Απόφαση αριθμ. 27/422/2018

Απόφαση αριθμ. 27/422/2018

Ημ/νία Δημοσίευσης : 7/2/2019
 Αριθμός Πρακτικού 27

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 24-09-2018

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζήμο Κωνσταντίνο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 75/2017 και β)με αριθμό 90/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 24η Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 32124/20-09-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Βλάσση Δημ.), 3)Παρτσινέβελος Κων. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Φαρμάκη Γεωργ.), 4)Ζώγκος Ανδ., 5)Μπάκουλης Δημ., 6)Νανόπουλος Βασ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Δημητρόπουλος Κων., 2)Κορδώσης Χρ., 3)Ζήμος Κων..

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 422η: Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας την εισήγησή του για το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Αποδοχή δωρεάς»θέτει υπ’ όψιν της Οικονομικής Επιτροπής την υπ’ αριθμ.Πρωτ. 32296/21-09-2018 εισήγηση του Αυτοτελούς Γραφείου Προγραμματισμού του Δήμου Κορινθίων, η οποία έχει ως εξής:

Θέμα : Αποδοχή δωρεάς – χορηγίας για την πραγματοποίηση μαθημάτων « Ιταλικής γλώσσας για αρχάριους» διάρκειας 50 ωρών κατά το χρονικό διάστημα Οκτώβριος – Δεκέμβριος από την οικονομική επιτροπή του Δήμου Κορινθίων .

Έχοντας υπόψη :

  • Την παράγραφο 4 του άρθρου 94 του Ν.3852/ΤΑ΄87/7-6-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης ».

  • Τις διατάξεις του ν. 3879/2010 «Ανάπτυξη της Διά Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 163 Α΄) και ιδίως τα άρθρα 8 και 21.

  • Την κείμενη νομοθεσία βάση της οποίας με τα άρθρα 8, 9α και 24 του Ν.3879/10

Ανάπτυξη της δια βίου μάθησης σε επίπεδο Δήμου ασκούνται από το κέντρο δια βίου μάθησης του Δήμου Κορινθίων .

  • Την απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου με αρ.120/7/25-4-2012 Ίδρυση και Λειτουργία Κέντρου δια βίου μάθησης στο Δήμο Κορινθίων (Κ.Δ.Β.Μ), που οι Δήμοι ιδρύουν σύμφωνα με το Ν.3879/2010.

  • Την αίτηση της κ. Άννας Πριορέ με αρ.πρωτ.23998/19-7-2018 για διδασκαλία της ιταλικής γλώσσας άνευ αντιτίμου στο Κέντρο δια βίου μάθησης του Δήμου Κορινθίων.

  • Το πτυχίο Ιταλικής Γλώσσας της κ. Άννας Πριορέ

  • Το άρθρο 72 παρ.1 εδ. ή του ν.3852/2010 Αρμοδιότητες οικονομικής επιτροπής.

Εισηγούμαστε

Την αποδοχή δωρεάς /χορηγίας από την Οικονομική επιτροπή της πραγματοποίησης μαθημάτων ιταλικής Γλώσσας από την κ. Πριορέ Άννα προς το Δήμο Κορινθίων (εισερχ.αρ.Πρωτ:255/24-01-2018) η οποία προτίθεται να προσφέρει δωρεάν χορηγία για την πραγματοποίηση μαθημάτων Ιταλικής Γλώσσας 1ο επίπεδο διάρκειας 50 ωρών σε δυο (2) τμήματα (επίπεδο αρχαρίων) που θα περιλαμβάνει διδασκαλία , και προβολή υλικού .

Τα μαθήματα θα διεξάγονται δυο φορές την εβδομάδα 4 ώρες /εβδομάδα απογευματινές ώρες , κατά το χρονικό διάστημα Οκτώβριος 2018 – Δεκέμβριος 2018.

Η προσφορά –χορηγία περιλαμβάνει την κατάρτιση του διδακτικού προγράμματος και την διδασκαλία της Ιταλικής γλώσσας από την κ. Πριορέ Άννα .

Ως εκ τούτου η προσφορά δεν αφορά συγκεκριμένο χρηματικό ποσό , αλλά περιλαμβάνει τη δωρεάν παροχή υπηρεσιών για το διδακτικό έργο .

  • Τη διοργάνωση και το συντονισμό του προγράμματος θα αναλάβει το Κέντρο δια βίου μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) του Δήμου Κορινθίων αρ. απόφασης δημοτικού συμβουλίου 120/7/25-4-2012 «Ίδρυση και Λειτουργία Κέντρου δια βίου μάθησης στο Δήμο Κορινθίων (Κ.Δ.Β.Μ), που οι Δήμοι ιδρύουν σύμφωνα με το Ν.3879/2010, στα πλαίσια του τοπικού προγράμματος Δια βίου μάθησης παρ.4.αρ.94 του ν.3852/ΤΑ΄87/7-6-2010 άρθρα 8,9 και 24 του Ν.3879//ΤΑ ΄163/21-9-2010».

Καλείται η οικονομική επιτροπή να αποφασίσει

Την αποδοχή της δωρεάς – χορηγίας της κ. Πριορέ Άννας καθηγήτριας Ιταλικών ( Διεύθυνση Ποσειδωνίας 17 Τ.Κ. 20131 Κόρινθος τηλ.2741025670 ) για την πραγματοποίηση μαθημάτων Ιταλικής Γλώσσας 1ο επίπεδο διάρκειας 50 ωρών από την κ. Πριορέ Άννα προς το Δήμο Κορινθίων (εισερχ.αρ.Πρωτ:255/24-01-2018) η οποία προτίθεται να προσφέρει δωρεάν χορηγία για την πραγματοποίηση μαθημάτων Ιταλικής Γλώσσας 1ο επίπεδο διάρκειας 50 ωρών σε δυο (2) τμήματα επίπεδο αρχαρίων κατά το χρονικό διάστημα Οκτώβριος 2018 – Δεκέμβριος 2018 .

Η προσφορά – χορηγία περιλαμβάνει την κατάρτιση του διδακτικού προγράμματος και την διδασκαλία της Ιταλικής γλώσσας (50 ώρες) από την κ. Πριορέ Άννα . Η προσφορά δεν αφορά συγκεκριμένο χρηματικό ποσό, αλλά περιλαμβάνει τη δωρεάν παροχή υπηρεσιών για το διδακτικό έργο .

Ακολούθως, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγείται την αποδοχή της ανωτέρω δωρεάς-χορηγίας από την κ.Πριορέ Άννα, καθηγήτρια Ιταλικών, για την πραγματοποίηση μαθημάτων Ιταλικής Γλώσσας διάρκειας 50 ωρών σε δύο (2) τμήματα (επίπεδο αρχαρίων), προς το Δήμο Κορινθίων.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’ όψιν την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την υπ’ αριθμ. Πρωτ.32296/21-09-2018 εισήγηση του Αυτοτελούς Γραφείου Προγραμματισμού, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, καθώς και όλες τις σχετικές ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Αποδέχεται την δωρεά – χορηγία από την κ.Πριορέ Άννα, καθηγήτρια Ιταλικών για την πραγματοποίηση μαθημάτων Ιταλικής Γλώσσας, διάρκειας 50 ωρών σε δύο (2) τμήματα (επίπεδο αρχαρίων), προς το Δήμο Κορινθίων.

Η προσφορά δεν αφορά συγκεκριμένο χρηματικό ποσό, αλλά περιλαμβάνει την δωρεάν παροχή υπηρεσιών για το διδακτικό έργο, ενώ την διοργάνωση και τον συντονισμό του προγράμματος θα αναλάβει το Κέντρο δια βίου μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) του Δήμου Κορινθίων (Α.Δ.Σ. 120/7/25-4-2012)όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 27/422/2018.-

Leave a Comment