Απόφαση αριθμ. 27/432/2018

Απόφαση αριθμ. 27/432/2018

Ημ/νία Δημοσίευσης : 7/2/2019
 Αριθμός Πρακτικού 27

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 24-09-2018

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζήμο Κωνσταντίνο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 75/2017 και β)με αριθμό 90/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 24η Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 32124/20-09-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Βλάσση Δημ.), 3)Παρτσινέβελος Κων. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Φαρμάκη Γεωργ.), 4)Ζώγκος Ανδ., 5)Μπάκουλης Δημ., 6)Νανόπουλος Βασ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Δημητρόπουλος Κων., 2)Κορδώσης Χρ., 3)Ζήμος Κων..

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 432η: Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος τo 13ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών», υπενθυμίζει στα μέλη την υπ’ αριθμ 28/385/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία ορίστηκε η δικηγόρος Κορίνθου κ.Θωμαΐδου Αγλαΐα ως πληρεξούσια δικηγόρος του Δήμου Κορινθίων για την υπ’ αριθμ. ΚΛ32478/2017 κλήση – αγωγή του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, επί της με γενικό αριθμό κατάθεσης 25334/2013 αγωγής του Mostafa (Μουσταφά) Zidane (Ζιντάν) του Mohamed κατά του Δήμου Κορινθίων και λοιπών, για την οποία έχει ορισθεί εξ αναβολής δικάσιμος στις 21-09-2018. Ακολούθως ο Πρόεδρος ενημερώνει τα μέλη ότι, η πληρεξούσια δικηγόρος ενημέρωσε προφορικά τον Δήμο ότι η ίδια αδυνατεί να παρασταθεί κατά την δικάσιμο της 21-9-2018 και να χειριστεί περαιτέρω την ανωτέρω υπόθεση, λόγω φόρτου εργασίας.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 ορίζεται ότι όταν δημιουργείται άμεσος και προφανής κίνδυνος ή απειλείται άμεση ζημία των δημοτικών συμφερόντων από την αναβολή λήψης απόφασης, ο Δήμαρχος μπορεί να αποφασίσει για θέματα που ανήκουν στην αρμοδιότητα της Οικονομικής ή της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Στην περίπτωση αυτή οφείλει να υποβάλει προς έγκριση την σχετική απόφασή του κατά την επόμενη συνεδρίαση της αντίστοιχης επιτροπής.

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις ανωτέρω διατάξεις και το γεγονός ότι η Οικονομική Επιτροπή δεν είχε τα χρονικά περιθώρια για να συνεδριάσει προκειμένου να ορίσει έτερο πληρεξούσιο δικηγόρο του Δήμου για την ανωτέρω υπόθεση, η οποία είναι εξαιρετικά σοβαρή και χρήζει άμεσων χειρισμών και δεδομένου ότι αυτή συζητείτο άμεσα και με γνώμονα τα συμφέροντα του Δήμου, με την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 32147/20-09-2018 (ΑΔΑ: ΩΧΩ7ΩΛ7-ΞΜΒ) απόφαση Δημάρχου: α. Ανακλήθηκε ο ορισμός της δικηγόρου Κορίνθου κ.Θωμαΐδου Αγλαΐας ως πληρεξούσιας δικηγόρου του Δήμου Κορινθίων για τον χειρισμό της ανωτέρω υπόθεσης και β. Ορίστηκε πληρεξούσια δικηγόρος του Δήμου Κορινθίων η δικηγόρος Αθηνών κ.Γκότση Μαρία, με την εντολή ναπαρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών κατά την συζήτηση της αναφερόμενης στο ιστορικό της παρούσης αγωγής κατά την δικάσιμο της 21-09-2018 ή σε κάθε μετ’ αναβολής δικάσιμο αυτής και γενικά να υποστηρίξει τα συμφέροντα του Δήμου μέχρι πέρατος της εν λόγω υποθέσεως.

Ακολούθως, ο Πρόεδρος προτείνει στα μέλη την έγκριση της ανωτέρω απόφασης του Δημάρχου Κορινθίων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 58 του Ν.3852/2010.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’ όψιν την ανωτέρω ειισήγηση του Προέδρου, την υπ’ αριθμ. ΚΛ32478/2017 κλήση – αγωγή του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 32147/20-09-2018 (ΑΔΑ: ΩΧΩ7ΩΛ7-ΞΜΒ) απόφαση του Δημάρχου Κορινθίων, καθώς και τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(μειοψηφούντος του κ. Νανόπουλου Β. διότι διαφωνεί με τον τρόπο ορισμού των δικηγόρων και ζητά να γίνεται σε συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο, όπως η μειοψηφία έχει προτείνει)

Εγκρίνει την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 32147/20-09-2018 (ΑΔΑ: ΩΧΩ7ΩΛ7-ΞΜΒ) απόφαση Δημάρχου Κορινθίων περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου, σύμφωνα με την οποία :

Α.- Ανακλήθηκε ο ορισμός της δικηγόρου Κορίνθου κ.Θωμαΐδου Αγλαΐας ως πληρεξούσιας δικηγόρου του Δήμου Κορινθίων για τον χειρισμό της υπόθεσης της με γενικό αριθμό κατάθεσης 25334/2013 αγωγής του Mostafa (Μουσταφά) Zidane (Ζιντάν) του Mohamed κατά του Δήμου Κορινθίων και λοιπών, για τους λόγους που ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται σε αυτήν.

Β.- Ορίστηκε πληρεξούσια δικηγόρος του Δήμου Κορινθίων η δικηγόρος Αθηνών κ.Γκότση Μαρία, με την εντολή να παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών κατά την συζήτηση της αναφερόμενης στο ιστορικό της παρούσης αγωγής κατά τη δικάσιμο της 21-09-2018 ή σε κάθε μετ’ αναβολής δικάσιμο αυτής, να συντάξει, υπογράψει και καταθέσει σχετικό υπόμνημα, να παρακολουθήσει την έκδοση της σχετικής απόφασης, να ασκήσει κάθε πρόσφορο ένδικο μέσο κατά της εκδοθησόμενης απόφασης εάν θίγει τα συμφέροντα του Δήμου και γενικά να υποστηρίξει τα συμφέροντα του Δήμου μέχρι πέρατος της εν λόγω υποθέσεως, συμπεριλαμβανομένων όλων των νομίμων ενεργειών προς υποστήριξη των συμφερόντων του Δήμου, κατά την διαδικασία εκτέλεσης της σχετικής τελεσίδικης δικαστικής απόφασης.

Η αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου θα βασισθεί στις ελάχιστες αμοιβές που προβλέπονται από τον Νέο Κώδικα Δικηγόρων (Ν.4194/2013 – ΦΕΚ Α΄208/2013, όπως ισχύει με τον Ν. 4205/2013 – ΦΕΚ Α΄ 242/2013), καθώς και από τα Παραρτήματα που τον συνοδεύουν.

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 27/432/2018.-

Leave a Comment