Απόφαση αριθμ. 28/471/2018

Απόφαση αριθμ. 28/471/2018

Ημ/νία Δημοσίευσης : 7/2/2019
  Αριθμός Πρακτικού 28

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 1510-2018

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζήμο Κωνσταντίνο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 75/2017 και β)με αριθμό 90/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 15η Οκτωβρίου 2018, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv σε ορθ. επαν. υπ’ αριθμ. 35056/11-10-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Βλάσσης Δημ., 3)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Φαρμάκη Γεωργ.), 4)Μπάκουλης Δημ., 5)Ζήμος Κων., 6)Νανόπουλος Βασ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Δημητρόπουλος Κων., 2)Κορδώσης Χρ., 3)Ζώγκος Ανδρ..

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 471η: Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας την εισήγησή του για το 16ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών»θέτει υπ’ όψιν των μελών την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 27597/3334/14-09-2018 εισήγηση της Υπηρεσίας Πολεοδομικών Εφαρμογών και Μελετών, της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: “Αίτημα αποζημίωσης γης με συμβιβασμό λόγω ένταξης ιδιοκτησίας στο σχέδιο πόλης περιοχής Μπαθαρίστρα – Δέλτα Κορίνθου”

Με το αριθμό 27597 / 3334 / 2018 αιτημά τους οι 1) Αφροδίτη Μεγαρίτου και 2) Δήμητρα Μεγαρίτου του Δημητρίου και της Βάγιας, ως κληρονόμοι εκ διαθήκης του πατέρα τους Δημητρίου ο οποίος κατά το χρόνο (15-5-2009) κύρωσης της Πράξης Εφαρμογής (Π.Ε.) του σχεδίου πόλης της πόλης της Κορίνθου στην περιοχή “Μπαθαρίστρα – Δέλτα” είχε στην κατοχή του το γεωτεμάχιο με αρ. κτ. 0625011 στα ΟΤ 861 και ΚΧ. 862 σε ποσοστό 100%

ΖΗΤΟΥΝ διά της πληρεξουσίας δικηγόρου τους κα Ιωάννας Ασπροποταμίτη τον εξώδικο συμβιβασμό:

για το δικαίωμα αποζημίωσης γης λόγω ελλείμματος γης συνολικής έκτασης 290,96τμ με τιμή τετραγωνικού μέτρου 130/τμ ή και οποιοδήποτε εν τέλει προκύψει και μέχρι 120/τμΣτην αίτηση περιγράφονται και προγενέστερες αιτήσεις των ιδίων και του πατέρα αυτών οι οποίες όμως δεν τελεσφόρησαν.

ΤΩΡΑ και σύμφωνα με την με αρ.3920 / 15-5-2009 απόφαση Νομάρχη Κορινθίας με την οποία κυρώθηκε η Π.Ε.

ΚΑΙ επειδή η ελάχιστη αποδεκτή από τους αιτούντες προτεινόμενη τιμή μονάδος αποζημίωσης για τη γη δηλαδή 120/τμ είναι σύμφωνη με αυτή που καθόρισε το Δημοτικό Συμβούλιο με τις 512 / 2013 και 82 / 2016 αποφάσεις του η υπηρεσία μας είναι σύμφωνη ότι ο Δήμος θα πρέπει να αποζημιώσει τις αιτούσες με την ελάχιστη προτεινόμενη τιμή μονάδος.

Βάση των ανωτέρω η συνολική αποζημίωση της απαλλοτρίωσης των 290,96 τμ θα πρέπει να ανέλθει σε 290,96τμ*120/τμ= 34.915,20 € το οποίο και να επιμερισθεί κατά το ήμισυ σε εκάστη εκ των αιτουσών.

Με την παρούσα σας αποστέλλουμε τα κάτωθι συνημμένα έγγραφα για τον ορισμό δικηγόρου ώστε να γνωμοδοτήσει για τον εξώδικο συμβιβασμό καθορισμού τιμής μονάδος γης και τις εν συνεχεία δικές σας αποφάσεις.

Τέλος σημειώνεται ότι οι αιτούσες την αποζημίωση ζητούν να κληθούν κατά τη συνεδρίαση τόσο της Οικονομικής Επιτροπής όσο και του Δημοτικού Συμβουλίου.

Συνημμένα:

  1. Φωτ/φο Αίτησης υπ΄ αριθμ 27597 / 3334 / 2018 αίτηση Αφροδίτης και Δήμητρας Μεγαρίτου

  2. Φωτ/φο Πινάκων και Διαγράμματος της κυρωμένης Π.Ε. με την 3920/2009 Απ.Νομ.Κορ.

  3. Φωτ/φο Απόφαση καθορισμού αξίας ακινήτων Δ.Σ. Κορινθίων 512/2013 & 82 /2 016

Ακολούθως ο Πρόεδρος λέει ότι, προκειμένου να υποστηριχθούν τα συμφέροντα του Δήμου θα πρέπει να οριστεί πληρεξούσιος δικηγόρος, ο οποίος θα γνωμοδοτήσει επί της ανωτέρω Αιτήσεως των 1) Αφροδίτης Μεγαρίτου και 2) Δήμητρας Μεγαρίτου του Δημητρίου και της Βάγιας, περί εξώδικου συμβιβασμού για τον καθορισμό τιμής μονάδος αποζημίωσης λόγω ελλείματος γης με προτεινόμενη τιμή μονάδος τετραγωνικού μέτρου 130/τμ ή και οποιοδήποτε εν τέλει προκύψει και μέχρι 120/τμΓια τον λόγο δε αυτόν προτείνει την δικηγόρο Κορίνθου κ.Θωμαΐδου Αγλαΐα.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’ όψιν την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την σχετική εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας, τις διατάξεις του άρθρου 72 Ν. 3852/2010 και κάθε άλλη ισχύουσα, σχετική, νομοθετική διάταξη,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(μειοψηφούντος του κ. Νανόπουλου Β. διότι διαφωνεί με τον τρόπο ορισμού των δικηγόρων και ζητά να γίνεται σε συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο, όπως η μειοψηφία έχει προτείνει)

Ορίζει πληρεξούσια δικηγόρο του Δήμου Κορινθίων στην ανωτέρω υπόθεση, την δικηγόρο στο Πρωτοδικείο Κορίνθου κ.Θωμαΐδου Αγλαΐα, στην οποία δίνει εντολή να γνωμοδοτήσει προς τον Δήμο Κορινθίων, επί της ανωτέρω αιτήσεως των 1) Αφροδίτης Μεγαρίτου και 2) Δήμητρας Μεγαρίτου του Δημητρίου και της Βάγιας, περί εξώδικου συμβιβασμού για τον καθορισμό της τιμής μονάδος αποζημίωσης λόγω ελλείματος γης με προτεινόμενη τιμή μονάδος τετραγωνικού μέτρου 130/τμ ή και οποιοδήποτε εν τέλει προκύψει και μέχρι 120/τμως φερόμενων κληρονόμων εκ διαθήκης του πατέρα τους Δημητρίου ο οποίος κατά το χρόνο (15-5-2009) κύρωσης της Πράξης Εφαρμογής (Π.Ε.) του σχεδίου πόλης της πόλης της Κορίνθου στην περιοχή “Μπαθαρίστρα – Δέλτα” είχε στην κατοχή του το γεωτεμάχιο με αρ. κτ. 0625011 στα ΟΤ 861 και ΚΧ. 862 σε ποσοστό 100%, όπως ακριβώς και αναλυτικά περιγράφεται ανωτέρω.

Η αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου θα βασισθεί στις ελάχιστες αμοιβές που προβλέπονται από τον Νέο Κώδικα Δικηγόρων (Ν.4194/2013 – ΦΕΚ Α΄208/2013, όπως ισχύει με τον Ν. 4205/2013 – ΦΕΚ Α΄ 242/2013), καθώς και από τα Παραρτήματα που τον συνοδεύουν.

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 28/471/2018.-

Leave a Comment