Απόφαση αριθμ. 28/451/2018

Απόφαση αριθμ. 28/451/2018

Ημ/νία Δημοσίευσης : 7/2/2019
 Αριθμός Πρακτικού 28

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 1510-2018

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζήμο Κωνσταντίνο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 75/2017 και β)με αριθμό 90/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 15η Οκτωβρίου 2018, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv σε ορθ. επαν. υπ’ αριθμ. 35056/11-10-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Βλάσσης Δημ., 3)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Φαρμάκη Γεωργ.), 4)Μπάκουλης Δημ., 5)Ζήμος Κων., 6)Νανόπουλος Βασ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Δημητρόπουλος Κων., 2)Κορδώσης Χρ., 3)Ζώγκος Ανδρ..

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 451η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 15ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Περί αιτήματος εξώδικου συμβιβασμού για τον καθορισμό τιμής μονάδος της αποζημίωσης λόγω ελλείμματος γης και προσκύρωσης για την ιδιοκτησία της φερόμενης ιδιοκτήτριας κ.Μπίρη Αφροδίτης με κωδικό κτηματογράφησης 0612021 που περιλαμβάνεται στα Ο.Τ. 812 & Ο.Τ.815 του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως περιοχής “Μπαθαρίστρα-Δέλτα” Δημου Κορινθίων»θέτει υπ’ όψιν των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την υπ’ αριθμ. 14628/1708/03-05-2018 εισήγηση της Υπηρεσίας Πολεοδομικών Εφαρμογών και Μελετών, της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:

ΘΕΜΑΕξώδικος συμβιβασμός για τον καθορισμό τιμής μονάδος της αποζημίωσης λόγω ελλείμματος γης και προσκύρωσης για την ιδιοκτησία της φερόμενης ιδιοκτήτριας κας Μπίρη Αφροδίτης με κωδικό κτηματογράφησης 0612021 που περιλαμβάνεται στα Ο.Τ 812 & Ο.Τ 815 του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως περιοχής ”Μπαθαρίστρα – Δέλτα” Δήμου Κορινθίων”

Η κα Αφροδίτη Μπίρη του Χαράλαμπου και της Αικατερίνης με την αριθμ.πρωτ.14184/1675/2018 αίτησή της, ζητά εξώδικο συμβιβασμό για τον καθορισμό τιμής μονάδος της αποζημίωσης λόγω ελλείιμματος γης και προσκύρωσης, ως φερόμενη ιδιοκτήτρια της ιδιοκτησίας με κωδικό αριθμό κτηματογράφησης 0612021 που περιλαμβάνεται στα Ο.Τ 812 & Ο.Τ 815 του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως περιοχής “Μπαθαρίστρα – Δέλτα” Δήμου Κορινθίων, σύμφωνα με την πράξη εφαρμογής που κυρώθηκε με την αριθμ.πρωτ. 3920/15-05-2009 απόφαση Νομάρχη Κορινθίας (Μεταγραφή τόμος 563/αριθμός 493), όπως έχει διορθωθεί για την ιδιοκτησία αυτή με την υπ’ αριθμ.01/2018 διορθωτική πράξη εφαρμογής που κυρώθηκε με την αριθμ.πρωτ. 5870/83/06-03-2018 απόφαση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου (αριθμ.καταχώρησης κτηματολογίου 485/13-04-2018).

Συγκεκριμένα, αιτείται τον καθορισμό της τιμής μονάδος του δικαιώματος αποζημίωσής της από το Δήμο Κορινθίων, για συνολική επιφάνεια 68,03 τ.μ με εκατόν είκοσι ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο (120,00 €/τ.μ ) αποδεχόμενη την υπ’ αριθμ. 5/82/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων.

Η αποζημίωση συνολικής επιφάνειας 68,03 τ.μ επιμερίζεται σε :

α) αποζημίωση λόγω ελλείμματος γης επιφάνειας 68,00 τ.μ όπως αναγράφεται στις στήλες 50 και 52 του πίνακα της κυρωμένης διορθωτικής πράξης εφαρμογής και

β) αποζημίωση λόγω προσκύρωσης μέσω ΟΤΑ από την όμορη ιδιοκτησία με κωδικό αριθμό 0612020 επιφάνειας 0,03 τ.μ όπως αναγράφεται στις στήλες 51 και 52 του πίνακα της κυρωμένης διορθωτικής πράξης εφαρμογής.

Παρακαλούμε για τη λήψη σχετικής αποφασης περί της αποδοχής ή μη του εξώδικου συμβιβασμού σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.3852/2010.

Συνημμένα:

  1. Η αριθμ. πρωτ. 14184/1675/2018 αίτηση της κας Αφροδίτης Μπίρη του Χαράλαμπου

  2. Η με αριθμ. Πρωτ. 5870/83/06-03-2018 απόφαση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κύρωση διορθωτικής πράξης εφαρμογής

  3. Αντίγραφο του πίνακα της κυρωμένης πράξης εφαρμογής για την ιδιοκτησία με κ.α 0612021

  4. Απόσπασμα του διαγράμματος της κυρωμένης πράξης εφαρμογής κλίμακας 1:1000

Ακολούθως ο Πρόεδρος υπενθυμίζει στην Οικονομική Επιτροπή την υπ’ αριθμ. 12/213/2018 απόφασή της, με την οποία ορίστηκε πληρεξούσια δικηγόρος του Δήμου η κ.Γιαλού Βαρβάρα, προκειμένου να γνωμοδοτήσει επί του ως άνω αιτήματος και θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την υπ’ αριθμ.πρωτ.εισερχ.31976/20-09-2018 σχετική γνωμοδότηση της πληρεξούσιας δικηγόρου, η οποία, συμπεραίνει ότι :

“ ..θεωρώ ότι συμφέρει τον Δήμο Κορινθίων να προβεί σε εξώδικο συμβιβασμό με την αιτούσα Αφροδίτη Μπίρη του Χαράλαμπου και της Αικατερίνης, φερόμενη ιδιοκτήτρια, κατά ποσοστό 100% της ιδιοκτησίας με κωδικό αριθμό κτηματογράφησης 0612021 των Ο.Τ.812 και 815, για τον καθορισμό της τιμής μονάδος αποζημιώσεως, που οφείλεται από τον Δήμο Κορινθίων προς την άνω ιδιοκτησία, λόγω ελλείμματος γης για 68,00 τ.μ., και λόγω προσκύρωσης για 0,03 τ.μ., κατά τα ανωτέρω εκτιθέμενα και συνολικώς για (68,00+ 0,03)=68,03 τ.μ, γης, στο ποσό των 120 ευρώ ανά τ.μ., σύμφωνα και με την υπ’ αριθμ. 82/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κορίνθου.

Σας επισημαίνω ότι σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 23 του Ν.2882/2001 “ο συμβιβαστικός προσδιορισμός της αποζημίωσης ισχύει με την αίρεση ότι ο διάδικος που μετέσχε στον συμβιβασμό θα αναγνωρισθεί τελικά ως δικαιούχος κατά τη διαδικασία των άρθρων 26 και επόμενα..” ”

Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος προτείνει στην Οικονομική Επιτροπή να κάνει δεκτό το αίτημα της κ.Μπίρη Αφροδίτης του Χαράλαμπου περί εξώδικου συμβιβασμού, για τον καθορισμό της τιμής μονάδος αποζημίωσης λόγω ελλείματος γης και προσκύρωσης, με προτεινόμενη τιμή μονάδος εκατόν είκοσι ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο (120,00 €/τ.μ), για συνολική επιφάνεια γης 68,03 τ.μ. που αφορούν το γεωτεμάχιο ιδιοκτησίας της με αρ. κτ. 0612021, σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίαςΔηλαδή, ο Δήμος να αποζημιώσει συνολική επιφάνεια γης 68,03 τ.μ. Χ120€/τ.μ.= 8.163,6€.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’ όψιν την εισήγηση του Προέδρου, την ως άνω σχετική εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου και τα συνημμένα αυτής έγγραφα, την υπ’ αριθμ. πρωτ.εισερχ. 31976/20-09-2018 σχετική γνωμοδότηση της πληρεξούσιας δικηγόρουτου Δήμου κ.Γιαλού Βαρβάρας, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, καθώς και όλες τις λοιπές σχετικές ισχύουσες διατάξεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.- Τον εξώδικο συμβιβασμό για τον καθορισμό τιμής μονάδος αποζημίωσης γης λόγω ελλείμματος γης και προσκύρωσης, της κ.Μπίρη Αφροδίτης του Χαράλαμπου, ως φερόμενης ιδιοκτήτριας της ιδιοκτησίας με κωδικό αριθμό κτηματογράφησης 0612021 που περιλαμβάνεται στα Ο.Τ 812 & Ο.Τ 815 του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως περιοχής “Μπαθαρίστρα – Δέλτα” Δήμου Κορινθίων, με τιμή μονάδος τα 120,00€/τ.μ. για συνολική επιφάνεια γης 68,03 τ.μ.. (68,00+ 0,03).

Δηλαδή, η καταβολή αποζημίωσης από τον Δήμο Κορινθίων στην ανωτέρω, ανέρχεται συνολικά σε ποσό8.163,6€ για συνολική επιφάνεια γης 68,03 τ.μ.όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει τον δημοτικό προϋπολογισμό έτους 2018 και τον ΚΑ 30/7111.0003 με τίτλο «Απαλλοτριώσεις ακινήτων» ποσού 1.582.000,00€ .

Β.- Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Κορινθίων για την υπογραφή των απαιτούμενων για τον εξώδικο συμβιβασμό εγγράφων.

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 28/451/2018.- 

Leave a Comment