Απόφαση αριθμ. 28/433/2018

Απόφαση αριθμ. 28/433/2018

Ημ/νία Δημοσίευσης : 7/2/2019
 Αριθμός Πρακτικού 28

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 15-10-2018

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζήμο Κωνσταντίνο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 75/2017 και β)με αριθμό 90/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 15η Οκτωβρίου 2018, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv σε ορθή επανάληψη υπ’ αριθμ. 35056/11-10-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Φαρμάκη Γεωργ.), 3)Βλάσσης Δημ., 4)Ζήμος Κων., 5)Μπάκουλης Δημ., 6)Νανόπουλος Βασ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Ζώγκος Ανδ.,2)Δημητρόπουλος Κων., 3)Κορδώσης Χρ..

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στην συνέχεια, ο Πρόεδρος ζήτησε από την Επιτροπή να αποφασίσει για το κατεπείγον της συζήτησης του θέματος «Ορισμός υπολόγου για έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής για δαπάνες Κ.Τ.Ε.Ο.», διότι ο Δήμος έχει άμεση ανάγκη Τεχνικού ελέγχου εικοσιέξι (26) υπηρεσιακών οχημάτων για την περίοδο 23/10/2018-19/12/2018 και ως εκ τούτου η διαδικασία ορισμού υπολόγου θα πρέπει να προχωρήσει άμεσα.

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει για το κατεπείγον της συζήτησης του ανωτέρω θέματος.

ΑΠΟΦΑΣΗ 433η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης «Ορισμός υπολόγου για έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής για δαπάνες Κ.Τ.Ε.Ο.» θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την σχετική εισήγηση της αρμόδιας Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:

Θέμα : «Ορισμός οικονομικού υπολόγου για δαπάνες Κ.Τ.Ε.Ο. 2018»

Σύμφωνα με το άρθρο 172 παρ. 1,2 του Ν.3463/2006 και άρθρου 32 παρ. ΒΔ 17-5/15.6.1959 με απόφαση Δημαρχιακής Eπιτροπής εκδίδεται ένταλμα προπληρωμής για δαπάνες που είναι αδύνατη ή απρόσφορη η έκδοση χρηματικού εντάλματος.

Ο Δήμος Κορινθίων πρέπει να αναθέσει σε υπόλογο τη διαχείριση εντάλματος προπληρωμής, προκειμένου αυτός να προβεί σε πληρωμές δαπανών προς το Κ.Τ.Ε.Ο. Κορίνθου για δαπάνες ελέγχου Κ.Τ.Ε.Ο. των αυτοκινήτων του Δήμου Κορινθίων.

Για τους ανωτέρω λόγους ο μόνιμος υπάλληλος του Δήμου Κορινθίων Ζαφείρης Κωνσταντίνος ειδικότητας ΔΕ29 Οδηγών αναλαμβάνει με χρηματικό ένταλμα προπληρωμής το συνολικό ποσό των 3.000,00 Ευρώ προκειμένου να πληρώσει την ανωτέρω υποχρέωση προς το Κ.Τ.Ε.Ο. Κορίνθου, βάση του αρθρ. 172 παρ. 1,2 του Ν 3463/2006 και άρθρου 32 παρ. 1 ΒΔ 17 – 5/15.6.1959 .

Η ημερομηνία απόδοσης λογαριασμού ορίζεται σε τρεις (3) μήνες από την λήψη απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Οι ανωτέρω ανάγκες θα ικανοποιηθούν από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού με Κ.Α. 00/6331.0003 και τίτλο «Τέλη τεχνικού ελέγχου οχημάτων Κ.Τ.Ε.Ο.» προϋπολογισμού 7.000,00 Ευρώ.

Συνημμένα:

Κατάσταση οχημάτων Δήμου Κορινθίων

προς τεχνικό έλεγχο.

Κατάσταση οχημάτων Δήμου Κορινθίων προς τεχνικό έλεγχο

Α/Α

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΜΑΡΚΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ

ΕΛΕΓΧΟΥ (ΚΤΕΟ)

1

ΚΗΗ 2911

VOLVO

ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ ΥΔΑΤΟΣ

ΠΡΑΣΙΝΟ

23/10/2018

2

ΚΗΗ 2931

MERCEDES

ΦΟΡΤΗΓΟ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

23/10/2018

3

ΚΗΗ 2950

IVECO

ΦΟΡΤΗΓΟ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

23/10/2018

4

ΚΗΗ 5452

VOLVO

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

23/10/2018

5

ΚΗΙ 5513

MERCEDES

ΦΟΡΤΗΓΟ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

23/10/2018

6

ΚΗΥ 5136

RENAULT

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

23/10/2018

7

ΚΗΗ 2919

MERCEDES

ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ ΥΔΑΤΟΣ

ΠΡΑΣΙΝΟ

24/10/2018

8

ΚΗΗ 2940

MERCEDES

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

24/10/2018

9

ΚΗΗ 2942

VOLVO

ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ ΥΔΑΤΟΣ

ΠΡΑΣΙΝΟ

24/10/2018

10

ΚΗΙ 5490

MERCEDES

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

24/10/2018

11

ΚΗΙ 5515

RENAULT

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

24/10/2018

12

ΚΗΙ 5499

MERCEDES

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

26/10/2018

13

ΚΗΙ 5483

MAN

ΦΟΡΤΗΓΟ

ΤΕΧΝΙΚΗ

27/10/2018

14

ΚΗΙ 5514

RENAULT

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

27/10/2018

15

ΚΗΥ 2184

MERCEDES

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

27/10/2018

16

ΚΗΥ 5112

MERCEDES

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

27/10/2018

17

ΚΗΥ 2192

MITSUBISHI

ΦΟΡΤΗΓΟ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

2/11/2018

18

ΚΗΗ 2947

MAN

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

14/11/2018

19

ΚΗΥ 2102

MERCEDES

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

14/11/2018

20

ΚΗΙ 5516

MERCEDES

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

16/11/2018

21

ΚΗΗ 2914

OPEL

ΦΟΡΤΗΓΟ

ΤΕΧΝΙΚΗ

25/11/2018

22

ΚΗΥ 2244

MAN

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

27/11/2018

23

ΚΗΥ 2209

MERCEDES

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

13/12/2018

24

ΥΟΧ 1104

SCANIA

ΦΟΡΤΗΓΟ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

15/12/2018

25

ΚΗΥ 2193

MERCEDES

ΦΟΡΤΗΓΟ

ΤΕΧΝΙΚΗ

19/12/2018

26

ΚΗΥ 2202

MERCEDES

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

19/12/2018

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’ όψιν την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, τον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2018, που ψηφίστηκε με την υπ’ αριθμ. 25/504/19-12-2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και νομιμοποιήθηκε με την υπ’ αριθμ.16079/23-01-2018 απόφαση της Αποκεντρωμένης Δ/σης Πελ/σου Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου, τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 και κάθε άλλη ισχύουσα σχετική διάταξη,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.Την έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή δαπανών προς το Κ.Τ.Ε.Ο. Κορίνθου για δαπάνες ελέγχου Κ.Τ.Ε.Ο. των οχημάτων του Δήμου Κορινθίων, που αναλυτικά αναφέρονται στην ανωτέρω κατάσταση στο ιστορικό της παρούσης, συνολικού ποσού 3.000,00 €.

Β.– Ορίζει υπόλογο υπάλληλο του Δήμου, στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί το σχετικό ένταλμα προπληρωμής, τον μόνιμο υπάλληλο του Δήμου κ.Ζαφείρη Κωνσταντίνο, ειδικότητας ΔΕ29 Οδηγών στον οποίο δίνει εντολή να αναλάβει με χρηματικό ένταλμα προπληρωμής και να διαχειρισθεί το ανωτέρω συνολικό ποσό, το οποίο θα βαρύνει την πίστωση Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2018 με Κ.Α. 00/6331.0003 και τίτλο «Τέλη τεχνικού ελέγχου οχημάτων Κ.Τ.Ε.Ο.» προϋπολογισμού 7.000,00€.

Γ.– Το συνολικό ποσό του εντάλματος προπληρωμής ορίζεται σε τρεις χιλιάδες ευρώ ( 3.000,00€).

Δ.– Ημερομηνία απόδοσης λογαριασμού ορίζεται μέχρι και την 30-11-2018.

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 28/433/2018.-

 

Leave a Comment