

Με τους Ν. 1910/1944 (ΦΕΚ Α’229) : Περί κωδικοποιήσεως και συμπληρώσεως της Νομοθεσίας “περί προστασίας πολυτέκνων”, 3454/2006 (ΦΕΚ Α’75) περί :Ενίσχυσης της οικογένειας και λοιπές διατάξεις, όπως αυτοί εκάστοτε ισχύουν, ορίζονται τα θέματα περί πολυτέκνων.

Για την μείωση από δημοτικά τέλη πολυτέκνων απαιτούνται:

– Αίτηση ενδιαφερόμενου ή εξουσιοδοτημένου.

– Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο ενδιαφερόμενου και άδεια παραμονής όπου απαιτείται

– Πρόσφατη απόδειξη της ΔΕΗ της κατοικίας στην οποία διαμένουν (φωτοαντίγραφο)

– Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δήμου συνοδευόμενο από πιστοποιητικό Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ)

– Ε9 ή μισθωτήριο συμβόλαιο του ακινήτου σε περίπτωση μίσθωσης του ακινήτου ή ιδιωτικό συμφωνητικό δωρεάν παραχώρησης.

-Ε1 και τελευταίο εκκαθαριστικό φόρου εισοδήματος

-δήλωση ΕΝΦΙΑ

– Υπεύθυνη δήλωση των ενδιαφερόμενων, με την οποία θα δηλώνουν ότι σε περίπτωση λήξης της μίσθωσης ή αλλαγής κατοικίας ή επερχόμενης έλλειψης των προϋποθέσεων, δεσμεύονται να ενημερώσουν την Υπηρεσία , προκειμένου να προβεί στην επαναφορά της αρχικής χρέωσης του ακινήτου

-ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ:

Στην απόφαση της αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής (ΚΕΠΑ-ΑΣΥΕ) προσδιορίζεται το ποσοστό αναπηρίας, το οποίο πρέπει να είναι 67% και άνω.

Για την μείωση από δημοτικά τέλη ΑΜΕΑ απαιτούνται:

 Αίτηση ενδιαφερόμενου ή εξουσιοδοτημένου.

-Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο ενδιαφερόμενου άδεια παραμονής όπου απαιτείται

-Πρόσφατη απόδειξη της ΔΕΗ της κατοικίας στην οποία διαμένουν (φωτοαντίγραφο)

-Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δήμου

– απόφαση της αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής (ΚΕΠΑ-ΑΣΥΕ) στην οποία προσδιορίζεται το ποσοστό αναπηρίας, το οποίο πρέπει να είναι 67% και άνω

– Ε9 ή μισθωτήριο συμβόλαιο του ακινήτου σε περίπτωση μίσθωσης του ακινήτου ή ιδιωτικό συμφωνητικό δωρεάν παραχώρησης.

-Ε1 και τελευταίο εκκαθαριστικό φόρου εισοδήματος

-δήλωση ΕΝΦΙΑ

– Υπεύθυνη δήλωση των ενδιαφερόμενων, με την οποία θα δηλώνουν ότι σε περίπτωση λήξης της μίσθωσης ή αλλαγής κατοικίας ή επερχόμενης έλλειψης των προϋποθέσεων, δεσμεύονται να ενημερώσουν την Υπηρεσία , προκειμένου να προβεί στην επαναφορά της αρχικής χρέωσης του ακινήτου

-ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ :

Γονέας μονογονεϊκής οικογένειας νοείται ο γονέας εκείνος (άγαμος, σε χηρεία ή διαζευγμένος, ή λόγω κράτησης του έτερου γονέα σε σωφρονιστικό κατάστημα) ο οποίος, κατα την ημερομηνία υποβολής της αίτησης , ασκεί εν τοις πράγμασι και κατ’ αποκλειστικότητα ή μετά απο σχετική ανάθεση τη γονική μέριμνα ενός ή περισσότερων ανήλικων τέκνων.Το δικαίωμα αυτό ασκείται απο τον γονέα και μετά την ενηλικίωση των τέκνων και μέχρι τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας τους.

Τέκνα μονογονεϊκής οικογένειας είναι εκείνα τα οποία μέχρι την ενηλικίωσή τους είχαν τον ένα μόνο γονέα τους.Στην περίπτωση αυτή υπάγονται και τα τέκνα τα οποία στερήθηκαν και τους δύο γονείς πριν την ενηλικίωσή τους.Το δικαίωμα αυτό ασκείται απο το τέκνο μέχρι και τη συμπλήρωση του 30ου έτους της ηλικίας του.(παρ. 3 άρθρο 9 ν. 3812/09, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 29 του ν. 3838/10).

Για την μείωση από δημοτικά τέλη μονογονεϊκών οικογενειών απαιτούνται:

 Αίτηση ενδιαφερόμενου ή εξουσιοδοτημένου.

– Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο ενδιαφερόμενου άδεια παραμονής όπου απαιτείται

– Πρόσφατη απόδειξη της ΔΕΗ της κατοικίας στην οποία διαμένουν (φωτοαντίγραφο)

– οποιοδήποτε πιστοποιητικό δημόσιας αρχής της ημεδαπής ή αλλοδαπής απο το οποίο να προκύπτει η ιδιότητα του γονέα μονογονεϊκής οικογένειας (δικαστική απόφαση, πιστοποιητικό απο το οποίο να προκύπτει η χηρεία, συμβολαιογραφική πράξη κ.α)

– Ε9 ή μισθωτήριο συμβόλαιο του ακινήτου σε περίπτωση μίσθωσης του ακινήτου ή ιδιωτικό συμφωνητικό δωρεάν παραχώρησης.

-Ε1 και τελευταίο εκκαθαριστικό φόρου εισοδήματος

-δήλωση ΕΝΦΙΑ

– Υπεύθυνη δήλωση των ενδιαφερόμενων, με την οποία θα δηλώνουν ότι σε περίπτωση λήξης της μίσθωσης ή αλλαγής κατοικίας ή επερχόμενης έλλειψης των προϋποθέσεων, δεσμεύονται να ενημερώσουν την Υπηρεσία , προκειμένου να προβεί στην επαναφορά της αρχικής χρέωσης του ακινήτου

-ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ:

-πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δήμου ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής.

Τρίτεκνος θεωρείται ο γονέας ή γονείς που έχουν τη γονική μέριμνα και επιμέλεια τριών παιδιών απο τον ίδιο ή διαφορετικούς γάμους ή νομίμως αναγνωρισθέντων ή υιοθετημένων ή εκτός γάμου γεννηθέντων, τα οποία είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας τους ή φοιτούν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους και στα τέκνα αυτών, όπου αυτό προβλέπεται. Στα τρία παιδιά περιλαμβάνονται και τα τέκνα με οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης.

Για την μείωση από δημοτικά τέλη τριτέκνων απαιτούνται:

 Αίτηση ενδιαφερόμενου ή εξουσιοδοτημένου.

– Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο ενδιαφερόμενου άδεια παραμονής όπου απαιτείται

– Πρόσφατη απόδειξη της ΔΕΗ της κατοικίας στην οποία διαμένουν (φωτοαντίγραφο)

– Ε9 ή μισθωτήριο συμβόλαιο του ακινήτου σε περίπτωση μίσθωσης του ακινήτου ή ιδιωτικό συμφωνητικό δωρεάν παραχώρησης.

-Ε1 και τελευταίο εκκαθαριστικό φόρου εισοδήματος

-δήλωση ΕΝΦΙΑ

– Υπεύθυνη δήλωση των ενδιαφερόμενων, με την οποία θα δηλώνουν ότι σε περίπτωση λήξης της μίσθωσης ή αλλαγής κατοικίας ή επερχόμενης έλλειψης των προϋποθέσεων, δεσμεύονται να ενημερώσουν την Υπηρεσία , προκειμένου να προβεί στην επαναφορά της αρχικής χρέωσης του ακινήτου

-ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΩΝ:

Διάστημα (άνω των 12 μηνών) κατά το οποίο είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ .

Για την μείωση από δημοτικά τέλη μακροχρόνια ανέργων απαιτούνται:

 Αίτηση ενδιαφερόμενου ή εξουσιοδοτημένου.

-Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο ενδιαφερόμενου άδεια παραμονής όπου απαιτείται

-Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δήμου

– Πρόσφατη απόδειξη της ΔΕΗ της κατοικίας στην οποία διαμένουν (φωτοαντίγραφο)

– Βεβαίωση ΟΑΕΔ που να αποδεικνύει το διάστημα (άνω των 12 μηνών) κατά το οποίο είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ .

– Ε9 ή μισθωτήριο συμβόλαιο του ακινήτου σε περίπτωση μίσθωσης του ακινήτου ή ιδιωτικό συμφωνητικό δωρεάν παραχώρησης.

-Ε1 και τελευταίο εκκαθαριστικό φόρου εισοδήματος

-δήλωση ΕΝΦΙΑ

– Υπεύθυνη δήλωση των ενδιαφερόμενων, με την οποία θα δηλώνουν ότι σε περίπτωση λήξης της μίσθωσης ή αλλαγής κατοικίας ή επερχόμενης έλλειψης των προϋποθέσεων, δεσμεύονται να ενημερώσουν την Υπηρεσία , προκειμένου να προβεί στην επαναφορά της αρχικής χρέωσης του ακινήτου

Δ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΔΥΝΑΤΩΝ

-ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΔΥΝΑΤΩΝ:

Αποδεικνύεται απο την εγκεκριμένη απόφαση ένταξης στο πρόγραμμα ΚΕΑ (Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης). Σε εξαιρετικές περιπτώσεις δύναται να κατατεθεί αντ΄αυτού πιστοποιητικό απορίας απο το αρμόδιο τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, το οποίο θα χορηγείται βασιζόμενο στα οικονομικά κριτήρια της υπ΄αρίθμ. Δ13/οικ/33475/1935/2018 (άρθρα 2,3) απόφασης “καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμογής του προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης”, ως ισχύει, σε συνδιασμό με έκθεση κοινωνικής έρευνας.

Εισοδηματικά κριτήρια (συμπληρωματικά με τα λοιπά κριτήρια ένταξης του άρθρου 3)

Το δηλούμενο εισόδημα του νοικοκυριού, όπως υπολογίζεται για τους σκοπούς της ένταξης στο πρόγραμμα, τους έξι (6) τελευταίους μήνες πριν την υποβολή της αίτησης, δεν μπορεί να υπερβαίνει το εξαπλάσιο του εγγυημένου ποσού, (όπως ορίζεται στο άρθρο 2 ) για κάθε τύπο νοικοκυριού.

 

ΣΥΝΘΕΣΗ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

Μονοπρόσωπο νοικοκυριό

1.200 ευρώ

Νοικοκυριό αποτελούμενο απο δύο ενήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με ένα ανήλικο μέλος

1.800 ευρώ

Νοικοκυριό αποτελούμενο απο δύο ενήλικα μέλη και ένα ανήλικο μέλος ή μονογονεϊκή οικογένεια με δύο ανήλικα μέλη

2.100 ευρώ

Νοικοκυριό αποτελούμενο απο τρία ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και δύο ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με τρία ανήλικα μέλη

2.400 ευρώ

Νοικοκυριό αποτελούμενο απο τρία ενήλικα και ένα ανήλικο μέλος ή δύο ενήλικα και τρία ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με τέσσερα ανήλικα μέλη

2.700 ευρω

Νοικοκυριό αποτελούμενο απο τέσσερα ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και τέσσερα ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με πέντε ανήλικα μέλη

3.000 ευρώ

Για κάθε επιπλέον μέλος προστίθεται το εξαπλάσιο του αντίστοιχου εγγυημένου ποσού, (όπως ορίζεται στο άρθρο 2 ) . Το δηλούμενο εισόδημα δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 5.400 ευρώ, ανεξαρτήτως του αριθμού των μελών του νοικοκυριού.

Για την μείωση ή την απαλλαγή από δημοτικά τέλη σε οικονομικά αδύνατους απαιτούνται:

 Αίτηση ενδιαφερόμενου ή εξουσιοδοτημένου.

– Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο ενδιαφερόμενου άδεια παραμονής όπου απαιτείται

– Πρόσφατη απόδειξη της ΔΕΗ της κατοικίας στην οποία διαμένουν (φωτοαντίγραφο)

– Ε9 ή μισθωτήριο συμβόλαιο του ακινήτου σε περίπτωση μίσθωσης του ακινήτου ή ιδιωτικό συμφωνητικό δωρεάν παραχώρησης.

εγκεκριμένη απόφαση ένταξης στο πρόγραμμα ΚΕΑ. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις δύναται να κατατεθεί αντ΄αυτού πιστοποιητικό απορίας απο το αρμόδιο τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, το οποίο θα χορηγείται βασιζόμενο στα οικονομικά κριτήρια της υπ΄αρίθμ. Δ13/οικ/33475/1935/2018 (άρθρα 2,3) απόφασης “καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμογής του προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης”,ως ισχύει , σε συνδιασμό με έκθεση κοινωνικής έρευνας.

– Υπεύθυνη δήλωση των ενδιαφερόμενων, με την οποία θα δηλώνουν ότι σε περίπτωση λήξης της μίσθωσης ή αλλαγής κατοικίας ή επερχόμενης έλλειψης των προϋποθέσεων, δεσμεύονται να ενημερώσουν την Υπηρεσία , προκειμένου να προβεί στην επαναφορά της αρχικής χρέωσης του ακινήτου

Ε. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Η μείωση των δημοτικών τελών σε όλες τις ανωτέρω κατηγορίες, δεν θα έχει αναδρομική ισχύ και θα υπολογίζεται απο την ημερομηνία υποβολής της αίτησης του ενδιαφερόμενου.

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά ανα κατηγορία θα πρέπει να προσκομίζονται στην αρχή του κάθε έτους (εντός 1ου τριμήνου) στο Δήμο για επικαιροποίηση και σε κάθε περίπτωση κατά την ημερομηνία λήξης τους με ευθύνη των αιτούντων .

Η απόφαση ισχύει απο 1/1/2019 και κάθε προηγούμενη σχετική απόφαση παύει να ισχύει.

Η επίπτωση στα έσοδα του Δήμου που προκύπτει θα ληφθεί υπόψη κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού του έτους 2019, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Ο Πρόεδρος ακολούθως προτείνει, λόγω των δυσμενών οικονομικών συγκυριών, να εισηγηθεί η Οικονομική Επιτροπή στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων την μείωση των δημοτικών τελών για όλες τις κατηγορίες που αναφέρονται στην σχετική εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, με ισχύ από 01-01-2019.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’ όψιν την εισήγηση του Προέδρου, την ανωτέρω σχετική εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου και τις διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων την μείωση δημοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού και φόρων ηλεκτροδοτούμενων χώρων απο 01-01-2019, στις κατηγορίες : οικονομικά αδύνατους, άτομα με αναπηρίες, πολύτεκνους, τρίτεκνους, μονογονεϊκές οικογένειες και μακροχρόνια άνεργους, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στην εισήγηση της αρμόδιας Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, στο ιστορικό της παρούσης.

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 27/419/2018.-

Leave a Comment