Απόφαση αριθμ. 28/436/2018

Απόφαση αριθμ. 28/436/2018

Ημ/νία Δημοσίευσης : 7/2/2019
 Αριθμός Πρακτικού 28

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 15-10-2018

…… Ορθή επανάληψη …..

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζήμο Κωνσταντίνο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 75/2017 και β)με αριθμό 90/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 15η Οκτωβρίου 2018, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv σε ορθ. επαν. υπ’ αριθμ. 35056/11-10-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Βλάσσης Δημ., 3)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Φαρμάκη Γεωργ.), 4)Μπάκουλης Δημ., 5)Ζήμος Κων., 6)Νανόπουλος Βασ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Δημητρόπουλος Κων., 2)Κορδώσης Χρ., 3)Ζώγκος Ανδρ..

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 436η: Ο Πρόεδρος, συνεχίζοντας την εισήγησή του για το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και δημοτικού προϋπολογισμού Δήμου Κορινθίων οικονομικού έτους 2018» λέει στην Επιτροπή ότι σύμφωνα με το εδάφιο α’ της παρ. 1 του άρθρ. 72 του Ν.3852/2010 η Οικονομική Επιτροπή συντάσσει τον προϋπολογισμό του Δήμου. Σύμφωνα με το αρ. 28376/18.07.2012 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. η αναμόρφωση του προϋπολογισμού αποτελεί κατ’ ουσίαν τροποποίηση της απόφασης με την οποία ψηφίστηκε αυτός και συνεπώς, για την έκδοση της τροποποιητικής του προϋπολογισμού απόφασης, απαιτείται η τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας, όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4172/2013 (ΦΕΚ 167/τ.Α/23-7-2013) «…η εκτελεστική επιτροπή και η επιτροπή διαβούλευσης διατυπώνουν την γνώμη τους μόνο κατά το στάδιο κατάρτισης του προϋπολογισμού και δεν απαιτείται εκ νέου γνωμοδότησή τους για όποιες αναμορφώσεις του ακολουθήσουν». Συνεπώς, εκτός των ρητά εξαιρουμένων διαδικασιών της διατύπωσης γνώμης από την εκτελεστική επιτροπή και την επιτροπή διαβούλευσης, με το Ν.4172/2013, οι υπόλοιπες ενέργειες αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, ακολουθούν την τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας με τη ψήφιση του προϋπολογισμού, άρα, σε σχέση με την ακολουθούμενη διαδικασία, πρέπει να λαμβάνεται και απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία θα γίνεται εισήγηση του σχεδίου της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού προς το Δημοτικό Συμβούλιο. Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής τη σχετική εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:

ΜΕΡΟΣ Α’

Kρίνεται αναγκαίο να τροποποιηθεί ο Δημοτικός Προϋπολογισμός 2018 προκειμένου να ενισχυθούν πιστώσεις στη μισθοδοσία και σε άλλους κωδικούς δαπανών ως εξής:

ως προς τον Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2018

Ως προς το μέρος των εξόδων:

μειώνουμε:

 • τον Κ.Α 20/6011.0001 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσίας Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού» ποσού 1.702.513,48€ κατά 200,00€ και η πίστωση διαμορφώνεται σε 1.702.313,48€

 • τον Κ.Α 40/6012.0001 με τίτλο «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές μονίμων υπαλλήλων Τμήματος Πολεοδομίας» ποσού 11.678,78€ κατά 4.000,00€ και η πίστωση διαμορφώνεται σε 7.678,78€

 • τον Κ.Α 00/6121.0002 με τίτλο «Αντιμισθία αντιδημάρχων (Ν.4093/12 ΦΕΚ 256/31.12.2012 τεύχος Α΄)» ποσού 117.402,02€ κατά 2.000,00€ και η πίστωση διαμορφώνεται σε 115.402,02€

 • τον Κ.Α. 20/7135.0001 με τίτλο «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων» κατά 24.800,00 € και τελική πίστωση 158.589 € (Πόροι Δήμου)

Από τη μείωση προκύπτει το ποσό των 31.000,00€ το οποίο μεταφέρουμε στο αποθεματικό. Από το αποθεματικό μεταφέρουμε το ποσό των 34.000,00€ στους παρακάτω ΚΑ εξόδων και

ενισχύουμε:

 • τον Κ.Α 20/6051.0007 με τίτλο «ΕΤΕΑΕΠ (τ. ΤΕΑΔΥ Δημοσίου Εργοδότη) μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσίας Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού» ποσού 494,76€ με 200€ και η πίστωση διαμορφώνεται σε 694,76€

 • τον Κ.Α 35/6051.0007 με τίτλο «ΕΤΕΑΕΠ (τ.ΤΕΑΔΥ Δημοσίου) Υπηρεσίας Πρασίνου» ποσού 643,55€ με 200,00€ και η πίστωση διαμορφώνεται σε 843,55€

 • τον Κ.Α 40/6051.0006 με τίτλο «ΕΦΚΑ Υγειονομική περίθαλψη (τ.Εργοδοτική εισφορά υγειονομικής περίθαλψης 5,10%) Υπηρεσίας Πολεοδομίας (αρ.19 παρ.1Ν.3918/11)» ποσού 3.935,51€ με 1.500,00€ και η πίστωση διαμορφώνεται σε 5.435,51€

 • τον Κ.Α 35/6051.0006 με τίτλο «ΕΦΚΑ Υγειονομική περίθαλψη (τ. Εργοδοτική εισφορά υγειονομικής περίθαλψης 5,10%) Τμήματος Πρασίνου (αρ.19 παρ.1Ν. 3918/11)» ποσού 836,61€ με 800,00€ και η πίστωση διαμορφώνεται σε 1.636,61€

 • τον Κ.Α 40/6051.0002 με τίτλο «ΕΤΕΑΕΠ (τ. ΤΕΑΔΥ ΤΑΔΚΥ εργοδότη) υπαλλήλων Υπηρεσίας Πολεοδομίας» ποσού 3.734,43€ με 1.500,00€ και η πίστωση διαμορφώνεται σε 5.234,43€

 • τον Κ.Α 15/6052.0001 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Υπηρεσίας Πολιτισμού, Αθλητισμού & Κοινωνικής Πολιτικής» ποσού 93.868,33€ με 2.000,00€ και η πίστωση διαμορφώνεται σε 95.868,33€

 • τον Κ.Α 15/6472.0001 με τίτλο «Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων» ποσού 32.000,00€ με 3.000,00€ και η πίστωση διαμορφώνεται σε 35.000,00€

και δημιουργούμε:

 • τον Κ.Α. 20/6117. 0004 με τίτλο «Ψηφιακή αποτύπωση δικτύου οδοφωτισμού» και ποσό 24.800,00 €

ΜΕΡΟΣ Β’

Έχοντας υπόψη την υπ΄αρίθμ. 51439/20-9-2018 (ΑΔΑ: ΩΚΟ4465ΧΘ7-42Ε) Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Κορινθίων» στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» και την υπ΄αριθμ. 10/206/18-5-2018 σχετική Απόφαση Δ.Σ., καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο, όπως:

 • Αποδεχτεί τους όρους της απόφασης ένταξης και τις υποχρεώσεις του δήμου ως δικαιούχου

 • Αποδεχτεί τη χρηματοδότηση ύψους 233.000,00 ευρώ για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Κορινθίων» (πηγή χρηματοδότησης ΠΔΕ ΥΠ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΑΕ 055, ενάριθμος 2017ΣΕ05500010)

 • Τροποποιήσει τον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους ως ακολούθως:

ως προς τον Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2018

Ως προς το μέρος των εσόδων:

δημιουργούμε:

 • τον Κ.Α. 1322.0007 με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Κορινθίων» με τελικό ποσό 233.000,00€

μεταφέρουμε στο αποθεματικό πίστωση 233.000,00€ και απο το αποθεματικό δημιουργούμε ισόποσα :

Ως προς το μέρος των εξόδων:

 • τον Κ.Α. 64/7135.0001 με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Κορινθίων» ποσού 233.000,00 €

Στον Προϋπολογισμό τρέχοντος έτους του Δήμου έχει περιληφθεί πίστωση στον ΚΑ 30/7135.0012 με τίτλο «Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών Δήμου Κορινθίων» προϋπολογισμoύ 235.600,00 ευρώ και πηγή χρηματοδότησης (Ίδιους Πόρους)

Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας έχει εκπονήσει μελέτη συνολικού προϋπολογισμού 468.581,12 € [233.000,00 ευρώ από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ και 235.581,12 ευρώ από Ίδιους Πόρους] . Στην εν λόγω μελέτη, που υποβλήθηκε στο ΥΠ.ΕΣ. και που αφορά σε συνολικά 14 παιδικές χαρές στην επικράτεια του Δήμου Κορινθίων, περιλαμβάνονται και τα αναγκαία για την νομιμότητα και ορθότητα λειτουργίας των Παιδικών Χαρών Περίφραξη, Αστικός Εξοπλισμός και Πιστοποίηση Χώρων , που δεν είναι επιλέξιμα από το Πρόγραμμα και θα καλυφθούν από τους ίδιους πόρους με συνολικό ποσό μη επιλέξιμων δαπανών: 67.747,40 €, ειδικότερα

44.900,40 € η περίφραξη των χώρων

19.375,00 € ο αστικός εξοπλισμός (βρύσες, κάδοι, παγκάκια) &

3.472,00 € η έκδοση πιστοποιητικών για τις 14 παιδικές χαρές.

ΜΕΡΟΣ Γ’

Έχοντας υπόψη α)την υπ΄αρίθμ. 2339/20-9-2018 (ΑΔΑ: ΨΗΟ67Λ1-Λ6Υ) Απόφαση Ένταξης των Πράξεων:

1.«Βελτίωση οδού σύνδεσης της Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη με την Τ.Κ. Αγγελόκαστρου» και

2. «Ασφαλτόστρωση οδού σύνδεσης Προσύμνης – Αγιονορίου» στο «Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020»

β) τις υπ΄ αριθμ. 17/335/2017 και 17/336/2017 σχετικές Αποφάσεις Δ.Σ., και προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία υλοποίησης των έργων, προτείνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο όπως:

(Α) αποδεχτεί τους όρους της υπ΄αριθμ. 2339/20-9-2018 Απόφασης Ένταξης των πράξεων «Βελτίωση οδού σύνδεσης της Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη με την Τ.Κ. Αγγελόκαστρου» & «Ασφαλτόστρωση οδού σύνδεσης Προσύμνης – Αγιονορίου» στο ΠΑΑ 2014-2020 και τη δέσμευση τήρησης των υποχρεώσεων που στο Παράρτημα Ι αυτής παρατίθενται.

(Β) αποδεχτεί τη χρηματοδότησης για την υλοποίηση των έργων «Βελτίωση οδού σύνδεσης της Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη με την Τ.Κ. Αγγελόκαστρου», ποσού 480.000,00€ & «Ασφαλτόστρωση οδού σύνδεσης Προσύμνης – Αγιονορίου» ποσού 210.000,00€ &

(Γ)τροποποιήσει το Τεχνικό Πρόγραμμα και τον Προϋπολογισμό τρέχοντος έτους ως ακολούθως:

Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι οι δαπάνες των πράξεων συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και εγγράφονται στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων στηΣΑ 082/1, προτείνεται:

Ως προς το Τεχνικό πρόγραμμα:

 • Η ένταξη νέου έργου σε Κ.Α. Εξόδου 64/7323. 0001 με τίτλο «Βελτίωση οδού σύνδεσης της Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη με την Τ.Κ. Αγγελόκαστρου» και προϋπολογισμό 480.000,00 €

 • Η ένταξη νέου έργου σε Κ.Α. Εξόδου 64/7323. 0002 με τίτλο «Ασφαλτόστρωση οδού σύνδεσης Προσύμνης – Αγιονορίου» και προϋπολογισμό 210.000,00 €

ως προς τον Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2018

Ως προς το μέρος των εσόδων:

δημιουργούμε:

 1. τον Κ.Α.1328.0001 με τίτλο «Βελτίωση οδού σύνδεσης της Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη με την Τ.Κ. Αγγελόκαστρου» και προϋπολογισμό 480.000,00€

 2. τον Κ.Α.1328.0002 με τίτλο «Ασφαλτόστρωση οδού σύνδεσης Προσύμνης – Αγιονορίου» και προϋπολογισμό 210.000,00€

μεταφέρουμε στο αποθεματικό πίστωση 690.000,00€ και απο το αποθεματικό δημιουργούμε ισόποσα :

Ως προς το μέρος των εξόδων:

 1. τον Κ.Α. 64/7323.0001 με τίτλο «Βελτίωση οδού σύνδεσης της Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη με την Τ.Κ. Αγγελόκαστρου» με το ποσό των 480.000,00€

 2. τον Κ.Α.64/7323.0002 με τίτλο «Ασφαλτόστρωση οδού σύνδεσης Προσύμνης – Αγιονορίου» και προϋπολογισμό 210.000,00€

ΜΕΡΟΣ Δ’

Κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού είχε εγγραφεί στον Κ.Α 1312.0002 με τίτλο:”Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων” ποσό 115.700,00€. Σύμφωνα με το υπ΄αρίθμ. 23254/2018 (ΑΔΑ: ΩΜΓΑ465ΧΘ7-22Γ) έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ η κατανομή για το Δήμο Κορινθίων ανήλθε σε 178.350,00€. Θα πρέπει να αποδεχτούμε το ποσό και να τροποποιήσουμε τον προϋπολογισμό ως εξής:

ως προς τον Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2018

Ως προς το μέρος των εσόδων:

ενισχύουμε:

 1. τον Κ.Α. 1312.0002 με τίτλο «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων» προϋπολογισμού 115.700,00€ με το ποσό των 62.650,00€ και τελικό ποσό 178.350,00€

μεταφέρουμε στο αποθεματικό πίστωση 62.650,00€ και απο το αποθεματικό ενισχύουμε ισόποσα :

 1. Ως προς το μέρος των εξόδων:

τον Κ.Α. 30/7331.0016 με τίτλο «Συντήρηση σχολικών κτιρίων Α΄ Βάθμιας & Β΄Βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κορινθίων» προϋπολογισμού 705.086,46€ με το ποσό των 62.650,00€ και τελική πίστωση 767.736,46€

ΜΕΡΟΣ Ε’

Kρίνεται αναγκαίο να τροποποιηθεί ο Δημοτικός Προϋπολογισμός 2018 προκειμένου να ενισχυθούν πιστώσεις σε κωδικούς κρατήσεων ως εξής:

ως προς τον Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2018

Ως προς το μέρος των εσόδων:

αυξάνουμε:

 • τον Κ.Α. 4111.0001 με τίτλο «υπέρ δημοσίου 6.67%» προϋπολογισμού 400.000,00 € με το ποσό των 150.000,00 ευρώ και τελική πίστωση 550.000,00 ευρώ

 • τον Κ.Α. 4123.0003 με τίτλο «Φόρος 4% επί προμηθειών» προϋπολογισμού 55.000,00 € με το ποσό των 20000,00 ευρώ και τελική πίστωση 75.000,00 ευρώ

 • τον Κ.Α. 4131.0015 με τίτλο «ΤΑΔΚΥ-Τ.Π.Δ.Υ» προϋπολογισμού 80.000,00 € με το ποσό των 50.000,00ευρώ και τελική πίστωση 130.000,00 ευρώ

 • τον Κ.Α. 4121.0001 με τίτλο «Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών» προϋπολογισμού 360.000,00 € με το ποσό των 40.000,00 ευρώ και τελική πίστωση 400.000,00 ευρώ

 • τον Κ.Α. 4131.0001 με τίτλο «ΙΚΑ-ΤΕΑΜ» προϋπολογισμού 500.000,00 € με το ποσό των 20.000,00 ευρώ και τελική πίστωση 520.000,00 ευρώ

 • τον Κ.Α. 4131.0008 με τίτλο «Τ.Ε.Α.Δ.Υ ΔΗΜΟΣΙΟΥ» προϋπολογισμού 23.000,00 € με το ποσό των 4.000,00 ευρώ και τελική πίστωση 27.000,00 ευρώ

 • τον Κ.Α. 4131.0010 με τίτλο «Μ.Τ.Π.Υ» προϋπολογισμού 20.000,00 € με το ποσό των 2.000,00 ευρώ και τελική πίστωση 22.000,00 ευρώ

 • τον Κ.Α. 4131.0014 με τίτλο «Τ.Α.Δ.Κ.Υ.-Τ.Ε.Α.Δ.Υ.» προϋπολογισμού 250.000,00 € με το ποσό των 15.000,00 ευρώ και τελική πίστωση 265.000,00 ευρώ

μεταφέρουμε συνολικά στο αποθεματικό ποσό 301.000,00€ και απο εκεί μεταφέρουμε ισόποσα και ενισχύουμε :

 • τον κ. Α 00/8211.0001 με τίτλο: Υπέρ Δημοσιου 6,67%” προϋπολογισμού 400.000,00€ με το ποσό των 150.000,00 € και τελικό ποσό 550,000,00€

 • τον κ. Α 00/8223.0003 με τίτλο:”Φόρος 4% επί προμηθειών” προϋπολογισμού 55.000,00 € με το ποσό των 20.000,00 ευρώ και τελική πίστωση 75.000,00 ευρώ

 • τον κ. Α 00/8231.0015 με τίτλο: “ΤΑΔΚΥ-Τ.Π.Δ.Υ” προϋπολογισμού 80.000,00 € με το ποσό των 50.000,00ευρώ και τελική πίστωση 130.000,00 ευρώ

 • τον Κ.Α. 00/8221.0001 με τίτλο «Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών» προϋπολογισμού 360.000,00 € με το ποσό των 40.000,00 ευρώ και τελική πίστωση 400.000,00 ευρώ

 • τον Κ.Α. 00/8231.0001 με τίτλο «ΙΚΑ-ΤΕΑΜ» προϋπολογισμού 500.000,00 € με το ποσό των 20.000,00 ευρώ και τελική πίστωση 520.000,00 ευρώ

 • τον Κ.Α. 00/8231.0008 με τίτλο «Τ.Ε.Α.Δ.Υ ΔΗΜΟΣΙΟΥ» προϋπολογισμού 23.000,00 € με το ποσό των 4.000,00 ευρώ και τελική πίστωση 27.000,00 ευρώ

 • τον Κ.Α. 00/8231.0010 με τίτλο «Μ.Τ.Π.Υ» προϋπολογισμού 20.000,00 € με το ποσό των 2.000,00 ευρώ και τελική πίστωση 22.000,00 ευρώ

 • τον Κ.Α. 8231.0014 με τίτλο «Τ.Α.Δ.Κ.Υ.-Τ.Ε.Α.Δ.Υ.» προϋπολογισμού 250.000,00 € με το ποσό των 15.000,00 ευρώ και τελική πίστωση 265.000,00 ευρώ

Τέλος, ο Πρόεδρος λέει πως, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, η Οικονομική Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλλει προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο το σχέδιο αναμόρφωσης του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018, σύμφωνα με την ως άνω εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/τ.Α΄/2013), όπως ισχύει, το αρ. 28376/2012 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ., καθώς και όλες τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων προς ψήφιση το σχέδιο αναμόρφωσης του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018, όπως αυτό ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 28/436/2018.-

Leave a Comment