Απόφαση αριθμ. 28/472/2018

Απόφαση αριθμ. 28/472/2018

Ημ/νία Δημοσίευσης : 7/2/2019
 Αριθμός Πρακτικού 28

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 1510-2018

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζήμο Κωνσταντίνο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 75/2017 και β)με αριθμό 90/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 15η Οκτωβρίου 2018, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv σε ορθ. επαν. υπ’ αριθμ. 35056/11-10-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Βλάσσης Δημ., 3)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Φαρμάκη Γεωργ.), 4)Μπάκουλης Δημ., 5)Ζήμος Κων., 6)Νανόπουλος Βασ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Δημητρόπουλος Κων., 2)Κορδώσης Χρ., 3)Ζώγκος Ανδρ..

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 472η: Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας την εισήγησή του για το 16ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών»θέτει υπ’ όψιν των μελών την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 16465/198/05-10-2018 εισήγηση της Υπηρεσίας Πολεοδομικών Εφαρμογών και Μελετών, της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: “Αίτημα εξώδικου συμβιβασμού για οφειλή μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα λόγω ένταξης ιδιοκτησίας στο σχέδιο πόλης περιοχής Μπαθαρίστρα – Δέλτα Κορίνθου”

Με το υπ’ αριθμ.πρωτ. 16465 / 198 /18 – 05 -2018 αίτημα τους οι Ντάσης Αχιλλέας του Πέτρου και της Κατερίνας και η σύζυγος αυτού Ντάση Ελένη το γένος Μήτσου Μήτσου και Βασίλως ιδιοκτήτες σε ποσοστό 50% έκαστος του αρχικού γεωτεμαχίου με αρ. κτ. 0604003 και τώρα του τελικού οικοπέδου 03 στο Ο.Τ.758 (ΚΑΕΚ 28055_5403003) της εγκεκριμένης Πολεοδομικής Μελέτης στην περιοχή “Μπαθαρίστρα – Δέλτα” της πόλης της Κορίνθου όπου έχει κυρωθεί η Πράξη Εφαρμογής (Π.Ε.) με αρ.πρωτ. 3920/15-05-2009 Απόφασης Νομάρχη Κορινθίας και για την ιδιοκτησία αυτών έχει διορθωθεί με την υπ’ αριθμό πρωτ.109774 / 2033 / 19-9-2016 Απόφαση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου (α.α 08/2016) ΖΗΤΟΥΝ τον εξώδικο συμβιβασμό προκειμένου να εκπληρώσουν την υποχρέωση τους προς τον Δήμο Κορινθίων η οποία αφορά για έκαστο 15,82τμ μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα.

Η πρόταση τιμής μονάδος του αιτούντα ανέρχεται στην αξία των 120€/τμ. και συμφωνεί με τις 512/2013 και 82/2016 Αποφάσεις Δημοτικού συμβουλίου Κορινθίων έτσι κατά την πρότασή τους θα πρέπει να εισφέρουν στον Δήμο για μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα το συνολικό ποσό των 2*15,82τμ*120€/τμ= 3.796,80€ ή έκαστος 1.898,40€. Η πρόταση των αιτούντων είναι εύλογη και κατά τη γνώμη της υπηρεσίας θα πρέπει να γίνει αποδεκτή.

Με την παρούσα σας αποστέλλουμε τα κάτωθι συνημμένα έγγραφα για τις δικές σας αποφάσεις και ενέργειες.

Συνημμένα:

  1. Αντ/φο Αίτησης υπ΄ αριθμ 16465 / 198 /2018 αίτημα των Αχιλλέα Ντάση και Ελένης Μήτσου

  2. Αντ/φο Πινάκων και Διαγραμμάτων της Διορθωτικής Πράξης Εφαρμογής (α.α 08/2016)

  3. Αντ/φο της 512/2013 και 82/2016 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων

Ακολούθως ο Πρόεδρος λέει ότι, προκειμένου να υποστηριχθούν τα συμφέροντα του Δήμου θα πρέπει να οριστεί πληρεξούσιος δικηγόρος, ο οποίος θα γνωμοδοτήσει επί της ανωτέρω Αιτήσεως των κ.κ. Ντάση Αχιλλέα του Πέτρου και της Κατερίνας και της συζύγου αυτού Ντάση Ελένης το γένος Μήτσου Μήτσου και Βασίλως, περί εξώδικου συμβιβασμού, προκειμένου να εκπληρώσουν την υποχρέωση τους προς τον Δήμο Κορινθίων η οποία αφορά για έκαστο 15,82τμ μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα, με προτεινόμενη τιμή μονάδος τετραγωνικού μέτρου στην αξία των 120€/τμ, σύμφωνα και με τις 512/2013 και 82/2016 Αποφάσεις Δημοτικού συμβουλίου Κορινθίων. Για τον λόγο δε αυτόν προτείνει την δικηγόρο Κορίνθου κ.Βαρδουνιώτη Σταυρούλα.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’ όψιν την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την σχετική εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας, τις διατάξεις του άρθρου 72 Ν. 3852/2010 και κάθε άλλη ισχύουσα, σχετική, νομοθετική διάταξη,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(μειοψηφούντος του κ. Νανόπουλου Β. διότι διαφωνεί με τον τρόπο ορισμού των δικηγόρων και ζητά να γίνεται σε συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο, όπως η μειοψηφία έχει προτείνει)

Ορίζει πληρεξούσια δικηγόρο του Δήμου Κορινθίων στην ανωτέρω υπόθεση, την δικηγόρο στο Πρωτοδικείο Κορίνθου κ.Βαρδουνιώτη Σταυρούλα, στην οποία δίνει εντολή να γνωμοδοτήσει προς τον Δήμο Κορινθίων, επί της ανωτέρω αιτήσεως των κ.κ. Ντάση Αχιλλέα του Πέτρου και της Κατερίνας και της συζύγου αυτού Ντάση Ελένης το γένος Μήτσου Μήτσου και Βασίλως, ιδιοκτητών σε ποσοστό 50% έκαστος του αρχικού γεωτεμαχίου με αρ. κτ. 0604003 και τώρα του τελικού οικοπέδου 03 στο Ο.Τ.758 (ΚΑΕΚ 28055_5403003) της εγκεκριμένης Πολεοδομικής Μελέτης στην περιοχή “Μπαθαρίστρα – Δέλτα” της πόλης της Κορίνθου, περί εξώδικου συμβιβασμού προκειμένου να εκπληρώσουν την υποχρέωση τους προς τον Δήμο Κορινθίων η οποία αφορά για έκαστο 15,82τμ μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα, με προτεινόμενη τιμή μονάδος τετραγωνικού μέτρου το ποσό των 120€/τμ, σύμφωνα και με τις υπ’ αριθμ.512/2013 και 82/2016 Αποφάσεις Δημοτικού συμβουλίου Κορινθίων, όπως ακριβώς και αναλυτικά περιγράφεται ανωτέρω.

Η αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου θα βασισθεί στις ελάχιστες αμοιβές που προβλέπονται από τον Νέο Κώδικα Δικηγόρων (Ν.4194/2013 – ΦΕΚ Α΄208/2013, όπως ισχύει με τον Ν. 4205/2013 – ΦΕΚ Α΄ 242/2013), καθώς και από τα Παραρτήματα που τον συνοδεύουν.

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 28/472/2018.-

Leave a Comment