Απόφαση αριθμ. 28/442/2018

Απόφαση αριθμ. 28/442/2018

Ημ/νία Δημοσίευσης : 20/2/2019

Αριθμός Πρακτικού 28 Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv Της  15-10-2018   Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζήμο Κωνσταντίνο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 75/2017 και β)με αριθμό 90/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 15η Οκτωβρίου 2018, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv σε ορθ. επαν. υπ’ αριθμ. 35056/11-10-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.   Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία. Π α ρ ό ν τ ε ς 1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Βλάσσης Δημ., 3)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Φαρμάκη Γεωργ.), 4)Μπάκουλης Δημ., 5)Ζήμος Κων., 6)Νανόπουλος Βασ..  Α π ό ν τ ε ς 1)Δημητρόπουλος Κων., 2)Κορδώσης Χρ., 3)Ζώγκος Ανδρ..   Ο  Πρόεδρος  αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. ΑΠΟΦΑΣΗ 442η: Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Απευθείας ανάθεση με τη διαδικασία του κατεπείγοντος της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ, ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ & ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ προϋπολογισμού μελέτης 80.302,39€», λέει στα μέλη της Επιτροπής πως, εκ παραδρομής, αναγράφηκε στην πρόσκληση ως προϋπολογισμός μελέτης το ποσό των 80.302,39€ και το διορθώνει στο ορθό, δηλαδή προϋπολογισμού μελέτης 81.658,20€.  Στη συνέχεια θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής την σχετική εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:   ΘΕΜΑ :  ΄΄ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ -ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΄΄ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ 1δ του Ν. 3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή καθίσταται κατ΄ εξαίρεση αρμόδια, εφόσον συντρέχει εξαιρετικά επείγουσα περίπτωση, να αποφασίζει για την απευθείας ανάθεση έργων σε εργοληπτική επιχείρηση,  προμηθειών, καθώς επίσης και της παροχής υπηρεσιών και εκπόνησης μελετών, σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, εκτός εάν το Δημοτικό Συμβούλιο έχει διακρατήσει τη σχετική αρμοδιότητα με ειδική απόφασή του ή η Οικονομική Επιτροπή έχει παραπέμψει τη λήψη σχετικής απόφασης στο Δημοτικό Συμβούλιο.   Στο Δήμο μας έχει παραστεί επιτακτική ανάγκη για την απευθείας ανάθεση της : ΄΄ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ :   Το έτος 2015, συντάχθηκε η υπ’ αριθμ. 19/2015 μελέτη της Τ.Υ. του Δήμου Κορινθίων, προϋπολογισμού 530.172,79€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και με τίτλο : ΄΄ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ΄΄.  Ο διαγωνισμός ήταν διεθνής και διενεργήθηκε ηλεκτρονικά, η ολοκλήρωση του πραγματοποιήθηκε με την 15/3/2016 σχετική Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 9/69, ΑΔΑ: 7ΛΞΙΩΛ7-ΟΜΘ. Ακολούθως εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 3/12-5-2016 Πράξη Υπηρεσίας Επιτρόπου στο Νομό Κορινθίας με την οποία εγκρίθηκε η υπογραφή συμβάσεων για την προμήθεια τροφίμων.   Στη συνέχεια συντάχθηκε : α) η υπ’ αριθμ. 25439/22-6-2016 σύμβαση μεταξύ του Δήμου Κορινθίων και της αναδόχου KORINTHIAN PALACE CATERING A.E., ποσού 145.528,54€  για την προμήθεια τροφίμων για το Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου και ετοίμων γευμάτων για τη σίτιση μαθητών Μουσικού Γυμνασίου και β) η υπ’ αριθμ.  363/24-06-2016 σύμβαση μεταξύ του Κέντρου Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων και της αναδόχου KORINTHIAN PALACE CATERING A.E., ποσού 157.909,54€. Με την υπ’ αριθμ. 1189/20-12-2017 Απόφαση απευθείας ανάθεσης (ΑΔΑ: ΨΗΑΤΟΚΨΛ-Η29) ακολούθησε η υπ’ αριθμ. 1201/21-12-2017 σύμβαση προμήθειας τροφίμων μεταξύ του Κέντρου Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων και της αναδόχου KORINTHIAN PALACE CATERING A.E., ποσού 19.838,84€, για την κάλυψη των άμεσων αναγκών τροφοδοσίας του Νομικού Προσώπου. διαδικασίας για την προμήθεια τροφίμων.   Από τον Δήμο συντάχθηκε η υπ’ αριθμ. 16/2017 μελέτη η οποία περιλαμβάνει ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του προσώπων. Ο διαγωνισμός είναι διεθνής και η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών ήταν  στις 05/02/2018 και η διαδικασία της οποίας δεν έχει έως και σήμερα ολοκληρωθεί, η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Κορινθίων προχώρησε στην λήψη της με αριθμό της  8/104/2018 Απόφαση ΑΔΑ: Ω67ΙΩΛ7-Ο4Κ και ακολούθως α) η 10917/2018 (ΑΔΑΜ: 18SYMV002868673) σύμβαση μεταξύ του Δήμου και του οικονομικού φορέα KORINTHIAN PALACE CATERING A.E. με την διαδικασία του κατεπείγοντος, ποσού 69.133,08€ και β) η 274/2018 (ΑΔΑΜ: 18 SYMV002946143) σύμβαση μεταξύ του Κέντρου Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων και της αναδόχου KORINTHIAN PALACE CATERING A.E., ποσού 39.368,22€.   Η  διαδικαστική διαδικασία της 16/2017 Μελέτης  δεν έχει έως και σήμερα ολοκληρωθεί, διότι κατά το στάδιο ελέγχου και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών υποβλήθηκε Προδικαστική Προσφυγή ή οποία εξετάστηκε και μας κοινοποιήθηκε πρόσφατα ή σχετική Απόφαση απόρριψης αυτής. Ακολούθως η αρμόδια επιτροπή προχώρησε στο επόμενο στάδιο αποσφράγισης οικονομικών προσφορών την 4η Οκτωβρίου 2018. Σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία από τον Ν. 4412/2016 για τις Δημόσιες Συμβάσεις εκτιμάται ότι η σχετική διαγωνιστική διαδικασία θα ολοκληρωθεί και συμβασιοποιηθεί  μετά το πέρας τουλάχιστον δύο (2) μηνών. Δεδομένης της συμμετοχής του Κέντρου Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Κορινθίων στη δράση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» και προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία των παιδικών  σταθμών σχετικά με την σίτιση των ωφελούμενων νηπίων, οι ανάγκες προμήθειας ετοίμων γευμάτων για την σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Κορίνθου, καθώς και η υποχρέωση χορήγησης φρέσκου γάλακτος ως μέσο παροχής ατομικής προστασίας των εργαζομένων δικαιούχων του Δήμου καθίσταται αυξημένη, άμεση και επιβεβλημένη η κάλυψη αυτών των αναγκών και η προμήθεια  κρίνεται άμεση, επιτακτική και άκρως επείγουσα.   Παρακαλούμε   όπως εγκρίνετε τη διαδικασία του κατεπείγοντος και της απευθείας ανάθεσης των ειδών ως αυτά περιγράφονται στη συνημμένη Τεχνική Έκθεση – Προϋπολογιστικό πίνακα.   Συνημμένα : 1)      Τεχνική Έκθεση-Προϋπολογιστικός Πίνακας, προϋπολογισμού 81.658,20€.   Επίσης, θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τη σχετική τεχνική έκθεση του Τμήματος Προμηθειών και Υπηρεσιών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου συνολικού προϋπολογισμού 81.658,20€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..  Ακολούθως λέει πως η εκτέλεση της προμήθειας κρίνεται άκρως επείγουσα, για τους λόγους που ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στην ως άνω εισήγηση της υπηρεσίας, οπότε και θα πρέπει να γίνει με τη διαδικασία του κατεπείγοντος και της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 32 του ν.4412/2016 όπως ισχύει.  Σύμφωνα με την από 10-10-2018 τεχνική έκθεση, που εκπονήθηκε από το Τμήμα Προμηθειών και Υπηρεσιών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου, το συνολικό ποσό της ανάθεσης ανέρχεται στα 81.658,20€.  Από έρευνα αγοράς που έγινε, υποβλήθηκε στο Δήμο προσφορά του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «Korinthian Palace Catering A.E.» (Σολωμός Κορινθίας) για τα απαιτούμενα είδη συνολικού ποσού 80.219,95€, η οποία είναι συμφέρουσα και η προσφέρουσα εταιρεία παρουσιάζεται αξιόπιστη. Με βάση τα ανωτέρω και επειδή οι εξαιρετικά επείγουσες ανάγκες: -οφείλονται σε γεγονότα απρόβλεπτα, -δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή με διαπραγμάτευση διαδικασίες με δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, -οι περιστάσεις της κατεπείγουσας ανάγκης σε καμία περίπτωση δεν απορρέουν από ευθύνη του Δήμου, ο Πρόεδρος προτείνει την απευθείας ανάθεση στον ανωτέρω οικονομικό φορέα των ειδών της εν λόγω προμήθειας με βάση την προσφορά της.   Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την από 10-10-2018 εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας, την από 10-10-2018 τεχνική έκθεση της αρμόδιας υπηρεσίας, την προσφορά της ως άνω αναφερόμενης εταιρείας, τις εξαιρετικά επείγουσες ανάγκες, όπως αναφέρθηκαν στην εισήγηση της υπηρεσίας και του Προέδρου και οι οποίες α)οφείλονται σε γεγονότα απρόβλεπτα, β)δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή με διαπραγμάτευση διαδικασίες με δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, γ)οι περιστάσεις της κατεπείγουσας ανάγκης σε καμία περίπτωση δεν απορρέουν από ευθύνη του Δήμου, τις διατάξεις του Ν. 3463/2006, όπως ισχύει, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, τις διατάξεις του άρθρ. 32 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(μειοψηφούντος του κ. Νανόπουλου Βασ. με αρνητική ψήφο, ο οποίος καταψηφίζει το θέμα, διότι θεωρεί πως θα έπρεπε να έχουν γίνει νωρίτερα οι διαγωνιστικές διαδικασίες του Δήμου)   Αναθέτει απευθείας την εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ, ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ & ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ προϋπολογισμού μελέτης 81.658,20€, λόγω έκτακτων γεγονότων με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης, στην εταιρεία με την επωνυμία «Korinthian Palace Catering A.E.» (Σολωμός Κορινθίας, ΑΦΜ 998586666, Δ.Ο.Υ. Κορίνθου), νόμιμα εκπροσωπούμενη, με συνολικό ποσό προσφοράς τα 80.219,95€, ως εξής:  
A/A ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ % ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (χωρίς ΦΠΑ) ΚΟΣΤΟΣ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (με ΦΠΑ)
1 Γάλα εβαπορέ 410γρ. 900   0,90 € 13% 810,00 € 105,30 € 915,30 €
2 Γάλα φρέσκο 1λίτρου 120   1,40 € 13% 168,00 € 21,84 € 189,84 €
3 Φέτα τυρί εγχώρια 300   8,06 € 13% 2.418,00 € 314,34 € 2.732,34 €
4 Κασέρι εγχώριο 90   9,98 € 13% 898,20 € 116,77 € 1.014,97 €
5 Κεφαλοτύρι ελληνικής προέλευσης 150   10,96 € 13% 1.644,00 € 213,72 € 1.857,72 €
6 Τυρί τύπου γκούντα 72   7,15 € 13% 514,80 € 66,92 € 581,72 €
7 Γιαούρτι με φρούτα παιδικό 145γρ. 150   1,98 € 13% 297,00 € 38,61 € 335,61 €
8 Τυρί σε φέτες για τοστ 300   8,37 € 13% 2.511,00 € 326,43 € 2.837,43 €
9 Μαργαρίνη για επάλειψη 250 γρ 450   1,11 € 24% 499,50 € 119,88 € 619,38 €
10 Ελαιόλαδο έξτρα παρθένο 5 λίτρων 132 0% 28,76 € 13% 3.796,32 € 493,52 € 4.289,84 €
11 Αλεύρι που φουσκώνει (500 gr) 150   0,97 € 13% 145,50 € 18,92 € 164,42 €
12 Αλεύρι για όλες τις χρήσεις (1 ΚΙΛΟ) 75   1,17 € 13% 87,75 € 11,41 € 99,16 €
13 Φαρίν Λακτέ 300 gr 9   3,19 € 13% 28,71 € 3,73 € 32,44 €
14 Σιμιγδάλι ψιλό 500 gr 150   0,87 € 13% 130,50 € 16,97 € 147,47 €
15 Σιμιγδάλι χοντρό 500 gr 150   0,87 € 13% 130,50 € 16,97 € 147,47 €
16 Baking powder 20 gr 66   0,44 € 24% 29,04 € 6,97 € 36,01 €
17 Ρύζι γλασσέ 500 gr 84   1,25 € 13% 105,00 € 13,65 € 118,65 €
18 Ρύζι κίτρινο 500 gr 342   1,56 € 13% 533,52 € 69,36 € 602,88 €
19 Corn Flakes 375 gr 45   2,65 € 24% 119,25 € 28,62 € 147,87 €
20 Μακαρόνια Νο 6 500 gr 162   0,86 € 13% 139,32 € 18,11 € 157,43 €
21 Μακαρόνι “κοφτάκι” 500gr 45   0,86 € 13% 38,70 € 5,03 € 43,73 €
22 Χυλοπίτες 500 gr 108   0,86 € 13% 92,88 € 12,07 € 104,95 €
23 Μακαρονάκι κοραλάκι 500 gr 231   0,93 € 13% 214,83 € 27,93 € 242,76 €
24 Μακαρονάκι σέλινο 500 gr 36   0,92 € 13% 33,12 € 4,31 € 37,43 €
25 Πένες 500 gr 66   0,86 € 13% 56,76 € 7,38 € 64,14 €
26 Τομματάκι ψιλοκομμένο 400 gr 165   0,56 € 24% 92,40 € 22,18 € 114,58 €
27 Πελτές τομάτας 500 gr 93   1,36 € 24% 126,48 € 30,36 € 156,84 €
28 Τοματοχυμός 500 gr συμπυκνωμένος 225   0,56 € 24% 126,00 € 30,24 € 156,24 €
29 Φακές ψιλές 500 gr 294   1,13 € 13% 332,22 € 43,19 € 375,41 €
30 Φασόλια μέτρια 500 gr 180   1,35 € 13% 243,00 € 31,59 € 274,59 €
31 Φασόλια γίγαντες 500 gr 180   4,89 € 13% 880,20 € 114,43 € 994,63 €
32 Μέλι 250 gr 120   4,50 € 13% 540,00 € 70,20 € 610,20 €
33 Ζάχαρη (1 κιλό) 102   0,94 € 24% 95,88 € 23,01 € 118,89 €
34 Ζάχαρη άχνη των 400 gr 75   0,74 € 24% 55,50 € 13,32 € 68,82 €
35 Μαρμελάδα 500 gr 120   1,49 € 24% 178,80 € 42,91 € 221,71 €
36 Αλάτι σακουλάκι 500 gr 90   0,55 € 24% 49,50 € 11,88 € 61,38 €
37 Ρίγανη κουτί 30 gr 36   0,88 € 24% 31,68 € 7,60 € 39,28 €
38 Ξύδι (330 ml) 150   0,66 € 24% 99,00 € 23,76 € 122,76 €
39 Πατάτα 900 0% 0,69 € 13% 621,00 € 80,73 € 701,73 €
40 Τομάτα 150 0% 1,76 € 13% 264,00 € 34,32 € 298,32 €
41 Αγγούρι 150 0% 0,53 € 13% 79,50 € 10,34 € 89,84 €
42 Κρεμμύδια ξερά 150 0% 0,89 € 13% 133,50 € 17,36 € 150,86 €
43 Λεμόνι 180 0% 1,40 € 13% 252,00 € 32,76 € 284,76 €
44 Μαρούλι 150 0% 0,61 € 13% 91,50 € 11,90 € 103,40 €
45 Άνηθος 54 0% 0,50 € 13% 27,00 € 3,51 € 30,51 €
46 Κρεμμύδι φρέσκο 33 0% 1,74 € 13% 57,42 € 7,46 € 64,88 €
47 Καρότο 150 0% 0,89 € 13% 133,50 € 17,36 € 150,86 €
48 Σέλινο 90 0% 1,24 € 13% 111,60 € 14,51 € 126,11 €
49 Σκόρδο 90 0% 0,45 € 13% 40,50 € 5,27 € 45,77 €
50 Λάχανο 165 0% 1,05 € 13% 173,25 € 22,52 € 195,77 €
51 Σπανάκι 90 0% 1,29 € 13% 116,10 € 15,09 € 131,19 €
52 Πορτοκάλι 90 0% 1,21 € 13% 108,90 € 14,16 € 123,06 €
53 Μήλο 702 0% 1,23 € 13% 863,46 € 112,25 € 975,71 €
54 Μπανάνα 690 0% 1,49 € 13% 1.028,10 € 133,65 € 1.161,75 €
55 Αχλάδι 300 0% 2,55 € 13% 765,00 € 99,45 € 864,45 €
56 Φράουλες 249 0% 2,57 € 13% 639,93 € 83,19 € 723,12 €
57 Εμφιαλωμένο νερό 1,5lt*12 τεμ 150   5,05 € 13% 757,50 € 98,48 € 855,98 €
58 Μοσχαρίσιος κιμάς ελιά νωπό χωρίς κόκκαλο 300 0% 8,92 € 13% 2.676,00 € 347,88 € 3.023,88 €
59 Μοσχάρι ελιά νωπό χωρίς κόκκαλο 186 0% 8,74 € 13% 1.625,64 € 211,33 € 1.836,97 €
60 Χοιρινό σπάλα νωπό χωρίς κόκκαλο 96 0% 5,74 € 13% 551,04 € 71,64 € 622,68 €
61 Χοιρινή μπριζόλα από χοιρινό νωπό λαιμό 33 0% 5,89 € 13% 194,37 € 25,27 € 219,64 €
62 Αρακάς κατεψυγμένος 75   3,22 € 13% 241,50 € 31,40 € 272,90 €
63 Φύλλο σφολιάτας 1/2 κιλού 42   3,77 € 24% 158,34 € 38,00 € 196,34 €
64 Νωπό κοτόπουλο 378 1% 3,49 € 13% 1.319,22 € 171,50 € 1.490,72 €
65 Αυγά 1500   0,26 € 13% 390,00 € 50,70 € 440,70 €
66 Πέρκα φέτες για φούρνο 120 0% 8,81 € 13% 1.057,20 € 137,44 € 1.194,64 €
          Σύνολο: 32.769,93€ 4.442,84€ 37.212,77€
Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (χωρίς ΦΠΑ) ΚΟΣΤΟΣ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (με ΦΠΑ)  
1 Γάλα φρέσκο πλήρες (συσκευασία 1 λίτρου) 12726 1,40 € 13% 17.816,40 € 2.316,13 € 20.132,53 €  
Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (χωρίς ΦΠΑ) ΚΟΣΤΟΣ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (με ΦΠΑ)  
1 ΕΤΟΙΜΑ ΓΕΥΜΑΤΑ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 8955 2,06 € 24% 18.447,30 € 4.427,35 € 22.874,65 €  
  Η πληρωμή του ανωτέρω αναδόχου θα βαρύνει τις πιστώσεις του δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2018 και του προϋπολογισμού έτους 2018 του νομικού προσώπου (Κ.Κ.Π.) ως εξής: Α. τον προϋπολογισμό του Δήμου Κορινθίων: -ΚΑ 15/6063.0001 με τίτλο «Λοιπές παροχές σε είδος (Γάλα εργαζομένων)» ποσού 9.220,80€, -ΚΑ 20/6063.0001 με τίτλο «Λοιπές παροχές σε είδος (Γάλα εργαζομένων)» ποσού 33.922,60€, -ΚΑ 45/6063.0001 με τίτλο «Λοιπές παροχές σε είδος (Γάλα εργαζομένων)» ποσού 1.356,00€, -ΚΑ 10/6063.0002 με τίτλο «Λοιπές παροχές σε είδος (Γάλα εργαζομένων)» ποσού 1.084,80€, -ΚΑ 35/6063.0001 με τίτλο «Λοιπές παροχές σε είδος (Γάλα εργαζομένων)» ποσού 8.487,60€, -ΚΑ 30/6063.0001 με τίτλο «Λοιπές παροχές σε είδος (Γάλα εργαζομένων)» ποσού 13.379,20€, -ΚΑ 15/6481.0003 με τίτλο «Δαπάνη σίτισης μαθητών Μουσικού Γυμνασίου Κορίνθου» ποσού 89.659,00€, (Α.Ο.Ε. 3/18/2018). Β. τον προϋπολογισμό του Κέντρου Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων: -ΚΑ 15/6481.001 με τίτλο «Έξοδα λειτουργίας συσσιτούντων» ποσού 210.000,00€.  

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 28/442/2018.-

Leave a Comment