Απόφαση αριθμ. 28/453/2018

Απόφαση αριθμ. 28/453/2018

Ημ/νία Δημοσίευσης : 27/2/2019

Αριθμός Πρακτικού 28 Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv Της  15-10-2018   Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζήμο Κωνσταντίνο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 75/2017 και β)με αριθμό 90/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 15η Οκτωβρίου 2018, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv σε ορθ. επαν. υπ’ αριθμ. 35056/11-10-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.   Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία. Π α ρ ό ν τ ε ς 1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Βλάσσης Δημ., 3)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Φαρμάκη Γεωργ.), 4)Μπάκουλης Δημ., 5)Ζήμος Κων., 6)Νανόπουλος Βασ..  Α π ό ν τ ε ς 1)Δημητρόπουλος Κων., 2)Κορδώσης Χρ., 3)Ζώγκος Ανδρ..   Ο  Πρόεδρος  αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. ΑΠΟΦΑΣΗ 453η: Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας την εισήγησή του για το 16ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών», υπενθυμίζει στα μέλη της Επιτροπής την αριθμ. 402/2018 απόφασή τους, με την οποία ορίστηκε πληρεξούσιος δικηγόρος του Δήμου ο κ.Γκότσης Γεώργιος με εντολή να ασκήσει έφεση του Δήμου Κορινθίων κατά της Ευαγγελίας Σπηλιώτη και κατά της με αριθμό 7/2018 απόφασης Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου.  Σε εκτέλεση της εντολής αυτής κατέθεσε ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Ναυπλίου την με αριθμό κατάθεσης 505/2018 έφεση του Δήμου Κορινθίων κατά της Ευαγγ. Σπηλιώτη και κατά της αριθμ. 7/2018 απόφασης Μον. Πρωτ. Κορίνθου, αντίγραφο της οποίας προσκόμισε στο Δήμο μας, προκειμένου να οριστεί δικαστικός επιμελητής για τη νόμιμη επίδοσή της.  Για το σκοπό αυτό και προκειμένου να υποστηριχθούν τα συμφέροντα του Δήμου, θα πρέπει να οριστεί δικαστικός επιμελητής για να κάνει τις νόμιμες επιδόσεις κι ο Πρόεδρος προτείνει τον ορισμό της δικαστικής επιμελήτριας Κορίνθου κ. Γιαννοπούλου Κωνσταντίνας.                                                                                                                                                                                            Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου,  τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, και κάθε άλλη ισχύουσα σχετική διάταξη,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(μειοψηφούντος του κ. Νανόπουλου Β., διότι διαφωνεί με τον τρόπο ορισμού των δικηγόρων και ζητά να γίνεται σε συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο, όπως η μειοψηφία έχει προτείνει)    Ορίζει πληρεξούσια δικαστική επιμελήτρια του Δήμου Κορινθίων τη δικαστική επιμελήτρια  Κορίνθου κ. Γιαννοπούλου Κωνσταντίνα, στην οποία δίνει εντολή, σε συνεργασία με τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Δήμου κ. Γκότση Γεώργιο (Κολοκοτρώνη 50, Κόρινθος, τηλ.  27410 85106), να προβεί εμπρόθεσμα στη νόμιμη κοινοποίηση της με αριθμό κατάθεσης 505/25-09-2018 έφεσης ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Ναυπλίου του Δήμου Κορινθίων κατά της Ευαγγελίας συζ. Στυλ. Σπηλιώτη και κατά της με αριθμό 7/2018 απόφασης Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου.        Η αμοιβή της ανωτέρω δικαστικής επιμελήτριας θα οριστεί βάσει της ΚΥΑ 76297/30-10-2015 Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικών περί καθορισμού αμοιβών δικαστικών επιμελητών (ΦΕΚ 2346β΄/30-10-2015) και της όμοιας 21798/11-03-2016 (ΦΕΚ 709β΄/16-03-2016), όπως ισχύει,  και κάθε άλλης σχετικής ισχύουσας νομοθετικής διάταξης.   Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει. Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 28/453/2018.-

Leave a Comment