Απόφαση αριθμ. 28/473/2018

Απόφαση αριθμ. 28/473/2018

Ημ/νία Δημοσίευσης : 7/2/2019
 Αριθμός Πρακτικού 28

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 1510-2018

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζήμο Κωνσταντίνο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 75/2017 και β)με αριθμό 90/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 15η Οκτωβρίου 2018, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv σε ορθ. επαν. υπ’ αριθμ. 35056/11-10-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Βλάσσης Δημ., 3)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Φαρμάκη Γεωργ.), 4)Μπάκουλης Δημ., 5)Ζήμος Κων., 6)Νανόπουλος Βασ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Δημητρόπουλος Κων., 2)Κορδώσης Χρ., 3)Ζώγκος Ανδρ..

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 473η: Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας την εισήγησή του για το 16ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών»θέτει υπ’ όψιν των μελών την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 33848/3749/03-10-2018 εισήγηση της Υπηρεσίας Πολεοδομικών Εφαρμογών και Μελετών, της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:

ΘΕΜΑΕξώδικος συμβιβασμός για τον καθορισμό τιμής μονάδος της μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα και της αποζημίωσης των επικειμένων της ιδιοκτησίας με κωδικό αριθμό κτηματογράφησης 0603006 στο Ο.Τ 768 του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως περιοχής ”Μπαθαρίστρα – Δέλτα” του Δήμου Κορινθίων.

Ο κ.Φίλιππος Βλάχος του Μιχαήλ και της Ευθυμίας και ο κ.Μιχαήλ Βλάχος του Φιλίππου και της Αναστασίας με την αριθμ. πρωτ. 28644/3404/2018 αίτησή τους, ζητούν εξώδικο συμβιβασμό για την οφειλόμενη μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα και για την αποζημίωση των επικειμένων, ο μεν πρώτος ως ψιλός κύριος ο δε δεύτερος ως επικαρπωτής της ιδιοκτησίας με κωδικό κτηματογράφησης 0603006 στο Ο.Τ 768 του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως περιοχής ”Μπαθαρίστρα – Δέλτα” Δήμου Κορινθίων.

Η πράξη εφαρμογής της περιοχής έχει κυρωθεί με την υπ΄ αριθμ. 3920/15-05-2009 απόφαση Νομάρχη Κορινθίας.

Οι πίνακες επικειμένων έχουν κυρωθεί με την υπ΄ αριθμ. 66264/6-12-2012 απόφαση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου όπως έχει διορθωθεί για την εν λόγω ιδιοκτησία με την υπ΄ αριθμ. 03/2017 διορθωτική πράξη που έχει κυρωθεί με την υπ΄ αριθμ. 186513/3106/04-10-2017 απόφαση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου.

Σημειώνεται, ότι στον πίνακα πράξης εφαρμογής και πίνακα επικειμένων καταχωρείται ως ιδιοκτήτης στη στήλη 2 αυτών ο ψιλός κύριος και για την ιδιοκτησία αυτή έχει καταχωρηθεί ο κ. Φίλιππος Βλάχος του Μιχαήλ και της Ευθυμίας.

Ειδικότερα:

α) ζητούν τον καθορισμό τιμής μονάδος της οφειλόμενης μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα από την ιδιοκτησία προς το Δήμο Κορινθίων επιφάνειας 0,37 τ.μ σύμφωνα με το κυρωμένο πίνακα της πράξης εφαρμογής με την υπ΄ αριθμ. 3920/15-05-2009 απόφαση Νομάρχη Κορινθίας, με την τιμή των εκατόν είκοσι ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο (120,00 €/τμ) σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 512/2013 απόφαση ΔΣ, οπότε η συνολική οφειλή θα ανέρχεται στα σαράντα τέσσερα ευρώ και σαράντα λεπτά (44,40 €)

β) ζητούν τον καθορισμό τιμής μονάδος της αποζημίωσης των επικειμένων της εν λόγω ιδιοκτησίας, σύμφωνα με τον πίνακα επικειμένων της υπ΄ αριθμ. 03/2017 διορθωτικής πράξης που κυρώθηκε με την υπ΄ αριθμ. 186513/3106/04-10-2017 απόφαση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, αποδεχόμενοι τις τιμές μονάδος που έχουν καθορισθεί με το αριθμ. πρωτ. 56046/10-10-2013 πρακτικό εκτίμησης αξίας επικειμένων της επιτροπής του άρθρου 1 του Π.Δ 5/1986, όπως περιγράφεται στον ακόλουθο πίνακα.

ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡ. ΚΤΗΜ. 0638006 (στην περίμετρο του σχεδίου)

ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ

ΔΑΠΑΝΗ

ΕΛΙΕΣ

11

ΜΕΓΑΛΕΣ

210 €/τεμ.

2.310,00 €

ΕΛΙΑ

1

ΜΙΚΡΗ

100 €/τεμ.

100,00 €

ΣΥΚΙΑ

1

ΜΕΓΑΛΗ

105 €/τεμ.

105,00 €

ΛΕΜΟΝΙΑ

1

ΜΙΚΡΗ

55 €/τεμ.

55,00 €

ΠΟΡΤΑ ΔΙΦΥΛΛΗ ΣΙΔΕΡΕΝΙΑ ΜΕ ΣΙΔΕΡΕΝΙΟ ΠΛΕΓΜΑ (3 μ. Χ 2 μ.)

6 τμ

ΚΑΛΗ

65 €/τμ

390,00 €

ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑ ΜΕ ΣΕΝΑΖ (105,77 μ. Χ 2 μ.)

211,54 τμ

ΚΑΛΗ

10 €/τμ

2.115,40 €

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΩΝ (ιδιοκτησίας με αρ. κτημ. 0603006)

5.075,40 €

Δηλαδή η αποζημίωση των επικειμένων θα ανέρχεται στο ποσό των πέντε χιλιάδων εβδομήντα πέντε ευρώ και σαράντα λεπτών (5.075,40 €)

Παρακαλούμε όπως αποφασίσετε περί του ζητούμενου εξώδικου συμβιβασμού α) της οφειλόμενης μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα από την ιδιοκτησία προς τον Δήμο και β) της οφειλόμενης αποζημίωσης επικειμένων από το Δήμο προς την ιδιοκτησία, σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.3852/2010

Συνημμένα:

  1. Η με αριθμ. πρωτ. 28644/3404/2018 αίτηση των κ.κ. Φίλιππου Βλάχου του Μιχαήλ και Μιχαήλ Βλάχου του Φιλίππου

  2. Η με αριθμ. πρωτ. 3920/150-05-2009 απόφαση Νομάρχη Κορινθίας περί κύρωσης της πράξης εφαρμογής περιοχής ”Μπαθαρίστρα – Δέλτα”

  3. Αντίγραφο του πίνακα της κυρωμένης πράξης εφαρμογής για την ιδιοκτησία με κ.α 0603006 (σελίδες 401α και 401β)

  4. Η με αριθμ. πρωτ. 186513/3106/04-10-2017 απόφαση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου με την οποία κυρώθηκε η υπ΄ αριθμ. 03/2017 διορθωτική πράξη του πίνακα επικειμένων για την ιδιοκτησία με κ.α 0603006

  5. Αντίγραφο του κυρωμένου διορθωμένου πίνακα επικειμένων για την ιδιοκτησία με κ.α 0603006

  6. Απόσπασμα του διαγράμματος της κυρωμένης πράξης εφαρμογής κλίμακας 1:500

  7. To με αριθμ. πρωτ. 56046/10-10-2013 πρακτικό εκτίμησης αξίας επικειμένων πολεοδομικής μελέτης περιοχής ”Μπαθαρίστρα – Δέλτα” Κορίνθου της επιτροπής του Π.Δ 5/1986

Ακολούθως ο Πρόεδρος λέει ότι, προκειμένου να υποστηριχθούν τα συμφέροντα του Δήμου θα πρέπει να οριστεί πληρεξούσιος δικηγόρος, ο οποίος θα γνωμοδοτήσει επί της ανωτέρω Αιτήσεως των : κ.Φιλίππου Βλάχου του Μιχαήλ και της Ευθυμίας και κ.Μιχαήλ Βλάχου του Φιλίππου και της Αναστασίας περί εξώδικου συμβιβασμού για την οφειλόμενη μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα και για την αποζημίωση επικειμένων, ο μεν πρώτος ως ψιλός κύριος ο δε δεύτερος ως επικαρπωτής της ιδιοκτησίας με κωδικό κτηματογράφησης 0603006 στο Ο.Τ 768 του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως περιοχής ”Μπαθαρίστρα – Δέλτα” Δήμου Κορινθίων, με προτεινόμενη την τιμή των εκατόν είκοσι ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο (120,00 €/τμ) σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 512/2013 απόφαση Δ.Σ. και προτεινόμενες για τα επικείμενα, τις τιμές μονάδος που έχουν καθορισθεί με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 56046/10-10-2013 Πρακτικό εκτίμησης αξίας επικειμένων της Επιτροπής του άρθρου 1 του Π.Δ 5/1986. Για τον λόγο δε αυτόν προτείνει την δικηγόρο Κορίνθου κ.Πλέσσα Ελένη.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’ όψιν την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την σχετική εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας, τις διατάξεις του άρθρου 72 Ν. 3852/2010 και κάθε άλλη ισχύουσα, σχετική, νομοθετική διάταξη,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(μειοψηφούντος του κ. Νανόπουλου Β. διότι διαφωνεί με τον τρόπο ορισμού των δικηγόρων και ζητά να γίνεται σε συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο, όπως η μειοψηφία έχει προτείνει)

Ορίζει πληρεξούσια δικηγόρο του Δήμου Κορινθίων στην ανωτέρω υπόθεση, την δικηγόρο στο Πρωτοδικείο Κορίνθου κ.Πλέσσα Ελένη, στην οποία δίνει εντολή να γνωμοδοτήσει προς τον Δήμο Κορινθίων, επί της ανωτέρω αιτήσεως των : κ.Φιλίππου Βλάχου του Μιχαήλ και της Ευθυμίας και κ.Μιχαήλ Βλάχου του Φιλίππου και της Αναστασίας περί εξώδικου συμβιβασμού για την οφειλόμενη μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα και για την αποζημίωση επικειμένων, ο μεν πρώτος ως ψιλός κύριος ο δε δεύτερος ως επικαρπωτής της ιδιοκτησίας με κωδικό κτηματογράφησης 0603006 στο Ο.Τ 768 του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως περιοχής ”Μπαθαρίστρα – Δέλτα” Δήμου Κορινθίων, με προτεινόμενη την τιμή των εκατόν είκοσι ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο (120,00 €/τμ) σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 512/2013 απόφαση Δ.Σ. και με προτεινόμενες για τα επικείμενα, τις τιμές μονάδος που έχουν καθορισθεί με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 56046/10-10-2013 Πρακτικό εκτίμησης αξίας επικειμένων της Επιτροπής του άρθρου 1 του Π.Δ 5/1986, όπως ακριβώς και αναλυτικά περιγράφεται ανωτέρω.

Η αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου θα βασισθεί στις ελάχιστες αμοιβές που προβλέπονται από τον Νέο Κώδικα Δικηγόρων (Ν.4194/2013 – ΦΕΚ Α΄208/2013, όπως ισχύει με τον Ν. 4205/2013 – ΦΕΚ Α΄ 242/2013), καθώς και από τα Παραρτήματα που τον συνοδεύουν.

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 28/473/2018.-

Leave a Comment