Απόφαση αριθμ. 28/450/2018

Απόφαση αριθμ. 28/450/2018

Ημ/νία Δημοσίευσης : 7/2/2019
 Αριθμός Πρακτικού 28

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 1510-2018

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζήμο Κωνσταντίνο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 75/2017 και β)με αριθμό 90/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 15η Οκτωβρίου 2018, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv σε ορθ. επαν. υπ’ αριθμ. 35056/11-10-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Βλάσσης Δημ., 3)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Φαρμάκη Γεωργ.), 4)Μπάκουλης Δημ., 5)Ζήμος Κων., 6)Νανόπουλος Βασ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Δημητρόπουλος Κων., 2)Κορδώσης Χρ., 3)Ζώγκος Ανδρ..

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 450η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 14ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Περί αιτήματος αποζημίωσης γης και επικειμένων με συμβιβασμό λόγω ένταξης ιδιοκτησίας στο σχέδιο πόλης περιοχής Μπαθαρίστρα-Δέλτα Κορίνθου (Μαζιώτης Σταύρος του Γεωργίου)»θέτει υπ’ όψιν των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την υπ’ αριθμ. 25772/3140/01-08-2018 εισήγηση της Υπηρεσίας Πολεοδομικών Εφαρμογών και Μελετών, της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: “Αίτημα αποζημίωσης γης και επικειμένων με συμβιβασμό λόγω ένταξης ιδιοκτησίας στο σχέδιο πόλης περιοχής Μπαθαρίστρα – Δέλτα Κορίνθου”

Με το αριθμό πρωτ.14542 / 1177 / 11-04-2017 αίτημά του και σε συνέχεια του 1215 / 1401-2016 προηγούμενου αιτήματός του καθώς και των 1215/6-4-16 και 35064/30-8-16 δικών μας εγγράφων του ο κ. Μαζιώτης Σταύρος του Γεωργίου ιδιοκτήτης του με αρ. κτ. 0603015 γεωτεμαχίου σε ποσοστό 100% κατά την ημερομηνία κύρωσης της Πράξης Εφαρμογής (15-05-2009) που βρίσκεται στο σχέδιο πόλης της Κορίνθου περιοχή “Μπαθαρίστρα – Δέλτα” στα ΟΤ. 769, 771 & ΚΧ770, 771α ζητά τον εξώδικο συμβιβασμό και τον καθορισμό τιμής μονάδος αποζημίωσης γης και επικειμένων στις αξίες που έχει ορίσει ο Δήμος Κορινθίων με κάθε σχετική απόφαση δηλαδή:

– Σε ότι αφορά το έλλειμμα γης των 82,55τμ όπως αυτό προκύπτει από την με α.α. 17/2010 διορθωτική πράξη κυρωμένη με την υπ’ αρ.πρωτ. 6536/2010 Απόφαση Νομάρχη Κορινθίας (μεταγραμένη σε τ.566, αρ.221) με την οποία διορθώθηκε η Πράξη Εφαρμογής που είχε κυρωθεί με την αρ.πρωτ. 3920/2009 Απόφαση Νομάρχη Κορινθίας ο αιτών ζητά να αποζημιωθεί σύμφωνα με τις υπ΄αριθμ. 512/13-11-2013 και 82/16-3-2016 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων δηλαδή με 120€/τ.μ.

– Σε ότι αφορά τα απαλλοτριούμενα επικείμενα όπως αυτά προκύπτουν από την με α.α. 1/2018 διορθωτική πράξη πινάκων επικειμένων κυρωμένη την 29-5-2018 με την υπ’ αρ.πρωτ. 241190/4045/2017 Απόφαση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου με την οποία διορθώθηκαν οι Πίνακες Επικειμένων που είχαν κυρωθεί με την αρ.πρωτ. 66264/6-12-2012 Απόφαση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου ο αιτών ζητά να αποζημιωθεί σύμφωνα με το αρ. 1/ 2013 Πρακτικό Εκτίμησης Αξίας Ακινήτων της αρμόδιας επιτροπής του άρθρου 1 του π.δ. 5 / 1986.

Συνεπώς η υπηρεσία μας είναι σύμφωνη ότι ο Δήμος θα πρέπει να αποζημιώσει:

α) το έλλειμμα γης 82,55τμ με 120€/τ.μ. δηλ. με 9.906,00 €

β) τα επικείμενα σύμφωνα με τον παρακάτω αναλυτικό Πίνακα δηλαδή με 13.260,00€

επικείμενα ιδιοκτησίας με αρ.κτ. 0603015

Είδος

Ποσότητα

Κατάσταση

Τιμή Μονάδος

Σύνολο ανά είδος

Σύνολο ανά ιδιοκτησία

Ποσοστό συνιδιοκτησίας

Σύνολο ανά ποσοστό

ΑΜΥΓΔΑΛΙΕΣ

2

ΜΕΓΑΛΕΣ

100

200,00

13260,00

100,00%

13.260,00

ΕΛΙΕΣ

14

ΜΕΓΑΛΕΣ

210

2940,00

ΕΛΙΕΣ

26

ΜΙΚΡΕΣ

100

2600,00

ΣΥΚΙΑ

1

ΜΕΓΑΛΗ

105

105,00

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΕΣ

4

ΜΕΓΑΛΕΣ

105

420,00

ΑΜΠΕΛΙ(στρέμματα)

0,60στρ.

ΜΕΓΑΛΟ

8000

4800,00

ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΕΣ

3

ΜΙΚΡΕΣ

55

165,00

ΛΕΜΟΝΙΑ

1

ΜΕΓΑΛΗ

110

110,00

ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑ

160,00μ.μ.

ΚΑΚΗ κατ.

12

1920,00

ΑΠΟΘΗΚΗ 1 / Κ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗΣ

Ρυμοτ. 54κμ Συνολ. 142,5

ΚΑΚΗ κατ.

Δεν προτείνεται τιμή αποζημίωσης *

ΕΡΕΙΠΙΟ 25τμ κάλυψη

ΕΡΕΙΠΙΟ

Δεν προτείνεται τιμή αποζημίωσης *

* Το κτίριο της Αποθήκης καθώς και το Ερείπιο δεν προτείνεται να αποζημιωθούν καθώς στερούνται των νομιμοποιητικών εγγράφων. (άδεια δόμησης, πιστ/κό παλαιότητας κλπ.)

Συνολικά η αποζημίωσή του κου Σταύρου Μαζιώτη βάση των ανωτέρω θα πρέπει να ανέλθει σε (9.906,00+13.260,00) 23.166,00 €

Με την παρούσα σας αποστέλλουμε τα κάτωθι συνημμένα έγγραφα για τις δικές σας αποφάσεις και ενέργειες.

Συνημμένα:

  1. Αντ/φο Αίτησης υπ΄ αριθμ 1215/14-01-2016 Μαζιώτη Σταύρου

  2. Αντ/φο Υπεύθυνης Δήλωσης ιδιοκτήτη περί αποζημίωσης κτιρίων.

  3. Αντ/φο διορθωτική πράξη 1/ 2018 των πινάκων επικειμένων σελ. 94 -1

  4. Αντ/φο Απόσπασμα Πρακτικού Επιτροπής (πδ 5/86) εκτίμησης αξίας επικειμένων

  5. Αντ/φο Πίνακας και Διαγράμματα διορθωτικής 17 / 2010 Πράξης Εφαρμογής

Ακολούθως ο Πρόεδρος υπενθυμίζει στην Οικονομική Επιτροπή την υπ’ αριθμ. 24/393/2018 απόφασή της, με την οποία ορίστηκε πληρεξούσια δικηγόρος του Δήμου η κ.Φιλιππίδη Παυλίνα-Ιωάννα, προκειμένου να γνωμοδοτήσει επί του ως άνω αιτήματος και θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την υπ’ αριθμ.πρωτ.εισερχ. 32016/20-09-2018 σχετική γνωμοδότηση της πληρεξούσιας δικηγόρου, η οποία, συμπεραίνει ότι :

λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω αποφάσεων, φρονώ ότι ο Δήμος Κορινθίων θα πρέπει να κάνει πλήρως αποδεκτό το ως άνω αίτημα του αιτούντος, να καθορίσει την οριστική μονάδα αποζημίωσης λόγω ελλείματος γης στο ποσό των 120,00 ευρώ ανά τ.μ., γης, ήτοι να αποζημιώσει τον Σταύρο Μαζιώτη με το συνολικό ποσό των 9.906,00 ευρώ (822,55 Χ 120 ευρώ/ τ.μ. = 9.906,00) και να προχωρήσει, υπό τις προϋποθέσεις αυτές, στη σύνταξη πρακτικού εξώδικου συμβιβασμού με αυτόν.

Ο αιτών, περαιτέρω, με την απευθυνόμενη προς τον Δήμο Κορινθίων αίτησή του, αιτείται -προτείνει να καθοριστεί συμβιβαστικά, με τη σύνταξη πρακτικού εξώδικου συμβιβασμού, η οριστική τιμή μονάδος της αποζημίωσης των ρυμοτομούμενων επικειμένων των ανωτέρω ιδιοκτησιών του, σύμφωνα με τις τιμές μονάδος, που καθορίστηκαν από την Επιτροπή του π.δ.5/1986 τόσο στο υπ’ αριθμ. 1/2013 Πρακτικό Εκτίμησης Αξίας Επικειμένων του σχεδίου πόλεως στην περιοχή “Μπαθαρίστρα-Δέλτα” του Δήμου Κορινθίων όσο και στο υπ’αριθμ.1/2016 τοιούτο.

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.πρωτ.25772/3140/2018/01-08-2018 Εισήγηση της Υπηρεσίας Πολεοδομικών Εφαρμογών και Μελετών του Τμήματος Πολεοδομίας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων, προτείνεται ο αιτών να αποζημιωθεί για τα ρυμοτομούμενα επικείμενα της ιδιοκτησίας με κ.α.κ.0603015, όπως ακολούθως αναφέρεται στον κάτωθι πίνακα, ωστόσο όσον αφορά το κτίριο της αποθήκης και το ερείπιο, αυτά προτείνεται να μηςν αποζημιωθούν, καθώς στερούνται των απαραίτητων νομιμοποιητικών εγγράφων (Άδεια δόμησης, πιστοποιητικό παλαιότητας κλπ).

Συνεπώς ο αιτών θα πρέπει να αποζημιωθεί για τα ρυμοτομούμενα επικείμενα της ιδιοκτησίας του με κ.α.κ. 0600315, όπως ακολούθως αναφέρεται στον κάτωθι πίνακα, δηλαδή συνολικά με το ποσό των 13.260,00 ευρώ, ως εξής:

Επικείμενα της με Κ.Α.Κ. 0603015 ιδιοκτησίας

Είδος επικειμένου

Ποσότητα

Κατάσταση

Τιμή Μονάδος

Συνολική αποζημίωση σε 

ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑ

160,00μ.μ.

ΚΑΚΗ κατ.

12,00/μ.μ.

1.920,00

ΑΜΥΓΔΑΛΙΕΣ

2

ΜΕΓΑΛΕΣ

100,00€/τεμ.

200,00

ΕΛΙΕΣ

14

ΜΕΓΑΛΕΣ

210,00€/τεμ

2.940,00

ΕΛΙΕΣ

26

ΜΙΚΡΕΣ

100,00€/τεμ

2.600,00

ΣΥΚΙΑ

1

ΜΕΓΑΛΗ

105,00€/τεμ

105,00

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΕΣ

4

ΜΕΓΑΛΕΣ

105,00€/τεμ

420,00

ΑΜΠΕΛΙ (στρέμματα)

0,60στρ.

ΜΕΓΑΛΟ

8.000

4.800,00

ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΕΣ

3

ΜΙΚΡΕΣ

55€/τεμ

165,00

ΛΕΜΟΝΙΑ

1

ΜΕΓΑΛΗ

110€/τεμ

110,00

ΑΠΟΘΗΚΗ 1 / Κ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗΣ

ΚΑΚΗ κατ.

Δεν προτείνεται τιμή αποζημίωσης

ΕΡΕΙΠΙΟ 25τμ κάλυψη

ΕΡΕΙΠΙΟ

Δεν προτείνεται τιμή αποζημίωσης

Σύνολο : 13.260,00 

Μετά ταύτα φρονώ ότι ο Δήμος Κορινθίων θα πρέπει να καθορίσει την οριστική τιμή μονάδος αποζημίωσης για καθένα από τα επικείμενα που αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα, σύμφωνα με τις τιμές, που αναφέρονται σε αυτόν, κατά είδος, κατηγορία και τιμή μονάδος κα να προχωρήσει στη σύνταξη πρακτικού εξώδικού συμβιβασμού.”

Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος προτείνει στην Οικονομική Επιτροπή να κάνει δεκτό το αίτημα του κ.Μαζιώτη Σταύρου του Γεωργίου, ιδιοκτήτη του με αρ. κτ. 0603015 γεωτεμαχίου σε ποσοστό 100% που βρίσκεται στο σχέδιο πόλης της Κορίνθου περιοχή “Μπαθαρίστρα – Δέλτα” στα ΟΤ. 769, 771 & ΚΧ770, 771απερί εξώδικου συμβιβασμού για τον καθορισμό τιμής μονάδος αποζημίωσης γης και επικειμένων, για επιφάνεια γης 82,55 τ.μ. με προτεινόμενη τιμή 120/τ.μ. και επικειμένων με προτεινόμενες τιμές μονάδας αυτές, που καθορίστηκαν από την Επιτροπή του π.δ. 5/1986 και που αφορούν το γεωτεμάχιο ιδιοκτησίας του με αρ. κτ. 0603015, σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας. Δηλαδή ο Δήμος να αποζημιώσει: α) το έλλειμμα γης 82,55τμ με 120€/τ.μ. δηλαδή με 9.906,00€ και β) τα επικείμενα σύμφωνα με τον σχετικό αναλυτικό Πίνακα, δηλαδή με 13.260,00€.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’ όψιν την εισήγηση του Προέδρου, την ως άνω σχετική εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου και τα συνημμένα αυτής έγγραφα, την υπ’ αριθμ. πρωτ.εισερχ. 32016/20-09-2018 σχετική γνωμοδότηση της πληρεξούσιας δικηγόρουτου Δήμου κ.Φιλιππίδη Παυλίνας-Ιωάννας, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, καθώς και όλες τις λοιπές σχετικές ισχύουσες διατάξεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.- Τον εξώδικο συμβιβασμό για α)τον καθορισμό τιμής μονάδος αποζημίωσης γης και β)αποζημίωσης επικειμένων του κ.Μαζιώτη Σταύρου του Γεωργίου ιδιοκτήτη σε ποσοστό 100% του γεωτεμαχίου με Κ.Α.Κ. 0603015, που βρίσκεται στο σχέδιο πόλης της Κορίνθου περιοχή “Μπαθαρίστρα – Δέλτα” στα ΟΤ. 769, 771 & ΚΧ770, 771α, ως εξής :

α)με τιμή μονάδος τα 120,00€/τ.μ. για επιφάνεια γης 82,55 τ.μ., ήτοι 82,55*120€/τ.μ.=9.906,00 € και

β) τα επικείμενα σύμφωνα με τον σχετικό αναλυτικό Πίνακα, δηλαδή με 13.260,00€.

Δηλαδή, η καταβολή αποζημίωσης από τον Δήμο Κορινθίων στον ανωτέρω ανέρχεται συνολικά σε α)για επιφάνεια 82,55τ.μ.συνολικό ποσό 9.906,00€ και β)για επικείμενα 13.260,00  δηλαδή αθροιστικά, στο ποσό των 9.906,00+ 13.260,00 = 23.166,00 € όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει τον δημοτικό προϋπολογισμό έτους 2018, και τους ΚΑ 30/7111.0003 με τίτλο «Απαλλοτριώσεις ακινήτων» ποσού 1.582.000,00€ και ΚΑ 30/7111.0008 με τίτλο «Αποζημιώσεις επικειμένων περιοχών επέκτασης σχεδίου πόλεως» ποσού 350.000,00€.

Β.- Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Κορινθίων για την υπογραφή των απαιτούμενων για τον εξώδικο συμβιβασμό εγγράφων.

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 28/450/2018.-

Leave a Comment