Απόφαση αριθμ. 28/447/2018

Απόφαση αριθμ. 28/447/2018

Ημ/νία Δημοσίευσης : 6/2/2019

Αριθμός Πρακτικού 28 Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv Της  15-10-2018   Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζήμο Κωνσταντίνο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 75/2017 και β)με αριθμό 90/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 15η Οκτωβρίου 2018, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv σε ορθ. επαν. υπ’ αριθμ. 35056/11-10-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.   Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία. Π α ρ ό ν τ ε ς 1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Βλάσσης Δημ., 3)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Φαρμάκη Γεωργ.), 4)Μπάκουλης Δημ., 5)Ζήμος Κων., 6)Νανόπουλος Βασ..  Α π ό ν τ ε ς 1)Δημητρόπουλος Κων., 2)Κορδώσης Χρ., 3)Ζώγκος Ανδρ..   Ο  Πρόεδρος  αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. ΑΠΟΦΑΣΗ 447η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος τo 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ προϋπολογισμού μελέτης 466.500,08€» υπενθυμίζει στα μέλη της Επιτροπής την αριθμ. 34/497/2017 απόφασή της, με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές, τα τεύχη δημοπράτησης και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της αρ. 16/2017 μελέτης του Δήμου για την εν θέματι προμήθεια, καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης για τον εν θέματι διαγωνισμό και ορίστηκε καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στον ανοιχτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό η 05-02-2018.  Ο διαγωνισμός έλαβε αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 51741.1.  Επίσης, υπενθυμίζει την αριθμ. 20/332/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το από 09-02-2018 πρακτικό αποσφράγισης προσφορών, ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών της επιτροπής αξιολόγησης του εν θέματι διαγωνισμού, αποκλείστηκαν από τον διαγωνισμό οι προσφορές των οικονομικών φορέων: 1)ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Γεωργίου με αριθμό προσφοράς συστήματος 89665 και 2)ΓΑΛΑΚΤΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε. με αριθμό προσφοράς συστήματος 86526, διότι οι προσφορές τους, όσον αφορά στα δικαιολογητικά συμμετοχής τους, δεν πληρούν τις απαιτήσεις και τους όρους της αριθμ. 60801/29-12-2017 αναλυτικής διακήρυξης του ως άνω διαγωνισμού, και έγινε αποδεκτή η προσφορά του οικονομικού φορέα KORINTHIAN PALACE CATERING A.E. με αριθμό προσφοράς συστήματος 87279 για τα τμήματα της αριθμ. 60801/2017 διακήρυξης διαγωνισμού, για τα οποία υπέβαλε προσφορά, η οποία ορίστηκε ότι προχωρά στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, αυτό της αποσφράγισης και αξιολόγησης της οικονομικής του προσφοράς.  Κατόπιν, με την αριθμ. 23/365/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής διατυπώθηκαν οι απόψεις της, ως αναθέτουσας αρχής για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για την εκτέλεση της εν θέματι προμήθειας, επί της προδικαστικής προσφυγής ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), που άσκησε ο οικονομικός φορέας ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε., και στρέφεται κατά της αριθμ. 20/332/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.  Επί της εν λόγω προσφυγής εκδόθηκε η με αριθμό 781/2018 απόφαση της Α.Ε.Π.Π., η οποία απέρριψε την ως άνω προδικαστική προσφυγή.  Στη συνέχεια, με το αριθμ. 33983/3-10-2018 έγγραφο του Δήμου Κορινθίων προς τον οικονομικό φορέα KORINTHIAN PALACE CATERING A.E. περί της αποσφράγισης και αξιολόγησης της οικονομικής του προσφοράς, η αποσφράγιση ορίστηκε για τις 04-10-2018 και ώρα 10:00. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής το από 04-10-2018 πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την εν θέματι προμήθεια, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα, σύμφωνα με το οποίο αποσφραγίστηκε η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα KORINTHIAN PALACE CATERING A.E., με αύξοντα αριθμό προσφοράς συστήματος 87279, η οποία αφορά στα τμήματα 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 της αριθμ. 16/2017 μελέτης και της αριθμ. 60801/29-12-2017 αναλυτικής διακήρυξης του ως άνω διαγωνισμού, και ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 390.392,78€ προ Φ.Π.Α..  Η επιτροπή αξιολόγησης διαπίστωσε ότι η ανωτέρω οικονομική προσφορά πληροί τις τυπικές απαιτήσεις και προϋποθέσεις που ορίζονται από τη διακήρυξη διαγωνισμού και εισηγείται: α)την ανάδειξη ως προσωρινού αναδόχου της «KORINTHIAN PALACE CATERING A.E.» για την προμήθεια των ως άνω τμημάτων της μελέτης με αρ. 16/2017 για την εν θέματι προμήθεια, β)την προώθηση της προσφοράς του ανωτέρω οικονομικού φορέα στην επόμενη φάση του διαγωνισμού, αυτό του ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης και γ)την κήρυξη του διαγωνισμού σε άγονο όσον αφορά στο Τμήμα 4 της σχετικής μελέτης, για το οποίο δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά:
           
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΚΠ        
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΠΡΟ ΦΠΑ 13 %
4.1 Ψωμί χωριάτικο 1 κιλού ΚΙΛΑ 5.850 1,35 € 7.897,50
4.2 Ψωμί για τοστ μικρό ΤΕΜ 750 1,60 € 1.200,00
ΣΥΝΟΛΟ 9.097,50
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 10.279,61
  Τέλος, ο Πρόεδρος προτείνει την έγκριση του από 04-10-2018 πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την ως άνω προμήθεια και την ανάδειξη του οικονομικού φορέα KORINTHIAN PALACE CATERING A.E. ως προσωρινού αναδόχου της προμήθειας για τα είδη των ως άνω αναφερόμενων τμημάτων της αριθμ. 16/2017 μελέτης του Δήμου (αριθμ. 60801/29-12-2017 διακήρυξη διαγωνισμού) με συνολικό ποσό προσφοράς τα 390.392,78€ προ Φ.Π.Α..   Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, τον σχετικό φάκελο του διαγωνισμού, το ως άνω αναφερόμενο πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης, τις διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, και του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει, καθώς και όλες τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (μειοψηφούντος του κ. Νανόπουλου με αρνητική ψήφο, διότι στο διαγωνισμό δεν υπάρχει άλλη προσφορά)   Α.- Εγκρίνει το από 04-10-2018 πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών της επιτροπής αξιολόγησης του διεθνούς ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 51741.1 για εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ προϋπολογισμού μελέτης 466.500,08€, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα. Β.- Ανακηρύσσει προσωρινό ανάδοχο του ανωτέρω διαγωνισμού προμήθειας των ειδών των τμημάτων 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 της αριθμ. 16/2017 μελέτης του Δήμου (αριθμ. 60801/29-12-2017 διακήρυξη διαγωνισμού), τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία KORINTHIAN PALACE CATERING A.E., με αύξοντα αριθμό προσφοράς συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 87279, με συνολικό ποσό προσφοράς τα τριακόσιες ενενήντα χιλιάδες τριακόσια ενενήντα δύο ευρώ και εβδομήντα οκτώ λεπτά (390.392,78€) προ Φ.Π.Α., όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο από 04-10-2018 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα. Γ.- Κηρύσσει άγονο τον διαγωνισμό για το τμήμα 4 της αριθμ. 16/2017 μελέτης του Δήμου (αριθμ. 60801/29-12-2017 διακήρυξη διαγωνισμού):  
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΚΠ        
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΠΡΟ ΦΠΑ 13 %
4.1 Ψωμί χωριάτικο 1 κιλού ΚΙΛΑ 5.850 1,35 € 7.897,50
4.2 Ψωμί για τοστ μικρό ΤΕΜ 750 1,60 € 1.200,00
ΣΥΝΟΛΟ 9.097,50
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 10.279,61
  διότι για το τμήμα αυτό δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά. Δ.- Κάνει γνωστό στους συμμετέχοντες ότι για την άσκηση προδικαστικής προσφυγής κατά της παρούσας πράξης έχουν ισχύ τα άρθρα 360 και επόμενα του Ν. 4412/16. Ειδικότερα στην περίπτωση προσφυγής κατά της παρούσας πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού.   Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει. Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 28/447/2018.- Επισυνάπτεται το από 04-10-2018 πρακτικό επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού:   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ του Άρθρου 221 (Ν.4412/2016)     ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Αρ.2     για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΑ ΓΕΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ»     Στην Κόρινθο, την 04-10-2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ., στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων (Δημοκρατίας 1), συνεδρίασε η επιτροπή που συστήθηκε με την υπ. αριθ. 2/6/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τις οικονομικές προσφορές που υποβλήθηκαν στον υπ. αριθ. 51741.1 ηλεκτρονικό διαγωνισμό της υπ. αριθ. 60801/29-12-2017 διακήρυξης του Δήμου Κορινθίων, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΑ ΓΕΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ».   Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής:  
Α/Α ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1. Πρόεδρος ΓΙΑΒΑΣΗ ΑΝΝΑ
2. Τακτικό Μέλος ΣΑΒΒΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
3. Τακτικό Μέλος ΣΟΥΚΟΥΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
  Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την υπ. Αριθ. 60801/2017 σχετική διακήρυξη της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΑ ΓΕΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ» για τις ανάγκες του Δήμου Κορινθίων και το νομικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισμότα µέλη της επιτροπής που διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς για την αποσφράγιση των προσφορών καταχώρησαν διαδοχικά σε ειδική φόρμα του συστήματος τα διαπιστευτήρια τους, (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), προκειμένου να αποσφραγισθούν οι οικονομικές προσφορές. Αμέσως μετά την παραπάνω διαδικασία, αποσφραγίσθηκε και συγκεκριμένα αποσφραγίσθηκε ο υποφάκελος «Οικονομική προσφορά» της προσφοράς με αποτέλεσμα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόμενο της. Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση της, η επιτροπή διαπίστωσε ότι η προσφορα έχει λάβει από το σύστημα, τον παρακάτω αναφερόμενο μοναδικό α/α συστήματος :  
  Οικονομικός φορέας Α/Α  προσφοράς συστήματος
1 KORINTHIAN PALACE CATERING A.E. 87279
  Επίσης αναφορικά με το περιεχόμενο της προσφοράς η επιτροπή επεσήμανε ότι αυτή περιελάμβανε τα διάφορα επισυναπτόμενα ηλεκτρονικά αρχεία. Στο σημείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της αποσφράγισης, η δε ενημέρωση του προμηθευτή έγινε στις 12:03 μ.μ. μέσω του ΕΣΗΔΗΣ.   Η επιτροπή διαπίστωσε ότι η οικονομική προσφορά πληρεί τις τυπικές απαιτήσεις και προϋποθέσεις που ορίζονται στο Άρθρο 2.4.4 «Περιεχόμενα (υπο)φακέλου <Οικονομική Προσφορά>.Η οικονομική προσφορά των υποψήφιου προμηθευτή αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα.
ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ                
                   
Τμήμα 1                
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΚΚΠ                
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 13% ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 24% ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ 13% ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ 24%
1.1 Γάλα εβαπορέ 410 yp ΤΕΜΑΧΙΑ 6.300 1,00 € 0,99 € 6.237,00 €   7.047,81 €  
1.2 Γάλα εβαπορέ Βρεφικό 410γρ ΤΕΜΑΧΙΑ 800 2,07 € 2,06 € 1.648,00 €   1.862,24 €  
1.3 Κρέμα γάλακτος φυτική 500 γρ ΤΕΜΑΧΙΑ 350 3,52 € 3,50 €   1.225,00 €   1.519,00 €
1.4 Γάλα φρέσκο 1 λίτρου ΤΕΜΑΧΙΑ 281 1,42 € 1,40 € 393,40 €   444,54 €  
1.5 Φέτα τυρί εγχώρια ΤΕΜΑΧΙΑ 1.400 8,09 € 8,07 € 11.298,00 €   12.766,74 €  
1.6 Κασέρι εγχώριο ΚΙΛΑ 700 10,00 € 10,00 € 7.000,00 €   7.910,00 €  
1.7 Κεφαλοτύρι Ελληνικό ΚΙΛΑ 400 10,99 € 10,97 € 4.388,00 €   4.958,44 €  
1.8 Τυρί σε φέτες για τοστ ΚΙΛΑ 500 8,40 € 8,38 € 4.190,00 €   4.734,70 €  
1.9 Μυζήθρα γραβιέρας ελληνική ΚΙΛΑ 200 9,70 € 9,68 € 1.936,00 €   2.187,68 €  
1.10 Τυρί που λιώνει(τύπου Γκούντα) ΚΙΛΑ 50 7,20 € 7,18 € 359,00 €   405,67 €  
1.11 Γιαούρτι στραγγιστό 1000 γρ, 3,5% ΚΙΛΑ 100 3,50 € 3,48 € 348,00 €   393,24 €  
1.12 Γιαούρτια  με φρούτα παιδικά 145γρ ΤΕΜΑΧΙΑ 600 2,00 € 2,00 € 1.200,00 €   1.356,00 €  
    38.997,40 € 1.225,00 € 44.067,06 € 1.519,00 €
ΣΥΝΟΛΟ   40.222,40 € 45.586,06 €
                   
Τμήμα 2                
ΛΙΠΗ – ΕΛΑΙΑ ΚΚΠ              
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ/ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 13% ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 24% ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ 13% ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ 24%
2.1 Μαργαρίνη για επάλειψη 250 γρ ΤΕΜΑΧΙΑ 1.200 1,23 € 1,22 €   1.464,00 €   1.815,36 €
2.2 Φυτίνη 400 γρ ΤΕΜΑΧΙΑ 170 1,88 € 1,87 €   317,90 €   394,20 €
2.3 Αραβοσιτέλαιο 5 lt ΤΕΜΑΧΙΑ 80 9,97 € 1%   789,62 €   979,13 €
2.4 Ελαιόλαδο έξτρα παρθένο 5 λίτρων ΤΕΜΑΧΙΑ 400 28,76 € 1% 11.388,96 €   12.869,52 €  
    11.388,96 € 2.571,52 € 12.869,52 € 3.188,69 €
ΣΥΝΟΛΟ 13.960,48 € 16.058,21 €
                   
Τμήμα 3                
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΛΛΑΝΤΟΠΟΙΙΑΣ KKΠ            
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 13% ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 24% ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ 13% ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ 24%
3.1 Πικ νικ φόρμα ζαμπόν γαλοπούλας ΚΙΛΑ 400 10,52 € 10,50 € 4.200,00 €   4.746,00 €  
3.2 Μπέικον φέτες ΚΙΛΑ 80 6,50 € 6,48 €   518,40 €   642,82 €
    4.200,00 € 518,40 € 4.746,00 € 642,82 €
  ΣΥΝΟΛΟ 4.718,40 € 5.388,82 €
 
Τμήμα 5                
ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΚΚΠ            
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 13% ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 24% ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ 13% ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ 24%
5.1 Αλεύρι που φουσκώνει 500 ΓΡ ΤΕΜΑΧΙΑ 350 0,99 € 0,98 € 343,00 €   387,59 €  
5.2 Αλεύρι Μαλακό1 ΚΙΛΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ 70 1,19 € 1,18 € 82,60 €   93,34 €  
5.3 Αλεύρι   για  όλες τις χρήσεις 1 ΚΙΛΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ 90 1,19 € 1,18 € 106,20 €   120,01 €  
5.4 Σιμιγδάλι ψιλό 500 ΓΡ ΤΕΜΑΧΙΑ 30 0,89 € 0,88 € 26,40 €   29,83 €  
5.5 Σιμιγδάλι χονδρό 500 ΓΡ ΤΕΜΑΧΙΑ 40 0,89 € 0,88 € 35,20 €   39,78 €  
5.6 Κορν φλάουρ 200 ΓΡ ΤΕΜΑΧΙΑ 70 0,89 € 0,88 € 61,60 €   69,61 €  
5.7 Baking powder ΤΕΜΑΧΙΑ 90 0,48 € 0,48 €   43,20 €   53,57 €
5.8 Μπισκότα Μιράντα ΤΕΜΑΧΙΑ 550 1,10 € 1,10 €   605,00 €   750,20 €
5.9 Μπισκότα Πτι- Μπερ ΤΕΜΑΧΙΑ 280 1,10 € 1,10 €   308,00 €   381,92 €
5.10 Μαγιά φακελάκι (3 τεμ) ΤΕΜΑΧΙΑ 70 0,70 € 0,69 €   48,30 €   59,89 €
5.11 Φαρίν Λακτέ 300 ΓΡ ΤΕΜΑΧΙΑ 70 3,22 € 3,20 € 224,00 €   253,12 €  
5.12 Φρουτόκρεμα 3 ΦΡ 300 ΓΡ ΤΕΜΑΧΙΑ 65 4,95 € 4,95 € 321,75 €   363,58 €  
5.13 Άνθος Αραβοσίτου φακελάκι ΤΕΜΑΧΙΑ 130 0,50 € 0,50 €   65,00 €   80,60 €
5.14 Φρυγανιά τριμμένη 180 ΓΡ ΤΕΜΑΧΙΑ 130 0,75 € 0,74 €   96,20 €   119,29 €
5.15 Φρυγανιές πακέτο 255 ΓΡ σίτου ΤΕΜΑΧΙΑ 80 0,90 € 0,89 €   71,20 €   88,29 €
5.16 Φρυγανιές σικάλεως ΤΕΜΑΧΙΑ 180 1,50 € 1,48 €   266,40 €   330,34 €
5.17 ΚΟΥΡΑΜΠΙΕΔΕΣ ΚΙΛΑ 42 10,00 € 9,98 €   419,16 €   519,76 €
5.18 ΜΕΛΟΜΑΡΑΚΟΝΑ ΚΙΛΑ 42 10,00 € 9,98 €   419,16 €   519,76 €
5.19 ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΕΣ ΚΙΛΑ 16 10,00 € 9,98 €   159,68 €   198,00 €
5.20 ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΕΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 1100 1,80 € 1,78 €   1.958,00 €   2.427,92 €
5.21 ΤΣΟΥΡΕΚΙΑ ΤΕΜΑΧΙΑ 580 3,25 € 3,23 €   1.873,40 €   2.323,02 €
    1.200,75 € 6.332,70 € 1.356,85 € 7.852,55 €
ΣΥΝΟΛΟ 7.533,45 € 9.209,40 €
                   
Τμήμα 6                
Δημητριακά ΚΚΠ                
α/α περιγραφη μον. μετρησησ ποσοτητα ενδεικτικη τιμη μοναδασ προσφερομενη τιμη μοναδασ συνολικη δαπανη ανευ φπα 13% συνολικη δαπανη ανευ φπα 24% συνολικη δαπανη με φπα 13% συνολικη δαπανη με φπα 24%
6.1 Ρύζι γλασσέ 500 ΓΡ ΤΕΜΑΧΙΑ 950 1,28 € 1,26 € 1.197,00 €   1.352,61 €  
6.2 Ρύζι κίτρινο 500 ΓΡ ΤΕΜΑΧΙΑ 750 1,59 € 1,57 € 1.177,50 €   1.330,58 €  
6.3 Ρύζι Καρολίνα 500 ΓΡ ΤΕΜΑΧΙΑ 380 1,48 € 1,47 € 558,60 €   631,22 €  
6.4 Corn Flakes 350 ΓΡ ΤΕΜΑΧΙΑ 380 2,68 € 2,66 €   1.010,80 €   1.253,39 €
    2.933,10 € 1.010,80 € 3.314,40 € 1.253,39 €
ΣΥΝΟΛΟ 3.943,90 € 4.567,79 €
                   
Τμήμα 7                
ΖΥΜΑΡΙΚΑ ΚΚΠ                
  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 13% ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 24% ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ 13% ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ 24%
7.1 Μακαρόνια Νο 6 500 ΓΡ ΤΕΜΑΧΙΑ 680 0,88 € 0,87 € 591,60 €   668,51 €  
7.2 Μακαρόνια Νο 3 &2 500 ΓΡ ΤΕΜΑΧΙΑ 180 0,88 € 0,87 € 156,60 €   176,96 €  
7.3 Μακαρόνι “κοφτάκι” 500 gr ΤΕΜΑΧΙΑ 680 0,88 € 0,87 € 591,60 €   668,51 €  
7.4 Μανέστρα μέτρια 500 ΓΡ ΤΕΜΑΧΙΑ 580 0,88 € 0,87 € 504,60 €   570,20 €  
7.5 Πεπονάκι 500 ΓΡ ΤΕΜΑΧΙΑ 95 1,00 € 0,87 € 82,65 €   93,39 €  
7.6 Χυλοπίτες 500 ΓΡ ΤΕΜΑΧΙΑ 280 1,28 € 0,87 € 243,60 €   275,27 €  
7.7 Λαζάνια 500 γρ ΤΕΜΑΧΙΑ 50 0,97 € 0,96 € 48,00 €   54,24 €  
7.8 Μακαρονάκι κοραλάκι 500 γρ ΤΕΜΑΧΙΑ 141 1,00 € 0,98 € 138,18 €   156,14 €  
7.9 Μακαρονάκι σέλινο 500 γρ ΤΕΜΑΧΙΑ 180 0,94 € 0,93 € 167,40 €   189,16 €  
7.10 Πένες ΤΕΜΑΧΙΑ 230 0,88 € 0,87 € 200,10 €   226,11 €  
    2.724,33 €   3.078,49 €  
ΣΥΝΟΛΟ 2.724,33 € 3.078,49 €
                   
Τμήμα 8                
ΚΟΝΣΕΡΒΟΕΙΔΗ ΚΚΠ                
  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 13% ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 24% ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ 13% ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ 24%
8.1 Τοματοχυμός 500γρ ΤΕΜΑΧΙΑ 1.235 0,60 € 0,60 €   741,00 €   918,84 €
8.2 Τομματάκι ψιλοκομμένο 400 ΓΡ ΤΕΜΑΧΙΑ 760 0,60 € 0,60 €   456,00 €   565,44 €
8.3 Πελτές τομάτας 410 ΓΡ ΤΕΜΑΧΙΑ 600 1,38 € 1,37 €   822,00 €   1.019,28 €
8.4 Μανιτάρια φέτες 500 ΓΡ ΤΕΜΑΧΙΑ 150 1,55 € 1,54 €   231,00 €   286,44 €
      2.250,00 €   2.790,00 €
ΣΥΝΟΛΟ 2.250,00 € 2.790,00 €
                   
Τμήμα 9                
ΟΣΠΡΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΙΔΗ ΚΚΠ                
  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 13% ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 24% ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ 13% ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ 24%
9.1 Φακές 500 ΓΡ ΤΕΜΑΧΙΑ 800 1,15 € 1,14 € 912,00 €   1.030,56 €  
9.2 Φασόλια 500 ΓΡ ΤΕΜΑΧΙΑ 800 1,37 € 1,36 € 1.088,00 €   1.229,44 €  
9.3 Φασόλια γίγαντες 500 ΓΡ ΤΕΜΑΧΙΑ 620 4,91 € 4,90 € 3.038,00 €   3.432,94 €  
    5.038,00 €   5.692,94 €  
ΣΥΝΟΛΟ 5.038,00 € 5.692,94 €
                   
Τμήμα 10                
ΓΛΥΚΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΚΚΠ                
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 13% ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 24% ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ 13% ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ 24%
10.1 Μαρμελάδα 500 γρ ΤΕΜΑΧΙΑ 480 1,52 € 1,50 €   720,00 €   892,80 €
10.2 Μέλι 250 γρ ΤΕΜΑΧΙΑ 480 4,53 € 4,51 € 2.164,80 €   2.446,22 €  
10.3 Ζάχαρη 1 ΚΙΛΟΥ ΚΙΛΑ 665 1,00 € 0,98 €   651,70 €   808,11 €
10.4 Ζάχαρη άχνη 400 γρ ΤΕΜΑΧΙΑ 30 0,76 € 0,75 €   22,50 €   27,90 €
10.5 Ζαχαρίνη υποκατ Συσκευασία 100*5γρ ΤΕΜΑΧΙΑ 50 3,52 € 3,50 €   175,00 €   217,00 €
10.6 Καρύδα ινδική ΤΕΜΑΧΙΑ 30 0,80 € 0,79 € 23,70 €   26,78 €  
10.7 Σοκολάτες γάλακτος 100 ΓΡ ΤΕΜΑΧΙΑ 480 1,28 € 1,27 €   609,60 €   755,90 €
10.8 Καραμέλες γάλακτος 300 gr ΤΕΜΑΧΙΑ 50 3,84 € 3,82 €   191,00 €   236,84 €
10.9 Καραμέλες ζελέ 300 gr ΤΕΜΑΧΙΑ 30 3,78 € 3,76 €   112,80 €   139,87 €
10.10 Κρέμα πραλίνας φουντουκιού 500 Γρ ΤΕΜΑΧΙΑ 30 1,64 € 1,63 €   48,90 €   60,64 €
    2.188,50 € 2.531,50 € 2.473,00 € 3.139,06 €
ΣΥΝΟΛΟ 4.720,00 € 5.612,06 €
                   
Τμήμα 11                
ΑΡΤΥΜΑΡΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΚΚΠ              
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 13% ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 24% ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ 13% ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ 24%
11.1 Αλάτι σακουλάκι 500 γρ ΤΕΜΑΧΙΑ 400 0,56 € 0,55 €   220,00 €   272,80 €
11.2 Κανέλα ξύλο φακ 50 γρ ΤΕΜΑΧΙΑ 60 1,32 € 1,30 €   78,00 €   96,72 €
11.3 Κανέλα τριμμένη φακ 50γρ ΤΕΜΑΧΙΑ 40 0,97 € 0,96 €   38,40 €   47,62 €
11.4 Πιπέρι φακ 50 γρ ΤΕΜΑΧΙΑ 150 0,74 € 0,73 €   109,50 €   135,78 €
11.5 Δάφνη κουτί 10 γρ ΤΕΜΑΧΙΑ 40 0,89 € 0,88 €   35,20 €   43,65 €
11.6 Μοσχοκάρυδο τριμμένο φακ 15 γρ ΤΕΜΑΧΙΑ 30 0,87 € 0,86 €   25,80 €   31,99 €
11.7 Μοσχοκάρυδο ολόκληρο φακελάκι ΤΕΜΑΧΙΑ 20 1,89 € 1,88 €   37,60 €   46,62 €
11.8 Κύμινο φακ 50 γρ ΤΕΜΑΧΙΑ 20 1,05 € 1,04 €   20,80 €   25,79 €
11.9 Μπαχάρι τριμμένο φακ 50 γρ ΤΕΜΑΧΙΑ 20 1,99 € 1,98 €   39,60 €   49,10 €
11.10 Μπαχάρι ολόκληρο φακελάκι ΤΕΜΑΧΙΑ 20 1,49 € 1,48 €   29,60 €   36,70 €
11.11 Ρίγανη κουτί 30 γρ ΤΕΜΑΧΙΑ 70 0,89 € 0,88 €   61,60 €   76,38 €
11.12 Δυόσμος κουτί 15 γρ ΤΕΜΑΧΙΑ 20 0,89 € 0,88 €   17,60 €   21,82 €
11.13 Ξύδι ΤΕΜΑΧΙΑ 300 0,68 € 0,67 €   201,00 €   249,24 €
11.14 Σόδα φαγητού φακ 20 γρ ΤΕΜΑΧΙΑ 20 0,40 € 0,39 €   7,80 €   9,67 €
11.15 Βανίλια άρωμα (φακελ 5 τεμαχίων) ΤΕΜΑΧΙΑ 100 0,50 € 0,49 €   49,00 €   60,76 €
      971,50 €   1.204,66 €
ΣΥΝΟΛΟ 971,50 € 1.204,66 €
  Τμήμα 12                  
ΗΔΥΣΜΑΤΑ ΞΗΡΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΚΚΠ            
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 13% ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 24% ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ 13% ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ 24%
12.1 Χαμομήλι (10 Χ1 ΓΡ) ΤΕΜΑΧΙΑ 100 0,89 € 0,88 €   88,00 €   109,12 €
12.2 Τσάι πακέτο (10 Χ 1 ΓΡ) ΤΕΜΑΧΙΑ 150 0,86 € 0,85 €   127,50 €   158,10 €
12.3 Κακάο 125 γρ ΤΕΜΑΧΙΑ 200 1,20 € 1,19 €   238,00 €   295,12 €
12.4 Καφές ελληνικός 200 ΓΡ ΤΕΜΑΧΙΑ 700 2,18 € 2,17 €   1.519,00 €   1.883,56 €
12.5 Σοκολατούχο ρόφημα με βύνη 400γρ ΤΕΜΑΧΙΑ 200 4,45 € 4,43 €   886,00 €   1.098,64 €
12.6 Νες καφέ 250 ΓΡ ΤΕΜΑΧΙΑ 80 4,49 € 4,48 €   358,40 €   444,42 €
      3.216,90 €   3.988,96 €
ΣΥΝΟΛΟ 3.216,90 € 3.988,96 €
                   
Τμήμα 14                
ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ ΝΕΡΟ & ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ ΚΚΠ          
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 13% ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 24% ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ 13% ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ 24%
14.1 ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ ΝΕΡΟ    ΚΙΒΩΤΙΑ 24 ΦΙΑΛΩΝ 500 ΜΙ ΚΙΒΩΤΙΑ 100 3,00 € 3,00 € 300,00 €   339,00 €  
14.2 ΠΟΡΤΟΚΑΛΑΔΕΣ 1,5 ΛΙΤΡΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ 200 1,52 € 1,50 €   300,00 €   372,00 €
14.3 ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ 250 ML TEMAXIA 2.800 0,50 € 0,50 €   1.400,00 €   1.736,00 €
14.4 ΧΥΜΟΙ ΧΩΡΙΣ ΖΑΧΑΡΗ 250 ΓΡ ΤΕΜΑΧΙΑ 1.465 0,62 € 0,62 €   908,30 €   1.126,29 €
14.5 ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ ΝΕΡΟ 1,5ϋΓΊ2ΤΕΜ ΚΙΒΩΤΙΑ 600 5,09 € 5,08 € 3.048,00 €   3.444,24 €  
    3.348,00 € 2.608,30 € 3.783,24 € 3.234,29 €
ΣΥΝΟΛΟ 5.956,30 € 7.017,53 €
                   
Τμήμα 16                  
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΚΠ                
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 13% ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 24% ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ 13% ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ 24%
16.1 ΑΡΑΚΑΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΣ ΚΙΛΑ 200,00 € 3,25 € 3,23 € 646,00 €   729,98 €  
16.2 ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΚΙΛΑ 200,00 € 2,08 € 2,07 € 414,00 €   467,82 €  
16.3 ΦΥΛΛΟ ΚΡΟΥΣΤΑΣ 7 ΚΙΛΟΥ ΤΕΜ 50,00 € 3,00 € 3,00 € 150,00 €   169,50 €  
16.4 ΦΥΛΛΟ ΣΦΟΛΙΑΤΑΣ 7 ΚΙΛΟΥ ΚΙΛΑ 60,00 € 3,80 € 3,79 € 227,40 €   256,96 €  
    1.437,40 €   1.624,26 €  
ΣΥΝΟΛΟ 1.437,40 € 1.624,26 €
                   
Τμήμα 20                
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ            
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 13% ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 24% ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ 13% ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ 24%
20.1 Γάλα εβαπορέ (410 γρ) ΤΕΜΑΧΙΑ 7020 1,00 € 0,99 € 6.949,80 €   7.853,27 €  
20.2 Γάλα εβαπορέ Βρεφικό (410γρ) ΤΕΜΑΧΙΑ 200 2,07 € 2,06 € 412,00 €   465,56 €  
    7.361,80 €   8.318,83 €  
ΣΥΝΟΛΟ 7.361,80 € 8.318,83 €
                   
Τμήμα 21                
ΕΛΑΙΑ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ              
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 13% ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 24% ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ 13% ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ 24%
21.1 Ελαιόλαδο (1 λίτρο) ΤΕΜΑΧΙΑ 5.770 6,20 € 1% ΈΝΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ 35.416,26 €   40.020,37 €  
    35.416,26 €   40.020,37 €  
ΣΥΝΟΛΟ 35.416,26 € 40.020,37 €
                   
Τμήμα 22                  
ΑΛΕΥΡΑ – ΣΙΤΗΡΑ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ            
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ
        ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 13% ΑΝΕΥ ΦΠΑ 24% ΜΕ ΦΠΑ 13% 24%
22.1 Αλεύρι   για  όλες τις χρήσεις (1 Kg) ΤΕΜΑΧΙΑ 3.300 1,19 € 1,18 € 3.894,00 €   4.400,22 €  
    3.894,00 €   4.400,22 €  
ΣΥΝΟΛΟ 3.894,00 € 4.400,22 €
                   
Τμήμα 23                
ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ              
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 13% ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 24% ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ 13% ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ 24%
23.1 Ρύζι γλασέ (500 gr) ΤΕΜΑΧΙΑ 7.000 1,28 € 1,26 € 8.820,00 €   9.966,60 €  
    8.820,00 €   9.966,60 €  
ΣΥΝΟΛΟ 8.820,00 € 9.966,60 €
                   
Τμήμα 24                
ΖΥΜΑΡΙΚΑ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ              
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 13% ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 24% ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ 13% ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ 24%
24.1 Μακαρόνια Νο 6 ( 500 gr) ΤΕΜΑΧΙΑ 6910 0,88 € 0,87 € 6.011,70 €   6.793,22 €  
24.2 Μανέστρα μέτρια (500 gr) ΤΕΜΑΧΙΑ 1310 0,88 € 0,87 € 1.139,70 €   1.287,86 €  
    7.151,40 €   8.081,08 €  
ΣΥΝΟΛΟ 7.151,40 € 8.081,08 €
                   
Τμήμα 25                
ΚΟΝΣΕΡΒΟΕΙΔΗ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ            
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 13% ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 24% ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ 13% ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ 24%
25.1 Πελτές τομάτας (410 gr) ΤΕΜΑΧΙΑ 6.399 1,38 € 1,37 €   8.766,63 €   10.870,62 €
      8.766,63 €   10.870,62 €
ΣΥΝΟΛΟ 8.766,63 € 10.870,62 €
                   
Τμήμα 26                
ΟΣΠΡΙΑ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ              
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 13% ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 24% ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ 13% ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ 24%
26.1 Φακές ψιλές (500 gr) ΤΕΜΑΧΙΑ 4.300 1,15 € 1,14 € 4.902,00 €   5.539,26 €  
26.2 Φασόλια μέτρια ( 500 gr) ΤΕΜΑΧΙΑ 3.300 1,37 € 1,36 € 4.488,00 €   5.071,44 €  
26.3 Ρεβύθια χονδρά (500 gr) ΤΕΜΑΧΙΑ 1.280 1,74 € 1,73 € 2.214,40 €   2.502,27 €  
    11.604,40 €   13.112,97 €  
| ΣΥΝΟΛΟ | 11.604,40 € 13.112,97 €
                   
Τμήμα 27                
ΓΛΥΚΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ            
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 13% ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 24% ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ 13% ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ 24%
27.1 Ζάχαρη (1 kg) ΤΕΜΑΧΙΑ 1000 1,00 € 0,98 €   980,00 €   1.215,20 €
      980,00 €   1.215,20 €
ΣΥΝΟΛΟ 980,00 € 1.215,20 €
                   
Τμήμα 28                
ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ            
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 13% ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 24% ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ 13% ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ 24%
28.1 Γάλα φρέσκο πλήρες (συσκ. 1 λίτρου) ΤΕΜΑΧΙΑ 42042 1,42 € 1,40 € 58.858,80 €   66.510,44 €  
    58.858,80 €   66.510,44 €  
    ΣΥΝΟΛΟ 58.858,80 € 66.510,44 €
 
Τμήμα 29                
ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΚΕΠΑΠ            
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 13% ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 24% ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ 13% ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ 24%
29.1 Γάλα φρέσκο πλήρες (συσκευασία 1 λίτρου) ΤΕΜΑΧΙΑ 2.704 1,42 € 1,40 € 3.785,60 €   4.277,73 €  
    3.785,60 €   4.277,73 €  
ΣΥΝΟΛΟ 3.785,60 € 4.277,73 €
                   
Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΑΝΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΙΣ 243.331,95 € – ΔΙΑΚΟΣΙΕΣ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ
                   
ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΟΠΩΛΕΙΟΥ              
Τμήμα 13                
ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΚΠ              
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 13% ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 24% ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ 13% ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ 24%
13.1 ΠΑΤΑΤΕΣ ΚΙΛΑ 1.600 0,87 € 1% – ΈΝΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ 1.378,08 €   1.557,23 €  
13.2 ΤΟΜΑΤΕΣ ΚΙΛΑ 1.000 1,78 € 1% – ΈΝΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ 1.762,20 €   1.991,29 €  
13.3 ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΖΕΥΓΗ 600 0,57 € 1% – ΈΝΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ 338,58 €   382,60 €  
13.4 ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΞΕΡΑ ΚΙΛΑ 700 1,26 € 1% – ΈΝΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ 873,18 €   986,69 €  
13.5 ΜΑΪΝΤΑΝΟ ΤΕΜΑΧΙΑ 300 1,39 € 1% – ΈΝΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ 412,83 €   466,50 €  
13.6 ΛΕΜΟΝΙΑ ΚΙΛΑ 420 1,15 € 1% – ΈΝΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ 478,17 €   540,33 €  
13.7 ΜΑΡΟΥΛΙΑ ΤΕΜΑΧΙΑ 500 0,62 € 1% – ΈΝΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ 306,90 €   346,80 €  
13.8 ΑΝΗΘΟ ΤΕΜΑΧΙΑ 100 1,39 € 1% – ΈΝΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ 137,61 €   155,50 €  
13.9 ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΦΡΕΣΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ 90 1,87 € 1% – ΈΝΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ 166,62 €   188,28 €  
13.10 ΚΑΡΟΤΑ ΚΙΛΑ 300 1,03 € 1% – ΈΝΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ 305,91 €   345,68 €  
13.11 ΣΕΛΙΝΟ ΤΕΜΑΧΙΑ 130 1,50 € 1% – ΈΝΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ 193,05 €   218,15 €  
13.12 ΣΚΟΡΔΑ ΤΕΜΑΧΙΑ 180 0,47 € 1% – ΈΝΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ 83,75 €   94,64 €  
13.13 ΛΑΧΑΝΟ ΚΙΛΑ 350 1,06 € 1% – ΈΝΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ 367,29 €   415,04 €  
13.14 ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΚΙΛΑ 60 3,80 € 1% – ΈΝΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ 225,72 €   255,06 €  
13.15 ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ ΤΣΑΚΩΝΕΣ ΚΙΛΑ 50 1,77 € 1% – ΈΝΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ 87,62 €   99,00 €  
13.16 ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ ΦΛΑΣΚΕΣ ΚΙΛΑ 100 1,77 € 1% – ΈΝΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ 175,23 €   198,01 €  
13.17 ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙΑ ΚΙΛΑ 100 2,21 € 1% – ΈΝΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ 218,79 €   247,23 €  
13.18 ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΚΙΛΑ 60 1,83 € 1% – ΈΝΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ 108,70 €   122,83 €  
13.19 ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΚΙΛΑ 35 1,83 € 1% – ΈΝΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ 63,41 €   71,65 €  
13.20 ΣΠΑΝΑΚΙ ΚΙΛΑ 200 1,30 € 1% – ΈΝΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ 257,40 €   290,86 €  
13.21 ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ ΚΙΛΑ 1.000 1,22 € 1% – ΈΝΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ 1.207,80 €   1.364,81 €  
13.22 ΜΗΛΑ ΚΙΛΑ 1.700 1,24 € 1% – ΈΝΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ 2.086,92 €   2.358,22 €  
13.23 ΜΠΑΝΑΝΕΣ ΚΙΛΑ 1.600 1,53 € 1% – ΈΝΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ 2.423,52 €   2.738,58 €  
13.24 ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ ΚΙΛΑ 750 1,22 € 1% – ΈΝΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ 905,85 €   1.023,61 €  
13.25 ΑΧΛΑΔΙΑ ΚΙΛΑ 1.000 2,58 € 1% – ΈΝΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ 2.554,20 €   2.886,25 €  
13.26 ΡΟΔΑΚΙΝΑ ΚΙΛΑ 300 2,50 € 1% – ΈΝΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ 742,50 €   839,03 €  
13.27 ΠΕΠΟΝΙΑ ΚΙΛΑ 400 1,15 € 1% – ΈΝΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ 455,40 €   514,60 €  
13.28 ΚΑΡΠΟΥΖΙΑ ΚΙΛΑ 1.000 0,50 € 1% – ΈΝΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ 495,00 €   559,35 €  
13.29 ΣΤΑΦΥΛΙΑ ΡΑΖΑΚΙΑ ΚΙΛΑ 130 3,50 € 1% – ΈΝΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ 450,45 €   509,01 €  
13.30 ΒΕΡΙΚΟΚΑ ΚΙΛΑ 299 1,63 € 1% – ΈΝΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ 482,50 €   545,22 €  
13.31 ΚΕΡΑΣΙΑ ΚΙΛΑ 100 4,29 € 1% – ΈΝΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ 424,71 €   479,92 €  
13.32 ΦΡΑΟΥΛΕΣ ΚΙΛΑ 200 2,60 € 1% – ΈΝΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ 514,80 €   581,72 €  
    20.684,68 €   23.373,69 €  
ΣΥΝΟΛΟ 20.684,68 € 23.373,69 €
                   
Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΟΠΩΛΕΙΟΥ ΑΝΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΙΣ 20.684,68 € – ΕΙΚΟΣΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ
                   
ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ                
Τμήμα 15                
ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΚΠ                
  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 13% ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 24% ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ 13% ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ 24%
15.1 ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟ ΚΙΜΑ ΕΛΙΑ ΕΓΧΩΡΙΟ ΚΙΛΑ 1.300 9,53 € 1% – ΈΝΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ 12.265,11 €   13.859,57 €  
15.2 ΝΩΠΟ ΧΩΡΙΣ ΚΟΚΑΛΟ   425 6,40 € 1% – ΈΝΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ 2.692,80 €   3.042,86 €  
15.3 ΜΟΣΧΑΡΙ ΕΛΙΑ ΕΓΧΩΡΙΟ ΝΩΠΟ ΧΩΡΙΣ ΚΟΚΑΛΟ ΚΙΛΑ 1.300 9,86 € 1% – ΈΝΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ 12.689,82 €   14.339,50 €  
15.4 ΧΟΙΡΙΝΟ ΣΠΑΛΑ ΕΓΧΩΡΙΟ ΝΩΠΟ ΚΙΛΑ 800 6,40 € 1% – ΈΝΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ 5.068,80 €   5.727,74 €  
    32.716,53 €   36.969,68 €  
ΣΥΝΟΛΟ 32.716,53 € 39.969,68 €
                   
Τμήμα 17                
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΝΩΠΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ & ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΥΤΩΝ ΚΕΝ.ΚΟΙΝΩΝ.ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ        
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ/ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 13% ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 24% ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ 13% ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ 24%
17.1 ΝΩΠΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΚΙΛΑ 3.035 3,53 € 0% – ΜΗΔΕΝ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ 10.713,55 €   12.106,31 €  
17.2 ΑΥΓΑ ΤΕΜΑΧΙΑ 2.305 0,28 € 0,27 € 622,35 €   703,26 €  
    11.335,90 €   12.809,57 €  
ΣΥΝΟΛΟ 11.335,90 € 12.809,57 €
                   
Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΑΝΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΙΣ 44.052,43 € – ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ
                   
ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ                
Τμήμα 18                
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΨΑΡΙΑ ΚΚΠ            
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 13% ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 24% ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ 13% ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ 24%
18.1 ΠΕΡΚΑ   ΦΕΤΕΣ ΓΙΑ ΦΟΥΡΝΟ ΚΙΛΑ 220 7,52 € 1% – ΈΝΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ 1.637,86 €   1.850,78 €  
    1.637,86 €   1.850,78 €  
ΣΥΝΟΛΟ 1.637,86 € 1.850,78 €
                   
Τμήμα 19                  
ΝΩΠΑ ΨΑΡΙΑ ΚΚΠ                
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 13% ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 24% ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ 13% ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ 24%
19.1 ΒΑΚΑΛΑΟΣ ΓΙΑ ΣΟΥΠΑ ΚΙΛΑ 350 14,85 € 1% – ΈΝΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ 5.145,53 €   5.814,44 €  
19.2 ΦΙΛΕΤΟ ΠΕΡΚΑΣ ΚΙΛΑ 220 14,85 € 1% – ΈΝΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ 3.234,33 €   3.654,79 €  
    8.379,86 €   9.469,23 €  
ΣΥΝΟΛΟ 8.379,86 € 9.469,23 €
                   
Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ ΑΝΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΙΣ 10.017,72 € – ΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ  
                   
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ              
ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ              
ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ                
                   
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 13% ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 24% ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ 13% ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ 24%
30.1 Έτοιμα γεύματα για την σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Κορίνθου ΤΕΜ 35.100 2,06 € 2,06 €   72.306,00 €   89.659,44 €
                   
Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΝΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΙΣ 72.306 € – ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΑΝΕΥ ΦΠΑ
                   
  Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή:  
  1. την ανάδειξη ως προσωρινού αναδόχου της «KORINTHIAN PALACE CATERING A.E.» για την προμήθεια των Τμημάτων:
(α) ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (Τμήματα: 1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,14,16,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29), Ποσό κατακύρωσης προ ΦΠΑ: 243.331,95 € (β) ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΤΜΗΜΑ 13), ποσό κατακύρωσης προ ΦΠΑ: 20.684,68 € (γ) ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΤΜΗΜΑΤΑ 15 ΚΑΙ 17), ποσό κατακύρωσης προ ΦΠΑ: 44.052,43 € (δ) ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΤΜΗΜΑΤΑ 18 ΚΑΙ 19), ποσό κατακύρωσης προ ΦΠΑ: 10.017,72 € (ε) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΤΜΗΜΑ 30), ποσό κατακύρωσης προ ΦΠΑ: 72.306 € της μελέτης με αρ.16/2017 για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΑ ΓΕΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ» με τιμές κατακύρωσης ανά είδος τις τιμές που αναγράφονται στον ανωτέρω Πίνακα.  
  1. την προώθηση της προσφοράς του οικονομικού φορέα:
 
Οικονομικός φορέας Α/Α  προσφοράς συστήματος
KORINTHIAN  PALACE CATERING A.E 87279
στην επόμενη φάση του διαγωνισμού του ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης.  
  1. την κήρυξη του διαγωνισμού σε άγονο όσον αφορά στο Τμήμα 4 για το οποίο δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά.
           
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΚΠ        
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΠΡΟ ΦΠΑ 13 %
4.1 Ψωμί χωριάτικο 1 κιλού ΚΙΛΑ 5.850 1,35 € 7.897,50
4.2 Ψωμί για τοστ μικρό ΤΕΜ 750 1,60 € 1.200,00
ΣΥΝΟΛΟ 9.097,50
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 10.279,61
 
  1. την έγκριση του παρόντος πρακτικού.
  Στο σημείο αυτό, η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε και υπέγραψε το παρόν πρακτικό σε δύο αντίγραφα.