Απόφαση αριθμ. 28/465/2018

Απόφαση αριθμ. 28/465/2018

Ημ/νία Δημοσίευσης : 7/2/2019
 Αριθμός Πρακτικού 28

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 1510-2018

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζήμο Κωνσταντίνο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 75/2017 και β)με αριθμό 90/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 15η Οκτωβρίου 2018, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv σε ορθ. επαν. υπ’ αριθμ. 35056/11-10-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Βλάσσης Δημ., 3)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Φαρμάκη Γεωργ.), 4)Μπάκουλης Δημ., 5)Ζήμος Κων., 6)Νανόπουλος Βασ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Δημητρόπουλος Κων., 2)Κορδώσης Χρ., 3)Ζώγκος Ανδρ..

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 465η: Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας την εισήγησή του για το 16ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών», υπενθυμίζει στα μέλη της Επιτροπής την υπ’ αριθμ. 3/38/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία είχε οριστεί ως πληρεξούσια δικηγόρος του Δήμου Κορινθίων η δικηγόρος στο Πρωτοδικείο Κορίνθου κ.Μήτσουλα Παναγούλα σε συνέχεια της υπ’ αριθμ.766/2014 τελεσίδικης απόφασης του Ειρηνοδικείου Κορίνθου, να αξιώσει με αγωγή ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου, την επιστροφή του συνολικού ποσού των (3700+3700=) 7400,00€ από τους κ.κ. Κων/νο Σαίνη και Ιωάννη Στέργιο Μαγιάτη, που είχε εισπραχθεί από αυτούς από το Δήμο Κορινθίων, (3.700,00€ από καθένα ) σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ.402/2011 απόφασης περί λήψεως ασφαλιστικών μέτρων του Ειρηνοδικείου Κορίνθου και δυνάμει του από 31.10.2011 κατασχετηρίου εις χείρας τρίτων των άνω.

Ακολούθως ο Πρόεδρος θέτει υπ’ όψιν των μελών το υπ’ αριθμ. Πρωτ. Εισερχ. 34257/05-10-2018 σημείωμα της πληρεξούσιας δικηγόρου, που έχει ως εξής:

Αίτηση Παναγούλας Μήτσουλα Δικηγόρου του Δ.Σ. Κορίνθου

Με την υπ’ αριθμ. 3/38/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων μου δόθηκε εντολή να καταθέσω ενώπιον του Ειρηνοδικείου Κορίνθου αγωγή με την οποία να αξιώσω για λογαριασμό του Δήμου Κορινθίων την επιστροφή του συνολικού ποσού των (3700+3700=) 7400,00€ από τους Κων/νο Σαίνη και Ιωάννη Στέργιο Μαγιάτη.

Κατόπιν της άνω εντολής και ενόψει της άμεσης καταθέσεως της άνω αγωγής, παρακαλώ όπως ορίσετε δικαστικό επιμελητή στο Πρωτοδικείο Αθηνών προκειμένου να προβεί σε όλες τις κοινοποιήσεις που θα προκύψουν εκ της ασκήσεως της αγωγής για λογαριασμό του Δήμου Κορινθίων.

Ο Πρόεδρος ακολούθως λέει ότι, προκειμένου να υποστηριχθούν τα συμφέροντα του Δήμου θα πρέπει, για την επίδοση της εν λόγω Αγωγής να ορισθούν : πληρεξούσιος Δικαστικός Επιμελητής Εφετείου Αθηνών για την επίδοση στον κ.Ιωάννη-Στέργιο Μαγιάτη του Σταματίου, κάτοικο Γέρακα Αττικής, καθώς και πληρεξούσιος Δικαστικός Επιμελητής Πρωτοδικείου Αιγίου για την επίδοση στον κ.Κωνσταντίνο Σαΐνη του Αθανασίου, κάτοικο Τοπικής Κοινότητας Αιγών, Δημοτικού Διαμερίσματος Αιγείρας Αχαΐας. Προτείνει δε για τον λόγο αυτόν, τον Δικαστικό Επιμελητή Εφετείου Αθηνών κ.Διαμαντή Ανδρέα και τον Δικαστικό Επιμελητή Πρωτοδικείου Αιγίου κ.Τσερεντζούλια Θεοφάνη – “Θ.Τσερεντζούλιας- Μ.Τζίφα – Αστική εταιρεία Δικαστικών επιμελητών”.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’ όψιν την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, το υπ’ αριθμ. Πρωτ. Εισερχ. 34257/05-10-2018 σημείωμα της πληρεξούσιας δικηγόρου, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 και κάθε άλλη ισχύουσα, σχετική, νομοθετική διάταξη

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(μειοψηφούντος του κ.Νανόπουλου Β. διότι διαφωνεί με τον τρόπο ορισμού των δικηγόρων και ζητά να γίνεται σε συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο, όπως η μειοψηφία έχει προτείνει)

Ορίζει πληρεξούσιους δικαστικούς επιμελητές του Δήμου Κορινθίων στην ανωτέρω υπόθεση, με την εντολή σε συνεργασία με την πληρεξούσια Δικηγόρο Κορίνθου κ.Μήτσουλα Παναγούλα να προβούν στην κοινοποίηση της εν λόγω αγωγής εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας από την κατάθεσή της, ως εξής:

  1. Τον Δικαστικό Επιμελητή Εφετείου Αθηνών κ.Διαμαντή Ανδρέα για την επίδοση στον κ.Ιωάννη-Στέργιο Μαγιάτη του Σταματίου, κάτοικο Γέρακα Αττικής,

  2. Τον Δικαστικό Επιμελητή Πρωτοδικείου Αιγίου κ.Τσερεντζούλια Θεοφάνη – “Θ.Τσερεντζούλιας- Μ.Τζίφα – Αστική εταιρεία Δικαστικών επιμελητών”, για την επίδοση στον κ.Κωνσταντίνο Σαΐνη του Αθανασίου, κάτοικο Τοπικής Κοινότητας Αιγών, Δημοτικού Διαμερίσματος Αιγείρας Αχαΐας.

Η αμοιβή των ανωτέρω δικαστικών επιμελητών θα οριστεί βάσει της ΚΥΑ 76297/30-10-2015 Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικών περί καθορισμού αμοιβών δικαστικών επιμελητών (ΦΕΚ 2346β΄/30-10-2015) και της όμοιας 21798/11-03-2016 (ΦΕΚ 709β΄/16-03-2016) και κάθε άλλης σχετικής, ισχύουσας νομοθετικής διάταξης.

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 28/465/2018.-

Leave a Comment